Plângere împotriva deciziei C.N.S.C. Inaplicabilitatea dispoziţiilor O.U.G. nr.34/2006. Desfiinţarea deciziei atacate şi trimiterea contestaţiei spre soluţionare instanţei competente. Plângeri prealabile


?????

Dispoziţiile OUG nr. 34/2006 nu au aplicabilitate în cazul atribuirii de un operator economic ce nu are calitatea de autoritate contractanta a unui contract de servicii, potrivit art. 9 lit.c indice 1 din Ordonanţa, în cazul în care finanţarea contractului se realizează din surse proprii de finanţare, iar raportat la obiectul de activitate al societăţii, producţia de energie electrică, aceasta nu constituie activitate relevantă, în sensul art. 8 lit. d si e din Ordonanţă.

Nu au fost încălcate dispoziţiile Directivei 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 03 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectorul apei, al energiei, al transporturilor şi al serviciilor poştale, deoarece domeniul de aplicare al directivei vizează numai contractele pe care o entitate, care are calitatea de „entitate contractantă”, în sensul acestei directive, le atribuie în legătură cu şi pentru desfăşurarea de activităţi în sectoarele enumerate la art. 3-7 din directiva menţionată.

Faţă de aceste considerente legale, s-a apreciat ca în mod temeinic şi legal a considerat CNSC, ca organ cu activitate jurisdicţională în materia achiziţiilor publice, că nu are competenţa în soluţionarea plângerii şi a respins plângerea ca inadmisibilă.

Dar, faţa de dispoziţiile art. 158, 159 din Codul de procedură civilă, pentru a asigura accesul la o instanţă, Curtea a admis în parte plângerea, a desfiinţat în parte decizia atacată şi a trimis contestaţia Tribunalului Alba – Secţia Comercială spre competentă soluţionare.

Secţia de administrativ şi fiscal – Decizia nr. 2160/27 iulie 2011

Petenta SC B. SRL a formulat plângere împotriva Deciziei nr. XC2226/211C7/2489/2555 din data de 1 06 2011 adoptată de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cerere formulată în contradictoriu cu intimata SC H.S . SA, prin care a solicitat desfiinţarea deciziei atacate, anularea actului prin care a fost respinsă oferta, anularea raportului procedurii de atribuire, reevaluarea ofertelor din punctul de vedere al criteriului de atribuire –preţul cel mai scăzut.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii, decizia CNSC fiind legală, deoarece intimata nu îndeplineşte cerinţele pentru a fi considerată autoritate contractantă, potrivit art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006.

Curtea, analizând decizia atacată, a constatat următoarele:

SC F.R.S.H.S. SA a iniţiat procedura de licitaţie electronică pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect închiriere utilaje -DMS Voila -decolmatare Netotu. In cadrul acestei proceduri, oferta SC B. SRL a fost respinsă ca inacceptabilă.

Petenta a formulat contestaţie in fata Consiliului, iar prin decizia atacată a fost respinsă calea de atac ca inadmisibilă , faţă de prevederile art. 8 si 255 din O.U.G. nr.34/2006, SC F.R.S.H.S. SA fiind societate comercială pe acţiuni, iar Consiliul nu are competenţa de a se pronunţa în acest caz.

Din actele depuse la dosar reiese ca SC F.R.S.H.S. SA este societate comercială pe acţiuni de tip închis, capitalul social este în întregime deţinut de SC H. SA ca acţionar unic, în numele statului. Societatea îşi desfăşoară activitatea potrivit dispoziţiilor art. 24 din H.G. nr.857/2002, şi are ca obiect de activitate asigurarea de servicii de reparaţii şi alte activităţi de prestări servicii, în baza contractelor negociate cu SC H. SA.

În art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006 se arată că este autoritate contractantă în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă:

a) oricare organism al statului – autoritate publică sau instituţie publică – care acţionează la nivel central ori la nivel regional sau local;

b) oricare organism, altul decât unul dintre cele prevăzute la lit. a), cu personalitate juridică, care a fost înfiinţat pentru a satisface nevoi de interes general fără caracter comercial sau industrial şi care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii:

– este finanţat, în majoritate, de către o autoritate contractantă, astfel cum este definita la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

– se afla în subordinea sau este supusă controlului unei autorităţi contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

– în componenţa consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia sunt numiţi de către o autoritate contractantă, astfel cum este definita la lit. a), sau de către un alt organism de drept public;

c) oricare asociere formată de una sau mai multe autorităţi contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b);

d) oricare întreprindere publică ce desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, atunci când aceasta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi;

e) oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) – d), care desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la cap. VIII secţiunea 1, în baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competentă, atunci când acesta atribuie contracte de achiziţie publică sau încheie acorduri-cadru destinate efectuării respectivelor activităţi.

Potrivit art.255 din Ordonanţa, orice persoană care se consideră vătămată într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autorităţii contractante, prin încălcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autorităţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţională, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

Dispoziţiile O.U.G. nr.34/2006 au aplicabilitate în cazul atribuirii de un operator economic ce nu are calitatea de autoritate contractantă a unui contract de servicii, potrivit art. 9 lit.c indice 1 din Ordonanţa, în cazul în care contractul este finanţat sau subvenţionat, în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% de către autoritatea contractantă şi valoarea contractului este egală sau mai mare cu echivalentul în lei a sumei de 193.000 euro, iar prin contractul de finanţare s-a prevăzut expres aplicarea dispoziţiilor O.U.G. nr. 34/2006.

În cazul intimatei, finanţarea contractului se realizează din surse proprii de finanţare.

De asemenea, raportat la obiectul de activitate al societăţii, producţia de energie electrică, aceasta nu constituie activitate relevantă, în sensul art. 8 lit. d şi e din Ordonanţă.

Intimata a organizat licitaţia electronică, în baza prevederilor Ordinului nr. 612/ 4 09 2006 emis de Ministerul Economiei şi Finanţelor, în care s-a stabilit prin art. 1 că pentru achiziţiile de produse, servicii şi lucrări, societăţile comerciale coordonate de Minister vor organiza licitaţii publice.

În art. 20 al. 1 din Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 03 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii în sectorul apei, al energiei, al transporturilor şi al serviciilor poştale, se prevede că acesta „nu se aplică” contractelor pe care entităţile contractante le atribuie în alte scopuri decât desfăşurarea activităţilor lor, definite la articolele 3-7 (gaze, energie termică şi energie electrică, apă, servicii de transport, servicii poştale, explorarea sau extracţia de petrol, gaze, cărbune sau alţi combustibili solizi, precum şi activităţi privind porturile şi aeroporturile), domeniul de aplicare al directivei vizând, aşadar, numai contractele pe care o entitate, care are calitatea de „entitate contractantă”, în sensul acestei directive, le atribuie în legătură cu şi pentru desfăşurarea de activităţi în sectoarele enumerate la art. 3-7 din directiva menţionată.

Faţă de aceste considerente legale, se apreciază ca în mod temeinic şi legal a considerat CNSC, ca organ cu activitate jurisdicţională în materia achiziţiilor publice, ca nu are competenta în soluţionarea plângerii şi a respins plângerea ca inadmisibilă.