PF radiat nu are calit. proc speciala pentru a fi supus proc L.85.2006 Faliment


TRIBUNALUL COMERCIAL MURES

FALIMENTE

SENTINTA COMERCIALA NR. 3084

Sedinta publica din 14 octombrie 2010

Pe rol solutionarea cererii formulata de creditoarea SC B SA, cu sediul în Bucuresti în contradictoriu cu debitoarea PFA G S , cu sediul în comuna Pasareni, judetul Mures, având ca obiect procedura insolventei.

La apelul nominal facut în sedinta publica se constata lipsa partilor.

Procedura este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei, dupa care:

Se constata ca la data de 8 octombrie 2010, AA Total Insolvency IPURL a depus la dosar oferta de servicii privind preluarea calitatii de administrator/lichidator judiciar în prezenta procedura.

Se prezinta tatal numitului G S si arata ca acesta a luat cunostinta de citatia emisa pentru acest termen însa nu s-a putut prezenta în fata judecatorului sindic.

Fata de actele dosarului instanta urmeaza sa retina cauza în pronuntare asupra exceptiei lipsei calitatii speciale de exercitiu a debitoarei în raport de prevederile art. 1 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

JUDECATORUL SINDIC,

La data de 9 august 2010, creditoarea B SA Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, a solicitat declansarea procedurii insolventei, asupra debitorului PFA G S cu sediul profesional în com. Pasareni , jud. Mures, înmatriculat sub nr. F 26 /191/2008 la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures. S-a cerut totodata si luarea celorlalte dispozitii accesorii inclusiv desemnarea unui administrator judiciar.

În motivarea cererii, creditoarea a aratat ca debitorul a contractat un credit potrivit Contractului nr. BL. 38663/23 septembrie 2008, înregistrând la data de 25 iunie 2010 o restanta de 71.104,99 lei ron. Întârzierile sunt de peste 543 de zile.

În drept s-au invocat dispozitiile art. 31 din Legea nr. 85/2006.

Cererea a fost comunicata debitorului, care nu a înaintat contestatie, potrivit art.33 alin. 2 din Legea nr. 85/2006.

La termenul din data de 21 septembrie 2010, judecatorul sindic a invocat din oficiu exceptia lipsei calitatii procesuale speciale a debitorului, în raport de prevederile art.1 al.2 lit.a din Legea nr.85/2006, observând mentiunea oferita de Oficiul Registrului Comertului Mures, privind radierea societatii debitoare la data de 14.05.2010. S-a luat masura acordarii unui nou termen pentru data de astazi, cu citarea partilor cu câte o copie de pe încheierea respectiva pentru a lua la cunostinta de continutul încheierii. Asta cu scopul solutionarii cauzei în contextul prevederilor impuse de art. 137 C. pr. civ, dispozitie aplicabila în raport de art. 149 din Legea nr. 85/2006. Nici una dintre parti nu a adoptat vreo pozitie fata de exceptie, nici scris si nici printr-un mandatar prezent la dezbateri, astfel ca în conditiile în care creditoarea cerut judecarea cauzei în lipsa, judecatorul sindic urmeaza sa se pronunte în consecinta.

Exceptia este întemeiata.

Potrivit art. 1 al. 2 din Legea nr. 85/2006, “Procedura simplificata prevazuta de prezenta lege se aplica debitorilor aflati în stare de insolventa, care se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii: a) comercianti, persoane fizice, actionând individual;”

Intentia creditoarei a fost de atrage incidenta acestui articol, dat fiind calitatea debitorului de comerciant care a contractat creditul în considerarea formei de activitate profesionala expres indicata în contractul de credit, inclusiv prin mentionarea datelor de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures (nr. F 26 /191/2008, fila 6 ). Legea insolventei nu se aplica ( deocamdata ), celorlalte persoane fizice. Asadar pentru a fi supus aceste proceduri colective de realizare a creantelor, persoana fizica debitoare trebuie sa pastreze calitatea de comerciant “ actionând individual “, inclusiv la data deschiderii procedurii.

Potrivit listingului de informatii comunicat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures ( fila 40 ), debitorul a fost autorizat si înscris în registru la data de 12 martie 2008, deci sub imperiul Legii nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice în mod independent. La scurt timp a intrat în vigoare OUG nr. 44 din 16 aprilie 2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, care prin art. 39, a prevazut : “ al. 2 “ Persoanele fizice si asociatiile familiale autorizate si înregistrate în registrul comertului în temeiul unor acte normative anterioare prezentei ordonante de urgenta pot functiona în baza certificatului de înregistrare, emis de oficiul registrului comertului de pe lânga tribunal, un an de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (3) Pâna la împlinirea termenului de un an, persoanele prevazute la alin. (2) vor opta pentru desfasurarea activitatii în una dintre formele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile cap. II se aplica în mod corespunzator. (4) Persoanele prevazute la alin. (2) care nu si-au exercitat dreptul de optiune îsi înceteaza activitatea si vor fi radiate din registrul comertului, din oficiu, fara nici o alta formalitate.”

Constatându-se ca PFA G S se încadreaza în aceasta situatie, la data de 13 mai 2010 s-a procedat la radierea firmei aspect evidentiat de acelasi listing de informatii. Doar daca numitul G S si-ar fi îndeplinit obligatia de transformare într-o noua forma de activitate de functionare conform noii legi, cererea de fata a creditoarei ar fi putut primita cu succes. În acest sens ar fi devenit incident art. 26 din OUG nr. 44/2008, potrivit caruia “persoana fizica titulara a întreprinderii individuale raspunde pentru obligatiile sale cu patrimoniul de afectatiune, daca acesta a fost constituit, si, în completare, cu întreg patrimoniul, iar în caz de insolventa, va fi supusa procedurii simplificate prevazute de Legea nr. 85/2006, cu modificarile ulterioare.”

Sigur ca primind exceptia prin hotarârea de fata, nu se dispune si asupra dreptului de creanta al creditoarei si nici asupra aptitudinii creditoarei de asi urmarii creanta în conditile dreptului comun. PFA G S nu a avut personalitate juridica si nu se poate spune ca a disparut capacitatea de exercitiu sau de folosinta a persoanei fizice. Tocmai de aceea, judecatorul sindic nici nu a invocat o astfel de exceptie, ci a lipsei acelei calitati speciale pe care o persoana fizica trebuie sa o aiba pentru a fi supus procedurii insolventei.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T A R A S T E

Admite exceptia invocata din oficiu privind lipsa calitatii procesuale speciale a debitorului PFA G S cu sediul profesional în com Pasareni, jud. Mures, fost înmatriculat sub nr. F 26 /191/2008 la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Mures.

Respinge în consecinta cererea formulata de creditoarea B SA Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, privind declansarea procedurii insolventei, asupra debitorului mentionat.

Cu drept de recurs în 7 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 14 octombrie 2010.