Ordonanta presedintiala. Sistare operatiuni de eliberare a unei sume de bani ce face obiectul executarii silite, la cererea debitoarei aflate în faliment, pâna la solutionarea actiunii având ca obiect inexistenta debitului. Conditii admisibilitate. Execut


Prin cererea adresată Tribunalului Constanta – Sectia comercială si înregistrată sub nr.5420/118/30.04.2010, reclamanta C.M SRL a solicitat instantei, in contradictoriu cu pârâtele SC A.P.C SRL si M. SPRL ca pe calea ordonantei presedintiale, să se dispună sistarea operatiunii de eliberare a sumei de 400.000 lei ce face obiectul executării silite declansată la cererea pârâtei SC A.P.C SRL, prin administrator judiciar M. SPRL în dosarul de nr.54/2010 al BEJ N.S.L, până la solutionarea actiunii înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta, având ca obiect constatarea inexistentei debitului respectiv.

Motivând cererea, reclamanta învederează în esentă că, executarea silită a fost pornită pentru realizarea creantei în sumă de 409.903,90 lei din care 400.000 lei debit si 9.903,90 lei cheltuieli de executare si onorariu executor, la cererea creditoarei SC A.P.C SRL – în insolventă, prin administrator judiciar, în baza titlului executoriu constând în biletul la ordin seria BACX3AA nr.0038398 emis la data de 27.02.2009 si investit cu formulă executorie.

Reclamanta a sustinut, că suma urmărită nu este datorată, întrucât lucrările de constructie pentru garantarea cărora a fost emis biletul la ordin, nu au fost executate corespunzător, motiv pentru care societatea reclamantă nu le-a acceptat la plată, dovada fiind multiplele litigii dintre părti legate de acest aspect.

Pe de altă parte, sustine reclamanta că, a declarat împotriva societătii pârâte, care se află în insolventă, o creantă în valoare de 70.049 911 lei, din care a fost acceptată si înscrisă în tabelul obligatiilor debitoarei de către administratorul judiciar suma de 1.916.068,30 lei.

În aceste conditii, se arată că, admitând că ar datora suma de 400.000 lei, administratorul judiciar avea posibilitatea de a opune reclamantei o eventuală compensatie, iar faptul că, nu a făcut acest lucru duce la concluzia recunoasterii inexistentei debitului.

Mai mult decât atât, se învederează că, societatea pârâtă a cesionat încă din ianuarie 2009 pretinsele creante împotriva societătii reclamante, către RR T. SRL, lucru constatat in cadrul dosarului nr.5425/118/2009 al Tribunalului Constanta, unde instanta a admis exceptia lipsei calitătii procesuale active a societătii SC A.P.C SRL în cererea de emitere a somatiei de plată împotriva SC C.M SRL.

Conditia urgentei rezultă din faptul că, în prezent, activitatea societătii reclamante este paralizată prin înfiintarea măsurii popririi asupra tuturor conturilor, reclamanta fiind în imposibilitatea de a efectua plăti către partenerii contractuali sau către bugetul statului, precum si a salariilor.

În aprecierea urgentei trebuie avut în vedere starea de insolventă în care se află societatea pârâtă, deoarece, odată suma executată, va fi folosită pentru acoperirea debitelor curente ale societătii falite sau plata creditorilor, ceea ce va face imposibilă recuperarea sumei într-o eventuală întoarcere a executării silite.

În ceea ce priveste vremelnicia, ordonanta va produce efecte până la solutionarea actiunii de fond prin care reclamanta a solicitat să se constate că nu datorează pârâtei SC A.P.C SRL suma de 400.000 lei.

Aparenta dreptului este în favoarea reclamantei, dat fiind, pe de o parte, refuzul său de plată a acestei sume, iar, pe de altă parte, calitatea sa de creditor al SC A.P.C SRL, înscris în tabelul obligatiilor debitoarei cu o sumă ce depăseste cu mult cuantumul creantei ce face obiectul executării silite.

Legal citate, pârâtele nu au formulat întâmpinare.

Prin Sentinta Civilă nr.3041 din 12.05.2010 pronuntată de Tribunalul Constanta, în dosar nr.5420/118/2010, s-a admis cererea de ordonantă presedintială formulată de reclamanta S.C. C.M S.R.L, dispunându-se sistarea operatiunii de eliberare a sumei de 400.000 lei, ce face obiectul executării silite în dosarul de executare nr.54/118/2010 al BEJ N.S.L, până la solutionarea cauzei ce face obiectul dosarului nr.5419/118/2010 al Tribunalului Constanta.

Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut în esentă, următoarele:

Administratorul judiciar a solicitat citarea pârâtei SC A.P.C SRL prin administratorul special, considerând că, reprezentarea legală a societătii apartine acestuia din urmă.

Cu privire la acest aspect, instanta de fond a constatat procedura de citare a pârâtei SC A.P.C SRL prin administratorul judiciar legal îndeplinită, apreciind că, societatea în insolventă este reprezentată legal în cauză de administratorul judiciar.

Astfel, potrivit dispozitiilor art.87 pct.5 C.pr.civ., vor fi citati „cei supusi procedurii reorganizării judiciare si a falimentului prin administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar.”

Atributiile administratorului special sunt legate exclusiv de procedura de insolventă, iar potrivit art.18 alin.2 pct.b din Legea nr.85/2006 „participă, în calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea actiunilor prevăzute la art. 79 si 80.”

A rezultat, asadar, că legea specială derogă de la dreptul comun în ceea ce priveste reprezentarea societătii în insolventă în cadrul litigiilor, doar în două situatii expres prevăzute, respectiv în cadrul actiunilor pentru anularea actelor frauduloase si pentru anularea transferurilor efectuate în cei trei ani anteriori deschiderii procedurii, ori derogările de la dreptul comun sunt de strictă interpretare.

Pe fondul cauzei instanta de fond a constatat că, sunt îndeplinite conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale.

Potrivit art.581 alin.1 C.pr.civ., „Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.”

Din interpretarea părtii finale a articolului 581 C.pr.civ., a reiesit că, ordonantele din această categorie au fost create pentru a permite creditorului urmăritor, care detine un titlu executoriu, să-l poată executa.

Practica judiciară a mers mai departe si a decis că, la această procedură poate recurge nu numai creditorul care urmăreste executarea titlului său, dar si debitorul, precum si tertii vătămati prin executare, dacă prin continuarea urmăririi li s-ar aduce un prejudiciu iminent si ireparabil.

Retine instanta de fond că, invocarea stingerii creantei sau chiar invocarea compensatiei, pot constitui piedici la executare in sensul legii, piedici care pot impune suspendarea executării pe calea ordonantei presedintiale până când, instanta de fond, se va pronunta asupra stingerii sau nu, a creantei creditorului urmăritor.

Practica judiciară a statuat, de asemenea, că existenta contestatiei la executare nu exclude posibilitatea si dreptul părtii să ceară separat, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării dacă socoteste că pe această cale poate obtine ocrotirea unui drept sau prevenirea unei pagube iminente. Practica a dovedit ca art.400 alin.1 C.pr.civ. nu poate ocroti îndeajuns drepturile celui vătămat prin executare, ca de exemplu când executarea se face prin comisie rogatorie iar cel vătămat este departe de instanta respectivă sau când motivele de suspendare a executării nu pot constitui si motive de contestatie la executare.

În spetă, retine instanta de fond, reclamanta justifică nu numai aparenta dreptului, în sensul că, a dovedit că are împotriva creditoarei urmăritoare o creantă mai mare decât are aceasta din urmă împotriva ei, dar si urgenta, respectiv paguba iminentă pe care ar putea-o suporta în cazul executării.

Reclamanta poate opune oricând compensarea datoriilor reciproce, iar o executare împotriva sa ar face foarte dificilă o eventuală întoarcere a executării, datorită procedurii concursuale a insolventei, în care orice plată a unei creante va păstra ordinea de prioritate prevăzută de art.123 din Legea nr.85/2006.

Mai mult decât atât, arată instanta de fond că, desi executarea s-a pornit în baza unui titlu de valoare, reclamanta invocă inexistenta debitului in temeiul raporturilor fundamentale care au stat la baza emiterii biletului la ordin.

Măsura urmează a fi una vremelnică, până când instanta de fond va analiza raporturile comerciale dintre părti si va stabili existenta sau inexistenta debitului, si nu prejudeca fondul.

Fiind îndeplinite conditiile de admisibilitate a ordonantei presedintiale, instanta de fond a admis cererea, dispunând suspendarea eliberării sumei poprite până la solutionarea dosarului de fond având ca obiect constatarea inexistentei creantei de 400.000 lei in favoarea paratei SC A.P.C SRL.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâtă SC A.P.C SRL, prin administrator judiciar M. SPRL si administrator special P.S, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de disp.art.304 pct.5 si pct.9 Cod pr.civilă si c u următoarea motivatie, în esentă:

-prin hotărârea pronuntată de instanta de fond au fost încălcate prevederile art.105 al.2 Cod pr.civilă, respectiv au fost încălcate formele de procedură în ceea ce priveste citarea părtilor în proces si principiul dreptului la apărare, pentru că:

ola termenul de judecată din data de 12.05.2010 adresa administratorului judiciar a fost în mod eronat indicată: judet Covasna, în loc de judet Constanta;

oprocedura de citare s-a efectuat cu încălcarea prev.art.1141 al.3 Cod pr.civilă, care impun ca primul termen de judecată în pricini urgente să fie stabilit astfel încât, de la data primirii citatiei pârâtul să aibă cel putin 5 zile – în cauză citarea s-a efectuat prin fax, cu jumătate de zi înaintea termenului de judecată;

onu a fost citată pârâta prin administrator special, în conditiile în care dreptul de administrare nu a fost ridicat.

-hotărârea a fost pronuntată cu încălcarea prevederilor art.581 Cod pr.civilă, art.18 din Legea nr.85/2006, art.62-art.63 din Legea nr.58/2934, pentru că:

oeste inadmisibilă actiunea formulată în temeiul art.581 Cod pr.civilă, prin care se solicită instituirea unei obligatii de a face, întrucât se încalcă conditia caracterului vremelnic al ordonantei;

oeste inadmisibil să se dispună suspendarea executării silite, fără a solicita această măsură în procedurile speciale stabilite de lege;

oa fost încălcată conditia neprejudecării fondului, în conditiile în care instanta de fond a făcut aprecieri care vizează fondul, pentru a justifica urgenta si legalitatea măsurii;

oinstanta nu avea voie să facă aprecieri cu privire la valabilitatea titlului pus în executare – bilet la ordin – în conditiile în care nu era instanta de executare si nu era sesizată cu o opozitie la executare.

Solicită admiterea recursului, casarea hotărârii si trimiterea cauzei la instanta de fond pentru legală solutionare, iar pentru încălcarea flagrantă a disp.art.581 Cod pr.civilă, art.18 din Legea nr.86/2006, art.62 si art.63 din Legea nr.58/1934, solicită admiterea recursului, modificarea sentintei recurate si pe fond respingerea actiunii ca fiind inadmisibilă si neîntemeiată.

La termenul de judecată din data de 14.10.2010, intimata reclamantă a depus cerere de constatare a intervenirii compensatiei de drept (sau judiciară), între creanta certă lichidă si exigibilă în cuantum de 1.916.068,30 lei, cu care C.M SRL a fost înscrisă în tabelul preliminar al creantelor recurentei debitoare si creanta de 409.903,90 lei invocată de debitoarea A.P.C SRL, în baza biletului la ordin seria BACX 3AA nr.0038398 emis la data de 27.02.2009.

Motivând cererea intimata învederează în esentă că, recurenta invocă împotriva sa o creantă de 400.000 lei în baza biletului la ordin sus-nominat investit cu formulă si pentru care a fost formulată cererea de executare silită, sens în care s-a format dosarul de executare nr.54/2010 al BEJ N.S.L , în care s-a dispus înfiintarea popririi asupra conturilor sale pentru suma de 409.903,90 lei reprezentând debit si cheltuieli de executare.

Se arată că, împotriva executării silite astfel declansate s-a formulat de către intimată opozitie la executare înregistrată sub nr.17502/212/2010 si contestatie la executare înregistrată sub nr.16882/212/2010, ambele cereri fiind respinse în primă instantă prin Sentinta civilă nr.18970/19.08.2010 pronuntată de Judecătoria Constanta, iar ulterior a fost respins ca nefondat apelul declarat împotriva acestei hotărâri, în dosar înregistrat sub nr.10468/118/2010 al Tribunalului Constanta.

În aceste conditii, învederează intimata că, se solicită a se da eficientă disp.art.52 din Legea nr.85/2006, pentru a se constata intervenită compensatia de drept între creanta înscrisă în tabelul obligatiilor debitoarei si creanta opusă de aceasta.

Examinând actele si lucrările dosarului, prin prisma criticilor aduse hotărârii recurate, văzând si dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea admite recursul, modificând în tot hotărârea recurată, în sensul respingerii cererii ca nefondată, pentru următoarele considerente, în esentă:

Instanta de fond a fost investită cu solutionarea cererii având ca obiect ordonantă presedintială, prin care intimata SC C.M SRL solicita a se dispune sistarea operatiunilor de eliberare a sumei de 400.000 lei ce face obiectul executării silite declansată la cererea recurentei pârâte SC A.P.C SRL prin administrator judiciar M. SPRL în dosar nr.54/2010 al BEJ N.S.L, până la solutionarea actiunii înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta, având ca obiect constatarea inexistentei debitului respectiv.

Retine Curtea că, recurenta SC A.P.C SRL se află în procedura insolventei, procedură înlăuntrul căreia intimata a formulat cerere de admitere a creantei detinută împotriva sa, ce a fost verificată de către administratorul judiciar ce a admis înregistrarea debitului în cuantum de 1.916.068,30 lei.

Totodată, retine Curtea că, recurenta debitoare SC A.P.C SRL a invocat împotriva intimatei o creantă în cuantum de 400.000 lei, în baza biletului la ordin seria BACX 3AA nr.0038398 emis la data de 27.02.2009, pe care l-a investit cu formulă executorie, formulând cerere de executare silită, sens în care s-a format dosarul de executare nr.54/2010 al BEJ N.S.L, în care s-a dispus înfiintarea popririi asupra conturilor intimatei pentru suma de 409.903,90 lei, reprezentând debit si cheltuieli de executare.

Împotriva executării silite astfel declansate, intimata a dedus judecătii cererea având ca obiect opozitie la executare, înregistrată sub nr.17502/212/2010, precum si contestatie la executare înregistrată sub nr.16882/212/2010, pe rolul Judecătoriei Constanta, ambele dosare fiind conexate prin Încheierea de sedintă din 09.08.2010 la cel din urmă dosar.

Prin Sentinta civilă nr.18970/19.08.2010 pronuntată de Judecătoria Constanta în dosar nr.16882/212/2010, s-au respins ambele cereri deduse judecătii ca neîntemeiate, hotărârea rămânând irevocabilă prin Decizia civilă nr.2153/COM din 10.11.2010 a Tribunalului Constanta – Sectia comercială, prin care s-a admis recursul formulat de SC C.M SRL, dispunându-se modificarea în tot a hotărârii recurate, în sensul admiterii contestatiei la executare, cu consecinta constatării interventiei compensatiei legale, până la concurenta sumei de 400.000 lei.

Prin aceeasi hotărâre, s-a dispus anularea formelor de executare în dosarul de executare nr.54/2010 al BEJ N.S.L, cu consecinta restituirii către contestatoare a sumei de 199 lei cu titlu de taxă judiciară de timbru în dosarul de fond, intimata fiind obligată către recurentă la plata sumei de 102 lei cu titlu de cheltuieli de judecată ocazionate de recurs.

În atare conditii, Curtea constată că, cererea dedusă judecătii având ca obiect ordonantă presedintială privind sistarea operatiunilor de eliberare a sumei de 400.000 lei, ce face obiectul executării silite, apare ca fiind nefondată, urmând a fi respinsă, în spetă nemaifiind întrunite conditiile de admisibilitate ale unei astfel de cereri, respectiv urgenta luării măsurii, neprejudecarea fondului si vremelnicia acesteia, cum de altfel, nu se mai poate discuta despre cererea privind constatarea interventiei compensatiei de drept, odată ce instanta prin hotărâre irevocabilă s-a pronuntat în acest sens, astfel cum sus s-a expus.

Pentru considerentele sus-expuse, văzând si dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii recursului, cu consecinta modificării în tot a hotărârii recurate, în sensul respingerii cererii, ca nefondată.