NOŢIUNEA DE AUTORITATE ADMINISTRATIVĂ Şl CEA DE PERSOANĂ FIZICĂ VĂTĂMATĂ ÎNTR-UN DREPT AL SĂU PREVĂZUT DE LEGE, ÎN SENSUL LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV


Autoritatea administrativă care a emis un act nu poate avea calitatea de persoană vătămată în raport cu persoanele fizice pe care le-a chemat în judecată şi nici nu poate invoca propria sa culpă pentru a obţine câştig de cauză într-o acţiune în contencios-administrativ, în raport cu dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 29/1990, care circumstanţiază persoana reclamantă la -persoana fizică sau juridică vătămată într-un drept al său propriu, prevăzut de lege.

Prin acţiunea înregistrată la 5 august 1998 la CAB-SCA, reclamantul Primarul General al Municipiului Bucureşti a chemat în judecată pârâţii A.D., A.G., A.D-tru. şi A.E., solicitând ca, în contradictoriu cu aceştia, să se dispună anularea autorizaţiei de construire nr. 29S din 18.04.1997 emisă de instituţia Primarului General al Municipiului Bucureşti.

în motivarea acţiunii, reclamantul arată că pârâţii, după obţinerea certificatului de urbanism, au solicitat eliberarea unei autorizaţii de construire pentru edificarea unui imobil pe terenul situat în Bucureşti, Intrarea Gh.S., Sector 1 şi că la propunerea serviciului de autorizaţii a eliberat autorizaţia de construire.

Reclamantul a mai arătat că după eliberarea autorizaţiei, organele de disciplină în construcţii au constatat că arhitectul ce a întocmit autorizaţia a încălcat dispoziţiile Regulamentului local de urbanism şi ale Regulamentului – cadru privind autorizarea construcţiilor de locuinţe şi a altor construcţii civile în Municipiul Bucureşti.

Acţiunea a fost respinsă pentru lipsa calităţii procesuale active a reclamantului, prin sentinţa civilă nr. 73 din 27 ianuarie 1999.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că autoritatea administrativă care a emis actul nu poate avea calitatea de persoană vătămată conform art. 1 din Legea nr. 29/1990, în raport cu persoanele fizice pe care le-a chemat în judecată şi nici nu poate invoca propria sa culpă pentru a obţine câştig de cauză într-o astfel de acţiune.

Reclamantul a declarat recurs, CSJ-SCA constatând că recursul este nul.

Notă: Soluţia instanţei de fond este corectă. Legea nr. 29/1990 stabileşte, prin art. 1, persoanele îndreptăţite să atace în justiţie actele administrative: persoanele fizice sau juridice vătămate într-un drept al lor, recunoscut de lege. Or autoritatea administrativă care a emis actul administrativ nu poate avea în nici o situaţie calitatea de persoană vătămată în sensul art. 1 din Legea nr. 29/1990.

Această situaţie ar contraveni flagrant spiritului Legii nr. 29/1990 şi principiilor dreptului administrativ. (Judecator Simona Marcu)

(Sectia Administrativ, decizia civilă nr. 73/1999)