Plângere împotriva încheierii de carte funciară Plângeri prealabile


S-au solicitat şi cheltuieli de judecată .

În motivarea acţiunii, petentul arată că în anul 2002, în baza contractului nr. 128/19.10.2002, a cumpărat de la SC AGROMEC S.A. PODU ILOAIEI, imobilele constând în teren în suprafaţă de 7441,75 m.p. categoria curţi construcţii şi arabil, aferent unei microferme şi cota indiviză de 184,32 m.p. situat în sat Budăi, com. Podu Iloaiei, jud. Iaşi.

Prin sentinţa civilă nr. 15057/18.12.2007 a Judecătoriei Iaşi, rămasă irevocabilă, s-a transmis către el această proprietate, sentinţa ţinând loc de act de vânzare – cumpărare.

SC AGROMEC S.A. PODU ILOAIEI a intrat în faliment, prin sentinţa civilă nr. 289/S/12.06.2008 a Tribunalului Iaşi, dispunându-se şi anularea contractului de vânzare – cumpărare nr. 128/19.10.2002, încheiat între el şi această societate.

Chiar dacă acest act ar fi fost unul fraudulos, lichidatorul judiciar nu putea cere anularea lui deoarece a fost încheiat anterior ultimilor 3 ani dinaintea deschiderii procedurii.

În anul 2008, lichidatorul judiciar COMPANIA EXPERŢILOR LICHIDATORI I.P.U.R.L. a formulat contestaţie în anularea sentinţei civile 15057/18.12.2007, însă acea contestaţie a fost respinsă, prin sentinţa civilă nr. 9875/19.09.2008, a Judecătoriei Iaşi.

Cum sentinţa civilă nr. 15057/18.12.2007 reprezintă titlul de proprietate în mod netemeinic şi nelegal s-a dispus radierea lui din Cartea funciară la cererea intimatei.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar înscrisuri.

Legal citată şi reprezentată la dezbateri, intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea plângerii, cu motivarea că din sentinţa civilă nr. 289/S/12.06.2008 Judecător Sindic, pronunţată de Tribunalul Iaşi, a fost constatat nul contractul de vânzare – cumpărare nr. 128/19.10.2002, în baza căruia s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 15057/18.12.2007, astfel că în mod corect s-a dispus radierea dreptului de proprietate al petentului, în considerarea desfiinţării actului primar respectiv.

Alăturat întâmpinării, intimata a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat suspendarea judecării pricinii, în baza art.244 pct.1 C.pr. civ., cu motivarea că a formulat revizuire faţă de sentinţa civilă nr. 15057/18.12.2007 a Judecatoria Iasi.

În dovedirea cererii de suspendare, intimata a depus la dosar copie de pe cererea de revizuire ( fila 72 dosar).

În considerarea obiectivului pricinii de faţă, care vizează radierea unui drept din Cartea funciară, obiect ce nu este legat de existenţa sau inexistenţa viitoare a acestui drept, instanţa a respins cererea de suspendare a judecăţii; la termenul din 1.03.2011.

Faţă de actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 19.10.2010, petentul a cumpărat de la S.C. AGROMEC S.A. PODU ILOAIEI, prin actul sub semnătură privată, contract nr. 128, suprafaţa de teren de 7441,75 m.p. , categoria curţi construcţii şi arabil, aferent unei microferme, cât şi cota indiviză de 184,21 m.p., situat în sat Budăi, Podu Iloaiei, jud. Iaşi.

Prin sentinţa civilă nr. 15057/18.12.2007 a Judecătoriei Iaşi, a fost translat acest drept de proprietate de la vânzătoare la el, hotărârea ţinând loc de act de vânzare – cumpărare şi rămânând irevocabilă.

Prin sentinţa comercială nr. 289/12.06.2008, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Judecător Sindic, a fost constatată nulitatea actului sub semnătură privată din 2002, iar intimata a obţinut radierea dreptului proprietate al reclamantului, înscris în Cartea funciară.

Această înscriere a fost făcută însă în temeiul şi a sentinţei civile ce ţine loc de act autentic de vânzare – cumpărare.

Chiar dacă prin sentinţa civilă comercială nr. 289/12.06.2008, a Tribunalului Iaşi s-a constata nulitatea actului primar al translării proprietăţii, desfiinţarea acelui act nu are nici un efect asupra hotărârii judecătoreşti ce se bucură de prezumţia de corectitudine specifică puterii de lucru judecat.

Prin urmare, cum dreptul de proprietate al petentului subzistă atâta timp cât această sentinţă civilă, irevocabilă, nu a fost desfiinţată prin exercitarea cu succes a unei căi extraordinare de atac, radierea acestui drept este nelegală, iar plângerea de faţă va fi admisă, dispunându-se anularea încheierii atacate, iar în baza art.274C.pr. civ, întemeiată va fi obligată şi la plata cheltuielilor de judecată către petent.