Nemodificare act constitutiv cind firma se afla in faliment Faliment


TRIBUNALUL COMERCIAL

MURES

SENTINTA COMERCIALA NR. 59

Sedinta publica din data de 12 ianuarie 2010

Pe rol fiind pronuntarea asupra actiunii formulate de reclamantii K I si K E , în contradictoriu cu pârâtii O.R.C. de pe lânga Tribunalul Mures, K A L si S.C. E C S.R.L., pentru obligarea de a face.

La apelul nominal se constata lipsa partilor.

Fara citare.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Mersul dezbaterilor si sustinerile partilor în fond au fost consemnate în încheierea sedintei publice din data de 08 ianuarie 2010, când s-a amânat pronuntarea asupra cauzei pentru data de 12 ianuarie 2010, încheiere care face parte integranta din prezenta hotarâre.

I N S T A N T A,

În dosarul nr.668/1371/2008 având ca obiect cererea formulata de reclamantul Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti prin Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures privind dizolvarea pârâtei SC E C SRL Tg. Mures, s-a formulat o cerere reconventionala din partea numitului K J, act consemnat în dosarul de fata la fila 1, 2.

Prin încheierea din 20.03.2009, instanta ce era investita cu solutionarea cauzei de dizolvare a dispus înregistrarea separata a actiunii reconventionale si repartizarea aleatorie a cauzei gasind ca nu sunt incidente dispozitiile art.119 Cod procedura civila, referitoare la investirea cu aceasta cerere incidentala. Mai precis, obiectul asa zisei actiuni reconventionale viza pronuntarea unei hotarâri de valorificare a actului de cesiune a partilor sociale intervenit între reclamantul reconventional si sotia acestuia, K E , pe de o parte si numitul K A Levente, pe de alta parte. Cum pretentiile invocate pe cale de cerere reconventionala nu erau îndreptate împotriva partii reclamante , instanta a procedat în sensul aratat mai sus, astfel ca s-a format dosarul de fata cu numarul din antet înregistrat la data de 9 iulie 2009.

Se mai observa ca reclamantul urmarea introducerea în proces a numitului K A Levente în calitate de asociat unic si administrator al SC E C SRL cu efectuarea mentiunilor la Oficiul Registrului Comertului în sensul de a se realiza înscrierea în calitate de asociat unic al acestui pârât si preluarea calitatii de administrator al firmei , retroactiv începând cu data încheierii contractului de vânzare cumparare adica 15 noiembrie 2006.

Actiunea a fost motivata prin invocarea documentelor consemnate la dosarul cauzei la fila 3,4, intitulate, Hotarârea asociatilor din data de 1.11.2006 si respectiv Contract de vânzare cumparare între K J-administrator al firmei SC E C SRL si K A Levente. Se sustine ca la data încheierii contractului s-au predat cesionarului cumparator toate bunurile societatii precum si toate actele financiar contabile, stampilele si actele de înfiintare a firmei .

În opinia reclamantului K J, faptul ca actele invocate în sustinerea cererii sale sunt sub semnatura privata, nu poate constitui un impediment în primirea cererii având în vedere dispozitiile art.13 din OUG nr.76/2001, care stabilesc regula de baza a posibilitatii încheierii actelor constitutive si modificarile la acestei documente sub semnatura privata. Cerinta actului autentic intervine doar în cazurile expres prevazute de textul mentionat. Se arata de asemenea ca pârâtul în calitate de nou administrator, ar fi trebuit sa înceapa demersurile de înscriere a cesiunii de îndata ce s-a obligat, însa el a declansat formalitatile abia la data de 4.03.2008, dar K E K E K E nici atunci nu s-au finalizat datorita neachitarii taxelor ORC .

La data de 1 octombrie 2009 s-a depus de catre Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti prin Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures întâmpinarea consemnata la filele 15, 16 prin care s-a invocat în principal exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestei institutii în dosarul nou format de fata. Exceptia a fost invocata prin trimiterea facuta la dispozitiile art.7 din legea nr.26/1990.Potrivit acestui text, “ Instantele judecatoresti sunt obligate sa trimita oficiului registrului comertului, în termen de 15 zile de la data când au ramas irevocabile, copii legalizate de pe hotarârile irevocabile ce se refera la acte, fapte si mentiuni a caror înregistrare în registrul comertului o dispun, conform legii”.

În aceasta situatie, opozabilitatea hotarârilor judecatoresti fata de registrul comertului nu se realizeaza prin participarea procesuala a acestora ci rezulta „ex lege”. Institutia exercita atributiile stabilite expres prin legea nr.26/1990 iar citarea ei se face doar în cazurile limitativ prevazute de lege si ar intra aici de pilda cazurile prevazute de art.237, alin.1, art.60, alin.1 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale sau art.25, alin.3 din Legea nr.26/1990.

Exceptia invocata de institutia pârâta sus mentionata a fost sustinuta si de pârâtul K A Levente prin întâmpinarea din data de 6 ianuarie 2010, consemnata la fila 58,59 dosar. În plus, acest pârât a prezentat si aparari de fond.

În acest din urma sens, se arata ca din continutul hotarârii asociatilor din data de 1.11.2006, ar rezulta cesiunea partilor sociale fara sa se prevada nici un pret pentru vânzare. Or, în aceasta situatie, interpretarea ar fi ca urma a se încheia o donatie, dar care prezinta un regim juridic special sub aspectul formei si anume, trebuie încheiata în forma autentica. Pârâtul citeaza expres textul în discutie si anume: „Am hotarât de comun acord sa cesionam partile sociale pe care le avem în societate în integralitatea lor. Cesionarea se face fara nici un pret”. Este adevarat ca în contract se face si mentiunea de vânzare a magazinului, dar simpla declaratie în acest sens, nu reprezinta în opinia pârâtului un contract de vânzare cumparare.

În plus, arata în continuare pârâtul K A Levente, vânzatorul si-a asumat expres obligatia de a face înscrierile la registrul comertului în cel mai scurt timp. Nefacând demersurile respective, se poate concluziona ca nu s-a mai dorit desavârsirea tranzactiei.

Instanta mai ia act ca potrivit întâmpinarii depuse la dosar din partea pârâtului Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti prin Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures fata de societatea în discutie SC E C SRL s-a deschis procedura insolventei în dosarul nr. XXX/1371/XXXX al Tribunalului Comercial Mures fiind numit lichidator judiciar practicianul în insolventa S A T.

Mentiunea privind aceasta stare a firmei reiese si din listingul de informatii comunicat de registrul comertului potrivit dovezii de la fila 17 dosar .

Tot în sensul lamuririi obiectului dedus judecatii cauzei de fata, se impune a arata ca pentru termenul din 6.11.2009, s-a depus o precizare de actiune emanata nu doar de la reclamantul initial K J, ci si de la reclamanta K E ambii fiind reprezentati în procedura judiciara de mandatarul avocat C V . Prin Încheierea din 6.11.2009 s-a pus în discutie aceasta precizare, (fila 27), ea fiind apoi refacuta potrivit formei consemnata la fila 32. Efectul precizarii de actiune sub aspectul cadrului procesual a fost atât în privinta laturii procesual active, prin extinderea si preluarea calitatii de reclamanta a numitei K E de pe pozitia de coasociata, pretins cedenta a celor zece parti sociale avute, dar si în privinta laturii procesual pasive, prin chemarea în judecata a societatii intimate prin lichidatorul provizoriu S A T. Prin precizarea de actiune se invoca si se declara sustinut actul de cesiune si de catre noua reclamanta aratându-se ca, chiar daca ea nu a semnat actul de cesiune , semnatura sotului ei, K J îi este opozabila, fiind mandatat sa o reprezinte în conventia cu pârâtul K A Levente.

În cauza au fost administrate probe, în primul rând cu înscrisuri si anume cele doua acte la care ne-am referit mai sus de la filele 3,4, cererea înregistrata la registrul comertului sub nr.431/4.03.2008( fila 5,6). A fost interogata reclamanta potrivit dovezii de la fila 37, iar pentru termenul din 14 decembrie 2009 s-au depus în forma dactilografiata cele doua înscrisuri având continutul de la fila 3,4 si ne referim aici la documentele aflate la dosar la filele 46,48.

Fata de actele de la dosar, raportat la obiectul de judecata , instanta constata urmatoarele:

În primul rând se impune primirea exceptiei privind lipsa calitatii procesuale pasive invocata de Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti prin Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures si va respinge în consecinta actiunea precizata a reclamantilor fata de aceasta institutie.

Astfel cum justificat a invocat pârâtul, care a dobândit aceasta pozitie în dosarul de fata, doar ca urmare a solutiei de înregistrare separata a cererii “reconventionale” din dosarul nr.XXX/1371/XXXX, prevederile art.7 din Legea nr.26/1990 justifica confirmarea punctului de vedere propus de acesta. Într-adevar, textul în discutie arata ca instantele judecatoresti vor comunica Oficiului Registrului Comertului copiile legalizate de pe hotarârile irevocabile referitoare la faptele si mentiunile înregistrabile în registrul comertului .Deci parti în procedura judiciara finalizata prin aceste hotarâri judecatoresti sunt doar persoanele fata de care au loc înscrierile în discutie, nu si institutia care gestioneaza aceste informatii. Evident, afara de cazurile expres prevazute de lege si în care Oficiul Registrului Comertului declanseaza o anumita procedura cum ar fi de pilda cazurile invocate cu titlu exemplificativ de parte.

Referitor la fondul cauzei, se apreciaza de catre instanta ca cererea precizata a reclamantilor nu poate fi primita si va fi respinsa în consecinta, ca neîntemeiata.

Solutia se impune din urmatoarele considerente:

Este adevarat ca între reclamantul K J si pârâtul K A L a intervenit un raport juridic al carui obiect l-a constituit cesiunea partilor sociale ale societatii chemate apoi în judecata, SC E C SRL Calimanesti. Chiar daca pârâtul K A L a cerut respingerea actiunii ca nefondata prin întâmpinarea pe care am prezentat-o mai sus, el nu a negat semnatura pe care si-a pus-o pe documentul aflat în xerocopie la fila 4 intitulat, contract de vânzare cumparare „al firmei SC E C SRL”. Apararile sale asupra fondului s-au referit exclusiv la aspectul formal al actului de cesiune de parti sociale sustinând ca în lipsa unui pret stabilit în schimbul partilor sociale contractul se deduce a fi unul de donatie. Cum acesta nu a îmbracat forma autentica, se sugereaza nulitatea actului prin trimitere implicita la dispozitiile art. 813 Cod civil, chiar daca acest text nu a fost expres invocat. Deci, pârâtul nu a negat aceasta participare a sa la nasterea raportului juridic si în plus el a refuzat oricum sa se prezinte la interogatoriu în urma dispozitiei instantei din data de 6.11.2009 „sub sanctiunea aplicarii dispozitiilor art.225 Cod procedura civila”(fila 30), când urmau sa se lamureasca toate aspectele referitoare la actul juridic încheiat.

Faptul ca pârâtul s-a obligat sa preia partile sociale ale firmei si sa devina astfel unic asociat , poate sta în principiu la baza unei hotarâri judecatoresti de valorificare a conventiei dovedita prin actul de la fila 4. Asta daca se constata refuzul nejustificat al acestuia de a proceda la îndeplinirea concreta a unei obligatii, sau a unui act formal. Hotarârea instantei ar tine loc unui act modificator al actului constitutiv al SC E C SRL. Temeiul juridic al unei astfel de dispozitii ar fi art. 969, reaportat la art. 1073 C. civ.

Dar, lasând la o parte constatarea ca în cauza însusi reclamantul s-a obligat la îndeplinirea formalitatilor în discutie, pentru a primii o asemenea cerere, este nevoie ca la momentul la care instanta pronunta sentinta ce se substituie vointei hotarârii AGA, (în privinta modificarii actului constitutiv), sa fie din punct de vedere legal posibil. Situatia e asemanatoare cu ceea ce s-a consacrat în practica în privinta valorificarii antecontractelor de vânzare cumparare imobile, socotite ca acte ce dau nastere unor obligatii “de a face”. Si aici, la data pronuntarii acestor hotarâri, promitentul trebuie sa mai fie proprietarul bunului, imobilul sa mai fie în circuitul civil, sa nu fie sechestrat, ori grevat , etc. Si oricum, transferul dreptul dreptului de proprietate nu se face retroactiv, ci în functie de data pronuntarii hotarârii judecatoresti irevocabile, în conditiile legislatiei în materie de publicitate imobiliara.

Transpus acest principiu la speta de fata, pentru valorificarea conventiei la care fac trimitere reclamantii este necesar ca modificarea actului constitutiv, sa mai fie permisa de lege. Fiindca schimbarea asociatilor unei societati comerciale cu raspundere limitata presupune modificarea actului constitutiv.

În opinia instantei, actiunea nu mai poate fi primita în acest moment, si cu atât mai putin cu efecte retroactive, ( 15 noiembrie 2006 ), asa cum se doreste de reclamanti. Dupa cum se cunoaste, potrivit principiului instituit de 5 din Legea nr.26/1990 privind Registrul Comertului, înscrierile de la registru imprima actelor juridice ce stau la baza lor opozabilitatea fata de terti de la momentul înregistrarii cererii. Prin terti se înteleg inclusiv toate institutiile publice, efectele fata de totii acestia se produc de la momentul efectuarii publicitatii. Deci pretentia reclamantilor de a modifica actul constitutiv cu efecte retroactive este vadit nelegala.

Dar revenind la fondul actual al actiunii în sensul abordat mai sus, nici cu efecte viitoare nu se mai poate pune problema, având în vedere starea de faliment a firmei. Fata de societatea în discutie, SC E C SRL, s-a deschis procedura simplificata a insolventei în dosarul nr.755/1371/2009 al Tribunalului Comercial Mures fiind numit lichidator judiciar practicianul în insolventa S A T. Prin Sentinta Judecatorului sindic nr. 1599/26 iunie 2009, data în dosarul respectiv, s-a pronuntat falimentul, dizolvarea firmei si ridicarea dreptului de administrare al acesteia. Asta înseamna ca persoana juridica nu mai are capacitate de folosinta decât pentru actele de lichidare.

Adunarea generala a asociatilor, ca organ suprem de conducere a societatii nu mai are în prezent atributul legal de a decide în raport cu tertii modificarea actului constitutiv, fiindca sub aspectul capacitatii de exercitiu al firmei, cel care se manifesta ca reprezentant, este lichidatorul. Asociatii sunt reprezentati de administratorul special în baza art. 3 pct. 26 din ( daca a fost desemnat ), dar numai pentru actele de lichidare.

Concluzionând, instanta de judecata nu poate suplinii în prezent prin emiterea unei hotarâri judecatoresti, vointa societara dintr-un act juridic cu obiect actual ilicit. Deci va respinge cererea.

Pentru aceste motive

ÎN NUMELE LEGII

H O T A R A S T E:

Admite exceptia privind lipsa calitatii procesuale pasive invocata pe seama sa de catre pârâtul Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti, cu sediul în mun. Bucuresti, B-dul Unirii, nr.74, sector 3, reprezentat prin Adina Nicoleta Bercea- director al Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures, cu sediul în mun. Tg. Mures, jud. Mures. Respinge în consecinta actiunea formulata de reclamantii K I si K E , ambii domiciliati în com. Fântânele, localitatea jud. Mures în contradictoriu cu acest intimat.

Respinge ca nefondata actiunea formulata de aceeasi reclamanti, în contradictoriu cu pârâtii K A , domiciliat în com. Agristeu, jud. Mures si S.C. „ E C” S.R.L., cu sediul social în com. Fântânele, jud. Mures, înregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures sub nr. J 26/2522/1992, CUI Ro-3561938, societate în faliment reprezentata prin lichidator judiciar Suciu Adriana Tatiana, cu sediul profesional în mun. Tg. Mures, jud. Mures.

Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12 ianuarie 2010.