Litigiu comercial Activităţi economice (infracţiuni privind regimul lor)


JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 4566/270/2011

Înreg. la 18.07.2011 – litigiu comercial –

SENTINTA CIVILA NR. 2294

Sedinta publica din data de 05.08.2011

Instanta constituita din:

Presedinte – …..

Grefier –…

Pe rol fiind judecarea actiunii civile având ca obiect litigiu comercial, formulata de reclamanta ….. împotriva pârâtilor ….. si …..

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns pârâtul …… personal, lipsind celelalte parti.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, potrivit dispozitiilor art. 159/1 alin. 4 Cod procedura civila, având în vedere obiectul cauzei si prevederile art. 1 si art. 5 Cod procedura civila, instanta constata ca este competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza.

Se legitimeaza pârâtul ca având CNP …..

La solicitarea instantei, pârâtul arata ca datoreaza societatii reclamante suma de 138 lei debit si 278 lei penalitati.

Instanta încuviinteaza proba cu înscrisuri solicitata de reclamanta prin actiune si, nemaifiind alte cereri, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Pârâtul ….. arata ca este de acord cu actiunea reclamantei, recunoaste sumele datorate pe care le va achita.

Dezbaterile fiind terminate, instanta retine cauza spre solutionare.

INSTANTA

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 18.07.2011 sub nr. 4566/270/2011, reclamanta ….. cu sediul în ………, a chemat în judecata pe pârâtii …..si …….., ambii cu domiciliul în …, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa oblige pârâtii în solidar la plata sumei de 138,36 lei reprezentând contravaloare marfa livrata conform facturilor fiscale anexate la cerere si 278,10 lei reprezentând penalitati de întârziere. De asemenea reclamanta a solicitat si cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca în baza raporturilor comerciale a livrat marfuri catre pârâta …., conform facturilor aflate la dosar, cu obligatia pârâtei de a achita pretul în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii, neplata acestuia atragând dupa sine penalitati de întârziere. Desi termenul scadent s-a împlinit, pârâta, nu a achitat contravaloarea facturilor. A fost îndeplinita si procedura prevazuta de art. 720/1 Cod procedura civila.

În drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile art. 3 Cod comercial raportat la art. 7, art. 720 Cod procedura civila, art. 56 Cod comercial, art. 42 alin. 2, art. 43 si art. 46 Cod comercial coroborat cu art. 1073 si art. 1652 Cod civil.

În dovedirea cererii, reclamanta a depus, în copie, calculul penalitatilor de întârziere la data de 11.07.2011 (fila 5), contractul de vânzare-cumparare nr. 1928/14.03.2011 (file 7-8), înstiintare de plata (fila 9), facturile nr. 332004 si nr. 332006 (filele 10-11), cereri de conciliere pentru ambii pârâti cu dovada confirmarii de primire (filele 12-14), sentinta civila nr. 147/17.03.2011 (filele 15-18), sentinta comerciala nr. 1669/10.12.2010 (filele 19-21), sentinta civila nr.1362/11.02.2011 (filele 22-24), sentinta comerciala nr. 639/29.10.2010 (filele 25-27), sentinta civila nr. 715/08.03.2011 (filele 28-31), proces verbal de constatare a nerealizarii concilierii directe prin neonorarea convocarii (fila 32).

Cererea de chemare în judecata a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru în cuantum de 42,65 lei si timbru judiciar de 1,50 lei.

Pârâtul ……. s-a prezentat în instanta la termenul de judecata din data de 05.08.2011 si a recunoscut debitul datorat reclamantei.

În cauza, instanta a încuviintat proba cu înscrisurile aflate la dosar, conform art. 167 alin. 1 din Codul de procedura civila, ca fiind concludenta, pertinenta si utila solutionarii cauzei.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Între reclamanta …… si pârâtii ……. si ……. s-a încheiat contractul de vânzare-cumparare nr. 1928 din 14.03.2011 prin care reclamanta s-a obligat sa vânda, iar pârâtii sa achizitioneze produse din gama de produse comercializate de reclamanta în sistem de vânzare directa si sa le achite în conformitate cu conditiile specificate în contract.

În baza contractului reclamanta a emis doua facturi, respectiv factura nr. 332004 din 15.03.2011 si factura nr. 332006 din 15.03.2011 (filele 10-11) în valoare totala de 138,36 lei, suma care nu a fost achitata de catre pârâti, desi conform art. 5 pct. 5.2 termenul de plata era de 30 de zile de la emiterea acestora. Conform art. 7 pct. 7.4 în cazul depasirii termenului de plata stabilit conform art. 5.2 din contract, cumparatorul este obligat la plata unor penalitati de întârziere în cuantum de 1% pentru fiecare zi de întârziere în primele 30 de zile si 3% începând cu a 31-a zi de întârziere, penalitatile fiind calculate nelimitat chiar daca cuantumul acestora depaseste valoarea marfii pentru care se datoreaza plata. Conform calculului penalitatilor de întârziere la data de 11.07.2011 (fila 5), cuantumul penalitatilor calculate pentru neplata facturilor este de 278,10 lei.

Astfel, în cauza, instanta apreciaza ca între parti s-au nascut raporturi juridice specifice contractului de vânzare-cumparare, în modalitatea prevazuta de art. 969 C. civ.

La termenul de judecata din data de 05.08.2011 pârâtul …….. s-a prezentat în instanta si a aratat ca datoreaza societatii reclamante suma de 138 lei debit si 278 lei penalitati, recunoscând astfel debitul datorat reclamantei.

Astfel, fata de cele expuse anterior, având în vedere prevederile contractuale si recunoasterea debitului, instanta constata ca actiunea este întemeiata, motiv pentru care, în baza art. 1361 din codul civil, o va admite si va obliga pârâtii sa achite reclamantei suma de 416,46 lei reprezentând contravaloare marfa livrata si penalitati de întârziere.

Raportat la art. 10 pct. 10.3 din contractul de vânzare-cumparare nr. 1928 din 14.03.2011, fata de calitatea de fidejusor a pârâtului ….., instanta va obliga în solidar pe ambii pârâti la plata sumei de 416,46 lei.

Referitor la cheltuielile de judecata solicitate de catre reclamanta prin cererea de chemare în judecata, instanta, în baza art. 274, alin. 1 C. proc. civ. urmeaza sa admita acest capat de cerere, având în vedere ca aceasta a depus la dosarul cauzei înscrisuri din care sa rezulte cuantumul cheltuielilor de judecata ocazionate de introducerea cererii de chemare în judecata, respectiv plata taxei judiciare de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite actiunea formulata de reclamanta ….. cu sediul în ……, împotriva pârâtilor …… si ……, ambii cu domiciliul în …….

Obliga pârâtii sa achite în solidar reclamantei suma de 416,46 lei reprezentând contravaloare marfa livrata si penalitati de întârziere.

Obliga pârâtii sa achite reclamantei cheltuieli de judecata în suma de 44,15 lei reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica, azi 05.08.2011.

PRESEDINTE, GREFIER,