Ordonanţă de plată în temeiul OUG 119/2007. Jurisprudență Plăţi


Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 20/2013 din data de 21.01.2013

Dosar nr. ……………..

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Sentința nr. 20

Ședința publică de la 21 ianuarie 2013

Completul compus din:

PREȘEDINTE …………….

Grefier ……………..

Pe rol fiind judecarea cererii formulată de reclamantul creditor ……………………….în contradictoriu cu pârâtul debitor CL………, având ca obiect emitere Ordonanță de plată în temeiul OUG 119/2007, pentru suma de 53.000 lei.

La apelul nominal făcut în ședința au lipsit părțile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul de ședință, s-a constatat depusă la dosar o cerere de strigare și judecare în lipsă, din partea reclamantului creditor, după care, constatându-se cererea în stare de judecată, s-a acordat cuvântul.

TRIBUNALUL,

Asupra cererii de față ;

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj-Secția de Adm,inistrativ și Fiscal, la data de ………….. reclamantul ……………….. a chemat în judecată pârâtul ………………. solicitând instanței ca prin sentința ce se va pronunța să se emită o ordonanță de plată pentru suma de 53.000 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor prestate de creditoare debitoarei în baza facturii ……………., obligarea pârâtei debitoare la plata sumei de 1039 lei cheltuieli de judecată în baza art. 274 C.pr.civ.

În motivare a arătat faptul că factura emisă în luna februarie 2010 și în urma unui contract de prestări servicii încheiat între părți sub nr. ………… societatea reclamantă a efectuat o documentație de specialitate privind proiectarea investiției denumite Extindere și Renovare sediu ……………., în această locație.

Că, această documentație privea un proiect (45.000 lei), un scenariu la foc (2000 lei), o expertiza tehnica si verificare de proiect (30001ei) si un studiu geo-topo, toate in valoare stabilita de 53.000 de lei, care urma a fi plătită din bani publici, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local.

Potrivit contractului, și-au îndeplinit atribuțiile, în sensul că s-a predat 6 exemplare a acestei documentații, prin procesul verbal de predare primire încheiat cu beneficiarul ……………… la 03.03.2010.

Facturarea lucrării a fost făcută încă din luna februarie 2010, în factura fiind specificată aceeași documentație tehnica, pe etape, pe care erau obligați să o efectueze, iar factura a fost primită personal, sub semnătura, de către delegatul IV, secretarul comunei, ea regăsindu-se cu siguranța in fisa clientului creditor din contabilitatea …………….., decontarea acestei facturi trebuia făcuta de către debitoare in termen de 7 zile de la predarea lucrării in sine (sub sancțiunea penalităților), însă de mai bine de doi ani, debitoarea refuză să plătească această sumă, deși s-au făcut nenumărate intervenții (telefonic și notificări scrise), inclusiv la actualul primar al comunei, după alegerile din iunie.

S-a arătat că la sediul primăriei, factura a fost primită personal de către secretar și însușită prin semnătură, așa încât aceștia nu pot invoca faptul că nu au cunoștință de ea, pentru că aceasta se găsește cu siguranță și în contabilitatea acestora.

După trecerea termenului de scadenta, debitoarea , beneficiind de lucrarea tehnică executată, specificata expres in contract si in factura si însușite de debitoare potrivit art. 969 Cod civil, este îndatorată a plăti această sumă.

Debitoarea nu poate invoca nici un mijloc de stingere a plății nerespectându-și obligația de plată a produsului așa cum rezultă din factură.

S-a solicitat să se constate îndeplinite condițiile art. 2 din OUG nr. 119/2007.

Pentru că este vorba de un contract comercial care cuprinde elementele esențiale ale unei operațiuni comerciale, însoțite de o factură, făcând și dovada predării lucrării ce constituia obiectul acestui contract.

Este probat astfel un raport juridic între părți, de natură comercială, ce naște obligații comerciale, debitoarea având calitatea de autoritate contractantă, potrivit art. 1, pct.2 a OUG 117, în vederea prestării unui serviciu.

Potrivit art. 5 din aceeași ordonanță, pentru acest litigiu, nu este necesară parcurgerea procedurii de conciliere potrivit dreptului comun iar potrivit alin.3 a aceluiași articol, competența de judecată aparține tribunalului, fiind vorba de un contract de servicii, asimilat unuia de achiziții publice (definit prin art. 3 din OUG 34/2006).

Prin urmare s-a solicitat admiterea acțiunii așa cum a fost formulată și obligarea debitoarei la plata sumei de 53.000 lei precum și la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 1039 lei reprezentând onorariu avocat și taxa de timbru.

Cererea a fost întemeiată pe prevederile O.G. nr. 119/2007 cu modificările și completările ulterioare, art. 969, 970, 1066 și urm., 1073, 1361 C.civ., art. 43 C.com., art. 274 C.pr.civ.

În dovedirea acțiunii s-a depus în copie, la dosar factura nr. 0000025 din 14.02.2010, contractul nr. 19 din 11.01.2010, procesul verbal de predare-primire din 03.03.2010 și în original certificatul de urbanism nr. 16 din 10.08.2009.

Prin încheierea din 28.11.2012, s-a dispus transpunerea cauzei pe rolul Secției a II-a Civilă, cu prim termen de judecată la data de 21.01.2013.

Tribunalul analizând actele și lucrările dosarului reține că, acțiunea este fondată și o va admite, dispunând emiterea unei ordonanțe de plată în temeiul OUG 119/2007 pentru suma de 53.000 lei, având în vedere următoarea motivare.

Potrivit art. 5 din OUG 119/2007, cererea privind creanța de plată a prețului se depune la instanța competentă pentru judecarea fondului cauzei, în primă instanță, în speță instanța competentă fiind Tribunalul Gorj deoarece, suma în litigiu izvorăște dintr-un contract încheiat în baza OUG 34/2006, litigiile izvorând din executarea unui astfel de contract fiind de competența tribunalului în raza căreia își are sediul pârâta.

Pârâtul nu s-a prezentat în instanță, nu a depus la dosar întâmpinare, astfel că va fi admisă cererea avându-se în vedere disp. art. 6-11 din OUG 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligațiilor de plată rezultate din contracte încheiate între comercianți, aflându-ne în prezența unei creanțe certe., lichide și exigibile.

Față de aceste considerente, se va dispune emiterea ordonanței de plată pentru suma de 53.000 lei în sarcina debitoarei, care va fi somată să achite suma în 30 de zile de la comunicarea sentinței.

Văzând și disp.OUG 119/2007;

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea formulată de reclamantul creditor ……………………….cu sediul în Tg-Jiu, strada ………………., județul Gorj, în contradictoriu cu pârâtul-debitor …………, județul Gorj.

În temeiul OG 119/2007 somează pârâtul debitor ca în 30 zile de la comunicarea sentinței, să achite creditoarei reclamante suma de 53.000 lei, reprezentând contravaloare servicii prestate și 39,15 lei cheltuieli judiciare, reprezentând timbru fiscal și timbru judiciar.

Cu drept de cerere în anulare.

Pronunțată în ședința publică din ………………2013, la Tribunalul Gorj.

Președinte,

Grefier,