NUMIREA SI ELIBERAREA DIN FUNCŢIE A CONDUCĂTORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DE CULTURĂ DE SUB AUTORITATEA CONSILIILOR LOCALE NU APARŢINE CA ATRIBUTIE PRIMARULUI, CI CONSILIULUI LOCAL


Prin acţiunea înregistrată la 1.04.1996, reclamantul G.L. a chemat în judecată Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, Teatrul de Comedie Bucureşti şi Ministerul Culturii, solicitând anularea Dispoziţiei nr. 348/ 16.03.1994, emisă de Primarul General al Capitalei, ca nelegală, reîncadrarea sa în funcţia de director al Teatrului de Comedie Bucureşti şi obligarea primului pârât la plata drepturilor băneşti cuvenite pe perioada în care, deşi prezent în ţară, nu a fost retribuit.

Curtea de Apel Bucureşti – Secţia Administrativ, prin sentinţa civilă nr. 145/24.02.1997, a admis acţiunea astfel cum a fost restrânsă ulterior, în sensul că a anulat actul administrativ atacat; de asemenea, a luat act de renunţarea reclamantului la capetele de cerere accesorii privind despăgubirile băneşti şi cheltuielile de judecată.

împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Primarul General al Municipiului Bucureşti, recurs care a fost admis, dispunându-se casarea sentinţei cu trimiterea cauzei spre rejudecare, cu motivarea că instanţa a încălcat formele de procedură prevăzute sub sancţiunea nulităţii de art. 105 alin. 2; se reţine că dispoziţia de eliberare a reclamantului din funcţie a fost emisă de Primarul General al Capitalei în temeiul art. 43 alin. 1 lit. V şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 69/1991, atunci în vigoare, iar sentinţa trebuia pronunaţtă în contradictoriu cu primarul, ca autoritate administrativă emitentă şi subiect al raportului procesual.

în fond, după casare, instanţa a dispus citarea în cauză a Primarului General al Municipiului Bucureşti, în calitate de emitent al actului administrativ atacat, iar la cererea reclamantului s-au administrat probe legate de temeinicia acţiunii.

Faţă de actele dosarului instanţa reţine cu prioritate nelegalitatea dispoziţiei nr. 348/16.03.1994, considerent ce face inutilă analiza temeiniciei sau netemeiniciei acestui act.
Potrivit art. 43 alin. 1 lit. V din Legea 69/1991 privind administraţia publică locală (în vigoare la data emiterii dispoziţiei) primarul numeşte şi eliberează din funcţie personalul serviciilor administraţiei publice locale, cu excepţia secretarului.

Directorul unei instituţii publice de cultură nu face parte din personalul administraţiei publice locale pentru ca eliberarea din funcţie a acestuia să fi fost conform art. 43 alin. 1 lit. “v” de competenţa Primarului General al Capitalei.

Potrivit art. 2 al. 2 lit. “n” din Legea 69/1991, consiliul local asigură condiţiile necesare bunei funcţionări a instituţiilor locale de învăţământ, sanitare, de cultură şi tineret de sub autoritatea sa.

Din coroborarea textelor de lege citate, rezultă că numirea şi eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea consiliilor locale nu aparţine ca atribuţie primarului, ci Consiliului local, concluzie întărită şi de Legea 69/1991 republicată, care prevede în mod expres la art. 20-21 lit. T, această atribuţie a Consiliilor locale.

Pentru considerentele arătate, dispoziţia va fi anulată, întrucât a fost emisă cu încălcarea competenţelor stabilite de lege în favoarea autorităţilor administrative.

Pe cale de consecinţă, pentru motive de opozabilitate, instanţa va admite acţiunea şi faţă de Ministerul Culturii şi Teatrul de Comedie.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Sectia Contencios Administrativ, sentinţa civilă nr. 918/1999)