Neexistând dispoziţii tranzitorii, cu excepţia normelor de procedură care sunt de imediată aplicare, dispoziţiile de drept substanţial nu retroactivează şi nu pot fi aplicate raporturilor juridice născute anterior (art. 1 din Codul civil şi art. 15 pct. 2


Neexistând dispoziţii tranzitorii, cu excepţia normelor de procedură care sunt de imediată aplicare, dispoziţiile de drept substanţial nu retroactivează şi nu pot fi aplicate raporturilor juridice născute anterior (art. 1 din Codul civil şi art. 15 pct. 2 din României).

(Trib. Bistriţa-Năsăud, s. com., de cont. adm. şi fisc., sent. nr. 189/CC/20 august 2010, nepublicată)

Prin plângerea împotriva rezoluţiei nr. 3889/12.07.2010, pronunţată în şedinţa din data de 12.07.2010 de Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud în dosarul nr. 19830/23.06.2010, reclamantul AM, în calitate de asociat şi administrator al SC A SRL, solicitată anularea ca nelegală a Rezoluţiei atacate, admiterea cererii formulate, privind înregistrarea în a menţiunilor cuprinse în cererea înregistrată sub nr. 19830/21.06.2010 privind societatea comercială A SRL Bistriţa şi în consecinţă să se dispună înscrierea în Registrul comerţului a acestor menţiuni. Cu cheltuieli de judecată în funcţie de poziţia părţilor.

Analizând probele administrate în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin Rezoluţia nr. 3889/12.07.2010 dată de Directorul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud s-a respins cererea nr. 19830 înregistrată în data de 21.06.2010 de reclamantul AM, cu motivarea că acesta nu a depus documente în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 3, art. 202 alin. 2 şi art. 203 din Legea nr. 31/1990, astfel cum au fost modificate prin OUG nr. 54/2010, cu precizarea că în această ordonanţă nu sunt prevăzute dispoziţii tranzitorii, aceasta aplicându-se de la data publicării în Monitorul Oficial.

S-a mai reţinut că cererea nu este admisibilă deoarece, conform noilor modificări aduse de OUG 54/2000, înregistrarea transmiterii părţilor sociale se face doar la data expirării termenului de opoziţie prevăzut de art. 62, iar dacă a fost formulată o opoziţie, la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia. De asemenea, referitor la dovezile depuse pentru stabilirea noului sediu, conform dispoziţiilor art. 17 alin. 3 modificat, contractul de comodat trebuie înregistrat la organul fiscal în a cărui circumscripţie se află situat imobilul, fiind obligatorie şi depunerea unei certificat emis de organul fiscal din care să rezulte că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu gratuit, ori existenţa altor contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil.

Tribunalul reţine că este real că între data înregistrării de către reclamant la Oficiul Registrului Comerţului a cererii privind înregistrarea menţiunilor referitoare la modificarea actului constitutiv (cu privire la sediul şi reînmatricularea în judeţul Neamţ, radierea societăţii de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, transmiterea părţilor sociale, etc. …), respectiv 21.06.2010 şi data soluţionării cererii – 30.06.2010 s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 421/23.06.2010, OUG nr. 54 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale prin care se modifică prevederile art. 17, art. 202 alin. 2 şi art. 203 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Neexistând dispoziţii tranzitorii, cu excepţia normelor de procedură care sunt de imediată aplicare, dispoziţiile de drept substanţial nu retroactivează şi nu pot fi aplicate raporturilor juridice născute anterior (art. 1 din Codul civil şi art. 15 pct. 2 din Constituţia României).

În acest context, directorul registrului comerţului legal sesizat fiind în contextul normelor legale de procedură, analizează conţinutul şi forma actelor ce cuprind menţiunile ce se solicită a fi înregistrate prin raportare la dispoziţiile legale în vigoare la momentul întocmirii actelor, normele cuprinse în art. 27, art. 202 alin. 2 şi art. 203 din Legea nr. 31/1990 fiind norme de drept material.

Raportat la considerentele de fapt şi de drept reţinute mai sus, tribunalul va admite plângerea formulată de reclamant ca fiind întemeiată şi în consecinţă va anula rezoluţia menţionată mai sus, urmând să admită cererea înregistrată sub nr. 19830/21.06.2010 la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud.