Obligatiile mandatarului Societăţi comerciale


Dosar nr. 44797/3/2009

TRIBUNALUL BUCURESTI

SECTIA A VI A COMERCIALĂ

Sentinta comerciala nr. 8842

Sedinta publica de la 20 septembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: Judecator Ana Maria Mateescu

GREFIER: Stefania Felicia Grigore

Pe rol se află solutionarea cauzei comerciale privind pe S M N GMBH in contradictoriu cu pârâta SCA C, B ŞI A, avand ca obiect obligaţia de a face.

La apelul nominal facut in sedinta publica au răspuns reclamanta prin avocat Onescu Ramona şi pârâta prin avocat Andrei Braşoveanu .

Procedura de citare este legal indeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta , dupa care:

Nemaifiind alte cererii de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, tribunalul constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra fondului cauzei .

Având cuvântul reclamanta, prin avocat solicită admiterea acţiunii , întrucât din răspunsul la interogatoriu rezultă faptul că au fost încheiate acte în numele societăţii în baza mandatului.

În opinia reclamantei, pârâta în calitate de mandant trebuia să păstreze o copie a actelor, iar originalele să le comunice reclamantei.

Reclamanta, prin avocat arată că solicită plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.

Având cuvântul, pârâta, prin avocat, solicită respingerea acţiunii ca neîntemeiată întrucât toate exemplare ale hotărârii aga au fost predate societăţii reclamante pentru a fi înregistrate .

Arată pârâta, prin avocat, că prin mandat nu i s-a pus în vedere să păstreze acte în original/copie.

De asemenea, arată că înscrisurile pe care reclamanta le solicită sunt în posesia S M N GMBH care are calitatea de acţionar majoritar.

În opinia pârâtei, prevederile art. 580 indice 3 şi 720 pct. 8 sunt inaplicabile în speţa de faţă .

Pârâta, prin avocat arată că solicită plata cheltuielilor de judecată pe cale separată.

În replică reclamanta, prin avocat, arată că obligaţia de desocotire este o obligaţie esenţială, iar mandatarul trebuie să acţioneze cu diligenţă ca şi pentru propriile afaceri .

Totodată, arată că ar fi putut să ia cunoştinţă de acte, dacă pârâta i-ar fi pus la dispoziţia arhiva societăţii.

În replică, pârâta, prin avocat, arată că şi-a îndeplinit mandatul.

Tribunalul declară închise dezbaterile şi reţine cauza în pronunţare.

INSTANTA

Prin cererea formulată la data de 11.11.2009, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Comercială sub nr.44797/3/2009, reclamanta S M N GmbH a chemat în judecată pe pârâta SCA C, B şi A, solicitând obligarea pârâtei să-i comunice în original sau, dacă originalul nu se află în posesia sa, în copie conform cu originalul, toate înscrisurile de orice fel şi de orice natură, pe care le-a încheiat, semnat, ratificat sau autorizat în baza împuternicirilor acordate, în numele şi pe seama reclamantei; să plătească amenzi civile în cuantum de 1.000 lei pe zi de întârziere până la îndeplinirea obligaţiei de a comunica documentele de mai sus; cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta arată că a deţinut până la data de 27.07.2009 o participaţie de 160 lei la capitalul social reprezentând o cotă de 80%, în SC S R SRL, restul de 20% aferent unei participaţii de 40 lei la capitalul social fiind deţinută de H B I. Administrarea reclamantei a fost asigurată până la aceiaşi dată de către asociatul minoritar Hristescu Bogdan Ilie, care a deţinut mandat unic prin votul exprimat în AGA, reclamanta demonstrând, de la momentul înfiinţării societăţii şi până de curând, o încredere deosebită în acesta.

In temeiul aceluiaşi vot de încredere acordat asociatului minoritar, reclamanta a mandatat o societate de avocaţi apropiata acestuia – SCA C, B si A – pentru a o reprezenta in AGA. La începutul lunii septembrie 2008, Hristescu Bogdan Ilie a solicitat reclamantei acordul pentru prelungirea mandatului de Administrator pe care acesta îl deţinea in societate si de asemenea schimbarea sediului social al societăţii la sediul SCA “C B si A”, societate la care soţia acestuia, doamna M H (actualmente H), este asociat.

Astfel, SCA C, B si A a fost mandatată prin împuternicirea din data de 24 Septembrie 2008 sa acţioneze in numele si pe seama reclamantei, având ca scop final reprezentarea sa in Adunarea Generala a Asociaţilor S.C. S R S.R.L. cât si exercitarea dreptului de vot al reclamantei, dar numai pentru acele puncte de pe ordinea de zi aprobate de aceasta.

Totodată, SCA C, B si A a fost mandatată prin împuternicirea din data de 03 Martie 2009 autentificata sub numărul 0281/2009 de către Notarul Dr. D K din K sa acţioneze in numele si pe seama reclamantei având ca scop final reprezentarea acesteia in Adunarea Generala a Asociaţilor S.C. S R S.R.L. cât si exercitarea dreptului de vot al reclamantei, dar numai pentru acele puncte de pe ordinea de zi aprobate de aceasta.

Ulterior semnării acestui document, H B I a adoptat o atitudine complet diferita, ignorând orice comunicare din partea reclamantei pentru ca mai târziu, la data de 25.03.2009 sa transfere din conturile societăţii către contul sau personal suma de 536.550,00 RON cu menţiunea bancara “/ROC/PLATA CONFORM CONTRACT 101 24/09/08”. Având in vedere ca actualul administrator al reclamantei nu a intrat in posesia documentelor contabile, neputând efectua verificări ale cauzei plaţii, se poate exprima doar suspiciuni ca acest transfer bancar este unul fraudulos realizat in interesul personal al asociatului administrator dl. H B I in dauna si detrimentul reclamantei.

Având în vedere obligaţia mandatarului de a executa mandatul în limitele sale, cu diligenţa şi prudenţa, cât şi obligaţia acestuia de a comunica actele semnate în numele şi pe seama mandantului precum şi de a răspunde pentru acestea, a fost notificată pârâta la data de 15.10.2009 prin intermediul BEJ T A M, fax-urile şi scrisoare cu valoare declarată şi confirmare de primire, solicitând comunicarea tuturor actelor pe care aceştia le-au încheiat în temeiul mandatului acordat. Notificarea a rămas fără răspuns până în prezent.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.1532 şi urm. Cod civil, art.112 Cpc, art.5803 Cpc.

Prin întâmpinarea depusă la 8.03.2010, pârâta a solicitat respingerea cererii.

Pârâta solicită instanţei să constate că, prin procura specială autentificată sub nr.0281/03.03.2009 de către Notarul Public Dr.D K din K, Germania, reclamanta a renunţat în mod total şi irevocabil la dreptul de a iniţia orice acţiuni în justiţie sau orice procese împotriva oricărei persoane care acţionează în temeiul respectivei procuri, în vederea îndeplinirii acesteia şi în temeiul autorităţii şi limitelor mandatului ce a fost acordat prin respectiva autentică.

În acest sens, se solicită a se observa prevederile Procurii Autentice nr.0281/03.03.2009, pagina 3, paragraful 4 care consfinţesc în mod limpede renunţarea la drept şi dispun printre altele faptul că „Societatea renunţă în mod irevocabil la orice drept de a iniţia orice proces sau acţiune împotriva oricărei persoane sau entităţi care acţionează în baza procurii şi sub autoritatea acordată prin aceasta”.

Totodată, se arată că legea care guvernează raportul juridic descris prin această procură autentică este legea română, aşa cum reiese din pagina 3, paragraful 6.

Având în vedere că reclamanta a renunţat prin act autentic la dreptul la acţiune împotriva pârâtei, judecătorul nu poate purcede la analizarea acestei acţiuni in justiţie formulate aşadar in lipsa însuşi dreptului subiectiv la acţiune, drept care se solicită respingerea acţiunii ca inadmisibila.

Totodată, faţă de dispoziţiile art. 247 alin.(4) Cpc, in urma respingerii pe aceasta cale a acţiunii Reclamantei, se solicită să se pronunţe o hotărâre de respingere a acţiunii fără drept de apel.

Menţionează pârâta că nu se afla in posesia niciunui exemplar original al hotărârii aga deoarece toate exemplarele au fost predate administratorului Societăţii spre a fi înregistrate in registrele si evidentele Societăţii, conform dispoziţiilor legale, urmând totodată ca prin grija administratorului Societăţii sa fie înregistrate si la Registrul Comerţului.

Reclamanta, in calitate de Asociat in cadrul Societăţii, urma sa intre in posesia unui exemplar al acestei hotărâri prin comunicarea ei de către Societate după înregistrarea in registrele si evidentele sale conform dispoziţiilor legale, si nu prin comunicare de către pârâtă. Comunicarea acestor înscrisuri către reclamantă este evident ca urma sa se efectueze prin societate deoarece hotărârea AGA este un act intern al societăţii si aparţine acesteia.

Se învederează instanţei de judecata faptul ca hotărârea adunării generale a asociaţilor societăţii din data de 04.03.2009 este singurul document ce a fost semnat de parata in baza procurilor eliberate de reclamanta la datele de 24.09.2008 si 03.03.2009, si in limitele acestor doua procuri. Acest document insa, nu se afla in posesia paratei deoarece urma a fi comunicat către reclamantă de către societate prin grija organelor executive ale acesteia din urmă, fiind un act intern al Societăţii si care a emanat de la societate si nu de la parata.

In ceea ce priveşte capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata unei amenzi civile se solicită respingerea în principal ca inadmisibil, dat fiind că dispoziţiile art.580 Cpc sunt inaplicabile în această fază procesuală, şi în subsidiar ca neîntemeiat, motivat de faptul că pârâta nu se află în posesia niciunui document semnat în numele şi pe seama reclamantei, în baza procurilor emise de reclamantă la datele de 24.09.2008 şi 03.03.2009, astfel cum am arătat mai sus.

Se arată că acest text de lege este aplicabil exclusiv în faza executării silite, fiind cuprins în secţiunea a IV-a a Cărţii V „Despre executarea silită” din Codul de procedură civilă. Or, în prezentul litigiu ne aflăm la judecarea în fond a unei cereri de chemare în judecată având ca obiect o obligaţie de a face întemeiată pe dispoziţiile unei procuri speciale.

Cererea reclamantei nu este justificată cu atât mai mult cu cât, atât dispoziţiile art.7208 Cpc, cât şi cele ale art.5803 Cpc, aplicabile în faza executării silite îi sunt favorabile, iar în prezentul dosar ne aflăm abia în faza pronunţării unei hotărâri în primă instanţă.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin decizia nr.2006 din 23.06.2009, precum şi Curtea Constituţională prin deciziile nr.562 din data de 25.10.2005 şi nr.484 din 09.11.2004.

In drept au fost invocate dispoziţiile art.1532 şi urm. Cod civil, art.115 şi urm. Cpc.

La termenul de judecată din 26.04.2001, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii cererii, pentru argumentele expuse în acea hotărâre.

În cauză, au fost administrate probele cu înscrisuri şi interogatoriu.

Verificând materialul probator administrat, tribunalul reţine:

reclamanta a învestit instanţa cu o acţiune personală, în realizare, solicitând obligarea pârâtei SCA C, B şi A să îşi execute obligaţia de a-i comunica actele juridice încheiate în numele său, în baza împuternicirilor din 24 septembrie 2008 şi 3 martie 2009.

Împuternicirile au fost acordate pentru reprezentarea reclamantei în adunările generale ale SC S R SRL, societate în cadrul căreia reclamanta a deţinut o participaţie de 80% din capitalul social. Mandatul a fost acordat pentru exercitarea dreptului de vot în cadrul adunărilor generale ale asociatilor S R pentru punctele de pe ordinea de zi inserată în împuternicire.

Din considerentele acţiunii rezultă că reclamanta, ca urmare a unor decizii adoptate în cadrul societăţii sus menţionate, a apreciat că a intervenit o depăşire a limitelor mandatului, astfel încât s-a adresat instanţei cu prezenta acţiune, solicitând să fie obligat pârâta să îi predea toate înscrisurile pe care le-a încheiat, semnat, ratificat sau autorizat în baza mandatului.

Analizând împuternicirile ce fac obiectul mandatului, se constată că întinderea puterilor conferite mandatarului este expres prevăzută în mandat şi constă în exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a asociaţilor S R SRL pentru punctele de pe ordinea de zi, specificate expres.

În raport de actul juridic ce trebuia încheiat de mandatar – exprimarea unui vot în adunarea generală a unei – se reţine de tribunal că pârâta nu poate fi obligată să depună vreun înscris. Procesul verbal al adunării generale şi hotărârile adunări generale nu se comunică asociaţilor care participă la adunare. Acestea reprezintă acte interne ale societăţii, iar hotărârile se supun publicităţii prevăzute de art. 132 alin. 2 din legea nr. 31/1990R

Din această perspectivă, a actului juridic ce trebuia încheiat de către pârâtă, acţiunea nu are temei.

În cuprinsul acţiunii, reclamanta a specificat faptul că are „serioase indicii din care rezultă că actele semnate de mandatarul său au fost încheiate în contra intereselor sale”.

Probele administrate, însă, nu au confirmat aceste suspiciuni. Astfel, niciun înscris depus de reclamantă nu relevă acest fapt, iar la interogatoriu, pârâta nu a recunoscut existenţa vreunui înscris din cele solicitate. La interogatoriu – fila 112 – pârâta a precizat că, în baza şi în limitele procurilor acordate de reclamantă la datele de 24.09.2008 şi 03.03.2009, a semnat, în numele şi pe seama reclamantei, doar hotărârea adunări generale din 4.03.2009. Aşa cum s-a precizat anterior, hotărârea adunării generale nu a fost comunicată pârâtei pentru a fi predată reclamatei.

Conform împuternicirilor sus menţionate, avocatul a primit împuternicirea de a semna în numele şi pentru companie: hotărârile adunării generale, protocoalele adunării generale, actele adiţionale la actul constitutiv, actul constitutiv revizuit, precum şi orice alte documente în acest sens, şi să îndeplinească toate formalităţile de publicitate.

În executarea mandatului, pârâta – aşa cum a recunoscut la interogatoriu – a exercitat votul în adunarea generală a societăţii S şi a semnat hotărârea adunări generale din 4.03.2009. Prin mandat, pârâta nu şi-a asumat decât obligaţia de a asigura hotărârii, nu comunicarea acesteia către mandant.

Conform art. 1541 cod civil, mandatarul este dator, oricând i se va cerere a da socoteală mandatului de lucrările sale şi de a-i remite tot aceea ce ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceea ce ar fi primit nu s-ar fi cuvenit mandantului.

Aşadar, mandatarul este obligat, la cerere, să predea mandantului, toate actele primite în executarea mandatului.

Această obligaţie incumbă mandatarului indiferent dacă mandatul este cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, dar pentru a da eficienţă efectelor mandatului trebuie să existe dovada că mandatarul a primit acte în executarea mandatului, dovadă ce nu a fost efectuată în prezenta cauză.

De asemenea, din cuprinsul mandatului acordat rezultă că reclamanta nu i-a solicitat pârâtei să îi comunice în copie, hotărârile adunării generale a acţionarilor.

În raport de considerentele expuse, instanţa apreciază ca nefondată cererea de obligare a pârâtei să-i comunice în original sau, dacă originalul nu se află în posesia sa, în copie conform cu originalul, toate înscrisurile de orice fel şi de orice natură, pe care le-a încheiat, semnat, ratificat sau autorizat în baza împuternicirilor acordate, în numele şi pe seama reclamantei. Faţă de modalitatea de soluţionare a primului capăt de cerere şi caracterul accesoriu al celui de al doilea, instanţa va respinge şi cererea de obligare a pârâtei la plata amenzilor civile.

Instanţa a avut în vedere dispoziţiile art. 969 şi 1073 cod civil.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta S M N GMBH, cu sediul în str. Daimlerstrasse nr. 19, 97267 Himmelstadt Germania cu sediul ales în Bucureşti, str.Paris, nr.32, etajul 1, sector 1, în contradictoriu cu pârâta SCA C, B ŞI A, cu sediul în Bucureşti, Str. Maior Gheorghe Sontu, nr. 8, etaj 1, ap. 3, sector 1, ca neîntemeiată.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.09.2010.

PREŞEDINTE GREFIER

Judecător Ana Maria Mateescu Ştefania Felicia Grigore

Red.jud.AMM

Dact.RG

Ex.4/

Comunicat……………………..

Ex…………………………