OPOZIŢIE LA ÎNCHEIEREA DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI Faliment


La data de 11.10.2010 reprezentanţii creditoarei ANAF – AFPM Iaşi au formulat opoziţie împotriva încheierii prin care s-a dispus deschiderea procedurii insolvenţei debitorului, solicitând revocarea acesteia.

În motivarea cererii se susţine că la data de 30.08.2010, în conformitate cu documentele contabile puse la dispoziţia organelor de – balanţa de verificare din 30.06.2010 – debitoarea deţine în patrimoniu mărfuri în custodie în valoare de 1673791 lei, iar de la SC C din Belgia are de încasat suma de 1148914 lei; aceste valori ar acoperi cuantumul obligaţiilor fiscale bugetare.

La data de 06.10.2010 debitoarea înregistrează către bugetul consolidat al statului obligaţii în sumă de 1356265 lei.

Totodată, reprezentanţii creditoarei mai arată că din analiza situaţiilor financiare încheiate la data de 31.12.2009 şi depuse la organul fiscal rezultă că obiectul de activitate preponderent este comerţul cu ridicata al maşinilor, realizând o cifră de afaceri totală la sfârşitul perioadei menţionate în sumă de 5234334 lei care se compune din venituri din vânzarea mărfurilor în sumă totală de 4088056 lei precum şi din prestări servicii în sumă de 1146278 lei.

Consideră astfel că administratorul statutar al debitoarei a încercat o denaturare a situaţiei reale a societăţii prin sustragerea de la executarea creditorilor; pe de altă parte nici nu a demonstrat recuperarea c/v utilajului pe calea dreptului comun, acceptând tacit o aşa-zisă incapacitate de plată.

Cum din cele anterior menţionate nu rezultă intenţia de reorganizare a activităţii reprezentanţii creditorului fiscal consideră că s-a urmărit doar împiedicarea recuperării creanţei prin modalităţile prevăzute de legislaţia specifică.

La opoziţia formulată reprezentanţii debitoarei formulează întâmpinare solicitând respingerea cererii pentru următoarele motive:

Starea de a debitoarei se datorează inexistenţei unui rulaj în conturile societăţii. În acest sens reprezentanţii debitoarei au solicitat la data de 12.02.2010 ca autorităţile competente să ia act de suspendarea activităţii.

Cu privire la aspectul că debitoarea ar deţine anumite mărfuri în custodie, acesta este eronat întrucât bunul despre care se face vorbire face obiectul unei vânzări în cadrul procedurii de executare silită, în cadrul dos. de executare nr. ……/2009 pe rolul BEJ D. Acest bun în valoare de 1673791 lei a făcut obiectul executării silite, iar reprezentanţii debitoarei au încercat să o contracareze prin iniţierea de contestaţii şi opoziţii la executare, contestaţii la titlu, dosare înregistrate pe rolul Judec. Iaşi şi Constanţa.

Referitor la debitele pe care le are SC C din Belgia către debitoarea SC G SRL, în temeiul art. 1144 din Codul Civil acestea s-au stins prin compensare.

Motivarea cererii de opoziţie conform căreia se încearcă o denaturare a situaţiei reale a debitoarei este lipsită de suport probator.

Acordând cuvântul asupra opoziţiei formulate şi în ceea ce priveşte înscrisurile depuse instanţa reţine că debitoarea a fost declarată în insolvenţă în principal datorită lipsei disponibilităţilor băneşti.

Aspectele invederate de către reprezentanţii creditoarei ANAF – AFPM Iaşi sunt lipsite de suport probatoriu în condiţiile în care în ceea ce priveşte suma de 1148914 lei pe care debitoarea trebuia să o primească de la SC C din Belgia s-a operat o compensare între cele două, iar bunul aflat în custodie – centru de prelucrare pt. găurire şi frezare cu comandă numerică a fost vândut prin licitaţie în cadrul executării silite la solicitarea SC GII SRL Călăraşi pentru o datorie de 1449774,49 lei.

Făcându-se prin înscrisurile de la filele 97-106, vol I dovada contrară a celor susţinute prin opoziţia împotriva încheierii de deschidere a procedurii generale a debitoarei, instanţa va considera că cererea este neîntemeiată urmând să o respingă.