MODUL DE CALCUL AL TERMENELOR. RECURS. DECIZIE D.G.F.P. TERMEN. ADMITERE


Societatea a formulat şi înregistrat pe rolul tribunalului acţiunea în anularea deciziei D.G.F.P. Bucureşti nr. 287/6.11.2001 în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea respectivei decizii, care termen, sfârşindu-se într-o zi de duminică, potrivit art. 101 alin. 5 C. pr. civ., s-a prelungit până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

Prin cererea formulată la 7.05.2002, reclamanta SC “S.” SA Bucureşti a declarat recurs împotriva sentinţei civile nr. 179/7.03.2002 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă şi de Administrativ în dosar 1131 /CA/2001 în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti – Serviciul de soluţionare a contestaţiilor, solicitând admiterea recursului şi modificarea sentinţei recurate.

Prin sentinţa civilă 179/7.03.2002, pronunţată în dosar 1131/CA/2001 -Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a civilă şi de contencios administrativ a fost respinsă ca tardivă acţiunea reclamantei împotriva deciziei nr. 287/ 6.11.2001 emisă de pârâta D.G.F.P. Bucureşti.

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut din înscrisurile dosarului că decizia D.G.F.P. Bucureşti 287/6.11.2001 a fost comunicată reclamantei la 8.11.2001, iar acţiunea în anularea acesteia a fost înregistrată la 10.12.2001 cu mult peste termenul de 30 de zile prevăzut de Legea nr. 29/1990.

împotriva sentinţei pronunţată de tribunal, societatea reclamantă a declarat recurs, criticând-o pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie, apreciind că instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii acţiunii, fără a avea în vedere prevederile art. 101 C. pr. civ., ca şi actele dosarului, în speţă, decizia pârâtei D.G.F.P. Bucureşti fiind comunicată societăţii la 8.11.2001, iar termenul de 30 zile, începând să curgă din 9.11.2001, se termina la 8.12.2001, iar faţă de faptul că 9.12.2001 era o zi de duminică, faţă de art. 101 al. 5 C. pr. civ., acţiunea în anularea deciziei D.G.F.P. Bucureşti nr. 287/6.11.2001, comunicată la 8.11.2001, înregistrată pe rolul Tribunalului la 10.12.2001, era corect introdusă în termenul de 30 de zile calculat pe zile libere.

Curtea, analizând susţinerile părţilor, actele dosarului şi sentinţa recurată, urmează să admită recursul pentru următoarele considerente:

– din dovezile de la dosarul cauzei rezultă că decizia 287/6.11.2001, emisă de D.G.F.P. Bucureşti în calea administrativă de atac, în soluţionarea contestaţiei formulată de societate împotriva procesului-verbal de control 162407/26.04.2001, încheiat de Admin. Fin. Publice sector 6, i-a fost comunicată societăţii la 8.11.2001 (fila 6 dosar 1131/2001);

– societatea a formulat şi înregistrat pe rolul tribunalului acţiunea în anularea deciziei D.G.F.P. Buc. nr. 287/6.11.2001, comunicată la 8.11.2001, la data de 10.12.2001, astfel cum rezultă din rezoluţia de înregistrare de la dosar (fila 3, dosar 1131/2001), în termenul legal de 30 de zile de la comunicarea respectivei decizii, calculat conform dispoziţiilor art. 101 C. pr. civ., iar calendaristic, termenul sfârşindu-se într-o zi de duminică, potrivit art. 101 al. 5 C. pr. civ., acesta s-a prelungit până la sfârşitul primei zile de lucru următoare, respectiv data de 10.12.2001, când a fost înregistrată acţiunea pe rolul tribunalului, în termenul legal de 30 de zile, astfel calculat.

Prin urmare, tribunalul în mod greşit a admis excepţia tardivităţii, fără a analiza actele dosarului şi fără a avea în vedere dispoziţiile art. 101 C. pr. civ., sentinţa pronunţată fiind legală.

Curtea urmează să admită recursul şi în baza art. 312 al. 5 C. pr. civ., va casa sentinţa civilă 179/F/7.03.2002 pronunţată în 1131/2001 de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi va trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă pentru continuarea judecăţii pe fondul pricinii. (Judecator Georgeta Leti)

(Sectia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 371/2002)