NEÎNDEPLINIREA PROCEDURII PREALABILE PREVĂZUTĂ DE ART. 5 DIN LEGEA NR. 29/1990 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV


Dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 29/1990 prevăd în mod imperativ ca cel vătămat să se adreseze, anterior formulării acţiunii în justiţie, autorităţii administrative emitente.

Prin acţiunea înregistrată la data de 5.05.1998 la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ, reclamanta Asociaţia a chemat în judecată Guvernul României, solicitând anularea Hotărârii Guvernului nr. 517/1997.

în motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că deţinea în mod legal, în temeiul unui contract de încheiere, construcţiile din str. Dr. Eliade nr. 113, sector 1, Bucureşti.

Prin actul a cărui anulare a fost cerută, imobilul menţionat a fost trecut din Administrarea Regiei Autonome APPS, cu care reclamanta încheiase contractul de închiriere, în administrarea Ministerului Culturii, urmând ca acest imobil să fie amenajat pentru Casa Artiştilor Pensionari.

De asemenea, reclamanta a arătat că, urmare a actului contestat, a fost introdusă o acţiune la instanţa competentă pentru evacuarea sa, rămânând, practic fără sediu drepturile sale fiind astfel grav încălcate.

S-a mai susţinut că Hotărârea Guvernului nr. 517/1997 a fost emisă cu ignorarea importanţei şi rolului Asociaţiei.

Prin întâmpinare, pârâtul Guvernul României s-a apărat invocând faptul că acţiunea a fost introdusă fără a fi îndeplinită procedura prealabilă prevăzută de Legea nr. 29/1990.

Instanţa a apreciat că excepţia neîndeplinirii procedurii prealabile este întemeiată, drept care, prin sentinţa civilă nr. 67/26.01.1999, a dispus respingerea acţiunii ca prematură.
Notă: Reclamanta a declarat recurs împotriva acestei sentinţe, recursul fiind anulat la Curtea Supremă de Justiţie – Secţia Contencios Administrativ, ca netimbrat, prin decizia nr. 2633/1.11.1999.

Considerăm că soluţia instanţei de fond este discutabilă din punctul de vedere al motivului pentru care a fost respinsă acţiunea.

în cauză, reclamanta nu a făcut dovada îndeplinirii procedurii prealabile prevăzută de art. 5 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ, motiv pentru care, în mod corect, instanţa a respins acţiunea. însă acţiunea a fost respinsă ca prematură, soluţie pe care o considerăm greşită.

în opinia noastră, în cazul în care persoana vătămată în drepturile sale nu a îndeplinit procedura prealabilă, soluţia care se impune este respingerea acţiunii ca inadmisibilă, iar nu ca prematură.

Sprijinim această opinie arătând că art. 1 din Legea nr. 29/1990 a contenciosului administrativ, ca o reflectare a dispoziţiilor art. 48 din Constituţie şi în concordanţă cu acestea, acordă un drept la acţiune persoanei vătămate în drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a-l rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege.

însă, art. 5 din Legea nr. 29/1990 condiţionează exercitarea acestui drept la acţiune de îndeplinirea procedurii prealabile, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că îndeplinirea procedurii prealabile constituie o condiţie de admisibilitate a acţiunii în contencios administrativ.

în concluzie, considerăm că acţiunea în contencios administrativ introdusă înainte de îndeplinirea procedurii prealabile nu este prematură, ci inadmisibilă. (Judecator Simona Marcu)

(Secţia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 67/1999)