Litigiu privind achiziţiile publice Societăţi comerciale


La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează

Mersul dezbaterilor, concluziile pe fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28 aprilie 2011, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă , când s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de 29 aprilie 2011.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 30 martie 2011 sub nr. 2212/102/2011, reclamantul XXXXXXX asociat „ XXXXXXX” a solicitat în contradictoriu cu pârâta XXXXXXX – XXXXXXX:

– obligarea pârâtei la efectuarea plăţilor aferente serviciilor de identificare, crotaliere şi înregistrare pe care reclamantul le-a efectuat în perioada martie – august 2008 în circumscripţia veterinară a comunei Band din jud. Mureş, conform facturilor fiscale emise;

– obligarea pârâtei la plata penalităţilor în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere aferentă facturilor respective de la data scadenţei şi până la momentul plăţii efective;

– obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare s-a arătat că între părţi au fost încheiate începând cu anul 2005 mai multe contracte de achiziţii publice, respectiv contractul nr.2426/14.01.2005 – având ca obiect realizarea de către reclamant a unor servicii de identificare a animalelor din specia bovine, aplicare a crotaliilor auriculare, înregistrarea efectivelor de pe suport de hârtie şi în Baza naţională de date, distribuirea şi completarea paşapoartelor pentru bovinele identificate şi înregistrate şi contractul nr.2426/IQM/17 ianuarie 2005 – având ca obiect efectuarea aceloraşi servicii pentru alte specii de animale, toate aceste servicii realizându-se pe efectivele din comuna Band, jud. Mureş.

S-a mai arătat că în cadrul convenţiei a fost stabilit preţul serviciilor, modul de a contractului, obligaţiile prestatorului şi cele ale achizitorului, sancţiunile privind neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor precum şi alte aspecte legate de executarea convenţiei,că deşi în perioada în care se derula contractul a fost una limită, conform înţelegerii dintre părţi, reclamantul a continuat să efectueze serviciile respective, în conformitate cu prevederile contractuale, peste această limită de timp, intervenind aşadar o reînnoire a contractului şi că potrivit serviciilor efectuate reclamantul a depus deconturile justificative pentru efectuarea acţiunilor de identificare, înregistrare şi crotaliere pe lunile martie, aprilie, mai – iunie, iulie, august 2008, precum şi facturile aferente acestor, respectiv: factura fiscală nr.256/19.08.2010; factura fiscală nr.257/19.08.2010; factura fiscală nr.258/19.08.2010; factura fiscală nr.259/19.08.2010; factura fiscală nr.260/19.08.2010.

În aceste condiţii, reclamantul a considerat faptul că prestările de servicii efectuate în perioada martie – august 2008 au fost realizate cu acordul XXXXXXX – DSVSA Mureş, au fost efectuate conform prevederilor contractului de servicii nr.2426/14.01.2005, operând o prelungire tacită a acestui contract, avându-se în vedere şi prevederile contractuale privind prelungirea actului juridic existent între părţi.

Se susţine în temeiul susţinerilor că a operat o prelungire a executării contractului, deoarece lucrările au fost efectuate cu aparatura autorităţii care se găsea în gestiunea reclamantului prestator chiar potrivit prevederilor contractuale fiind determinat locul la care acestea vor fi depozitate pe perioada derulării convenţiei dintre părţi art.5 pct.5.4 – 5.14 din Contractul nr.2426/17.01.2005 şi art. 6 din Contractul nr.2426/14.01.2005, documentaţia pusă la dispoziţie de autoritate şi că aceste documente şi aparatura au fost puse la dispoziţia reclamantului în temeiul dispoziţiei art.19 din OUG nr.34/2006.

În drept s-a invocat OUG nr. 34/2006, art. 992 – 993 şi art. 987 – 991 Cod civil.

În probaţiune s-au depus: contract de servicii publice nr.2426/XXXXXXX/14 ianuarie 2005, contract de servicii publice nr.2426/IQM/17 ianuarie 2005, contract de prestări servicii nr.4826/10.11.2008 şi actul adiţional la acest contract, deconturile justificative aferente lunilor martie, aprilie, mai – iunie, iulie, august 2008, facturile fiscale, factura fiscală nr.0306528/21.07.2008 şi factura fiscală nr.0306529/21.07.2008, adresa de depunere a facturilor din data de 19.08.2010, adresa nr.312/20.01.2011, proces – verbal de predare – primire, plângere prealabilă înregistrată sub nr.757/18.02.2011.

Pârâta Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Animalelor a Judeţului Mureş nu a depus întâmpinare.

La termenul de judecată din 12.04.2011 s-a invocat din oficiu excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş.

Examinând actele dosarului faţă de excepţia invocată se constată că aceasta este întemeiată.

În ceea ce priveşte convenţia părţilor – contractul nr. 2426/14.01.2005 şi 2426/2006, precum şi contractul din 10.11.2008, acestea nu sunt acte supuse controlului instanţei de contencios administrativ care să devină astfel competentă să soluţioneze cererea de chemare în judecată, în conformitate cu Legea nr. 554/2004.

Toate aceste contracte au ca temei legea privind achiziţiile publice, respectiv iniţial OUG nr. 60/2001, iar ultima convenţie este încheiată în temeiul OUG nr. 34/2006, iar cererea de chemare în judecată are ca obiect executarea acestor acorduri.

În prezent obligaţiile de executat în baza acestui contract sunt supuse ultimului act normativ menţionat.

În conformitate cu art. 286 alin. 1 din OUG nr. 34/2006, aşa cum a fost modificată, procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unilaterală a contractelor de achiziţie publică se soluţionează în primă instanţă de către secţia comercială a tribunalului în circumscripţia căruia se află sediul autorităţii contractante.

Se constată că, prin aceste texte de lege se reglementează competenţa materială în favoarea instanţei comerciale, în speţă a Tribunalului Comercial Mureş.

Pentru considerentele expuse se va admite excepţia de necompetenţă şi în temeiul art. 159 alin. 1 pct. 3 din Codul de procedură civilă, coroborat cu textele de lege indicate anterior se va admite excepţia şi se va declina competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Comercial Mureş.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Mureş – secţia de contencios administrativ şi fiscal şi declină competenţa de soluţionare a cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul XXXXXXX Asociat „ XXXXXXX „ cu sediul în Tg. Mureş, str. Sportivilor, nr.1, jud. Mureş, în contradictoriu cu pârâta XXXXXXX – XXXXXXX, cu sediul în Tg. Mureş, str. Podeni, nr.10, jud. Mureş în favoarea Tribunalului Comercial Mureş.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică azi 29 Aprilie 2011