Plângere împotriva rezolutiei directorului Oficiului Registrului Comertului Plângeri prealabile


Dosar nr. ……/205/2010 (Numar în format vechi …../2010)

R O M Â N I A

JUDECATORIA CÂMPULUNG

SENTINTA COMERCIALA Nr. 572

Sedinta publica de la 27 Septembrie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE ……………

Grefier …………………

Pe rol solutionarea cauzei comerciale având ca obiect plângere împotriva rezolutiei directorului Oficiului Registrului Comertului, formulata de petenta D. F. P. A. – Administratia Finantelor Publice Câmpulung, cu sediul ………………….. judet Arges, în contradictoriu cu intimatii Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Arges, cu sediul în ……………. judet Arges si P.F. P. Gh.V., cu sediul în comuna ……. judetul Arges.

La apelul nominal facut în sedinta publica nu au raspuns partile.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,

Instanta, având în vedere actele dosarului si faptul ca petenta prin cererea de chemare în judecata a solicitat judecarea cauzei în lipsa, constata cauza în stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANTA

Asupra prezentului litigiu comercial.

Prin cererea introdusa la aceasta instanta si înregistrata sub nr. …./205/2010 (Numar în format vechi…../2010), petenta D. F.P. Arges – A.F. P.Câmpulung a solicitat, ca prin sentinta ce se va pronunta, în contradictoriu cu intimatii Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Arges si P.F. P. Gh.V., cu sediul în comuna ……, judetul Arges, sa se dispuna desfiintarea rezolutiei nr……/07.06.2010 emisa de directorul Oficiului Registrului Comertului (O.R.C.).

În motivarea plângerii sale, petenta a aratat ca prin rezolutia mentionata, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Arges a dispus radierea din registrul comertului a intimatei P.F.P. Gh.V., în conditiile O.U.G. nr. 38/2009, ca urmare a neexercitarii dreptului de optiune în termenul prevazut de O.U.G. nr. 44/2008, pentru desfasurarea activitatii în una din formele de organizare prevazute de acest act normativ.

A aratat de asemenea petenta, ca dispunându-se încetarea activitatii si radierea din registrul comertului a contribuabilului a fost pusa în imposibilitatea de a-si recupera suma de 65 lei, pe care acest comerciant o datora bugetului statului.

Considera petenta ca radierea contribuabilului echivaleaza cu disparitia acestuia ca subiect de drept si îi creeaza avantaje indubitabile având în vedere ca debitele neachitate nu mai pot fi recuperate ajungându-se practic la exonerarea sa de plata obligatiilor fiscale.

În aceste conditii, considera petenta ca rezolutia mentionata este netemeinica si nelegala, situatie fata de care, solicita admiterea plângerii astfel cum a fost formulata.

În sustinerea plângerii sale, petenta a depus la dosar extrasul din registrul comertului cu pozitia privind intimata P.F.P. Gh.V., numarul si data rezolutiei prin care s-a dispus radierea, data publicarii si numarul pozitiei din anexa.

Intimatii, desi legal citati, nu s-au prezentat în instanta.

Analizând actele dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin rezolutia emisa de directorului Oficiului Registrului Comertului Arges, în dosarul nr. … s-a dispus radierea din registrul comertului a P.F.P.. Gh.V., cu sediul în comuna ……, judetul Arges.

Radierea a fost facuta din oficiu în aplicarea dispozitiilor art.39 din O.U.G. nr.44/2008, ca urmare a neexercitarii dreptului de optiune prevazut de acest act normativ.

Sustine petenta ca radierea dispusa o pune în imposibilitatea de a-si recupera suma de 65 lei, pe care intimata P.F.P. Gh.V., o datoreaza bugetului statului.

Aceasta sustinere este neîntemeiata având în vedere ca atât în actele normative anterioare O.U.G. nr. 44/2008 (respectiv: Decret – Lege nr. 54/1990, 201/1990 si Legea nr. 507/2002 – azi abrogate) cât si în reglementarea data de aceasta ordonanta, sunt prevazute dispozitii privind reprezentarea asociatiilor familiale, raspunderea persoanelor asociate, înregistrarea la registrul comertului si organele fiscale, iar ca act normativ cadru – codul comercial.

În sensul acestor prevederi legale si al Legii nr. 85/2006, P.F.A. raspunde pentru obligatiile sale în conditiile reglementate de procedura insolventei sau potrivit dreptului comun.

Asa fiind, retinând raportat la dispozitiile art. 39 din O.U.G. nr. 44/2008, modificata prin O.U.G. nr. 38/2009, ca radierea a fost facuta cu respectarea prevederilor legale, instanta urmeaza sa respinga prezenta plângere, petenta având posibilitatea de a recupera debitul în discutie pe calea altor actiuni.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Respinge plângerea formulata de petenta Directia Finantelor Publice – Administratia Finantelor Publice Câmpulung, cu sediul în ……… în contradictoriu cu intimatii Oficiul Registrului Comertului de pe Lânga Tribunalul Arges, cu sediul în ……… judetul Arges, P.F.P. Gh.V., cu sediul în comuna ……, judetul Arges.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica de la 27 septembrie 2010.

Presedinte, Grefier,

………………..…………………..