LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUŢIEI ROMÂNE. SCUTIRE DE IMPOZIT PE SALARIU


Potrivit Legii nr. 32/1991, atunci în vigoare, stabileşte scutirea de impozit pe salarii a răniţilor din decembrie 1989. Aceeaşi lege prevede că se impozitează şi sumele obţinute din colaborări de orice natură, scutirea menţionată anterior aplicându-se şi cu privire la impozitul pe aceste sume. Având în vedere acestea, precum şi faptul că reclamantul, rănit în decembrie 1989, a obţinut venituri pe baza unui contract civil de prestări servicii, este întemeiată susţinerea că beneficiază de scutirea de impozitul pe sumele astfel obţinute.

Prin acţiunea înregistrată la 6.06.2000, reclamanta SC R.C. SRL a chemat în judecată Ministerul Finanţelor, solicitând anularea Deciziei nr. 796/ 19.05.2000 emisă de acest minister privind soluţionarea contestaţiei sale împotriva procesului verbal nr. 892073/1998.

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că prin procesul verbal menţionat s-a luat măsura obligării sale la plata impozitului pe salarii în sumă de 4.936.895 lei şi a unor majorări de întârziere aferente acestui impozit, în cuantum de 5.094.635 lei.

Se precizează că aceste obligaţii fiscale au fost nelegal stabilite, deoarece asociatul R.M., la ale cărui venituri obţinute în baza contractului de colaborare se referă impozitul respectiv, este beneficiar al scutirii de impozit pe salarii, în baza art. 7 lit. 3 din Legea 32/1991.

Alăturat acţiunii s-au depus în copie brevetul atestând titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei Române din decembrie 1989 şi decizia 786/ 19.05.2000 emisă de Ministerul Finanţelor.

La termenul din 6.11.2000, reclamantul şi-a completat acţiunea în sensul introducerii în cauză şi a pârâtelor D.G.F.P.C.F.S. Bucureşti, şi Administraţia Financiară a Sectorului 4, solicitându-se totodată anularea Hotărârii nr. 895133 din 15.06.1998 a Administraţiei Financiare a Sectorului 4 si a Dispoziţiei nr. 83118/7.04.1999 a D.G.F.P.C.F.S. Bucureşti.

Pârâţii au solicitat respingerea acţiunii, cu motivarea că, potrivit art. 7 lit. e din Legea 32/1991 republicată la 26.01.1996, sunt scutiţi de plata impozitului pe salarii deţinătorii titlului de luptător în Revoluţia din 1989 numai pentru veniturile realizate în cadrul funcţiei de bază; veniturile din contractul de colaborare ale salariatului R.M. nu intră în această categorie.

Analizând actele dosarului instanţa reţine în fapt că, prin procesul verbal de control al Administraţiei Financiare a Sectorului 4, încheiat la SC R.C. SRL, s-a verificat perioada 16.12.1992 – 31.12.1997, perioadă în care asociatul R.M., în baza convenţiei civile de prestări servicii, a obţinut venituri din de instructor auto; impozitul aferent acestor venituri nu a fost reţinut şi virat de societate, colaboratorul deţinând titlul de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, ca rănit şi reţinut în Revoluţie.

în drept instanţa apreciază că sunt aplicabile prevederile art. 6 pct. 6 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, forma anterioară republicării din 26.01.1996 şi care stabileşte scutirea de impozit pe salarii a răniţilor din decembrie 1989.

De menţionat că potrivit art. 4 din legea citată se impozitează şi sumele obţinute din colaborări de orice natură, iar scutirea prevăzută de art. 6 lit. e se referă şi la acest impozit.

Pârâţii au făcut o aplicare greşită a legii invocând art. 7 lit. e din Legea 32/1991 modificată şi republicată la 26.01.1996, pe de o parte din punctul de vedere al aplicării în timp faţă de perioada verificată (care începe din 1992), iar pe de altă parte prin aplicarea noţiunii de “funcţie de bază”, care îşi găseşte utilitatea numai în cazul angajaţilor care obţin venituri din mai multe locuri de muncă, ceea ce nu era cazul angajatului societăţii R.C.

Faţă de considerentele expuse, instanţa consideră întemeiată acţiunea, iar în baza art. 9 din L. 105/1997 cu referire la art. 1 din Legea 29/1990 şi art. 6 lit. e din L. 32/1991 publicată în M. Of. din 3.04.1991 aceasta va fi admisă astfel cum a fost formulată.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Sectia Administrativ, sentinţa civilă nr. 1/2001)