OPERAŢIUNI DE LEASING. OBLIGAŢIA BENEFICIARILOR CONTRACTELOR DE LEASING DE A ACHITA TVA AFERENT BUNURILOR IMPORTATE, INTRODUSE ÎN TARĂ ÎN REGIM DE LEASING


Potrivit O.G. nr. 3/1992 (în vigoare de la data efectuării importului), beneficiarii au obligaţia de a achita taxa pe valoare adăugată aferentă bunurilor importate, introduse în ţară în regim de leasing, corespunzător sumelor şi termenelor de plată prevăzute în contractele încheiate.

Reclamanta SC “X” SA a solicitat anularea Ordinului nr. 686/1999 al Ministerului Finanţelor, recunoaşterea dreptului de a nu plăti TVA pentru fiecare rată de leasing pentru aeronavele utilizate în sistem de leasing şi obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

în motivarea acţiunii reclamanta a arătat că, în baza unor contracte încheiate cu parteneri externi, utilizează mai multe aeronave în sistem leasing.

Prin Legea nr. 90/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 51/1997, s-a modificat art. 25 din O.G. 51/1997, cu privire la operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

Acest text din O.G. nr. 51/1997 a fost modificat prin Legea nr. 99/1999.

Prin această prevedere legală s-a stabilit o facilitate fiscală de care beneficiază şi reclamanta, în sensul exonerării totale de la plata sumelor aferente drepturilor de import pentru bunurile mobile introduse în ţară şi care se încadrează în regimul vamal de admitere temporară.

Se mai susţine că, făcându-se aplicarea acestei dispoziţii legale în declaraţiile vamale, întocmite pentru aeronavele respective s-a înscris în regimul vamal de admitere temporară cu exonerarea totală de drepturi de import. Pentru aceste aeronave introduse în ţară în scopul utilizării în sistem leasing şi aflate sub regim vamal de admitere temporară cu exonerarea totală de plata sumelor aferente drepturilor de import, nu există obligaţia de plată TVA.

Prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 686/1999 s-au aprobat Normele privind înregistrarea în a operaţiunilor de leasing care la pct. 1.2 lit. “e” şi 2.2 lit. “c” se prevede obligaţia utilizatorului (locatarului) de a înregistra în si TVA aferentă fiecărei rate de leasing, dar art. 25 din O.G. 51/ 1997 prevede că nu se datorează TVA pentru fiecare rată, obligaţia de plată a TVA luând naştere la data care se va înregistra declaraţia vamală pentru import.

Pârâtul a depus la dosar copia răspunsului dat la reclamaţia administrativă. De asemenea, s-a depus întâmpinare din partea pârâtului prin care s-a solicitat respingerea acţiunii. Se susţine că Ordinul nr. 686/1999 a cărui anulare se solicită, nu face altceva decât să explice modalitatea practică privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de leasing. Acest act nu produce efecte juridice proprii. Plata TVA pentru plata ratelor de leasing este reglementată de O.G. 3/1999 cu modificările şi completările ulterioare.

în art. 25 lit. “c” se precizează că beneficiarii contractelor de leasing au obligaţia achitării TVA aferentă bunurilor importate introduse în ţară în regim de leasing corespunzător sumelor şi termenelor de plată prevăzute la contractele încheiate. începând cu data de 1.07.1993, bunurile introduse în ţară în regim de leasing se supun TVA la beneficiar potrivit prevederilor pct. 7.3 din Normele de aplicare a O.G. nr. 3/1992 aprobate prin H.G. nr. 512/ 1998.

Se mai arată că reclamanta invocă art. 25 alin. 1 din Legea nr. 90/1998, care nu se aplică bunurilor importate, în timp ce taxele invocate de pârât se referă la utilizarea bunurilor ca urmare a derulării contractelor de leasing.

Prin analiza probelor dosarului Curtea a reţinut în fapt următoarele:

Reclamanta utilizează mai multe aeronave, din import, în sistem leasing, în baza unor contracte încheiate cu parteneri străini. Reclamanta susţine că nu datorează TVA pentru aceste bunuri, conform art. 25 alin. 1 din Legea nr. 90/1998.

Acest text se referă la bunurile mobile care sunt importate, în scopul utillizării lor în sistem leasing şi care se încadrează în regimul vamal de admitere temporară, pe toată perioada contractului de leasing, fiind exonerate de obligaţia plăţii drepturilor de import şi a garanţiilor vamale. Potrivit acestei dispoziţii legale aeronavele importate au fost exonerate numai de plata drepturilor de import. în speţă, este aplicabil art. 25 lit. g (b) din O.G. nr. 3/ 1992 care prevede că beneficiarii contractelor de leasing au obligaţia să achite aferentă bunurilor importate, introduse în ţară în regim de leasing, corespunzător sumelor şi termenelor de plată prevăzute în contractele încheiate.

Este vorba deci de bunuri importate, care prestează servicii şi deci sunt supuse plăţii TVA. în acelaşi sens, face precizarea şi pct. 7.3 din Normele de aplicare a O.G. nr. 3/1992 aprobate prin H.G. Pârâtul a comunicat reclamantei, cu adresa nr. 371.038/21.01.2000, răspunsul la reclamaţia administrativă în sensul celor reţinute mai sus.

Prin Ordinul nr. 686/1999, a cărui anulare se cere, s-au aprobat normele privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de lasing şi prin acest act nu s-au adus modificări dispoziţiilor legale care reglementează obligativitatea plăţii TVA pentru bunurile introduse în ţară în sistem de leasing şi care sunt supuse TVA la beneficiar. Acţiunea reclamantei a fost respinsă. (Judecator Georgeta Leti)

(Secţia Administrativ, sentinţa civilă nr. 531/2000)