Citeste şi


Plângere contravenţională. Sancţiune aplicată de Agenţia Naţională pentru Integritate. Admiterea cererii în condiţiile în care petenta a îndeplinit obligaţiile legale privind depunerea declaraţiilor de avere şi de interese. Acte ale autorităţilor publice


Sentinţa civilă nr. 2868 din 19.03.2010

Titlu:

Plângere contravenţională. Sancţiune aplicată de Agenţia Naţională pentru Integritate. Admiterea

cererii în condiţiile în care petenta a îndeplinit obligaţiile legale privind depunerea declaraţiilor de avere şi

de interese.

Hotărârea:

Prin acţiunea înregistrată la data de 06.01.2010, petenta P M a formulat plângere împotriva

procesului verbal de constatare a contravenţiei seria DD, nr.0003408 din 10.12.2009 întocmit de un agent

constatator din cadrul intimatei AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE.

În motivarea acţiunii petenta a arătat că a fost sancţionat pentru că, în calitate de prodecan al

Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, nu a depus declaraţia de avere şi de interese în termenul

prevăzut de art.44, alin.2 din Legea nr.144/2007, conform adresei nr.27537 din 09.11.2009 emise de

această instituţie. Petenta arată că în realitate a depus aceste declaraţii în termenul prevăzut de lege.

În drept a invocat dispoziţii ale O.G. nr.2/2001.

Intimata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE a depus întâmpinare prin care a solicitat

respingerea plângerii ca nefondată. A arătat că:

-lipsa obiecţiunilor petentei este rezultatul încheierii procesului verbal în lipsa ei, lucru permis de

lege, iar sancţiunea este doar nulitatea relativă;

-petenta avea obligaţia de a depune declaraţia în termenul legal, fiind angajat al unei instituţii

publice, obligaţie pe care nu a respectat-o;

-sancţiunea cu amenda este prevăzută de lege ca descurajare, corespunzător pericolului social al

faptei.

La dosar au fost depuse: copia procesului verbal seria DD, nr.0003408 din 10.12.2009 împreună

cu dovada achitării acesteia şi adresa nr.27537 din 09.11.2009 care este emisă de Universitatea „Dunărea

de Jos” din Galaţi. Această din urmă instituţie a depus şi adresa nr.4982 din 25.02.2010 prin care arată că

din eroare petenta a fost menţionată în adresa precedentă drept o persoană care nu a depus declaraţiile

de avere şi de interese, domnia sa fiind confundată cu o altă persoană din cadrul universităţii (d-na Mirela

de avere şi de interese, domnia sa fiind confundată cu o altă persoană din cadrul universităţii (d-na Mirela

P).

Analizând probele administrate în cauză, instanţa constată că plângerea este întemeiată

pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare.

În fapt, prin procesul verbal seria DD, nr.0003408 din 10.12.2009 emis de intimata AGENŢIA

NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE, petenta P M a fost sancţionată cu amendă de 400 lei, reţinându-se că în

calitate de prodecan al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi nu a depus declaraţiile de avere şi de

interese în termenul prevăzut de art.44, alin.2 din Legea nr.144/2007, conform adresei nr.27537 din

09.11.2009 emise de această instituţie.

Din adresa nr.4982 / 25.02.2010 emisă tot de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi reiese că,

din eroare, petenta a fost menţionată în adresa precedentă drept o persoană care nu a depus declaraţiile

P). Funcţionarul care a redactat adresa a fost supus procedurii disciplinare şi a fost sancţionat pentru

această eroare.

În drept, potrivit art.34 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa

analizează şi hotărăşte asupra legalităţii şi temeiniciei procesului verbal de contravenţie.

Potrivit art.1 din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, constituie

contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege (…). Condiţia principală ca o

persoană să fie sancţionată contravenţional este să fi săvârşit fapta imputată; or, în cauza de faţă, petenta

nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionată. În aceste condiţii, sancţionarea sa apare ca

neîntemeiată.

Dat fiind motivul de nulitate absolută ce constă în faptul că nu petenta a săvârşit fapta, motiv care

are caracter de ordine publică, putând fi constatat de instanţă din oficiu, nu mai este necesară analizarea

celorlalte cauze de nulitate invocate de petentă şi a celorlalte argumente contrare ale intimatei.

În consecinţă, instanţa urmează să admită plângerea contravenţională formulată de petenta P M

şi să anuleze procesul verbal seria DD, nr.0003408 din 10.12.2009, exonerând petenta de amendă.

În cazul în care amenda a fost deja plătită, aceasta va fi restituită petentei de către autoritatea care

a încasat-o.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite plângerea contravenţională formulată de petenta P M, domiciliată în Galaţi, , în

contradictoriu cu intimata AGENŢIA NAŢIONALĂ DE INTEGRITATE.

Anulează procesul verbal de contravenţie seria DD, nr.0003408 din 10.12.2009 întocmit de un

agent al intimatei şi exonerează petenta de plata amenzii contravenţionale.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 19.03.2010.