Litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992) Plăţi


La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Se constată depus la dosarul cauzei prin registratura instanţei în data de 30 octombrie 2009 din partea pârâtei DGFP Mureş relaţiile solicitate, respectiv bilanţul aferent anului 2007, înregistrat sub nr.3152/11.03.2009.

Se constată depus la dosarul cauzei prin registratura instanţei în data de 02 decembrie 2009 din partea reclamantului o cerere prin care solicită judecarea în lipsă.

Faţă de actele şi lucrările dosarului instanţa reţine cauza în pronunţare.

T R I B U N A L U L

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 17.04.2009 sub nr.896/102/2009 iniţial ca ordonanţă preşedinţială şi ulterior precizată ca acţiune de drept comun, reclamantul XXXXX XXXXXîn calitate de administrator al XXXXX XXXXX a solicitat în contradictoriu cu pârâta Administraţia Finanţelor Publice Sighişoara ca prin hotărârea ce o va pronunţa instanţa să dispună obligarea pârâtei să înregistreze bilanţul la 31 decembrie 2007 fără nici un fel de condiţii decât cele legale pentru îndeplinirea acestei formalităţi, să publice rezultatul exerciţiului aferent anului 2007 pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi să elibereze două din cele trei exemplare din bilanţ înregistrate, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că pârâta a refuzat înregistrarea bilanţului contabil la 31 decembrie 2007, iar ulterior reclamanta a trimis bilanţul prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, iar pentru a intra în posesia documentului a fost delegată o nouă persoană la sediul pârâtei. Nici de această dată situaţia nu a fost rezolvată întrucât se refuză fără motiv eliberarea documentului, iar pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice nu apar înregistrate datele din bilanţ.

În drept au fost invocate prevederile art.18, art.77 din OG 92/2003, Legea 82/1991 repubilcat.

Pârâta D.G.F.P. Mureş prin Administraţia Finanţelor Publice Sighişoara a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca inadmisibilă a cererii de ordonanţă preşedinţială, iar după modificarea acesteia în acţiune de drept comun a cerut să se constate lipsa de obiect a cererii întrucât anterior promovării acţiunii a înregistrat bilanţul contabil al societăţii reclamante. În privinţa cererii de eliberare a două din cele 3 exemplare din bilanţ, înregistrate, şi aceasta este lipsită de obiect în condiţiile în care pentru a obţine acest lucru reclamanta nu trebuie să îndeplinească decât o formalitate şi anume de a se prezenta personal sau prin împuternicit la sediul A.F.P. Sighişoara în vederea ridicării lui.

În cauză a fost administrat proba cu înscrisuri, fiind depuse la dosar: împuternicire, bilanţul la data de 31.12.2007, înregistrat la 11.03.2009 sub nr.3152 la A.F.P. Sighişoara, alte înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine că susţinerile reclamantei prin administrator în sensul că s-a refuzat înregistrarea bilanţului la A.F.P. Sighişoara sunt infirmate de dovada înregistrării acestuia la data de 11.03.2009, deci anterior introducerii prezentei acţiuni (17.04.2009). În aceste condiţii petitul 1 al cererii este lipsit de obiect.

În privinţa celorlalte două petite: de obligare a pârâtei să publice rezultatul exerciţiului aferent anului 2007 pe pagina de internet a Ministerului Publice şi să-i elibereze două din cele trei exemplare din bilanţ înregistrate, reclamantul nu a făcut dovada refuzului pârâtei de a îndeplini aceste obligaţi.

Potrivit dispoziţiilor art.8 alin.1 din Legea 554/2004 teza finală „se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anume operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.”

Tocmai acest refuz al autorităţii administrative nu a fost dovedit de către reclamantă în condiţiile în care pârâta nu şi l-a exprimat, ba dimpotrivă şi-a arătat disponibilitatea pentru îndeplinirea acestor obligaţii.

Faţă de cele arătate va respinge cererea formulată de reclamanta XXXXX XXXXX, reprezentată de administratorul XXXXX XXXXX , în contradictoriu cu pârâta Administraţia Finanţelor Publice Sighişoara; ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge cererea formulată de reclamanta XXXXX XXXXX, reprezentată de administratorul XXXXX XXXXX , cu sediul în Sighişoara, str.Horea Teculescu, nr.61, jud.Mureş, în contradictoriu cu pârâta Administraţia Finanţelor Publice Sighişoara.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 4 decembrie 2009.