Obligare emitere certificat de urbanism. Admitere Activităţi economice (infracţiuni privind regimul lor)


La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond asupra cererii de faţă au avut loc în şedinţa publică din 5 martie 2012, când părţile au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din aceea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, în baza art. 146 Cod procedură civilă a amânat pronunţarea pentru data de 12 martie 2012.

TRIBUNALUL,

Asupra cauzei de faţă:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 12111/62/2011 şi precizată la data de 05/12/11 (fila 34), reclamanta SC T. M. SRL a chemat în judecată pe pârâtul PRIMARUL MUN. BRAŞOV, solicitând obligarea acestuia la emiterea unui certificat de urbanism pentru amplasarea unui panou publicitar la adresa din Str. C. B., nr. x Bl. 42, Sc. B, jud. Braşov, în termen de 10 zile de la data rămânerii irevocabile a hotărârii.

În motivare, reclamanta arată că a formulat prima cerere de eliberare a unui CU la data de 29/09/09, soluţionată negativ de pârât prin adresele nr. 73093/29.09.2009 şi 56951/04.08.2011. Reclamanta susţine că, odată cu cererile de eliberare a CU, a depus şi toate documentele prevăzute de lege, necesare eliberării acestuia.

Prin adresa nr. 46702/07.07.2011, pârâtul a comunicat reclamantei actele necesare pentru eliberarea CU, solicitându-i-se, practic, depunerea unui nou dosar de autorizare.

În probaţiune, reclamanta a depus: cerere pentru eliberare CU, adresa nr. 688/2009, adresele emise de Primăria Braşov, certificat de înregistrare firmă, contract de închiriere, extras de carte funciară, documentaţie PCU (proiect panou, montaj fotografic, memoriu tehnic), plângere prealabilă, răspunsul la plângerea prealabilă.

Acţiunea a fost legal timbrată, cf. înscrisului depus de reclamantă la fila 35 dosar.

Prin întâmpinare (fila 37), pârâtul a solicitat respingerea acţiunii şi obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. Pârâtul arată că reclamanta a depus o cerere pentru eliberarea unui certificat de urbanism pentru amplasarea a două panouri publicitare însă, cf. art. 11 din HCL 635/2006, pe un imobil poate fi amplasat un singur sistem publicitar. Ulterior, la cererea reclamantei de eliberare a certificatului de urbanism pentru un singur panou publicitar, deoarece documentaţia depusă de aceasta a fost incompletă şi defectuos întocmită, nu s-a putut da un răspuns favorabil.

În probaţiune, pârâtul a depus HCL 635/2006.

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În luna septembrie a anului 2009 reclamanta a solicitat eliberarea unui certificat de urbanism pentru amplasarea unor tablouri publicitare pentru locaţia C.B., nr. x, jud. Braşov (fila 20 dosar).

La această cerere, prin adresa S/73093/05.10.2009/VIIC (fila 18), pârâtul (prin serviciul de specialitate) a răspuns negativ având în vedere că, faţă de dispoziţiile art. 11 din HCL 635/2006, „pe un imobil va putea fi amplasat un singur sistem publicitar”. I se recomandă reclamantei, în aceste condiţii, să revină cu documentaţia pentru un singur sistem publicitar.

Ulterior acestui răspuns (fila 12), reclamanta revine în completare la documentaţia de eliberare a certificatului de urbanism pentru amplasarea unui singur sistem publicitar, transmiţând cerere de eliberare a certificatului de urbanism pentru suprafaţa maximă admisă, planşe foto, planşă tehnică şi memoriu.

Nu rezultă ca pârâtul să fi comunicat vreun răspuns la această a doua cerere a reclamantei.

În luna martie 2011 (fila 10), reclamanta solicită, din nou, eliberarea certificatului de urbanism pentru amplasarea aceluiaşi sistem publicitar pe calcanul imobilului din Braşov, C. B., nr. x, Bl. 42, Sc. B, cu suprafaţa totală de 50 mp. Nici la această cerere nu rezultă care a fost răspunsul pârâtului.

Şi în luna mai 2011 (fila 8), reclamanta revine cu aceeaşi cerere de emitere a certificatului de urbanism.

Prin adresa AR/46702/07.07.2011/VIC (fila 7), pârâtul îi comunică reclamantei actele necesare pentru eliberarea certificatului de urbanism, prevăzute de HCL 635/2006, respectiv: cerere completată cu elementele de identificare ale beneficiarului, plan de încadrare în zonă sc. 1:1.000, plan de situaţie, grafica reclamei, simulare foto, extras cf, document de plată a taxei.

Reclamanta, prin adresa nr. 399/03.08.2011 (fila 5), formulează plângere prealabilă, soluţionată prin adresa nr. S/56951/04.08.2011/VI-A (fila 4 dosar) prin care se arată că pârâtul îşi menţine punctul de vedere exprimat prin adresa nr. 73093/05.10.2009 prin care s-a comunicat reclamantei că cererea sa nu poate fi soluţionată favorabil întrucât dispoziţiile art. 11 din HCL 635/2006 permit amplasarea unui singur sistem publicitar pe un imobil, recomandându-i-se reclamantei, din nou, să revină cu documentaţia pentru amplasarea unui singur panou publicitar pe această locaţie.

Rezultă din întreaga corespondenţă purtată de părţi că motivul refuzului pârâtului de eliberare a certificatului de urbanism este întemeiat pe dispoziţiile art. 11 din HCL 635/2006. Nu rezultă care au fost motivele pentru care pârâtul, după ce reclamanta a arătat că, faţă de art. 11, solicită eliberarea unui certificat de urbanism pentru un singur panou publicitar, nu a eliberat acest certificat.

În condiţiile în care, prin răspunsul la prima cerere, nu i s-a reproşat reclamantei faptul că nu ar fi fost completă documentaţia depusă, ci doar faptul că certificatul de urbanism se poate elibera pentru un singur panou şi în condiţiile în care reclamanta a arătat, explicit, că solicită eliberarea certificatului de urbanism pentru un singur sistem publicitar, respectiv cel cu dimensiunea maximă ( de 50 mp), este de neînţeles atitudinea pârâtului de a-i solicita o nouă cerere însoţită de documentele depuse deja.

Şi din răspunsul la plângerea prealabilă nu rezultă că documentaţia nu ar fi completă sau corect întocmită, ci doar necesitatea formulării unei noi cereri. Doar prin întâmpinare, pârâtul a arătat că documentaţia depusă de reclamantă ar fi fost incompletă şi defectuos întocmită, fără însă a se arăta, în concret, care din actele prevăzute de art. 12 din HCL 635/2006 lipsesc sau nu sunt corect întocmite.

Cu ocazia dezbaterilor asupra fondului, pârâtul a reproşat reclamantei şi faptul că nu a definit scopul solicitării şi, de asemenea, faptul că e încheiat din 1999 contractul de închiriere depus, fiind pe o perioadă nedeterminată şi că panoul vizează pe SC T. SRL şi nu pe SC T. M. SRL.

Aceste chestiuni reprezintă aspecte noi care nu au justificat refuzul pârâtului de eliberare a certificatului de urbanism, nu au fost cunoscute de reclamantă şi aceasta nu şi-a formulat apărări. În acelaşi timp, scopul solicitării rezultă din însăşi cererea reclamantei, fiind acela de publicitate, de reclamă. Cu privire la durata contractului de închiriere, aceasta este lipsită de relevanţă în condiţiile în care contractul de închiriere vizat de art. 12 din HCL-ul menţionat se va încheia numai după emiterea certificatului de urbanism de către autoritatea competentă. În privinţa denumirii care apare pe panoul publicitar, aceasta este cea de „T.” (şi nu de SC T. SRL) şi ea se regăseşte în numele societăţii reclamante, neavând relevanţă că şi o altă societate ar cuprinde-o în titulatură.

De asemenea, prin concluziile scrise, pârâtul invocă şi faptul că reclamanta nu ar fi achitat taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism. Această susţinere este una nouă, care nu a fost invocată de pârât prin întâmpinare şi nici în cadrul dezbaterilor asupra fondului iar analiza sa ar însemna încălcarea principiului contradictorialităţii întrucât reclamanta nu a fost prezentă la dezbateri şi nu şi-a formulat apărări asupra acestei susţineri. În plus, din corespondenţa iniţială purtată de părţi nu rezultă că reclamanta nu ar fi achitat taxa, singura problemă fiind, după cum am arătat deja, aceea că se solicita eliberarea unui certificat de urbanism pentru două panouri publicitare şi nu pentru unul singur, cu permit dispoziţiile HCL 635/2006.

Raportat tuturor considerentelor expuse, instanţa concluzionează că refuzul pârâtului de eliberare a certificatului de urbanism îmbracă forma unui refuz nejustificat, aşa cum este el definit de art. 2 lit. i din Legea contenciosului administrativ Nr. 554/2004.

Pe cale de consecinţă, acţiunea reclamantei va fi admisă conform celor ce urmează.

PENRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată şi precizată de reclamanta SC T. M. SRL, cu sediul în Bucureşti, Str. D., nr. x, Sect. 2, Bucureşti, în contradictoriu cu pârâtul PRIMARUL MUN. BRAŞOV, cu sediul în Braşov, Bvd. Eroilor, nr. 8 şi, în consecinţă:

Obligă pârâtul să emită în favoarea reclamantei un certificat de urbanism pentru amplasarea unui sistem publicitar pentru imobilul situat în Braşov, C.B., Bl. x, Sc. B, cu suprafaţa de 50 mp în termen de 10 zile de la rămânere irevocabilă a prezentei sentinţe.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 12.03.12.

1