Litigiu privind funcţionarii publici (Legea Nr.188/1999) – REJUDECARE Revendicare (acţiuni, bunuri, drepturi)


La apelul nominal făcut în şedinţa publică se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei după care:

Mersul dezbaterilor, concluziile părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 28 mai 2010, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă , când s-a dispus amânarea pronunţării asupra sentinţei pentru data de 04 iunie 2010 iar ulterior la data de 11 iunie 2010.

T R I B U N A L U L

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 28.01.2010, sub nr.588/2010, ca urmare a Deciziei nr.1217/R/10.12.2009 a Curţii de apel Tg-Mureş, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal prin care s-a dispus trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, reclamanta XXXX XXXX -XXXX a solicitat în contradictoriu cu pârâta Agenţia naţională de Administrare Fiscală, D.G.F.P. Mureş anularea deciziei nr.134/21.03.2004 emisă de D.G.F.P. Mureş, obligarea pârâtei la plata stimulentelor pentru perioada Ianuarie – Mai 2008, daune morale în sumă de 100.000 lei şi cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a arătat în esenţă că, decizia atacată este nelegală şi neîntemeiată pentru următoarele motive:

Poartă data emiterii la 21.03.2004 respectiv cu 4 ani în urmă.

Nu respectă prevederile art. 268 alin. 2 C.Muncii care întregesc prevederile art.75 şi următoarele din Legea nr.188/1999.

Din cuprinsul deciziei nu rezultă ce anume prevederi legale au fost încălcate.

Nu a comis nici o abatere disciplinară.

În conformitate cu pct. 2 din această decizie nu i se mai acordă stimulente pentru perioada Ianuarie – Mai 2008 deci şi pe o perioadă anterioară datei de 12.02.2008, dată la care ar fi săvârşit presupusa abatere disciplinară.

Această sancţiune nu se găseşte printre sancţiunile disciplinare care sunt cuprinse enunţiativ la art. 77 pct. 3 din legea nr. 188/1999.

Nu a fost cercetată legal pentru presupusa abatere disciplinară pentru care a fost sancţionată, nu a fost cercetată de către o comisie de disciplină, după cum prevede art. 79 din Legea nr. 188/1999 iar în lipsa acestei cercetări prealabile disciplinare legale, sancţiunea aplicată este nelegală.

Ulterior, reclamanta a depus la dosar completare a acţiunii prin care a solicitat constatarea nulităţii absolute a deciziei nr. 291/2008 emisă de pârâtă iar în subsidiar, anularea deciziei nr. 291/29.04.2008 emisă de D.G.F.P. Mureş.

În motivare, reclamanta a arătat în esenţă că, la data de 25.02.2008 i s-a comunicat decizia nr. 134/21.03.2004 prin care a fost sancţionată disciplinar, pentru nerespectarea prevederilor deciziei nr.667/2007 şi neîndeplinirea prevederilor Circularei 80007078/2008.

Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie iar în urma acesteia decizia nr.134/2008 a fost revocată.

În urma prezentării la comisia de disciplină a fost sancţionată a doua oară disciplinar prin decizia nr. 291/2008 cu mustrarea scrisă, pentru aceeaşi presupusă abatere disciplinară, fără a se respecta prevederile legale în vigoare cu privire la cercetarea disciplinară.

Această decizie este lovită de nulitate absolută deoarece nu respectă prevederile art. 268 din C. Muncii.

Pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş prin întâmpinare a solicitat respingerea acţiunii formulate de reclamantă.

În motivare, reclamanta a arătat că, prin Decizia nr. 291/29.04.2008 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureş s-a revocat Decizia nr. 134/2008 însă a fost menţinută sancţiunea mustrării scrise pentru lipsa nejustificată de la serviciu în data de 12.02.2006, faptă ce constituie abatere disciplinară potrivit dispoziţiilor art. 77 alin. 2 lit. a din Legea nr. 188/1999.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Cu privire la Decizia nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş:

Prin Decizia nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş s-a dispus sancţionarea d-nei XXXX XXXX -XXXX , şef Administraţie A.F.P. Iernut, pentru nerespectarea prevederilor deciziei nr.667/2007 şi neîndeplinirea prevederilor Circularei nr.800070/2008, cu mustrare scrisă în conformitate cu art. 77 alin. 1 şi 3 lit. a din Legea nr. 188/1999, neacordarea de stimulente aferente perioadei Ianuarie – Mai 2008.

Instanţa reţine că, această decizie nu a fost revocată ulterior de pârâtă şi nici nu s-a dispus îndreptarea erorii materiale cu privire la data emiterii acesteia.

Pentru aceeaşi faptă reclamanta a fost sancţionată şi prin Decizia nr. 291/29.04.2008 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureş.

Susţinerea pârâtei în sensul că, pe exemplarul ei data emiterii este anul 2008, nu are nici o relevanţă întrucât exemplarele aceluiaşi act trebuie să aibă în mod obligatoriu aceeaşi dată pentru că, altfel sunt 2 acte diferite chiar dacă au acelaşi conţinut în afară de data emiterii.

Data emiterii unui act administrativ este un element esenţial pentru valabilitatea acestuia.

Decizia nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş poartă data emiterii cu 4 ani în urmă faţă de pretinsa faptă săvârşită de reclamantă.

Instanţa apreciază că, acest viciu al Deciziei nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş nu poate fi înlăturat altfel decât prin anularea acesteia.

Prin urmare, instanţa va dispune anularea Deciziei nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş.

Cu privire la Decizia nr. 134/21.02.2008 şi Decizia nr. 291/29.04.2008 emise de Directorul Executiv:

Prin Decizia nr. 291/29.04.2008 emisă de Directorul Executiv s-a dispus revocarea Deciziei nr. 134/2008 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureş, sancţionarea d-nei XXXX XXXX -XXXX , şef Administraţie A.F.P. Iernut, consilier clasa I, grad superior, treapta a 2-a, cu mustrare scrisă în conformitate cu dispoziţiile art.77 alin. 3 lit. a din Legea nr. 188/1999 pentru lipsa nejustificată din unitate la data de 12.02.2008, fapta ce constituie abatere disciplinară prevăzută de art. 77 alin. 2 lit. c din Legea nr. 188/1999.

Această decizie a fost emisă având în vedere Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr.977/2007, Legea nr. 188/1999, art.50 alin. 1 din H.G. nr.1344/2007 coroborat cu art. 268 alin. 2 din C.Muncii şi având în vedere raportul Comisiei de disciplină întocmit în dosarul nr.2/2008.

Susţinerea reclamantei în sensul că, a fost sancţionată prin această decizie a doua oară respectiv că, decizia a fost emisă fără a se respecta prevederile legale în vigoare cu privire la cercetarea disciplinară, nu este întemeiată pentru următoarele motive:

Prin Decizia nr. 291/29.04.2008 emisă de Directorul Executiv s-a dispus revocarea Deciziei nr. 134/2008 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureş, act pe care pârâta privea ca fiind existent şi prin care s-a dispus sancţionarea reclamantei.

Decizia nr. 134/2008 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureş fiind revocată, nu se mai pune problema existenţei a 2 sancţiuni aplicate pentru aceeaşi faptă.

Decizia nr. 291/29.04.2008 a fost emisă în urma audierii reclamantei de către comisia de disciplină, conform procesului-verbal încheiat la data de 16.04.2008 (f.55-56).

Aşadar, acest act a fost emis cu respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la cercetarea disciplinară.

Din probele administrate în prezenta rezultă că, Decizia nr. 291/29.04.2008 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. nu este afectată de vreo cauză de nulitate dintre cele invocate de reclamantă.

Reclamanta nu a făcut dovada că a fi suferit prejudicii morale datorită emiterii Deciziei nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş sau că, aceasta ar fi fost pusă în şi pe cale de consecinţă cererea de acordare de daune morale în sumă de 100.000 lei, este neîntemeiată.

Prin urmare, instanţa va admite în parte cererea formulată de reclamantă şi va dispune anularea Deciziei nr.134/21.03.2004 emisă de Directorul Executiv al D.G.F.P. Mureş, va respinge cererea de anulare a Deciziei nr. 134/2008 a Directorului Executiv al D.G.F.P. Mureş, ca fiind rămasă fără obiect iar celelalte pretenţii ale reclamantei, ca fiind neîntemeiate.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite în parte cererea formulată de reclamanta XXXX XXXX -XXXX , cu domiciliul în Corunca, nr.397 H 16/A, jud. Mureş, în contradictoriu cu pârâta ANAF, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş, cu sediul în Tg. Mureş, str. Gh. Doja, nr.1-3, jud. Mureş.

Dispune anularea Deciziei nr.134/21.03.2004 emisă de DGFP Mureş.

Respinge cererea reclamantei de anulare a Deciziei nr.134/21.02.2008 emisă de DGFP Mureş, ca fiind rămasă fără obiect.

Respinge celelalte pretenţii formulate de reclamantă, ca fiind neîntemeiate.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 504,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi 11 Iunie 2010