Legea procedurii insolventei. Propunere plan de reorganizare a activitatii societatii supusa procedurii insolventei. Decaderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare – tardivitate. Inadmisibilitate cerere repunere în termenul de a propune plan,


Art.103 al.2, art.108 al.3 Cod pr.civila

Prin sentinta civila nr.563/26.01.2009 judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii insolventei împotriva societatii debitoare SC P.T.H. SRL, fiind desemnat ca si practician sa administreze procedura concursuala d-l R. B.

În termen procedural societatea debitoare si-a manifestat intentia de reorganizare a activitatii în baza unui plan.

Administratorul judiciar, în virtutea mandatului legal si judiciar a întocmit tabelele obligationale a creantelor înscrise la masa credala, fiind afisat la data de 22.04.2009 tabelul preliminar, iar la data de 12.05.2009 fiind afisat tabelul definitiv al creantelor împotriva SC P.T.H. SRL.

La data de 15 iulie 2009 debitoarea, prin reprezentat legal, a propus un plan de reorganizare a activitatii societatii supusa procedurii insolventei, în conditiile art.94 lit. a din Legea 85/2006.

În sedinta de judecata din 11.01.2010 judecatorul sindic a pus în discutia partilor admiterea în principiu a planului de reorganizare a SC P.T.H. SRL.

Prioritar, creditoarea BRD – GSG SA a invocat decaderea din dreptul de a mai propune un plan, exceptie dedusa din dispozitiile art.94 lit. a din Legea 85/2006.

A relevat ca debitoarea este decazuta din dreptul de a propune plan în raport de data afisarii tabelului definitiv (12.05.2009) si data propunerii planului (15.07.2009).

Administratorul judiciar a aratat ca termenul de 30 de zile instituit de dispozitiile art.94 lit. a din Legea 85/2006 este un termen de recomandare.

Prin sentinta civila nr. 167/18.01.2010 instanta a admis exceptia decaderii din dreptul de a propune un plan de reorganizare, respingând propunerea debitoarei ca tardiva.

Judecatorul sindic a retinut urmatoarele:

Potrivit art.94 alin.1 lit. a din Legea 85/2006, urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare în conditiile de mai jos:

a) debitorul cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, în termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv al creantelor, cu conditia formularii, potrivit art.28 a intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de acesta, si potrivit art.33 alin.6 în cazul în care procedura a fost deschisa ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditori.

Desi debitoarea si-a depus intentia de reorganizare în termenul legal, propunerea planului de reorganizare a fost facuta cu depasirea termenului imperativ de 30 zile de la data afisarii tabelului definitiv (12.05.2009 – 15.07.2009).

Termenul consacrat de dispozitiileart.94 alin.1 lit. a din Legea 85/2006 nu are un caracter de recomandare, ci caracterul unui termen limita, actul procedural al depunerii planului neputând depasi durata de 30 zile de la data afisarii tabelului definitiv.

Acest caracter al termenului rezulta din dispozitiile art.94 alin.5 din Legea 85/2006, articol care instituie sanctiunea ce intervine în cazul nerespectarii termenelor prevazute la alin.1, respectiv decaderea partii din dreptul de a depune un plan (în speta circumscris termenului de 30 zile).

Solutia a fost atacata cu recurs de catre debitoare, prin administrator special.

Prin motivele de recurs se arata ca exceptia tardivitatii propunerii debitoarei a fost solutionata fara a se avea în vedere prevederile art. 103 alin. 2 si art. 108 alin. 3 C.pr.civ.

În opinia recurentei, nerespectarea termenului legal atrage o nulitate relativa iar exceptia de decadere din dreptul de a propune un plan de reorganizare trebuia invocata la primul termen de judecata dupa savârsirea actului întocmit. În speta, exceptia a fost invocata la al cincilea termen de judecata dupa depunerea planului de reorganizare.

Recurenta mai apreciaza ca BRD – GSG SA nu face nici dovada vatamarii sale.

De asemenea, recurenta arata ca exceptia tardivitatii propunerii debitoarei nu a fost solutionata, acest fapt nerezultând din dispozitivul si cuprinsul hotarârii.

În cele din urma, se solicita repunerea în termenul de a propune un plan de reorganizare.

În motivarea acestei cereri se arata ca administratorul debitoarei a fost împiedicat din motive temeinice sa depuna în termen planul de reorganizare, între 12.06.2009 si 15.07.2009 fiind plecat din tara si internat pentru rezolvarea unor probleme de sanatate.

În drept se invoca art. 304 alin. 1 si 2 punctele 7, 8 si 9 C.pr.civ, art. 103, 105 si 108 C.pr.civ.

Intimata depune întâmpinare prin care solicita respingerea recursului si admiterea exceptiei tardivitatii formularii cererii de repunere în termen.

Recursul a fost respins ca nefondat pentru urmatoarele considerente:

Cu privire la cererea de repunere în termenul de a propune un plan de reorganizare:

Asa cum arata si recurenta, actul ce trebuia întocmit în termen de 15 zile de la încetarea împiedicarii, era propunerea unui plan de reorganizare. Un astfel de plan a fost propus de catre debitoare la 15.07.2009, moment în care trebuia formulata si cererea de repunere în termen.

Formularea unei astfel de cereri în recurs este inadmisibila din perspectiva art. 316 raportat la art. 294 alin. 1 C.pr.civ., astfel ca nu va fi luata în considerare, instanta analizând doar legalitatea solutiei primei instante, respectiv daca a fost apreciat corect termenul de depunere a planului de reorganizare.

Termenul de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante este prevazut de art. 94 alin. 1 lit a) din iar caracterul sau imperativ este dat de art. 94 alin. 5 din lege, potrivit cu care “Nerespectarea termenelor prevazute la alin. (1) conduce la decaderea partilor respective din dreptul de a depune un plan de reorganizare si, ca urmare, la trecerea, din dispozitia judecatorului-sindic, la faliment”. Nerespectarea unui termen de “decadere” duce la respingerea unei cereri ca tardiv formulata.

Potrivit art. 149 din legea nr. 85/2006 “Dispozitiile prezentei legi se completeaza, în masura compatibilitatii lor, cu cele ale Codului de procedura civila, Codului civil, Codului comercial si ale Regulamentului (CE) 1.346/2000 referitor la procedurile de insolventa, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 160 din 30 iunie 2000”.

Astfel, legea insolventei este o lege speciala care se completeaza cu prevederile codului de procedura civila, numai în masura compatibilitatii dispozitiilor.

În ceea ce priveste termenul prevazut pentru propunerea unui plan de reorganizare, legea insolventei îl califica drept un termen de decadere; textele citate de catre recurenta din Codul de procedura civila reprezinta teoria aplicabila în material nulitatilor relative, nefiind aplicabile în speta.

Admitând exceptia de decadere din dreptul debitorului de a propune un plan de reorganizare, judecatorul sindic a respins cererea acestuia ca tardiva, motivând clar depasirea termenului de 30 de zile prevazut de lege.