Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢII PUBLICE. PERMITEREA COMPLETĂRII FORMALE SAU DE CONFIRMARE A DOCUMENTELOR DEPUSE LA CANDIDATURĂ, CU ACTE EXISTENTE LA ACEA DATĂ, CARE SĂ CONFIRME CONŢINUTUL ACESTORA, FĂRĂ A-L FAVORIZA PE OFERT


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢII PUBLICE. PERMITEREA COMPLETĂRII FORMALE SAU DE CONFIRMARE A DOCUMENTELOR DEPUSE LA CANDIDATURĂ, CU ACTE EXISTENTE LA ACEA DATĂ, CARE SĂ CONFIRME CONŢINUTUL ACESTORA, FĂRĂ A-L FAVORIZA PE OFERTANTUL CARE A APRECIAT CĂ NU ESTE CAZUL SĂ LE DEPUNĂ ODATĂ CU CANDIDATURA, NU POATE FI CALIFICATĂ CA O COMPLETARE LA CANDIDATURĂ, CI CA O CLARIFICARE DE CONFIRMARE LA DOCUMENTAŢIA DEPUSĂ.

-art.11, 36, 78 din H.G. 925/2006;

-art.201 din O.U.G. nr.34/2006.

Decizia nr.2348/CA/14.11.2011 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Prin Decizia nr. 3993/C6/3909/3969 din 16.09.2011 C. N. S. C. B. , a luat act de renunţarea de către S.C. G. S. P. S.R.L S. B. la soluţionarea contestaţiei formulată în contradictoriu cu C. T. judeţul B.

A respins, ca nefondată, contestaţia formulată de S.C. D. B. S.A Oradea în calitate de lider al asocierii S.C. D. B. S.A. & S.C. S. S.R.L. & S.C. P. B. S.A., în contradictoriu cu C. T. şi a dispus continuarea procedurii de atribuire.

Pentru a pronunţa această decizie, C.N.S.C. a avut în vedere următoarele:

Prin contestaţia nr. 497 din 01.08.2011, înregistrată la Consiliu sub nr. 24783 din 01.08.2011, S.C. G. S. P. S.R.L. critică decizia autorităţii contractante comunicată prin adresa nr. 1861/27.07.2011, privind rezultatul evaluării candidaturii sale, în etapa de selectare a candidaturilor din cadrul procedurii de licitaţie restrânsă, organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect „elaborare proiect tehnic, lucrări de execuţie şi dotare pentru proiectul integrat: «Modernizare străzi şi drumuri în comuna Tarcea; înfiinţare şi dotare centru tip after-school în localitatea Galospetreu, comuna Tarcea, Reabilitare cămin cultural în localitatea Adoni, comuna Tarcea» “, de către C. T. , prin P. C. T. , solicitând anularea comunicării nr. 1861/27.07.2011, ca fiind netemeinică şi nelegală, precum şi obligarea autorităţii contractante la reevaluarea candidaturii sale. De asemenea, contestatoarea solicită „aplicarea art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 925/2006privind candidaturile S.C. D. B. S.A. şi S.C. D. S.R.L.”.

Autoarea contestaţiei precizează că a participat la procedura de atribuire, depunând candidatura în calitate de lider al asocierii formată împreună cu P. T. U. U. L. A. AUSTRIA şi S.C. P. S.R.L. Se mai arată că, în data de 31.05.2011, ora 10.40, autoritatea contractantă a suspendat procedura de atribuire pe perioada 31.05-24.06.2011, măsură motivată de contestaţiile formulate împotriva documentaţiei de atribuire.

S.C. G. S. P. S.R.L. menţionează că, prin adresa nr. 1861/27.07.2011, autoritatea contractantă i-a adus la cunoştinţă rezultatul etapei de evaluare a candidaturilor, prin care candidatura sa a fost declarată neconformă pentru următoarele motive:

-neprezentarea, de către asociatul P. T. U. U. A., a documentelor : certificatul de fiscal sau a unei declaraţii pe propria răspundere; Formularului nr. 8 privind personalul propus pentru execuţia lucrărilor; Formularul nr. 10 privind propuneri de clauze contractuale.

-neprezentarea, de către asociatul S.C. P. S.R.L., a Formularului nr. 10 privind propuneri de clauze contractuale.

Contestatoarea prezintă considerente contradictorii deciziei autorităţii contractante, apreciind că se impune reanalizarea candidaturii sale în vederea admiterii la etapa depunerii ofertelor, precum şi respingerea candidaţilor concurenţi – S.C. D. B. S.A. şi S.C. D. S.R.L.

În drept contestatoarea a invocat dispoziţiile art. 255, art. 2562 şi art. 266-276 din O.U.G. 34/2006.

Prin adresa nr. 521/08.08.2011, S.C. G. S. P. S.R.L. declară că îşi retrage contestaţia formulată, solicitând astfel a se lua act de renunţarea sa la respectiva contestaţie, fapt pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 278 alin. (7) din OUG nr. 34/2006, Consiliul a luat act de renunţarea la contestaţia formulată de către petentă, în contradictoriu cu C. T., privind rezultatul selecţiei din cadrul procedurii de licitaţie restrânsă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „elaborare proiect tehnic, lucrări de execuţie şi dotare pentru proiectul integrat: «Modernizare străzi şi drumuri în comuna Tarcea; înfiinţare şi dotare centru tip after-school în localitatea Galospetreu, comuna Tarcea, Reabilitare cămin cultural în localitatea Adoni, comuna Tarcea»”.

Prin contestaţia nr. 3080 din 29.07.2011, înregistrată la Consiliu sub nr. 25098 din 03.08.2011, S.C. D. B. S.A., lider al asocierii S.C. D. B. S.A. – S.C. S. S.R.L. – S.C. P. B. S.A., critică rezultatului etapei de selecţie a candidaţilor din cadrul procedurii de atribuire, prin licitaţie restrânsă, comunicat prin adresa nr. 1860/27.07.2011, de către C. T. , prin care oferta respectivei petente a fost respinsă, ca inacceptabila, în cadrul procedurii organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect „elaborare proiect tehnic, lucrări de execuţie şi dotare pentru proiectul integrat: « Modernizare străzi şi drumuri în comuna Tarcea; înfiinţare şi dotare centru tip after-school în localitatea Galospetreu, comuna Tarcea; Reabilitare cămin cultural în localitatea Adoni, comuna Tarcea»”, solicitând anularea rezultatului selecţiei candidaturilor, respectiv a comunicării nr. 1860/27.07.2011 şi obligarea autorităţii contractante la reanalizarea candidaturilor, cu consecinţa emiterii unui nou rezultat al etapei de calificare/selecţie a candidaţilor din cadrul procedurii de licitaţie restrânsă.

Autoarea contestaţiei susţine că a depus toate documentele de calificare solicitate prin documentaţia de atribuire, după cum s-a menţionat şi în procesul-verbal de deschidere a candidaturilor nr. 1715/06.07.2011, cu menţiunea că, în perioada de evaluare a candidaturilor, autoritatea contractantă, prin adresele nr. 1733/07.07.2011 şi 1807/20.07.2011, a transmis candidatului contestator două solicitări de clarificări, la care aceasta a răspuns prin adresele nr. 2699/07.07.2011 şi 2902/21.07.2011. De asemenea, petenta arată că, prin adresa nr. 1860/27.07.2011, autoritatea contractantă i-a adus la cunoştinţă faptul că, în urma evaluării candidaturilor, candidatura asocierii S.C. D. B. S.A. & S.C. S. S.R.L. & S.C. P. B. S.A. a fost respinsă, ca inacceptabilă, în temeiul art. 36 alin. (1) lit. b) din H.G. nr. 925/2006.

Contestatoarea apreciază că motivele invocate de autoritatea contractantă pentru respingerea candidaturii sale sunt neîntemeiate, precizând că, prin clarificările formale solicitate, a fost vizată stabilirea exactă a valorii serviciilor de proiectare din contractul de prestări servicii nr. 765/30.07.2008 prezentat de către terţul susţinător S.C. D. S.R.L., clarificări la care contestatoarea a răspuns, reuşind, în opinia sa, să demonstreze îndeplinirea cerinţelor privind experienţa similară. Totodată, prin adresa nr. 1807/20.07.2011, autoritatea contractantă a solicitat depunerea adresei nr. 96/2010, reprezentând dovada predării de către prestatorul-terţ susţinător către beneficiarul lucrării a documentaţiei aferente unei componente a contractului nr. 765/30.07.2008.

Autoarea contestaţiei precizează că, în motivarea respingerii

candidaturii sale, autoritatea contractantă a reţinut faptul că asocierea

din care face parte „a prezentat adresa de predare nr. 96/17.03.2010,

prin care, S.C. D. SR.L., terţul susţinător al asocierii S.C.

D. B. SA., S.C. S. SR.L. şi S.C. P. B. S.A.,a predat (6 exemplare + format electronic), detaliile de execuţie aferente contractului de prestări servicii nr. 765/30.07.2008,

contract care a fost prezentat pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare privind experienţa similară în proiectare tehnică pentru modernizare drumuri”, iar „comisia de evaluare nu va putea lua în considerare adresa de predare nr. 96/ 17.03.2010, deoarece nu a fost prezentată la depunerea candidaturii, ci ulterior, ca şi completare la candidatură”, precum şi că „în cazul în care comisia de evaluare ar accepta completarea candidaturii cu documentul lipsă (…) autoritatea contractantă ar determina apariţia unui avantaj evident în favoarea candidatului S. C.. D. B. SA.”.

S-a menţionat, de asemenea, în cuprinsul motivării, că autoritatea contractantă a invocat punctul de vedere al expertului cooptat şi cel al DGFPB – CVAP Bihor, potrivit cărora, comisia de evaluare nu are dreptul de a permite completarea candidaturii asocierii S.C. D. B. SA., S.C. S. SR.L şi S.C. P. B. S.A., cu documente de calificare care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii.

Petenta apreciază argumentele mai sus prezentate ca fiind neîntemeiate, motivat de următoarele:

– cu adresa nr. 96/2010, terţul susţinător a predat beneficiarului doar o componentă din obiectul contractului, şi nu, detaliile de execuţie aferente întregului contract de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, aşa cum în mod greşit a reţinut comisia de evaluare;

– adresele de predare-primire a proiectului au fost asimilate proceselor de predare-primire a proiectului, însă, în mod cu totul eronat, după aprecierea petentei, comisia de evaluare a apreciat că lipsa unei adrese de predare-primire a unei componente a proiectului, adresă la care s-a făcut referire în cuprinsul documentaţiei depuse, echivalează cu nedepunerea procesului verbal de predare-primire a întregului proiect.

Contestatoarea precizează că depunerea proiectului rezultă şi din celelalte documente depuse, iar o eventuală completare a documentaţiei depuse cu adresa la care face referire autoritatea contractantă nu ar determina apariţia niciunui avantaj pentru asocierea S.C. D. B. S.A., S.C. S. S.R.L. şi S.C. P. B. S.A.

Totodată, petenta critică faptul că, în motivaţia respingerii ofertei/candidaturii sale, autoritatea contractantă, pe de o parte, invocă prevederile art. 201 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, iar pe de altă parte, ignoră prevederile alin. (1) al aceluiaşi articol, care îi dă dreptul să solicite completarea documentelor prezentate de candidaţi, apreciindu-se astfel că s-a încălcat principiul proporţionalităţii prin măsurile luate.

De asemenea, contestatoarea susţine că un punct de vedere, exprimat la modul general, indiferent de organismul care îl emite, nu trebuie aplicat în situaţia dată fără a ţine seama de toate aspectele concrete, deoarece, prin depunerea ulterioară a respectivei adrese, a intenţionat să se conformeze solicitărilor autorităţii contractante.

In ce priveşte cel de-al doilea motiv de respingere a candidaturii sale, contestatoarea arată că autoritatea contractantă a reţinut faptul că, prin răspunsul la clarificările solicitate de către comisie cu privire la valoarea contractului nr. 74/24.1 0.2007, prezentat de către S.C. D. B. S.A. pentru demonstrarea experienţei similare în lucrări de modernizare de drumuri, asocierea a prezentat, din nou contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, două acte adiţionale şi un contract de cesiune aferente contractului de lucrări nr. 10762/05.10.2007, fără ca acestea1 din urmă să fi fost solicitate de către comisia de evaluare.

Argumentaţia autorităţii contractante conform căreia „nu va putea lua în considerare actul adiţional nr. 1/14.12.2007, actul adiţional nr. 2/14.12.2007 şi contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, deoarece aceste documente de calificare nu au fost prezentate la depunerea candidaturii, ci ulterior, ca şi completare la candidatură” este apreciată de petentă a fi “total eronată”, deoarece, prin depunerea ulterioară respectivelor documente, contestatoare susţine că nu a avut intenţia de a-şi completa candidatura, ci de a aduce clarificări documentaţiei depuse.

Totodată, contestatoarea susţine că a făcut dovada experienţei similare pentru lucrări de modernizare de drumuri numai prin contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, în valoare de 10.324.887,14 lei, exclusiv TVA, actele adiţionale şi contractul de cesiune a unei părţi din acesta, de către beneficiarul iniţial către un alt beneficiar, neavând nici o implicaţie asupra valorii contractului.

Faţă de cele mai sus menţionate, autoarea contestaţiei apreciază că măsura luată de către autoritatea contractantă încalcă principiul proporţionalităţii prevăzut de O.U.G. nr. 34/2006, nu asigură promovarea concurenţei între operatorii economici şi nici utilizarea eficientă a fondurilor publice, în opinia contestatoarei, autoritatea contractantă ar trebuit să ignore actele adiţionale şi contractul de cesiune depuse ulterior şi să analizeze oferta fără luarea în calcul a valorilor înscrise în respectivele acte.

Considerând că analiza candidaturii sale a fost efectuată de o manieră discriminatorie, petenta solicită anularea rezultatului procedurii, respectiv anularea comunicării nr. 1860/27.07.2011, precum şi obligarea autorităţii la reevaluarea ofertelor (candidaturilor) şi emiterea unui nou rezultat al respectivei etape.

În drept contestatoarea a invocat prevederile O.U.G. nr. 34/2006.

Prin punctul de vedere nr. 2057 din 19.08.2011, înregistrat la Consiliu sub nr. 27199 din 19.08.2011, C. T. a solicitat respingerea contestaţiei formulate de către S.C. D. B. S.A., ca nefondată, cu luarea în considerare a faptului că petenta recunoaşte neprezentarea adresei de predare nr. 96/17.03.2010, a celor două acte adiţionale şi a contractului de cesiune emise în cadrul contractului nr.10762/05.10.2007, precum şi pentru faptul că un membru al asocierii s-a retras din asociere şi nu susţine contestaţia liderului de asociere.

Totodată, prin adresa nr. 2208 din 07.09.2011, autoritatea contractantă susţine că nu se poate lua în considerare contractul nr. 765/30.07.2008, prezentat de terţul susţinător, proiectantul SC D. SRL, deoarece, conform anunţului de atribuire, publicat în SEAP sub numărul 30678/07.05.2008, contractul de execuţie de lucrări de realizare a obiectivului “Sosea ocolitoare cu acces din DN 1F/E 81 în DJ 191 pentru devierea traficului din municipiul Zalău” a fost atribuit de către Ministerul Integrării Europene firmei S.C. K. Ba. A. G. & C. K. din Germania şi nu S.C. K. C. SRL Cluj, după cum se menţionează în contractul nr. 765/30.07.2008, sens în care a fost depus anunţul de atribuire invocat.

Autoritatea contractantă prezintă considerentele pentru care candidatura depusă de către asocierea al cărei lider a fost S.C. D. B. S.A. a fost respinsă, ca inacceptabilă, aşa cum acestea au fost relevate de către societatea contestatoare.

Ca mijloace de probă, au fost depuse, în copie, documentele dosarului achiziţiei publice, emise până la etapa selecţiei candidaţilor şi documentele de calificare/selecţie depuse de către candidaţi.

Din probatoriul administrat de părţi la dosarul cauzei, Consiliul a constatat următoarea situaţie de fapt:

C. T. a iniţiat procedura de atribuire, prin licitaţie restrânsă, în vederea atribuirii contractului de lucrări, având ca obiect „elaborare proiect tehnic, lucrări de execuţie şi dotare pentru proiectul integrat: «Modernizare străzi şi drumuri în comuna Tarcea; înfiinţare şi dotare centru tip after-school în localitatea Galospetreu, comuna Tarcea; Reabilitare cămin cultural în localitatea Adoni, comuna Tarcea»” prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 121662/20.05.2011, valoarea estimată a contractului, fără TVA, fiind de 10.120.314 lei, fără TVA.

Documentaţia de atribuire a fost publicată în SEAP sub formă de fişier ataşat anunţului de participare.

În documentul „raport intermediar etapa I – selecţia candidaţilor” nr. 1859 din 27.07.2011, a fost menţionată depunerea candidaturilor de către:

-S.C. D. B. S.A., in asociere cu S.C. S. L. si S.C. P. B. S.A.;

-S.C. D. S.R.L., in asociere cu S.C. P. S.R.L.;

-S.C. G. S. P. S.R.L, in asociere cu P. T. U. U. S. si S.C. P. S.R.L;

-S.C. E. S.R.L, in asociere cu S.C. R. A. S.R.L;

-S.C. C. P. S.R.L.

La pct. II din raport sunt menţionate motivele pentru care a fost respinsă, ca inacceptabilă, candidatura depusă de SC D. B. SA, in asociere cu SC S. SRL si SC P. B. SA, astfel:

„II. 1. In fisa de date a achizitei, autoritatea contractanta a stabilit – ca, cerinţele minime de calificare privind experienţa similara se consideră că sunt îndeplinite, dacă sunt prezentate cumulativ, următoarele documente:

-lista cuprinzând lucrările / serviciile similare, în original;

-lista cuprinzând lucrările / serviciile similare, în original;

-lista cuprinzând lucrările / serviciile similare, în original;

-copii legalizate ale contractelor care dovedesc experienţa similară, însoţite de actele adiţionale şi anexele acestora, dacă este cazul;

-copii legalizate ale contractelor care dovedesc experienţa similară, însoţite de actele adiţionale şi anexele acestora, dacă este cazul;

-copii legalizate ale contractelor care dovedesc experienţa similară, însoţite de actele adiţionale şi anexele acestora, dacă este cazul;

-copie legalizată a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, executate în baza contractelor care dovedesc experienţa similară:

-recomandări din partea beneficiarilor, în original, sau în copie legalizată.

-recomandări din partea beneficiarilor, în original, sau în copie legalizată.

-recomandări din partea beneficiarilor, în original, sau în copie legalizată.

De asemenea, autoritatea contractanta, in fisa de date a achiziţiei, a statuat ca neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabilă.

Analizând documentele prezentate de terţul susţinător SC D. SRL, s-a constatat ca, au fost prezentate următoarele documente :

– lista cu experienţa similara, pag. 63-70;

– contractul de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, inclusiv actele adiţionale, pag. 71-82;

– in loc de proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic realizat in baza contractului nr. 765/30.07.2008, au fost prezentate mai multe adrese de predare a diferitelor parti ale proiectului tehnic realizat, pag. 83-87;

– recomandare, pag.88.

Din adresa nr. 156/14.04.2010, prezentat la pag. 86 din 0 candidatura, a reieşit existenta adresei de predare nr. 96/2010, document care nu a fost prezentat cu ocazia depunerii candidaturii.

În urma solicitării autorităţii contractante, candidatul a prezentat adresa de predare nr. 96/17.03.2010, prin care, SC D. SRL, terţul susţinător al asocierii SC D. B. SA, SC S. SRL si SC P. B. SA, a predat [6 exemplare+format electronic], detaliile de execuţie aferente contractului de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, contract care a fost prezentat pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare privind experienţa similara in proiectare tehnica pentru modernizare drumuri.

(…) Comisia de evaluare nu va putea lua in considerare adresa de predare nr. 96/17.03.2010, deoarece nu a fost prezentat la depunerea candidaturii, ci ulterior, ca si completare la candidatura.

(…) Cu privire la concluziile raportului de specialitate, întocmit de expertul extern cooptat, autoritatea contractanta, prin adresa nr. 1840/26.07.2011, a solicitat un punct de vedere de la D. G. F. P. B. – Compartimentul de V. a A. P. B.

Prin adresa nr. 124473/26.07.2011, CVAP – B. a subliniat faptul ca, nedepunerea unor documente de calificare solicitate prin fisa de date a achiziţiei, atrage respingerea candidaturii depuse ca si inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 36, alin. 1, lit. b) din HG nr. 925/2006 iar permiterea de către comisia de evaluare a completării candidaturii depuse, cu documente de calificare neprezentate la depunerea candidaturii, încalcă prevederile art. 201, alin. 2 din OUG nr. 34/2006, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia: autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat.

Astfel, comisia de evaluare nu are dreptul de a permite completarea candidaturii cu adresa de predare nr. 96/17.03.2010.

În consecinţă, întrucât în fisa de date a achiziţiei, s-a stabilit sub sancţiunea respingerii candidaturii ca inacceptabila, că cerinţele minime de calificare privind experienţa similara se consideră că sunt îndeplinite, dacă sunt prezentate, printre altele si procesele-verbale de predare-primire ale proiectului tehnic, iar adresa de predare nr. 96/17.03.2010, care este asimilat acestuia, nu a fost prezentat iniţial, candidatura SC D. B. SA a fost respinsă ca inacceptabila.

II. 2 In fisa de date a achizitei, autoritatea contractanta a stabilit ca, cerinţele minime de calificare privind experienţa similara se consideră că sunt îndeplinite, dacă sunt prezentate cumulativ, următoarele documente:

-copie legalizată a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, executate în baza contractelor care dovedesc experienţa similară;

-copie legalizată a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, executate în baza contractelor care dovedesc experienţa similară;

(…) Analizând documentele prezentate de candidatul SC D. B. SA, in asociere cu SC S. SRL si SC P. B. SA, s-a constatat ca, au fost prezentate următoarele documente :

– lista cu experienţa similara, pag. 64-SC S. SRL;

– contractul de lucrări nr. 74/24.10.2007, inclusiv actele adiţionale aferente, pag 49-65-SC D. B. SA;

– contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, fara acte adiţionale, pag. 70-74-SC S. SRL;

– procese-verbale de recepţie, la terminarea lucrărilor;

– recomandare.

Prin adresa nr. 1733/07.07.2011, comisia de evaluare a solicitat clarificări cu privire la valoarea, fara TVA, a contractului de lucrări nr.74/24.10.2007, prezentat de asociatul SC D. B. SA.

Ca răspuns, prin adresa nr. 2699/07.07.2011, SC D. B. SA, a prezentat clarificări, menţionând ca, valoarea, fara TVA a lucrărilor executate in baza contractului nr. 74/24.10.2007 este in suma de 7.794.878,76 lei.

Totodată, prin acelaşi clarificări, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare privind experienţa similara în lucrări de modernizare drumuri, a fost prezentat din nou, contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007 [pag. 47-65 din clarificări], însă, de data aceasta, au fost prezentate unele documente care nu au fost prezentate iniţial.

Documentele de calificare lipsa, care au fost prezentate ulterior, fara solicitarea comisiei de evaluare, sunt următoarele :

– actul adiţional nr. 1/14.12.2007, pag. 62 din clarificări;

– actul adiţional nr. 2/14.12.2007, pag. 63 din clarificări;

– contract de cesiune nr. 3437/27.03.2008, pag. 64-65 din clarificări.

Potrivit raportului de specialitate, întocmit de expertul extern cooptat pe lângă comisia de evaluare, înregistrat la autoritatea contractanta cu nr. 1839/26.07.2011, comisia de evaluare nu poate accepta completarea candidaturii SC D. B. SA, cu documente de calificare care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii.

Astfel, comisia de evaluare nu va putea lua in considerare actul adiţional nr. 1/14.12.2007, actul adiţional nr. 2/14.12.2007 si contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, deoarece aceste documente de calificare nu au fost prezentate la depunerea candidaturii, ci ulterior, ca si completare la candidatură.

Cu privire la concluziile raportului de specialitate, întocmit de expertul extern cooptat, autoritatea contractanta, prin adresa nr.840/26.07.2011 a solicitat un punct de vedere de la D. G. F. P. B. – Compartimentul de V. A. P. B.

(…) în consecinţă, întrucât in fisa de date a achiziţiei, s-a stabilit, sub sancţiunea respingerii candidaturii ca inacceptabila, că cerinţele minime de calificare privind experienţa similara se consideră că sunt îndeplinite, dacă sunt prezentate, printre altele contractele similare, însoţite de actele adiţionale, dacă este cazul, iar actele adiţionale nr. 1/14.12.2007, nr. 2/14.12.2007, precum şi contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, nu au fost prezentate iniţial, candidatura SC D. B. SA urmează să fie respinsa, ca inacceptabila.

Pentru aceste motive, candidatura prezentata de SC D. B. SA, în asociere cu SC S. SRL şi SC P. B. SA, a fost respinsă, ca inacceptabilă, în temeiul art. 36, alin. 1 lit. b) din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare”.

Decizia de respingere a candidaturii şi motivele care au stat la baza acesteia au fost comunicate societăţii contestatoare prin adresa nr. 1860 din 27.07.2011, act atacat în termen prin contestaţia de faţă.

Raportat la susţinerile părţilor, actele depuse la dosarul cauzei şi normele legale în vigoare în materia achiziţiilor publice, Consiliul a constatat:

Decizia autorităţii contractante de declarare inacceptabilă a candidaturii asocierii S.C. D. B. S.A. & S.C. S. S.R.L. & S.C. P. B. S.A. va fi analizată în raport de cerinţele impuse minime de calificare impuse prin pct. V.4.1. „Informaţii privind experienţa similară” al fişei de date a achiziţiei din cadrul documentaţiei de atribuire, cu conţinutul:

„Se va prezenta cel puţin un contract de prestări de servicii având ca obiect proiectarea tehnică pentru modernizarea de drumuri, în valoare minimă de cel puţin 210.873 lei, fără TVA.

Se va prezenta experienţa similară pentru lucrări de modernizare drumuri, în valoare minimă de 8.450.070 lei, fără TVA. Experinţa similară în domeniul lucrări de modernizare drumuri poate fi demonstrată printr-un singur contract sau prin mai multe contracte.

Se va prezenta cel puţin un contract de lucrări având ca obiect construcţia de clădiri, în valoare minimă de cel puţin 1.132.756 lei, fără TVA.

Cerinţele de mai sus se consideră că sunt îndeplinite, dacă sunt prezentate cumulativ, următoarele documente:

Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabilă”.

După cum rezultă din documentul „raport intermediar etapa I – selecţia candidaţilor” nr. 1859 din 27.07.2011 şi ambele părţi o recunosc, în adresa nr. 156/14.04.2010, depusă în documentele candidaturii petentei, este menţionată existenta adresei de predare nr. 96/2010, prin care, SC D. SRL, terţul susţinător al asocierii SC D. B. SA, SC S. SRL si SC P. B. SA, a predat [6 exemplare+format electronic], detaliile de execuţie aferente contractului de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, contract care a fost prezentat pentru demonstrarea susţinerii indeplinirii cerinţei minime de calificare privind experienţa similara in proiectare tehnica pentru modernizare drumuri, adresă care, deşi menţionată, a fost omisă din cadrul documentelor candidaturii.

In urma solicitării autorităţii contractante nr. 1807 din 20.07.2011, pct. 4, cu adresa nr. 2902 din 21.07.2011, candidatul contestator, pe lângă alte documente, a prezentat şi adresa de predare nr. 96/17.03.2010.

Prin adresa nr. 1733 din 07.07.2011, pct. 2, autoritatea contractantă a solicitat clarificări petentei referitoare la stabilirea valorii finale a contractului nr. 74/24.10.2007, încheiat între beneficiarul A. de D. şi P. a judeţului A. şi SC D. B. SA, în calitate de executant al lucrărilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de „Reabilitare DJ 792, km 26+700 – 36+550, Seleuş-Ineu”.

Ataşat adresei nr. 2699/07.07.2011, pe lângă alte documente, candidatul contestator, după cum s-a reţinut şi în raportul intermediar etapa I – selecţia candidaţilor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare privind experienţa similara in lucrări de modernizare drumuri, a prezentat, contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, depus iniţial în documentele de calificare, contract încheiat între beneficiarul C. J. B. şi executantul SC S. SRL, cu obiectul „execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării de reabilitare a DJ 191F M. – B. – O.”, iar suplimentar, au fost prezentate, din iniţiativa candidatului, fără a i se fi solicitat, documentele actul adiţional nr. 1/14.12.2007 şi actul adiţional nr. 2/14.12.2007, prin care s-a modificat valoarea contractului, precum şi contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, prin care cedentul C. J. B. a cedat către cesionarul P. M. M. parţial contractul cu obiectul „execuţia, finalizarea şi întreţinerea lucrării de reabilitare a DJ 191F Marghita-Buduslău-Otomani”.

Invocând raportul de specialitate întocmit de expertul extern cooptat pe langa comisia de evaluare, înregistrat la autoritatea contractanta cu nr. 1839/26.07.2011, comisia de evaluare a apreciat că nu poate accepta completarea candidaturii SC D. B. SA, cu documente de calificare care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii, respectiv cu actul adiţional nr. 1/14.12.2007, actul adiţional nr. 2/14.12.2007 si contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, pe motiv că respectivele documente de calificare nu au fost prezentate la depunerea candidaturii, ci ulterior, constituind o „completare la candidatură”.

Pentru cele două motive, respectiv: prezentarea adresei de predare nr. 96/17.03.2010, prin care terţul susţinător al asocierii contestatoare a predat beneficiarului detaliile de execuţie aferente contractului de prestări servicii nr. 765/30.07.2008 şi respectiv completarea candidaturii SC D. B. SA, cu documente de calificare care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii, respectiv cu actul adiţional nr. 1/14.12.2007, actul adiţional nr. 2/14.12.2007 si contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, candidatura asocierii S.C. D. B. S.A. & S.C. S. S.R.L. & S.C. P. B. S.A. a fost respinsa, ca inacceptabilă, în susţinerea respectivei decizii invocându-se raportul de specialitate al unui expert extern cooptat şi un punct de vedere emis de D. G. F. P. B. – C. de V. A. P. B.

Din cele relevate, Consiliul a constatat că respingerea candidaturii contestatoarei S.C. D. B. S.A. a fost decisă, efectiv, pentru singurul motiv constând în prezentarea, de către petenta, ca urmare a solicitării unor clarificări de către autoritatea contractantă, a unor documente nedepuse iniţial între documentele de calificare/selecţie, situaţie ce a fost raportată la precizarea finală a pct. V.4.1. „Informaţii privind experienţa similară” al fişei de date a achiziţiei din cadrul documentaţiei de atribuire conform căreia „Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabilă”, regulă considerată a nu se fi respectat, iar acceptarea documentelor prezentate pe timpul analizei candidaturilor ar fi fost considerată ca fiind faptă de natură a contraveni dispoziţiilor alin. (2) al art. 201 din OUG nr. 34/2006.

În analiza legalităţii şi temeiniciei deciziei autorităţii contractante, Consiliul se va raporta la următoarele dispoziţii legale relevante în cauză:

-OUG nr. 34/2006, art. 201 alin. (2) – „Autoritatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariţia unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat”; art. 170 – “Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire”; art. 2562 alin. (1) lit. b) – “Persoana vătămată poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor în vederea anulării actului şi/sau recunoaşterii dreptului pretins ori a interesului legitim, în termen de: b) 5 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal, în cazul în care valoarea contractului care urmează să fie atribuit, estimată conform prevederilor art. 23 şi ale cap. II secţiunea a 2-a, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 55 alin. (2)”; art. 33 alin. (1) – “Autoritatea contractantă are obligaţia de a preciza în cadrul documentaţiei de atribuire orice cerinţă, criteriu, regulă şi alte informaţii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare completă, corectă şi explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire”;

-HG nr. 34/2006, art. 72 alin. (2) lit. b) – “Atribuţiile comisiei de evaluare sunt următoarele: verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire”; art. 36 alin. (1) lit. b) – “Oferta este considerată inacceptabilă în următoarele situaţii: a fost depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire”.

Din normele legale precitate rezultă că precizarea expresă din documentaţia de atribuire „Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabilă”, neclarificată sau neatacată în termenul legal, a rămas o regulă definitivă şi obligatorie de respectat, atât de către ofertanţi, cât şi de către autoritatea contractantă.

Prin urmare, neprezentarea de către contestatoare a documentului adresa de predare nr. 96/2010, prin care, SC D. SRL, terţul susţinător al asocierii SC D. B. SA, SC S. SRL si SC P. B. SA, a predat detaliile de execuţie aferente unei părţi a contractului de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, echivalează cu neîndeplinirea cerinţei minime de calificare impusă prin pct. V.4.1. „Informaţii privind experienţa similară” al fişei de date a achiziţiei din cadrul documentaţiei de atribuire, referitoare la precizarea: „Cerinţele de mai sus se consideră că sunt îndeplinite, dacă sunt prezentate cumulativ, următoarele documente: […] copie legalizată a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, respectiv proces-verbal de predare-primire a proiectului tehnic, executate în baza contractelor care dovedesc experienţa similară”, deoarece chiar dacă cu respectiva adresă s-au predat DE pentru porţiunea de lucrări „amenajare intersecţie cu sens giratoriu cu DN 1F”, obiectul contractului nr. 765/30.07.2011 a fost precizat la art. 1 ca fiind constituit de „elaborarea Proiectului faza Detalii de Execuţie, Verificarea Proiectului şi Asistenţa Tehnică pentru obiectivul Şosea ocolitoare cu acces din DN1F/E81 în DJ191C pentru devierea traficului din Municipiul Zalău”, în întregul său şi nu pe porţiuni (intersecţie cu sens giratoriu).

Astfel fiind, în absenţa adresei de predare nr. 96/2010, nu s-a constituit dovada realizării integrale a obiectul contractului nr. 765/30.07.2008, partea constând în elaborarea Proiectului faza Detalii de Execuţie, iar prin solicitarea depunerii ulterioare a adresei sus amintite, autoritatea contractantă şi-a înfrânt propria regulă, rămasă definitivă, „Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătoare are ca efect respingerea candidaturii, ca inacceptabilă”, regulă care a fost acceptată, prin neatacare de către petenta şi în acord cu care a consimţit să depună oferta.

Prin urmare, punctele de vedere exprimate de expertul tehnic cooptat, D. G. F. P. B. – C. de V. a A. P. B. şi decizia autorităţii contractante de a respinge oferta asociaţiei contestatoare, ca inacceptabilă, a fost temeinică şi legală, Consiliul nemaianalizând, în detaliu, motivul de respingere a ofertei pentru prezentarea, de către petenta, a documentelor de calificare, care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii şi care nu au fost solicitate de către autoritatea contractantă, respectiv actul adiţional nr. 1/14.12.2007, actul adiţional nr. 2/14.12.2007 şi contractul de cesiune nr.3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, oricare ar fi rezultatul unei astfel de analize, acesta neputând profita petentei în sensul înlăturării caracterului inacceptabil al ofertei sale.

Susţinerea autorităţii contractante conform căreia nu se poate lua

în considerare contractul nr. 765/30.07.2008, prezentat de terţul susţinător, proiectantul SC D. SRL, deoarece, conform anunţului de atribuire, publicat în SEAP sub numărul 30678/07.05.2008, contractul de execuţie de lucrări de realizare a obiectivului “Sosea ocolitoare cu acces din DN 1F/E 81 în DJ 191 pentru devierea traficului din municipiul Zalău” a fost atribuit de către Ministerul Integrării

Europene firmei S.C. K. B. A. G. & C. K. din Germania şi nu S.C. K. C. SRL Cluj, după cum se menţionează în contractul nr. 765/30.07.2008, sens în care a fost

depus anunţul de atribuire invocat, nu va fi analizată de către Consiliu,

deoarece un astfel de motiv nu a fost precizat în actele de decizie

emise în cadrul procedurii.

Faţă de cele constatate, în temeiul art. 278 alin. (5) şi (6) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările ulterioare, Consiliul a respins, ca nefondată, contestaţia depusă de S.C. D. B. S.A., în contradictoriu cu C. T., procedura de atribuire urmând a fi continuată.

Împotriva acestei decizii a formulat plângere petenta SC D. B. SA O., solicitând modificarea deciziei CNSC în sensul admiterii contestaţiei, pentru următoarele motive:

În data de 06.07.2011 a avut loc la sediul autorităţii contractante, prima etapă a procedurii, respectiv etapa de selectare a candidaţilor, ocazie cu care s-a întocmit procesul verbal de deschidere a candidaturilor nr. 1715/06.07.2011.

În perioada de evaluare a candidaturilor, autoritatea contractantă a transmis două solicitări de clarificări, prin adresele 1733/07.07.2001 şi 1807/20.07.2011, cărora societatea le-a formulat răspuns prin adresele 2699/07.07.2011, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1738/08.07.2011, respectiv 2902/21.07.2011, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 1816/22.07.2011.

Prin adresa nr. 1860/27.07.2011, autoritatea contractantă a comunicat că, în urma analizării candidaturilor, candidatura asocierii S.C. D. B. S.A. & S.C. S. S.R.L. & S.C. P. B. S.A. a fost respinsă ca inacceptabilă, în temeiul art. 36 alin. l,lit.b din HG 925/2006.

Împotriva rezultatului procedurii, petenta a formulat contestaţie la CNSC, care a fost soluţionată prin Decizia nr. 3993/C6/3909/3969 din 16.09.2011.

Motivele ce au stat la baza contestaţiei formulate au fost următoarele:

1. Cu privire la contractul de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, prezentat de către terţul susţinător S.C. D. S.R.L., autoritatea contractantă a solicitat mai multe clarificări formale care au vizat stabilirea exactă a valorii serviciilor de proiectare,., clarificări care au fost transmise de către subscrisa şi care au reuşit să demonstreze îndeplinirea cerinţelor privind experienţa similară. Totodată, autoritatea contractantă a solicitat depunerea adresei nr. 96/2010. Această adresă reprezintă, aşa cum rezultă din cuprinsul acesteia, dovada depunerii de către prestator către beneficiarul lucrării a documentaţiei aferente unei componente a contractului nr. 765/30.07.2008.

În motivarea adresei de respingere a candidaturii nr. 1860/27.07.2011, autoritatea a reţinut următoarele: „candidatul a prezentat adresa de predare nr. 96/17.03.2010, prin care, S.C. D. S.R.L., terţul susţinător al asocierii S. C. D. B. S.A., S.C. S. S.R.L. şi S.C. P. B. S.A., a predat (6 exemplare + format electronic), detaliile de execuţie aferente contractului de prestări servicii nr. 765/30.07.2008, contract care a fost prezentat pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime de calificare privind experienţa similară în proiectare tehnică pentru modernizare drumuri”, şi „comisia de evaluare nu va putea lua în considerare adresa de predare nr. 96/17.03.2010, deoarece nu a fost prezentata la depunerea candidaturii, ci ulterior, ca şi completare la candidatură”, or, „în cazul în care comisia de evaluare ar accepta completarea candidaturii cu documentul lipsă (…) autoritatea contractantă ar determina apariţia unui avantaj evident în favoarea candidatului S.C. D. B. S.A.”. Tot în cuprinsul motivării, autoritatea invocă punctul de vedere al expertului cooptat şi al DGFPB – CV AP B., ambele în sensul că, comisia de evaluare nu are dreptul de a permite completarea candidaturii subscrisei cu documente de calificare care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii.

Consideră neîntemeiate aceste argumente, deoarece, în primul rând prin adresa nr. 96/2010, terţul susţinător a predat beneficiarului doar o componentă din obiectul contractului, şi nu, cum în mod greşit a reţinut comisia de evaluare, detaliile de execuţie aferente întregului contract de prestări servicii nr. 765/30.07.2008. Adresele de predare primire a proiectului au fost asimilate proceselor de predare primirea a proiectului, însă în mod cu totul eronat s-a apreciat că lipsa unei adrese de predare primire a unei componente a acestuia, adresă la care s-a făcut referire, de altfel, în cuprinsul documentaţiei depuse, echivalează cu nedepunerea procesului verbal de predare-primire a întregului proiect. Dovada depunerii proiectului a rezultat din celelalte documente depuse, iar completarea documentaţiei cu această adresă nu ar determina apariţia niciunui avantaj pentru subscrisa. De altminteri, proba avantajului creat este în sarcina celui care îl invocă, avantajul neputând fi prezumat.

Oricum, autoritatea contractantă , pe de o parte invocă ca motiv al respingerii candidaturii art. 201^ alin. 2 din OUG 34/2006, ignorând prevederile alin. 1 al aceluiaşi articol, care îi dă dreptul să solicite completări ale documentelor prezentate de către candidaţi, şi mai ales, încălcând principiul proporţionalităţii măsurilor luate, principiu prevăzut de acelaşi act normativ.

În al doilea rând, un punct de vedere exprimat la modul general, indiferent de organismul care îl emite, nu poate fi luat aplicat pe speţa de faţă, care trebuie analizată ţinând cont de absolut toate aspectele concrete.

Prin depunerea ulterioară a acestei adrese nu a făcut altceva decât să se conformeze solicitării comisiei de evaluare, drept pentru care declararea ofertei ca inacceptabilă pentru acest motiv este ilegală.

2. În ce priveşte cel de-al doilea motiv pentru respingerea candidaturii subscrisei, autoritatea contractantă a reţinut faptul că prin răspunsul la clarificările solicitate de către comisie cu privire la valoarea contractului nr.-74/24.10.2007, prezentat de către S.C. D. B. S.A., pentru demonstrarea experienţei similare în lucrări de modernizare de drumuri, subscrisa a prezentat, din nou contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, precum şi două acte adiţionale şi un contract de cesiune aferente contractului de lucrări nr. 10762/05.10.2007, fără ca acestea din urmă să fi fost solicitate de către comisia de evaluare.

Comisia a reţinut faptul că „nu va putea lua în considerare actul adiţional nr, 1/14.12.2007, actul adiţional nr. 2/14.12.2007 şi contractul de cesiune nr. 3437/27.03.2008, încheiate la contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, deoarece aceste documente de calificare nu au fost prezentate la depunerea candidaturii, ci ulterior, ca şi completare la candidatură”. Afirmaţia comisiei este total eronată, deoarece prin depunerea ulterioară a acestor documente, societatea noastră nu a avut intenţia de a-si completa candidatura, ci de a aduce clarificări documentaţiei depuse.

Aşa cum a menţionat şi în răspunsul la clarificări, înregistrat la autoritatea contractantă sub nr. 1738/08.07.2011, dovada experienţei similare pentru lucrări de modernizare de drumuri, a făcut-o numai prin contractul de lucrări nr. 10762/05.10.2007, în valoare de 10.324.887,14 lei, exclusiv TVA, actele adiţionale şi contractul de cesiune a unei părţi din acesta, de către beneficiarul iniţial către un alt beneficiar, neavând nici o implicaţie asupra valorii contractului pe care a înţeles să o folosească pentru dovedirea experienţei similare în lucrări de modernizare de drumuri.

Având în vedere aceste aspecte, consideră că decizia corectă a autorităţii contractante ar fi fost aceea de a ignora actele adiţionale şi contractul de cesiune depuse ulterior, şi analizarea ofertei fără luarea în calcul a valorilor înscrise în acestea.

Ca şi în prima situaţie, măsura luată de către autoritatea contractantă încalcă principiul proporţionalităţii prevăzut de OUG 34/2006, şi, mai mult, nu asigură promovarea concurenţei între operatorii economici, şi nici utilizarea eficientă a fondurilor publice.

În Decizia nr. 3993/C6/3909/3969/16.09.2011 CNSC a constatat că „respingerea candidaturii contestatoarei S.C. D. B. S.A. a fost decisă, efectiv, pentru singurul motiv constând în prezentarea, de către petentă, ca urmare a solicitării unor clarificări de către autoritatea contractantă, a unor documente nedepuse iniţial”, în speţă adresa nr. 96/2010, iar „decizia autorităţii contractante de a respinge oferta asociaţiei contestatoare, ca inacceptabilă, a fost temeinică şi legală” raportat la prevederile caietului de sarcini care menţionau faptul că „Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătore are ca efect respingerea candidaturii ca inacceptabilă”.

În motivarea acestei decizii, CNSC a reţinut faptul că autoritatea contractantă a procedat corect prin neluarea în calcul a clarificărilor transmise de către contestatoare, deoarece aceasta, prin solicitarea depunerii ulterioare a adresei sus amintite „şi-a înfrânt propria regulă, rămasă definitivă: Neprezentarea sau prezentarea într-o formă necorespunzătore are ca efect respingerea candidaturii ca inacceptabilă”. Considerăm că acest argument nu poate fi luat în considerare, câtă vreme autoritatea contractantă a solicitat clarificări/completări şi celorlalţi candidaţi, art. 201 din OUG 34/2006 permiţând acest lucru, iar acest lucru nu a creat vreun avantaj nici unuia dintre candidaţi.

Prin solicitările de clarificări transmise tuturor candidaţilor (inclusiv candidaţilor ce au fost declaraţi ulterior eligibili şi calificaţi în următoarea etapă), chiar dacă iniţial, prin documentaţia de atribuire, autoritatea contractantă stabilise o regula mai restrictivă decât prevederile legale, aceasta a respectat principiile prevăzute de OUG 34/2006, aplicând acelaşi tratament tuturor candidaţilor, această decizie fiind luată probabil în scopul de a declara cât mai mulţi candidaţi eligibili, în scopul promovării concurenţei şi utilizării eficiente a fondurilor publice. Această intenţie a autorităţii contractante a fost însă înfrântă de punctele de vedere restrictive şi formale ale unor specialişti care au interpretat legea strict în litera ei, omiţând scopul, spiritul acesteia.

Aşadar consideră neîntemeiată decizia CNSC de a respinge contestaţia sa pentru acest argument.

În ce priveşte cel de-al doilea motiv al contestaţiei Consiliul, în mod nelegal, nu s-a pronunţat asupra acestuia, rezumându-se la afirmaţia că „oricare ar fi rezultatul unei astfel de analize, acesta neputând profita petentei în sensul înlăturării caracterului inacceptabil al ofertei sale”.

Pentru aceste considerente, solicită a se dispune modificarea Deciziei atacate şi, în consecinţă, anularea rezultatului procedurii, respectiv anularea comunicării rezultatului ce poartă numărul de înregistrare 1860/27.07.2011 şi obligarea autorităţii la reevaluarea ofertelor şi emiterea unui nou rezultat.

In drept, şi-a întemeiat prezenta contestaţie pe dispoziţiile O.U.G. 34/2006.

Autoritatea contractantă C. T. prin întâmpinarea depusă la dosar a solicitat respingerea plângerii pentru considerentele detaliate în motivare.

Verificând decizia contestată prin prisma motivelor invocate, conform art.3041 Cod procedură civilă pe baza actelor şi lucrărilor dosarului, curtea reţine următoarele:

Prin adresa nr.1807/20.07.2011, pct.4, autoritatea contractantă a solicitat contestatoarei să prezinte adresa nr.96/2010, a cărei existenţă rezultă din adresa nr.156/14.04.2010 prezentată la fila 86 din candidatură.

Cu adresa nr.2902/21.07.2011, contestatoarea a prezentat pe lângă clarificările solicitate şi adresa nr.96/2010, din care rezultă că „Urmare a contractului de proiectare nr.765/86/31.07.2008 pentru lucrarea – Şosea ocolitoare cu acces din DN 1 F/E81 în DJ 191 C pentru devierea traficului din municipiul Zlău – SC D. SRL – C. N. a transmis SC K. C. SRL, în 6 exemplare + format electronic documentaţiile detalii de execuţie pentru lucrarea – Amenajare intersecţie cu sens giratoriu cu DN 1 F. ”

Din conţinutul acestei adrese rezultă cu certitudine faptul că SC D. SRL C. N. a transmis documentaţiile detalii de execuţie doar pentru o componentă a lucrării, respectiv pentru „ Amenajare intersecţie cu sens giratoriu cu DN 1F ” şi nu pentru toată lucrarea, cum greşit a reţinut comisia de evaluare.

Prin adresa nr.156/14.10.2010 SC D. SRL C. N. a înaintat spre plată SC K. C. SRL factura nr.880/14.04.2010 privind elaborarea documentaţiei de proiectare faza DDE pentru „ Amenajare intersecţie cu sens giratoriu la DN 1F/e81 ”, conform actului adiţional nr.3/30.03.2010 la Contractul nr.765/86/30.07.2008 şi adresa de predare nr.96/2010.

De asemenea din adresa nr.347/21.07.2011 reprezentând punctul de vedere al proiectantului privind justificarea experienţei similare, rezultă că actul adiţional nr.3/30.03.2010 la contractul nr.765/86/30.07.2008, reprezintă contravaloarea pentru servicii de proiectare pentru lucrări suplimentare la proiect în valoare de 11.520 EURO ( fără TVA) – Faza DE.

Din raportul intermediar etapa I – selecţia candidaţilor nr.1859/27.07.2011 pct.II.2 aliniatul ultim precum şi din comunicarea rezultatului acestei etape a procedurii nr.1860/27.07.2011, rezultă că, candidatura contestatoarei a fost respinsă ca inacceptabilă, în temeiul art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006.

Potrivit art.36 alin.1 lit.b din HG nr.925/2006 este considerată inacceptabilă oferta depusă de un ofertant care nu îndeplineşte una sau mai multe dintre cerinţele de calificare stabilite în documentaţia de atribuire sau nu a prezentat, conform art.11 alin.(4)-(5), documente relevante în acest sens.

Art.11 alin.4 din HG nr.925/2006 prevede că pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevăzute la art.176 din ordonanţă, ofertantul are dreptul de a prezenta iniţial doar o declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul său legal, prin care confirmă că îndeplineşte cerinţele de calificare astfel cum au fost menţionate succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinţe – inclusiv, dacă au fost solicitate, diverse valori, cantităţi sau altele.

În cazul în care uzează de dreptul prevăzut la alin. (4) , ofertantul are obligaţia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probează/confirmă îndeplinirea cerinţelor de calificare, atunci când primeşte din partea autorităţii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevăzut în solicitare, conform alin. (5) al aceluiaşi articol 11.

În speţă, contestatoarea a prezentat adresa nr.96/2010 la cererea expresă a autorităţii contractante prin solicitarea de clarificări nr.1807/20.07.2011, pct.4 alin. ultim.

Or, în situaţia în care, conţinutul acelei adrese nr. 96/2010, rezultă cu claritate din adresa nr.156/14.04.2010 emisă de SC D. SRL C. N. şi din actul adiţional nr.3/30.03/2010 la contractul nr.765/86/30.07.2008, acte ce au fost depuse la candidatură, curtea apreciază că în mod greşit a fost calificată de către comisia de evaluare şi CNSC depunerea adresei nr.96/2010 ca fiind o completare la candidatură, câtă vreme a fost solicitată în mod expres şi nu reprezintă altceva, decât clarificarea conţinutului actelor depuse la candidatură, astfel că nu putea fi favorizată în nici un fel, contestatoarea prin depunerea acelei adrese, nefiind încălcate prevederile art.201 alin.2 din OUG nr.34/2006.

Referitor la cel de-al doilea motiv de respingere ca inacceptabilă a ofertei pentru prezentarea de către contestatoare, a documentelor de calificare care nu au fost prezentate la depunerea candidaturii şi care nu au fost solicitate de către autoritatea contractantă, respectiv actul adiţional nr.1/14.12.2007, actul adiţional nr.2/14.12.2007 şi contractul de cesiune nr.3437/27.03.2008 aferente contractului de lucrări nr.10.762/05.10.2007 sunt de reţinut următoarele:

Prin adresa nr.1733/07.07.2011 pct.2 comisia de evaluare a solicitat clarificări cu privire la valoarea, fără TVA, a contractului de lucrări nr.74/24.10.2007 prezentat de contestatoare, constând în prezentarea de documente justificative însuşite sau vizate de beneficiarul contractului, din care să rezulte valoarea fără TVA a serviciilor de proiectare şi valoarea fără TVA a lucrărilor executate.

Prin adresa nr.2699/07.07.2011 contestatoarea a prezentat clarificări, menţionând că valoarea, fără TVA a lucrărilor executate în baza contractului nr.74/24.10.2007 este în sumă de 7.794.878,76 lei şi totodată a prezentat din nou contractul de lucrări nr.10.762/05.10.2007 precum şi actele adiţionale nr.1/14.12.2007 şi nr.2/14.12.2007 şi contractul de cesiune nr.3437/27.03.2008 aferente contractului nr.10.762/2007, care nu au fost depuse odată cu candidatura.

Din raportul intermediar etapa I – selecţia candidaţilor, rezultă că, comisia de evaluare nu a luat în considerare cele 2 acte adiţionale şi contractul de cesiune, calificând depunerea lor ca fiind o completare a candidaturii, ceea ce nu poate fi acceptat, întrucât comisia a solicitat prin adresa de clarificări nr.1733/2011 pct.2 documente justificative privind valoarea fără TVA a serviciilor proiectate şi a lucrărilor executate, fără a indica expres şi clar ce documente solicită, deşi avea această obligaţie conform art.78 din HG 925/2006.

Or, dacă comisia nu a indicat în mod clar şi expres ce documente solicită, nu putea califica documentele depuse ca o completare la candidatură, ci trebuia să solicite alte clarificări precise sau să analizeze valoarea lucrărilor executate pe baza actelor depuse la candidatură şi clarificările transmise, inclusiv răspunsul la clarificări înregistrat la autoritatea contractantă sub nr.1738/08.07.2011, prin care contestatoarea a învederat comisiei că dovada experienţei similare pentru lucrări de modernizare de drumuri a făcut-o numai prin contractul de lucrări nr.10762/05.10.2007, în valoare de 10.324.887,14 lei exclusiv TVA şi că actele adiţionale şi contractul de cesiune aferente acestui contract de lucrări nu au nici o implicaţie asupra valorii contractului, pe care a înţeles că o folosească pentru dovedirea experienţei similare în lucrări de modernizare de drumuri.

Pe de altă parte, raportat la prevederile art.78 din HG nr.925/2006 şi ale art.201 alin.1 din OUG nr.34/2004, curtea apreciază că permiterea completării formale sau de confirmare a documentelor depuse la candidatură, cu acte existente la acea dată, care să confirme conţinutul acestora, fără a-l favoriza pe ofertantul care a apreciat că nu este cazul să le depună odată cu candidatura, nu poate fi calificată ca o completare la candidatură, ci ca o clarificare de confirmare la documentaţia depusă.

Faţă de toate aceste considerente, în baza art.285 din OUG nr.34/2006, curtea urmează a admite ca fondată plângerea şi a modifica în parte Decizia CNSC în sensul că va admite contestaţia formulată de SC D. SA B. cu consecinţa anulării rezultatului procedurii, respectiv a comunicării rezultatului procedurii nr.1860/27.07.2011, emise de P. C. T. şi a obligării autorităţii contractante la reevaluarea candidaturilor, respectiv la emiterea unui nou rezultat al procedurii, menţinând restul dispoziţiilor sentinţei.

Cheltuieli de judecată nu au fost solicitate.