Neexecutarea obligatiei de plata a chiriei Contracte


TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A VI-A COMERCIALĂ

Dosar nr.37044/3/2010

Sentinţa comercială nr. 9709

Şedinţa publică de la 07.07.2011

Completul constituit din:

Preşedinte: Simona Maria Zarafiu

Grefier:Elena Toma

Pe rol se află soluţionarea cauzei comerciale privind pe reclamanta R.A. A.P.P.S şi pârâta SC R M SA, având ca obiect pretenţii.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamanta, reprezentată de dl. N H care depune delegaţie de reprezentare juridică, lipsind pârâta.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Reclamanta, prin consilier juridic, depune la dosar procesul verbal de conciliere din data de 14.07.2011, precum şi cerere precizatoare prin care micşorează câtimea obiectului cererii de la suma de 660.023,56 lei la suma de 592.948,56 lei, în urma plăţilor efectuate de către pârâtă.

În baza art.132 alin.2 pct.2 Codul de procedură civilă, instanţa ia act de micşorarea câtimii obiectului cererii şi, nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, acordă cuvântul asupra fondului cererii.

Reclamanta, prin consilier juridic, solicită admiterea acţiunii aşa cum a fost restrânsă, respectiv obligarea pârâtei la plata debitului neachitat şi evacuarea acesteia din spaţiul ocupat fără titlu; nu solicită cheltuieli de judecată.

Tribunalul constată încheiate dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

TRIBUNALUL

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VI-a comercială la data de 3.08.2010 sub nr.37044/3/2010, reclamanta R.A. A.P.P.S a chemat în judecată pe pârâta SC R M SA, solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 660.023,56 lei compusă din: 638.570,38 lei, reprezentând chirie conform contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/5.04.2006 – 165.774,99 lei, pentru perioada 07.2009-12.2009, folosinţă fără titlu – 189.408,84 lei pentru perioada 01.2010-04.2010, prestări servicii – 41.917,31 lei pentru perioada 08.2009-05.2010, penalităţi – 240.205,24 lei pentru perioada 31.03.2009 – 31.03.2010 şi dobândă legală – 1.264 lei, pentru perioada 31.12.2009-31.03.2010, precum şi 21.453,18 lei, reprezentând chirie conform contractului de închiriere nr.623/1.09.2005 – 6.805,28 lei, pentru perioada 07.2009-12.2009, folosinţă fără titlu – 6.602,46 lei pentru perioada 01.2010-04.2010, penalităţi – 8012,67 lei pentru perioada 31.03.2009-31.03.2010 şi dobândă legală – 32,77 lei pentru perioada 31.12.2009-31.03.2010, precum şi evacuarea pârâtei din spaţiul ocupat fără titlu în Bucureşti.

În motivarea cererii reclamanta a arătat că între părţi s-au încheiat următoarele contracte: contractul de locaţiune şi prestări servicii nr.171/5.04.2006 având ca obiect spaţiul situat în Bucureşti, al cărui termen de valabilitate a încetat la data de 31.12.2009 şi contractul de locaţiune şi prestări servicii nr.623/1.09.2008 având ca obiect suprafaţa de 45 mp situată pe terasa corpului C al imobilului din Piaţa Presei Libere, al cărui termen de valabilitate a încetat la data de 31.12.2009.

Prin contractele menţionate, pârâta şi-a asumat obligaţia de a plăti chirie precum şi contravaloarea prestărilor de servicii şi a utilităţilor, obligaţie pe care nu a respectat-o, ceea ce a condus la acumularea unui debit în valoare de 660.023,56 lei.

Cu prilejul convocării la conciliere pârâta a recunoscut datoria către reclamantă şi a solicitat achitarea eşalonată a acesteia, urmând ca reprezentanţii săi legali să formuleze în scris solicitarea de eşalonare, ceea ce nu s-a întâmplat.

A arătat reclamanta că începând cu data de 01.01.2010 între părţi nu a mai existat un contract valabil, astfel încât prezenta acţiune se întemeiază atât pe răspunderea contractuală precum şi pe cea delictuală.

În privinţa penalităţilor de întârziere pretinse, reclamanta a arătat că acestea au fost calculate numai la facturile emise şi neachitate de către pârâtă în perioada în care între părţi a existat un contract valabil.

În privinţa dobânzii legale pretinse, reclamanta a arătat că aceasta a fost calculată în conformitate cu prevederile OG nr.9/2000, numai pentru facturile emise şi neachitate pe perioada neacoperită de contract.

Pe capătul de cerere privitor la evacuarea pârâtei, reclamanta a arătat că imobilul ce a făcut obiectul închirierii aparţine domeniului privat al statului român şi se află în administrarea reclamantei, conform HG nr.60/2005, aceasta fiind privată de dreptul său de folosinţă ca atribut al proprietăţii, prin ocuparea fără drept a spaţiului de către pârâtă.

In drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.969, 973, 998-999, 1069 Cod civil, şi art.7201 Cod procedură civilă.

Au fost depuse înscrisuri în susţinerea cererii.

La data de 7.07.2011 reclamanta a depus cerere precizatoare prin care a micşorat câtimea obiectului cererii de la suma de 660.023,56 lei la suma de 592.948,56 lei, ca urmare a achitării de către pârâtă a unei părţi din datorie.

Deşi legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare şi nu a solicitat probe în apărare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Între reclamantă, în calitate de locator şi pârâtă, în calitate de locatar, s-a încheiat contractul de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006, modificat prin actele adiţionale nr.112/06.02.2008 şi nr.661/06.10.2009, având ca obiect închirierea spaţiului situat în Bucureşti, a cărui valabilitate a încetat la data de 31.12.2009.

Potrivit prevederilor contractuale, pârâta şi-a asumat obligaţia de a plăti în schimbul folosinţei bunului închiriat, cu titlu de chirie, echivalentul a 6.454,70 euro/lună, la care se adaugă TVA, precum şi contravaloarea serviciilor prestate şi a utilităţilor.

Între aceleaşi părţi, în aceeaşi calitate, s-a încheiat şi contractul de închiriere nr.623/01.09.2005, modificat prin actele adiţionale nr.106/06.02.2008 şi nr.658/06.10.2009, având ca obiect închirierea suprafeţei de 45,00 mp situată pe terasa corpului C a imobilului din Bucureşti, a cărui valabilitate a încetat la data de 31.12.2009.

Potrivit înţelegerii părţilor, chiria lunară a fost stabilită la suma de 225 euro, la care se adaugă TVA.

Pe parcursul derulării celor două contracte, pârâta nu şi-a îndeplinit în întregime obligaţiile asumate, acumulând un debit total în valoare de 147.422,58 lei, compus din 120.756,50 lei – chirie aferentă contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006 pentru perioada 09.2009 – 12.2009, 23.100,94 lei – prestări servicii pentru perioada 10.2009 – 05.2010 şi 3.565,14 lei – chirie aferentă contractului de închiriere nr.623/01.09.2005 pentru perioada 09.2010 – 12.2010.

În acest sens, se va avea în vedere faptul că pârâta nu a dovedit, în condiţiile art.1082 Codul civil, îndeplinirea obligaţiei şi nici cauza străină exoneratoare de răspundere care a împiedicat-o să-şi îndeplinească obligaţia asumată.

Pentru neexecutarea la scadenţă a obligaţiei de plată, în temeiul clauzei penale incluse în ambele contracte, reclamanta a calculat în sarcina pârâtei penalităţi de întârziere în valoare de 240.205,24 lei – penalităţi pe perioada 31.03.2009 – 31.03.2010, aferente contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006 şi 8.012,67 lei – penalităţi pentru perioada 31.03.2009 – 31.03.2010, aferente contractului de închiriere nr.623/01.09.2005.

Pe de altă parte, pârâta a continuat să folosească bunurile ce au făcut obiectul închirierii şi după expirarea duratei de valabilitate a celor două contracte, împrejurare care a fost de natură să producă reclamantei un prejudiciu egal cu contravaloarea chiriei percepute pe parcursul derulării contractelor, în valoare de 189.408,84 lei – folosinţă fără titlu a spaţiului ce a făcut obiectul contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006, pentru perioada 01.2010 – 04.2010 şi, respectiv 6.602,46 lei – folosinţă fără titlu a spaţiului ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr.623/01.09.2005, pe perioada 05.2010 – 12.2010.

Asupra sumelor datorate cu titlu de contravaloare lipsă de folosinţă, reclamanta a calculat în sarcina pârâtei dobândă legală, în condiţiile OG nr.9/2000 coroborat cu art.998 – 999 Codul civil.

Instanţa reţine că pârâta a recunoscut datoria către reclamantă, la valoarea menţionată în cuprinsul adresei de convocare la conciliere, respectiv 758.482,66 lei şi a solicitat achitarea eşalonată a debitului, astfel cum rezultă din procesul verbal de conciliere nr.5737/14.07.2010.(f.128, 129)

Potrivit susţinerilor reclamantei, pârâta a efectuat ulterior datei menţionate o serie de plăţi, debitul actual având o valoare totală de 592.948,56 lei.

Faţă de cele arătate, în temeiul dispoziţiilor art.969, art.998 – 999, art.1073 şi art.1069 alin.2 Codul civil, coroborat cu art.3 alin.1 din OG nr.9/2000, instanţa va admite acţiunea restrânsă şi va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 592.948,56 lei, compusă din: 120.756,50 lei – chirie aferentă contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006 pentru perioada 09.2009 – 12.2009, 189.408,84 lei – folosinţă fără titlu pentru perioada 01.2010 – 04.2010, 23.100,94 lei – prestări servicii pentru perioada 10.2009 – 05.2010, 240.205,24 lei – penalităţi pe perioada 31.03.2009 – 31.03.2010, 1.264 lei – dobânda legală pe perioada 31.03.2010 – 30.09.2010, 3.565,14 lei – chirie aferentă contractului de închiriere nr.623/01.09.2005 pentru perioada 09.2010 – 12.2010, 6.602,46 lei – folosinţă fără titlu pe perioada 05.2010 – 12.2010, 8.012,67 lei – penalităţi pentru perioada 31.03.2009 – 31.03.2010, 32,77 lei – dobânda legală pe perioada 31.03.2009 – 31.03.2010.

Asupra capătului de cerere având ca obiect evacuare, instanţa apreciază că este întemeiat, în condiţiile în care pârâtă ocupă, în prezent, spaţiul ce a făcut obiectul contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006, fără a avea un titlu legal, iar, în acest mod, împiedică reclamanta să-şi exercite prerogativele deţinute, în calitate de administrator al spaţiului în discuţie, conform art.12 alin.3 din Legea nr.213/1998.

În consecinţă, instanţa va admite şi capătul de cerere accesoriu şi va dispune evacuarea pârâtei din spaţiul situat în Bucureşti, pentru lipsa titlului locativ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea restrânsă formulată de reclamanta RA – A P P S, cu sediul în Bucureşti, în contradictoriu cu pârâta SC R M SA, cu sediul în Bucureşti.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 592.948,56 lei, compusă din: 120.756,50 lei – chirie aferentă contractului de locaţiune şi prestări servicii nr.171/05.04.2006 pentru perioada 09.2009 – 12.2009, 189.408,84 lei – folosinţă fără titlu pentru perioada 01.2010 – 04.2010, 23.100,94 lei – prestări servicii pentru perioada 10.2009 – 05.2010, 240.205,24 lei – penalităţi pe perioada 31.03.2009 – 31.03.2010, 1.264 lei – dobânda legală pe perioada 31.03.2010 – 30.09.2010, 3.565,14 lei – chirie aferentă contractului de închiriere nr.623/01.09.2005 pentru perioada 09.2010 – 12.2010, 6.602,46 lei – folosinţă fără titlu pe perioada 05.2010 – 12.2010, 8.012,67 lei – penalităţi pentru perioada 31.03.2009 – 31.03.2010, 32,77 lei – dobânda legală pe perioada 31.03.2009 – 31.03.2010.

Dispune evacuarea pârâtei din spaţiul situat în Bucureşti, pentru lipsa titlului locativ.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.07.2011.

PREŞEDINTE GREFIER

Judecător Zarafiu Simona Maria Elena Toma