Pretenţii Asigurări auto şi alte asigurări


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

GORJ

SENTINTA COMERCIALA Nr. 27

Sedinta publica de la 18 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier IRINA CALUGARU

Pe rol fiind pronuntarea asupra dezbaterilor ce au avut loc in sedinta publica din data de 14.01.2010, cu privire la actiunea formulata de reclamanta …. împotriva pârâtei SC …. SA, având ca obiect pretentii.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura legal îndeplinita, din ziua dezbaterilor.

Dezbaterile si cuvântul partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 14.01.2010, ce face parte integranta din prezenta sentinta.

Deliberând, instanta pronunta urmatoarea sentinta:

JUDECATA

Prin actiunea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg-Jiu sub nr. 7746/318/2009, reclamanta …. a chemat în judecata pârâta SC …., solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta, aceasta sa fie obligata la plata sumei de 1846.98 lei, reprezentând diferenta de despagubire, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratata ca în noaptea de 12/13.10.2008, pe raza localitatii Brescia- Italia, a parcat autoturismul proprietate personala, marca VW, iar când s-a întors la masina a observat ca partea din dreapta ( aripa din spate, usa din spate, usa din fata si aripa din fata) au fost deteriorate de autori necunoscuti.

Ca, în data de 14.10.2008, pe raza localitatii Rovato- Italia, reclamanta a avut un accident de circulatie în urma caruia autoturismul VW Passat, cu nr. de inmatriculare GJ-95-ROX, proprietatea acesteia, a fost avariat, asa cum reiese din procesul-verbal nr. 285.

S-a mai aratat ca, urmare a faptului ca la data de 26.08.2008 a încheiat cu pârâta un contract de facultativa pentru autovehicule tip CASCO, emitându-se polita nr. 1000001538055, la SC …, s-au deschis doua dosare de dauna cu privire la ambele evenimente asigurate.

Ca, urmare a concilierilor din data de 15.05.2009 si, respectiv 19.05.2009, pârâta a virat la data de 27.05.2009, cu OP nr. 24, suma de 3167,50 lei, iar la data de 28.05.2009, cu OP nr. 26, a virat suma de 12081,09lei, in total suma de 15240 lei.

În continuarea motivarii, reclamanta a aratat ca nu exista nici un temei contractual sau legal care sa îndreptateasca pârâta sa -i diminueze despagubirea, in sensul ca facturile mentionate totalizeaza suma de 4326,42 Euro, iar pârâta, dupa scaderea sumei de 1000 lei( fransizele aferente celor doua evenimente asigurate), a acordat pârâtei doar suma de 15248,59 lei.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar extras de cont din 29.05.2009, polita de asigurare tip CASCO pentru autoturismul VW cu nr. de inmatriculare GJ-95-ROX, polita de asigurare de raspundere civila auto RCA , fotografii reprezentând masina avariata, facturi fiscale, proces verbal de conciliere.

În drept, actiunea a fost întemeiata pe disp. art. 43 si urmatoarele Cod comercial.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

În motivare, s-a aratat ca la data de 26.08.2008 între pârâta si reclamanta a fost încheiat un contract de asigurare facultativa pentru avarii si furt, materializat prin emiterea politei de asigurare nr.1000001538055, cu valabilitate în perioada 06.08.2008-26.08.2009, având ca obiect autoturismul marca VW Passat, cu numar de înmatriculare Gj-95-ROX.

Ca, potrivit conditiilor generale de acoperire a riscurilor asigurate, asigurarea este valabila cu aplicarea pentru fiecare eveniment asigurat a unei fransize fixe de 528RON, cu exceptia daunelor produse din culpa exclusiva a unei terte persoane, pentru care asiguratul are dreptul la primirea unei indemnizatii în baza asigurarii RCA, încheiata cu tertul vinovat.

S-a mai aratat ca, potrivit art. 7 din Conditiile particulare din contractul de asigurare încheiat între parti, in cazul producerii evenimentului asigurat, societatea va plati asiguratului cuantumul despagubirii, determinat potrivit prevederilor contractului de asigurare, din care se scade fransiza sau procentul neacoperit care ramân în sarcina asiguratului.

Ca, fransiza fixa nu se aplica la stabilirea despagubirii daca dauna a fost produsa din culpa exclusiva a unor terte persoane, pentru evenimente în urma carora asiguratul CASCO are dreptul la primirea unei despagubiri în baza asigurarii obligatorii de raspundere civila încheiata de tertul vinovat.

Pârâta a aratat ca, în legatura cu primul eveniment asigurat, din data de 12/13.10.2008, produs de autori necunoscuti, în baza facturii de reparatie nr. 676/12.11.2008, emisa de CARROZZERIA AROM VETTURE SRL, s-a deschis dosarul de dauna nr. 290480111, reclamanta primind de la pârâta la data de 26.05.2009 suma de 3167,5 lei, achitata prin ordin de plata electronica , diferenta de 528 lei pâna la valoarea totala a facturii reprezentând fransiza stabilita în polita de asigurare, potrivit prevederilor contractuale mai sus mentionate.

Cu privire la evenimentul asigurat din 14.10.2008, se arata ca vina producerii acestuia a apartinut reclamantei. Ca urmare, în baza facturii de reparatie nr. 675/12.11.2008, emisa de CARROZZERIA AROM VETTURE SRL, s-a deschis dosarul de dauna nr. 280480264, reclamanta primind de la pârâta suma de 12081,09 lei la data de 27.05.2009, achitata prin ordin de plata electronic, diferenta de 528 lei pâna la valoarea totala a facturii reprezentând fransiza stabilita în polita de asigurare, potrivit prevederilor contractuale mai sus mentionate.

În drept, au fost invocate dispozitiile legii nr. 136/1995 si Conditiile de asigurare pentru avarii si furt (CASCO).

Pârâta a depus la dosar ordine de plata electronica si extras din conditiile de asigurare privind polita tip CASCO pentru autovehicule.

Instanta a solicitat atasarea dosarelor de dauna nr. 290180111 si nr. 280480264, cu privire la cele doua evenimente asigurate.

Prin cererea aflata la fila 60 reclamanta a precizat ca suma solicitata reprezinta diferenta de despagubire rezultata prin luarea în calcul al unui curs valutar din data producerii evenimentului rutier, în mod corect cursul valutar la care trebuia calculata despagubirea fiind cel de la data efectuarii platii.

Reclamanta a solicitat încuviintarea probei cu expertiza tehnica contabila pentru a se stabili daca despagubirile acordate de pârâta au fost corect stabilite, în raport de polita de asigurare , avându-se în vedere si cursul valutar de la momentul platii, proba încuviintata de instanta.

Lucrarea de specialitate a fost întocmita de expert Achim Claudia si, fata de cele concluzionate în cuprinsul acesteia, partile nu au formulat obiectiuni.

Prin raportul de expertiza s-a stabilit ca pârâta, în raport de contractul de asigurare încheiat, a achitat reclamantei suma de 15240lei, reprezentând contravaloarea despagubirii conform celor doua facturi, dupa retinerea fransizelor, pentru fiecare eveniment în parte, despagubirea fiind calculata la cursul valutar existent la momentul producerii evenimentului rutier.

Ca, potrivit cursului valutar existent la momentul platii, dupa retinerea fransizelor, pârâta trebuia sa achite reclamantei suma de 1792,82lei.

Partile nu au formulat obiectiuni la cele concluzionate.

Instanta, analizând actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarea stare de fapt:

La data de 26.08.2008 reclamanta a încheiat polita de asigurare tip Casco pentru autovehicule nr.1000001538055, cu valabilitate 26.08.2008-26.08.2009.

Potrivit articolului 6 din conditiile de asigurare privind polita tip Casco pentru autovehicule, în cazul producerii evenimentului asigurat care cauzeaza daune partiale autovehiculului, societatea determina cuantumul daunei în baza costului reparatiilor sau înlocuirilor partilor componente avariate, adica cheltuielile pentru materiale precum si cele de demontare si montare aferente reparatiilor si înlocuirilor, din care se scade contravaloarea eventualelor recuperari, fransiza urmând a fi suportata de asigurat.

Autoturismul asigurat a fost implicat în doua evenimente rutiere, respectiv la data de 12/13.10.2008 si, respectiv la data de 14.10.2008, pe raza localitatilor Brescia- Italia si Rovato-Italia, suferind daunei partiale, costul reparatiilor ridicându-se la suma totala de 4326,42EUR, conform facturilor nr.675/12.11.2008 si nr.676/12.11.2008.

Reclamanta a urmat procedura prevazuta de art.18 din conditiile de asigurare privind polita tip Casco pentru autovehicule, comunicând societatii de asigurare producerea evenimentului asigurat, astfel ca aceasta a deschis doua dosare de dauna, platind reclamantei suma totala de 15240lei, conform ordinelor de plata 24/01.07.2009 si nr.26/01.07.2009.

Pentru ambele evenimente asigurate societatea de asigurare a retinut fransiza în cuantum de câte 528lei.

Prin actiunea de fata reclamanta sustine ca pârâta a achitat despagubirea în raport de cursul valutar existent la data producerii evenimentului rutier, si nu în raport de cursul existent la momentul platii, astfel ca a fost prejudiciata cu suma de 1846,98lei.

Din raportul de expertiza efectuat în cauza rezulta ca reclamanta era îndreptatita sa fie despagubita, dupa retinerea fransizei, cu suma totala de 17032,82lei, despagubirea fiind calculata în raport de cursul valutar existent la momentul platii..

În ceea ce priveste modul de stabilire al despagubirii instanta constata ca, potrivit conditiilor de asigurare privind polita tip Casco pentru autovehicule indemnizatia se plateste în moneda în care se face plata primelor si reprezinta costul reparatiilor sau înlocuirii pieselor care au fost mentionate în procesul verbal de constatare al inspectorului de dauna.

Potrivit celor doua facturi costul total al reparatiilor se ridica la suma de 4326,42 EUR, astfel ca reclamanta este îndreptatita sa primeasca echivalentul în lei, calculat la cursul monetar existent la momentul platii, din care se retine fransiza pentru ambele evenimente, neexistând nicio clauza contrara în acest sens.

În consecinta, instanta va admite actiunea, în parte, si va obliga pârâta la plata sumei de 1792,82lei, cu titlu de despagubiri civile.

În temeiul art.274 C.p.c. pârâta va fi obligata sa plateasca reclamantei suma de 152,39 lei, reprezentând taxa de timbru si timbru judiciar corespunzatoare pretentiilor admise si 600lei, reprezentând onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite in parte actiunea formulata de reclamanta…, cu domiciliul ales in… , str. …., bl… et. …, ap. …, judetul Gorj, împotriva pârâtei SC…SA, cu sediul în …, sector 1, str. …, nr. 58-60, parter, …, et. 1,2 si 3.

Obliga pârâta sa plateasca reclamantei suma de 1792,82 lei, despagubiri civile si 152,39 lei, cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 18.01.2010.

Presedinte,

OTILIA CEZARINA POPESCU

Grefier,

IRINA CALUGARU

1