Ordin plata Plăţi


JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 1022/270/2012 ord. plata

înreg. 28.02.2012

Sentinta civila nr.1294

Sedinta publica din data de 12.04.2012

Completul de judecata format din:

Presedinte – …

Grefier – ….

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de creditoarea …. în contradictoriu cu debitoarea …., având ca obiect ordonanta de plata (OUG 119/2007).

La primul apel nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, care învedereaza:

– cauza are ca obiect „ordonanta de plata (OUG 119/2007)”,

– cauza are ca obiect „ordonanta de plata (OUG 119/2007)”,

– se afla la al treilea termen de judecata,

– se afla la al treilea termen de judecata,

– procedura legal îndeplinita;

– procedura legal îndeplinita;

– au sosit relatiile de la ……;

– stadiul procesual fond, dupa care,

– stadiul procesual fond, dupa care,

Instanta lasa cauza peste ordine pentru a doua strigare.

La al doilea apel nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

– au sosit relatiile de la …..;

Instanta pune în discutie exceptia necompetentei materiale a Judecatoriei Onesti, exceptie invocata de debitoare si lasa cauza în pronuntare pe exceptie.

I N S T A N T A

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 28.02.2012 sub nr. 1022/270/2012 creditoarea …, cu sediul în ….. a chemat în judecata pe debitoarea …., cu sediul în …. solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se dispuna emiterea ordonantei de plata prin care sa fie obligata pârâta la plata sumei de 65722 lei reprezentând contravaloare prestari servicii paza la obiectiv si 16614,72 lei reprezentând penalitati de întârziere.

Cererea a fost timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arata ca între parti s-au derulat relatii comerciale constând în prestari servicii, debitoarea neîndeplinindu-si obligatia de plata.

În drept cererea este întemeiata pe prevederile OUG nr. 119/2007.

În dovedirea cererii reclamanta propune proba cu înscrisuri si ataseaza la dosar copia contractului de prestari servicii si facturi (filele13-19 dosar).

Debitoarea formuleaza întâmpinare solicitând respingerea cererii ca neîntemeiata. Totodata a invocat exceptia necompetentei materiale a instantei.

În motivare întâmpinarii, se arata ca obligatiile de plata pretinse de creditoare rezulta din contractele de prestari servicii, contracte atribuite conform OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Debitoare a solicitat judecarea în lipsa.

În conformitate cu dispozitiile art. 137 Cod procedura civila instanta va da mai întâi rezolvare, exceptiilor formulate:

Exceptia invocata de debitoare este întemeiata. Între parti s-a încheiat un contract de achizitie publica asa cum rezulta din procesul verbal de selectie a ofertelor si din Raportul procedurii(filele 49-61 dosar).

Potrivit art. 286 (1) din OUG nr. 34/2006 „ Procesele si cererile privind acordarea despagubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza în prima instanta de catre sectia comerciala a tribunalului în circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante”.

Conform art. 5 alin. 1 din OUG nr. 119/2007 cererea privind creanta de plata a pretului se depune la instanta competenta pentru judecarea fondului cauzei în prima instanta.

Mai mult, alin. 3 din acelasi text de lege precizeaza ca: „Cererea privind creanta de plata a pretului rezultând dintr-un contract de achizitie publica, de concesiune de lucrari publice sau de servicii se depune la instanta de administrativ competenta, care va aplica pentru solutionarea cauzei prevederile prezentei ordonante de urgenta”.

Judecatorul este obligat sa-si verifice din oficiu competenta.

Pe considerentele sus mentionate, în temeiul art. 158 coroborat cu art. 286 (1) din OUG nr. 34/2006, declina competenta de solutionare a cauzei civile având ca obiect emiterea ordonantei de plata formulata de …… în contradictoriu cu ….., în favoarea Tribunalului Bacau – Sectia Civila si va trimite dosarul acestei instante.

Pentru aceste motive

În numele Legii,

H O T A R A S T E:

Admite exceptia necompetentei materiale a instantei.

În baza art. 158 alin. 1 din Codul de procedura civila coroborat cu art. 286 (1) din OUG nr. 34/2006, declina competenta de solutionare a cauzei civile având ca obiect emiterea ordonantei de plata formulata de reclamanta …. cu sediul în ….. în contradictoriu cu …., cu sediul în ……, în favoarea Tribunalului Bacau – Sectia Civila si trimite dosarul acestei instante.

Fara cale de atac.

Pronuntata în sedinta publica, azi 12.04.2012.

Presedinte, Grefier,

…….. ………….