Pretenţii civile Plăţi


R O M Â N I A

JUDEC?TORIA SECTORUL 4 BUCURE?TI

SEC?IA CIVIL?

….

SENTIN?A CIVIL? NR.3916

?EDIN?A PUBLIC? DE LA DATA DE 23 Mai 2011

Instan?a constituit? din:

PRE?EDINTE:

GREFIER:

Pe rol se afl? solu?ionarea cauzei civile privind pe reclamantul … în contradictoriu cu pârâ?ii …, având ca obiect „preten?ii civile”.

Dezbaterile ?i cuvântul pe fondul cauzei au avut loc în ?edin?a public? de la data de 16 mai 2011, fiind consemnate în încheierea de ?edin?? de la acea dat?, care face parte din prezenta hot?râre, când instan?a, având nevoie de timp pentru a delibera ?i pentru a permite p?r?ilor s? depun? concluzii scrise, a amânat pronun?area pentru data de ast?zi, 23 mai 2011, când a hot?rât urm?toarele:

I N S T A N ? A

Deliberând asupra ac?iunii civile de fa?? constat? urm?toarele:

Prin cererea de chemare în judecat? înregistrat? pe rolul Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti sub nr. la data de 08 aprilie 2010 reclamantul …a chemat în judecat? pe pârâ?ii …, directorul Penitenciarului …, …, medic ?ef al Penitenciarului …, …, medic curant din cadrul Penitenciarului … ?i doamna …, asistenta de tur?, solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a s? dispun? obligarea pârâ?ilor la plata sumei de 50.000 lei, fiecare, cu titlu de daune materiale ?i morale.

Ac?iunea nu a fost motivat? în fapt.

În drept cererea de chemare în judecat? este întemeiat? pe dispozi?iile art.50 din Legii nr.275/2006 ?i art. 998 Cod civil.

Prin cererea de chemare în judecat? înregistrat? pe rolul Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti sub nr.8702/4/2010 la data de 03 mai 2010 reclamantul …a chemat în judecat? pârâ?ii …, directorul Penitenciarului …, …, medic ?ef al Penitenciarului …, …, medic curant din cadrul Penitenciarului … ?i Curca …ana, asistenta de tur?, solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce o va pronun?a s? dispun? obligarea pârâ?ilor la plata sumei de 450.000 lei, cu titlu de daune morale.

În motivarea cererii reclamantul arat? c? prejudiciul suferit const? în v?t?marea st?rii sale de s?n?tate, prin nerespectarea programului de recuperarea neuromotorie care îi fusese recomandat prin scrisoarea medical? din 02.04.2009 de la Spitalul „…, fapt care a condus la recidiva herniei ?i a necesitat o a doua interven?ie chirurgical?.

Men?ioneaz? reclamantul c? prima intervenite chirurgical? a avut loc în perioada 11.03.2009 – recidivat? pe data de 11.11.2009, iar datorita nep?s?rii ar?tat? de pârâ?i fa?? de starea sa de s?n?tate la data de 17.09.2009 s-a adresat Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti cu o contesta?ie împotriva Încheierii judec?torului delegat nr.564/11.09.2009.

Reclamantul mai arat? c? prin Sentin?a penal? nr.378/17.02.2010 din dosarul nr.13389/4/2009 s-a constatat c? i s-a înc?lcat dreptul la asisten?? medical? prev?zut de art.50 din Legea nr.275/2006, înc?lcarea având un caracter cu atât mai grav cu cât obliga?ia de a asigura tratamentul medical fusese asumat? în mod expres de c?tre A.N.P. dup? cum reiese din raportul medico-legal din data de 22.05.2009.

Se mai adaug? c? în data de 09.08.2009 reclamantul a fost prezentat la cabinetul medical de pe Sec?ia a IV-a a Penitenciarului … deoarece avea dureri insuportabile, unde asistentul de tur? i-a administrat tratament, îns? în cursul nop?ii de 9/10.08.2009 durerile au persistat, iar asistenta de tur?, pârâta … a refuzat trimiterea reclamantului la Spitalul „…, întocmind un raport de incident.

În drept ac?iunea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.998 – 999 C.civ.

Odat? cu cererea de chemare în judecat? au fost depuse al dosarul cauzei, în copii, urm?toarele înscrisuri: Sentin?a penal? nr.378/17.02.2010 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr.13389/4/2009 ?i Raport de expertiz? medico –legal nr. … depus la dosarul nr.1267/4/2009 al Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti.

Prin Încheierea de ?edin?? din data de 13 septembrie 2010, constatând c? exist? o strâns? leg?tur? între dosarele nr.8702/4/2010 ?i nr. instan?a a dispus conexarea dosarului nr.8702/4/2010 la dosarul cu num?rul , acesta din urm? având num?r mai mic.

La termenul de judecata de la data de 13 septembrie 2010, reclamantul, personal, a precizat ca solicit? suma de 50.000 lei de la cei patru pârâ?i, cu titlu de daune materiale, prin cererea principal?, iar prin cererea conex?, solicit? obligarea pârâ?ilor la plata sumei de 450.000 lei, cu titlu de daune morale.

Reclamantul a beneficiat de ajutor public judiciar, astfel cum rezult? din Încheierea din Camera de Consiliul din data de 20 iulie 2010.

La data de 12 noiembrie 2010, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei întâmpinarea formulat? de pârâtul … prin care s-au invocat excep?iile netimbr?rii ?i lipsei calit??ii procesuale pasive, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecat? ca nefondat?.

În sus?inerea excep?iei netimbr?rii se arat? c? în cazul în care reclamantul nu achit? taxa de timbru solicit? respingerea ac?iunii ca netimbrat? potrivit prevederilor art.20 din Legea nr.146/1997.

În ceea ce prive?te excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive se arat? c? reclamantul a chemat în judecat? pârâtul în calitate de persoan? fizic? or raportul juridic obliga?ional, legat de prezentarea reclamantului la recuperare neuromotorie a fost stabilit în sarcina Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor, institu?ie chemat? în judecat?, printr-o cerere identic? în dosarul nr.10752/4/2010, iar ulterior aceast? obliga?ia s-a transmis ?i Penitenciarului …, prin comunicarea din data de 25.10.2009 a dispozitivului sentin?ei nr.1024/25.05.2009 emis? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti în dosarulnr.1276.

Se mai adaug? c? invocarea de c?tre reclamant, ca temei legal al ac?iunii sale a art.998 – 999 C.civ. este inadecvat? întrucât între pârât, personal, ?i …nu a existat niciun raport juridic obliga?ional, n?scut pe plan contractual sau delictual, raportul dedus judec??ii n?scându-se între reclamant ?i persoana juridic? al c?rei organ de conducere este pârâtul.

Pârâtul apreciaz? c? din documentele ata?ate de reclamant ori din alte dovezi nu reiese existen?a unei fapte ilicite s?vâr?ite de pârât, ca persoan? fizic?, pentru a îndrept??i reclamantul s? îl cheme personal în judecat? cu cerere de daune interese, în temeiul art.35 alin. ultim din Decretul nr.31/1954.

Pe fondul cauzei, sub aspectul st?rii de fapt, pârâtul prezint? un scurt istoric al contextului legat de afec?iunea de polidiscopatie vertebral? lombar? cu hernie de disc ?i activit??ile realizate în raport cu aceasta în perioada 23.01.2009 – 03.07.2010.

Se mai arat? c? pacientul, transferat la data de 14.05.2009 în Penitenciarul …, a ajuns la fizioterapie pentru a continua programul recuperator cu o oarecare întârziere deoarece trebuia reevaluat din punct de vedere al afec?iunilor asociate – TBC pulmonar, afec?iune psihic?, afec?iune neurologic? – cu atât mai mult cu cât acesta a avut dou? granuloame la nivelul pl?gii operatorii.

Pârâtul sus?ine c? de?inutul a efectuat gimnastic? medical? la Spitalul … în perioada 22.06.2009 – 03.07.2009, iar la data de 17.07.209 a fost prezentat la consult neurochirurgical la Spitalul … unde s-a stabilit diagnosticul Statul post hernie de disc lombar? L4 – L5 stâng? operat? martie 2009, Sindrom algoparestezic L5 – S1 stâng, cu recomand?ri de a face examen RMN coloan? lombar?, de a continua tratamentul de a face recuperare neuromotorie, tratament antialgic, antiinflamator, s? revin? la control dup? efectuarea RMN – ului, fiind programat în vederea efectu?rii RMN lombar la data de 03.08.2009 deoarece s-au deblocat fondurile de la casa OPSNAJ.

Se afirm? în continuare c? la consultul efectuat la Spitalul …, la data de 21.08.2009 medicul specialist a recomandat reinterven?ia chirurgical? prin internare, începând cu data de 15.09.2009, iar pân? la interven?ia chirurgical? a fost recomandat repaus ?i tratament medicamentos.

Pârâtul arat? c? la data de 11.11.2009 reclamantul a suferit cea de-a doua interven?ie chirurgical? de hernie de disc, iar în toat? perioada a primit tratament medicamentos conform recomand?rilor medicului specialist.

Referitor la Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti se consider? c? obliga?iile stabilite au fost duse la îndeplinire, îns? cu o anumit? întârziere, determinat? de faptul c? pacientul suferea de multiple afec?iuni asociate, cu privire la care trebuia reevaluat, la care s-a ad?ugat faptul c? acesta avea dou? granuloame la nivelul pl?gii operatorii.

A?a cum se poate observa, subliniaz? pârâtul, Penitenciarul Bucure?ti … a avut o atitudine activ? în privin?a acord?rii dreptului la asisten?? medical?, sub toat? paleta de afec?iuni cu care de?inutul era în eviden??, inclusiv prin internarea ambulatorie în perioada 22.06.2009 – 03.07.2010 la Spitalul … în vederea efectu?rii ?edin?elor de recuperare neuromotorie.

În ceea ce prive?te Sentin?a penal? nr.378/17.02.2010 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr.13389/4/2009, definitiv?, se afirm? c? prin hot?rârea judec?toreasc? nu s-a stabilit nicicum un raport de cauzalitate între necesitatea celei de-a doua interven?ii chirurgicale ?i faptul întârzierii prezent?rii acestuia la efectuarea ?edin?elor de recuperare, care s-a efectuat în perioada 22.06.2009 – 03.07.2010, la Spitalul …, mai cu seam? c? la externarea de dup? recuperare, nu au fost constatate complica?ii, starea pacientului fiind ameliorat?.

Se mai adaug? c? instan?a a apreciat prin aceea?i sentin?? ca fiind înc?lcat dreptul la asisten?? medical? ?i prin faptul întârzierii prezent?rii la un consult de specialitate de la apari?ia durerilor lombare (09.08.2010) la prezentarea efectiv? a acestuia la consult la Spitalul …, la data de 21.08.2009, consult cu ocazia c?ruia medicul specialist a recomandat reinterven?ia chirurgical?, îns? aceasta s-a efectuat la data de 11.11.2009, ceea ce a relevat faptul c? respectivul consult nu a prezentat caracterul unei urgen?e, iar descoperirea necesit??ii celei de-a doua interven?ii chirurgicale, cu câteva zile mai devreme, nu ar fi schimbat cu nimic acest caracter, cât? vreme opera?ia s-a efectuat dup? dou? luni ?i jum?tate.

Apreciaz? pârâtul c? este foarte probabil ca în perioada 04.07.2009 – 21.08.2009 pacientul s? nu fi respectat vreuna din recomand?rile specifice f?cute de medicul specialist dup? încheierea ?edin?elor de recuperare care ar fi putut conduce la recidiva herniei de disc.

În ceea ce prive?te daunele morale pârâtul arat? c? nu sunt îndeplinite condi?iile impuse de art.998 – 999 C.civ. în spe?a de fa?? lipsind fapta ilicit?, prejudiciul, vinov??ia, precum ?i leg?tura de cauzalitate.

Se mai afirm? c? dovada c? ANP, prin unit??ile subordonate a depus toate diligen?ele în vederea acord?rii asisten?ei medicale, în raport de aspectele reclamante în cererea de chemare în judecat?, o constituie faptul c? de?inutul …, la curtea de plimbare din cadrul penitenciarului, joac? tenis de mas? f?r? a p?rea afectat în vreun fel de problemele pe care le invoc?.

În drept întâmpinarea este întemeiat? pe dispozi?iile art.115 – 118 C.pr.civ., art.998 – 999 C.civ., Legea nr.554/2004, Legea nr.293/2004, Legea nr.146/1997, OG nr.32/1995 ?i Decretul nr.31/1954.

Odat? cu întâmpinarea, s-au depus la dosarul cauzei, în copii certificate, urm?toarele înscrisuri: Declara?ia olograf? a petentului datat? 27.05.2010; CD; Proces verbal nr…./27.09.2010; cerere de chemare în judecat? adres? Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti datat? 28.05.2010; Acte medicale; Raport de expertiz? medico-legal? nr. …; Procur? – Declara?ie olograf? a reclamantului datat? 28.10.2009; Declara?ie olograf? a reclamantului datat? 30.04.2009; Cerere adresat? Spitalul … înregistrat? sub nr.1773807/02.10.2009; Tabel cu de?inu?i care vor fi prezenta?i la consulta?ie la data de 07.06.2010; Tabel cu de?inu?i care vor fi prezenta?i la consulta?ie la data de 03.08.2009; Adresa nr….; extras sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009; Proces verbal din data de 29.07.2009; Adresa nr….; Not? privind scoaterea la activit??ile sportive; Not? Intern? c?tre Serviciul Medical ?i Adresa nr…..

La data de 16 februarie 2011, prin Serviciul Registratur?, s-a depus la dosarul cauzei întâmpinarea formulat? de pârâta … prin care s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat?.

În fapt pârâta arat? c? ?i-a desf??urat activitatea în cadrul Penitenciarului … de?inând postul de medic primar medicin? general?, în prezent fiind retras? din activitate.

Referitor la litigiul de fa?? se arat? c? reclamantul fiind încarcerat la Penitenciarul …în vederea execut?rii unei pedepse privative de libertate de patru ani pentru s?vâr?irea infrac?iuni de furt a întrerupt executarea pedepsei în perioada 23.01.2009 – 23.04.2009 în vederea efectu?rii unei interven?ii chirurgicale pentru tratarea afec?iunii de hernie de disc, opera?ie efectuat? la Spitalul … Arseni, de unde a fost externat la data de 19.03.2009, medicul curant atestând la data extern?rii vindecarea total? a pacientului din punct de vedere chirurgical ?i sus?inând necesitatea parcurgerii unui program de recuperare neuromotorie pe o perioad? de circa 6 luni.

Se mai afirm? c? în perioada 25.03.2009 – 02.04.2009 reclamantul a ales s? continue în regim de internare la Spitalul Clinic … tratamentul de recuperare, iar la data de 24.04.2009 a revenit în Penitenciarul … ?i a fost transferat la data de 14.05.2009 la Penitenciarul ….

De asemenea, pârâta sus?ine c? trebuie subliniat ?i aspectul c? reclamantul a dorit s? prelungeasc? perioada de întrerupere a pedepsei pentru continuarea tratamentului în libertate, cerere care a fost respins? prin Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009 a Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti prin care s-a precizat c? reclamantul nu se afl? într-unul din cazurile ce împiedic? executarea pedepsei privative de libertate din punct de vedere medical, urmând ca ANP s? asigure prezentarea acestuia, sub paz?, în vederea efectu?rii tratamentului de recuperare.

În plus, pârâta adaug? c? ulterior transferului personalul medical din cadrul Penitenciarului … a demarat o serie de consulta?ii medicale obligatorii la primirea unui de?inut în vederea stabilirii st?rii sale de s?n?tate, respectiv în vederea lu?rii m?surilor necesare cu scopul acord?rii tratamentului corespunz?tor în situa?ia în care ar fi fost identificate anumite afec?iuni.

Prin urmare, se afirm? în continuare, la data de 20.05.2009 reclamantului i-a fost efectuat un consult fiziologic la Spitalul … în vederea verific?rii existen?ei unor simptome caracteristice revenirii afec?iunii TBC; la data de 06.06.2009 a fost supus unui consult psihiatric stabilindu-i-se diagnosticul tulburare polimorf? de personalitate; la data de 09.06.2009 a efectuat ?i un consult la Spitalul … – Sec?ia Neurologie în vederea verific?rii post operatorii a opera?iei de hernie, iar la data de 15.06.2009 a fost transportat în vederea efectu?rii unui nou consult neurochirurgical la Spitalul …, la aceast? dat? fiindu-i extrase dou? granuloame de fir ale pl?gii operatorii.

Prin urmare, se afirm? în continuare, la data de 20.05.2009 reclamantului i-a fost efectuat un consult fiziologic la Spitalul … în vederea verific?rii existen?ei unor simptome caracteristice revenirii afec?iunii TBC; la data de 06.06.2009 a fost supus unui consult psihiatric stabilindu-i-se diagnosticul tulburare polimorf? de personalitate; la data de 09.06.2009 a efectuat ?i un consult la Spitalul … – Sec?ia Neurologie în vederea verific?rii post operatorii a opera?iei de hernie, iar la data de 15.06.2009 a fost transportat în vederea efectu?rii unui nou consult neurochirurgical la Spitalul …, la aceast? dat? fiindu-i extrase dou? granuloame de fir ale pl?gii operatorii.

Referitor la Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009 pârâta arat? c? serviciul medical din cadrul ANP Penitenciar Bucure?ti – … a luat la cuno?tin?? de cuprinsul acesteia la data de 05.06.2009 (vineri) în baza Notei Interne formulate de Serviciul Eviden?? De?inu?i ?i ca urmare a faptului c? hot?rârea nu preciza unitatea medical? la care trebuia efectuat tratamentul, tratament ce nu putea fi efectuat în cadrul re?elei sanitare ANP, serviciul medical a fost obligat s? solicite l?muriri cu privire la unitatea competent? s? efectueze recuperarea medical?.

Se mai arat? c? în baza adresei nr.2277/3/15.06.2009, în care se men?iona c? bolnavul va fi programat într-o unitate sanitar? apar?inând re?elei sanitare proprii sau într-o unitatea sanitar? public? ?i având în vedere faptul c? reclamantul fusese operat la Spitalul … – Arseni, acolo fiind ?i medicul curant chirurg, serviciul medical Penitenciar … a întocmit documentele de trimitere a reclamantului în vederea efectu?rii consulta?iilor de specialitate la Spitalul …, unde a ?i fost efectuat? consulta?ia de rigoare la data de 17.06.2009, îns? reclamantul a refuzat în mod expres s? efectueze tratamentul de recuperare la acest spital, solicitând internarea la Spitalul Clinic ….

Fa?? de aceast? solicitate, precizeaz? pârâta, s-au întocmit documentele de rigoare în vederea trimiterii acestuia la Spitalul … unde a fost consultat dou? zile mai târziu ?i anume la data de 19.06.2009, doctorul specialist stabilind o serie de ?edin?e de recuperare care au fost efectuate în perioada 22.06.2009 – 03.07.2009, astfel c? la data de 03.07.2009 hernia de disc nu recidivase, iar starea pacientului se ameliorase.

Se mai afirm? c? ?i la data de 17.07.2009 reclamantul a fost prezentat la consult neurochirurgical la Spitalul … în vederea stabilirii gradului acestuia de revenire, ocazie cu care medicul specialist a dispus ?i efectuarea unui RMN care nu a putut fi realizat decât la data de 03.08.2009 datorit? lipsei de fonduri a Casei OPSNAJ.

Se mai afirm? c? ?i la data de 17.07.2009 reclamantul a fost prezentat la consult neurochirurgical la Spitalul … în vederea stabilirii gradului acestuia de revenire, ocazie cu care medicul specialist a dispus ?i efectuarea unui RMN care nu a putut fi realizat decât la data de 03.08.2009 datorit? lipsei de fonduri a Casei OPSNAJ.

Pârâta apreciaz? c? trebuie precizat ?i faptul c? la data de 22.07.2009 Penitenciarul … a emis o adres? c?tre Spitalul … prin care solicita s? precizeze modalitatea de continuare a tratamentului, iar ulterior, la data de 21.08.2009, în urma unui alt consult efectuat la Spitalul … s-a stabilit c? hernia a recidivat fiind necesar? o nou? opera?ie ?i internarea reclamantului pân? la interven?ia chirurgical?, fiind recomandat repaus ?i tratament medicamentos respectiv internare începând cu data de 15.09.2009, fapt pentru care la data de 11.11.2009 acesta a fost operat, primind în toat? aceast? perioad? ?i tratamentul medicamentos corespunz?tor.

Referitor la îndeplinirea condi?iilor prev?zute de art.998 – 999 C.civ. pârâta arat? c? nu exist? nicio fapt? ilicit?, în condi?iile în care ?i-a executat în totalitate obliga?iile asumate în calitate de medic curant, raportat la situa?ia deosebit? a reclamantului care impunea parcurgerea unor etape procedurale în vederea efectu?rii oric?ror analize ?i tratamente înafara re?elei sanitare ANP:

Reiterând aspectele prezentate anterior pârâta solicit? s? se constate c? ?i-a îndeplinit atribu?iile postului în conformitate cu dispozi?iile legale în vigoare, fapt atestat de atitudinea sa activ? constant? în vederea asigur?rii s?n?t??ii reclamantului prin acordarea de asisten?? medical? sub toat? paleta de afec?iuni de care acesta suferea, inclusiv prin prezentare în ambulatoriu la Spitalul … în perioada 22.06. – 03.07.2009, dup? ce acesta fusese trimis la consultul prealabil obligatoriu efectuat în data de 19.06.2009 la acela?i spital în vederea stabilirii programului de tratament în func?ie de dispozi?ia medicului.

Mai mult pârâta subliniaz? faptul c? în cauz? reclamantul nu a f?cut dovada existen?ei unei fapte ilicite, iar fa?? de sus?inerile din cererea de chemare în judecat? arat? c? acesta nu ?i-a exprimat niciodat? inten?ia de a realiza tratamentul de recuperare la Spitalul …, fapt pentru care a fost trimis la Spitalul …, unde fusese anterior operat de hernie de disc ?i unde a efectuat prima etap? de recuperare, refuzul s?u intervenind doar la momentul la care a fost adus în fa?a medicului specialist de la spital.

În ceea ce prive?te prejudiciul pârâta solicit? s? se constate c? reclamantul solicit? daune morale ?i materiale f?r? a face dovada cert? a existen?ei acestora.

Mai mult, se sus?ine c? pentru a se putea acorda o desp?gubire reclamantul trebuia s? fac? dovada cert? a unui prejudiciu cauzat prin efectuarea consultului de specialitate la data de 17.06.2009, fapt nedovedit întrucât pân? la aceast? dat? reclamantul a efectuat o serie de alte consulta?ii necesare în vederea asigur?rii s?n?t??ii sale datorit? num?rului de afec?iuni fizice ?i psihice prezentate conform fi?ei sale.

Mai mult, se sus?ine c? pentru a se putea acorda o desp?gubire reclamantul trebuia s? fac? dovada cert? a unui prejudiciu cauzat prin efectuarea consultului de specialitate la data de 17.06.2009, fapt nedovedit întrucât pân? la aceast? dat? reclamantul a efectuat o serie de alte consulta?ii necesare în vederea asigur?rii s?n?t??ii sale datorit? num?rului de afec?iuni fizice ?i psihice prezentate conform fi?ei sale.

De asemenea, pe baza dovezilor depuse la dosar, solicit? s? se constate existen?a unei situa?ii de fapt contrare sus?inerilor reclamantului, acesta neîndeplinind recomand?rile medicului curant, fiind dovedit? în acest sens posibilitatea cert? ca acesta s? fie cel care ?i-a indus recidiva hernie de disc.

De asemenea, pe baza dovezilor depuse la dosar, solicit? s? se constate existen?a unei situa?ii de fapt contrare sus?inerilor reclamantului, acesta neîndeplinind recomand?rile medicului curant, fiind dovedit? în acest sens posibilitatea cert? ca acesta s? fie cel care ?i-a indus recidiva hernie de disc.

În plus pârâta sus?ine c? reclamantul nu a indicat modalitatea efectiv? de calcul prin care a ajuns la stabilirea sumelor solicitate.

În ceea ce prive?te leg?tura de cauzalitate dintre fapta ilicit? ?i prejudiciu pârâta solicit? s? se constate c? reclamantul nu a f?cut dovada existen?ei unei fapte personale a pârâtei care s? duc? în mod direct ?i efectiv la crearea unui prejudiciu concret moral sau material. Se mai afirm? c? reclamantul nu a dovedit existen?a unei leg?turi de cauzalitate între recidiva herniei de disc ?i efectuarea în perioada 22.06.2009 – 03.07.2009 a tratamentului de recuperare, acest aspect fiind re?inut chiar de c?tre instan?? prin Sentin?a penal? nr.378/17.02.2010, avându-se în vedere ?i faptul c? la externarea sa, dup? recuperare, s-a constatat ameliorarea st?rii pacientului.

Mai mult sus?ine pârâta reclamantului i-au fost dispuse o serie de recomand?ri în perioada 04.07.2009 – 21.08.2009, recomand?ri pe care este foarte probabil ca acesta s? nu le fi respectat, în condi?iile în care la dosarul cauzei exist? dovezi care atest? efectuarea de eforturi fizice sporite.

Prin urmare, în baza principiului „in dubio pro reo”, principiu complementar prezum?iei de nevinov??ie, în cauz? exist? o situa?ie de dubiu care nu poate fi înl?turat prin administrarea altor probe, iar având în vedere c? înf?ptuirea justi?iei cere ca instan?a s? nu se întemeieze, în hot?rârile pe care le pronun??, pe posibilitatea existen?ei unei leg?turi de cauzalitate, ci pe certitudinea dobândit? în temeiul unor probe decisive, complete, sigure, care reflect? realitatea obiectiv?, pârâta solicit? s? se constate c? nu sunt îndeplinite cerin?ele unei leg?turi de cauzalitate între fapta ilicit? invocat? de reclamant ?i urmarea imediat?, respectiv prejudiciul presupus.

Referitor la existen?a culpei celui care a cauzat prejudiciul pârâta apreciaz? c? reclamantul nu a f?cut dovada culpei pe care o în?elege s? o confere faptelor indicate, acesta neprezentând nici pe latur? obiectiv? ?i nici pe cea subiectiv? elementele care împreun? s? ateste existen?a unei r?spunderi delictuale a pârâtei.

Pe cale de consecin??, fa?? de toate aspectele învederate pârâta solicit? respingerea cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat? ca urmare a faptului c? reclamantul nu a f?cut dovada preten?iilor sale, a?a cum au fost formulate.

În drept întâmpinarea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.998 – 999 C.civ., art.115 ?i urm. C.pr.civ.

În drept întâmpinarea a fost întemeiat? pe dispozi?iile art.998 – 999 C.civ., art.115 ?i urm. C.pr.civ.

La data de 21 februarie 2011, în ?edin?? public?, s-a depus la dosarul cauzei întâmpinarea formulat? de pârâtul … prin care s-a invocat excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive, iar pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat?.

În fapt pârâtul arat? c? ?i-a desf??urat activitatea în cadrul Penitenciarului … de?inând postul de medic.

Referitor la litigiul de fa?? se arat? c? reclamantul fiind încarcerat la Penitenciarul …în vederea execut?rii unei pedepse privative de libertate de patru ani pentru s?vâr?irea infrac?iuni de furt a întrerupt executarea pedepsei în perioada 23.01.2009 – 23.04.2009 în vederea efectu?rii unei interven?ii chirurgicale pentru tratarea afec?iunii de hernie de disc, opera?ie efectuat? la Spitalul …, de unde a fost externat la data de 19.03.2009, medicul curant atestând la data extern?rii vindecarea total? a pacientului din punct de vedere chirurgical ?i sus?inând necesitatea parcurgerii unui program de recuperare neuromotorie pe o perioad? de circa 6 luni.

Se mai afirm? c? în perioada 25.03.2009 – 02.04.2009 reclamantul a ales s? continue în regim de internare la Spitalul Clinic … tratamentul de recuperare, iar la data de 24.04.2009 a revenit în Penitenciarul …?i a fost transferat la data de 14.05.2009 la Penitenciarul ….

De asemenea, pârâtul sus?ine c? trebuie subliniat ?i aspectul c? reclamantul a dorit s? prelungeasc? perioada de întrerupere a pedepsei pentru continuarea tratamentului în libertate, cerere care a fost respins? prin Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009 a Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti prin care s-a precizat c? reclamantul nu se afl? într-unul din cazurile ce împiedic? executarea pedepsei privative de libertate din punct de vedere medical, urmând ca ANP s? asigure prezentarea acestuia, sub paz?, în vederea efectu?rii tratamentului de recuperare.

În plus pârâtul adaug? c? ulterior transferului personalul medical din cadrul Penitenciarului … a demarat o serie de consulta?ii medicale obligatorii la primirea unui de?inut în vederea stabilirii st?rii sale de s?n?tate, respectiv în vederea lu?rii m?surilor necesare cu scopul acord?rii tratamentului corespunz?tor în situa?ia în care ar fi fost identificate anumite afec?iuni.

Referitor la Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009 pârâtul arat? c? serviciul medical din cadrul ANP Penitenciar Bucure?ti – … a luat la cuno?tin?? de cuprinsul acesteia la data de 05.06.2009 (vineri) în baza Notei Interne formulate de Serviciul Eviden?? De?inu?i ?i ca urmare a faptului c? hot?rârea nu preciza unitatea medical? la care trebuia efectuat tratamentul, tratament ce nu putea fi efectuat în cadrul re?elei sanitare ANP, serviciul medical a fost obligat s? solicite l?muriri cu privire la unitatea competent? s? efectueze recuperarea medical?.

Se mai arat? c? în baza adresei nr.2277/3/15.06.2009, în care se men?iona c? bolnavul va fi programat într-o unitate sanitar? apar?inând re?elei sanitare proprii sau într-o unitatea sanitar? public ?i având în vedere faptul c? reclamantul fusese operat la Spitalul …, acolo fiind ?i medicul curant chirurg, serviciul medical Penitenciar … a întocmit documentele de trimitere a reclamantului în vederea efectu?rii consulta?iilor de specialitate la Spitalul …, unde a ?i fost efectuat? consulta?ia de rigoare la data de 17.06.2009, îns? reclamantul a refuzat în mod expres s? efectueze tratamentul de recuperare la acest spital, solicitând internarea la Spitalul Clinic ….

Fa?? de aceast? solicitare precizeaz? pârâtul, s-au întocmit documentele de rigoare în vederea trimiterii acestuia la Spitalul … unde a fost consultat dou? zile mai târziu ?i anume la data de 19.06.2009, doctorul specialist stabilind o serie de ?edin?e de recuperare care au fost efectuate în perioada 22.06.2009 – 03.07.2009, astfel c? la data de 03.07.2009 hernia de disc nu recidivase, iar starea pacientului se ameliorase.

Subliniaz? pârâtul c?, personal, a luat la cuno?tin?? de prevederile Sentin?ei penale nr.1024/25.05.2009 dup? revenirea din concediu de odihn?, cu o zi înaintea începerii recuper?rii medicale la Spitalul …, deoarece a fost în concediu de odihn? în perioada 01 – 21.06.2009.

Pârâtul apreciaz? c? trebuie precizat ?i faptul c? la data de 22.07.2009 Penitenciarul … a emis o adres? c?tre Spitalul … prin care solicita s? precizeze modalitatea de continuare a tratamentului, iar ulterior, la data de 21.08.2009, în urma unui alt consult efectuat la Spitalul … s-a stabilit c? hernia a recidivat fiind necesar? o nou? opera?ie ?i internarea reclamantului pân? la interven?ia chirurgical?, fiind recomandat repaus ?i tratament medicamentos respectiv internare începând cu data de 15.09.2009, fapt pentru care la data de 11.11.2009 acesta a fost operat, primind în toat? aceast? perioad? ?i tratamentul medicamentos corespunz?tor.

În motivarea excep?iei lipsei calit??ii procesuale pasive pârâtul arat? c? reclamantul a în?eles s? îl cheme în judecat? în calitate de persoan? fizic?, de?i raportul juridic obliga?ional, legat de prezentarea reclamantului la recuperare neuromotorie a fost stabilit în sarcina ANP, institu?ie pe care reclamantul a încheiat-o în judecat?, printr-o cerere identic?, în dosarulnr.10752/4/2010.

Pârâtul apreciaz? c? invocarea de c?tre reclamant, drept temei legal al ac?iunii a art.998 – 999 C.civ. este inadecvat?, deoarece între pârât ?i reclamant nu a existat nici un raport juridic obliga?ional, n?scut pe plan delictual sau contractual, raportul dedus judec??ii n?scându-se între reclamant ?i persoana juridic?, devenind astfel aplicabile prevederile art.35 din Decretul nr.31/1954.

Pe fondul cauzei, referitor la îndeplinirea condi?iilor prev?zute de art.998 – 999 C.civ. pârâtul arat? c? nu exist? nicio fapt? ilicit?, în condi?iile în care ?i-a executat în totalitate obliga?iile asumate în calitate de medic, raportat la situa?ia deosebit? a reclamantului care impunea parcurgerea unor etape procedurale în vederea efectu?rii oric?ror analize ?i tratamente înafara re?elei sanitare ANP.

Reiterând aspectele prezentate anterior pârâtul solicit? s? se constate c? ?i-a îndeplinit atribu?iile postului în conformitate cu dispozi?iile legale în vigoare, fapt atestat de atitudinea sa activ? constant? în vederea asigur?rii s?n?t??ii reclamantului prin acordarea de asisten?? medical? sub toat? paleta de afec?iuni de care acesta suferea, inclusiv prin prezentare în ambulatoriu la Spitalul … în perioada 22.06. – 03.07.2009, dup? ce acesta fusese trimis la consultul prealabil obligatoriu efectuat în data de 19.06.2009 la acela?i spital în vederea stabilirii programului de tratament în func?ie de dispozi?ia medicului.

Mai mult pârâtul subliniaz? faptul c? în perioada 01. – 21.06.2009 a fost în concediu de odihn?, precum ?i faptul c? reclamantul nu ?i-a exprimat niciodat? inten?ia de a realiza tratamentul de recuperare la Spitalul …, fapt pentru care a fost trimis la Spitalul …, unde fusese anterior operat de hernie de disc ?i unde a efectuat prima etap? de recuperare, refuzul s?u intervenind doar la momentul la care a fost adus în fa?a medicului specialist de la spital.

În ceea ce prive?te prejudiciul pârâtul solicit? s? se constate c? reclamantul solicit? daune morale ?i materiale f?r? a face dovada cert? a existen?ei acestora.

În plus pârâtul sus?ine c? reclamantul nu a indicat modalitatea efectiv? de calcul prin care a ajuns la stabilirea sumelor solicitate.

În ceea ce prive?te leg?tura de cauzalitate dintre fapta ilicit? ?i prejudiciu pârâtul solicit? s? se constate c? reclamantul nu a f?cut dovada existen?ei unei fapte personale a medicului care s? duc? în mod direct ?i efectiv la crearea unui prejudiciu concret moral sau material. Se mai afirm? c? reclamantul nu a dovedit existen?a unei leg?turi de cauzalitate între recidiva herniei de disc ?i efectuarea în perioada 22.06.2009 – 03.07.2009 a tratamentului de recuperare, acest aspect fiind re?inut chiar de c?tre instan?? prin Sentin?a penal? nr.378/17.02.2010, avându-se în vedere ?i faptul c? la externarea sa, dup? recuperare, s-a constatat ameliorarea st?rii pacientului.

Mai mult, sus?ine pârâtul, reclamantului i-au fost dispuse o serie de recomand?ri în perioada 04.07.2009 – 21.08.2009, recomand?ri pe care este foarte probabil ca acesta s? nu le fi respectat, în condi?iile în care la dosarul cauzei exist? dovezi care atest? efectuarea de eforturi fizice sporite.

Prin urmare, în baza principiului „in dubio pro reo”, principiu complementar prezum?iei de nevinov??ie, în cauz? exist? o situa?ie de dubiu care nu poate fi înl?turat prin administrarea altor probe, iar având în vedere c? înf?ptuirea justi?iei cere ca instan?a s? nu se întemeieze, în hot?rârile pe care le pronun??, pe posibilitatea existen?ei unei leg?turi de cauzalitate, ci pe certitudinea dobândit? în temeiul unor probe decisive, complete, sigure, care reflect? realitatea obiectiv?, pârâtul solicit? s? se constate c? nu sunt îndeplinite cerin?ele unei leg?turi de cauzalitate între fapta ilicit? invocat? de reclamant ?i urmarea imediat?, respectiv prejudiciul presupus.

Referitor la existen?a culpei celui care a cauzat prejudiciul pârâtul apreciaz? c? reclamantul nu a f?cut dovada culpei pe care o în?elege s? o confere faptelor indicate, acesta neprezentând nici pe latur? obiectiv? ?i nici pe cea subiectiv? elementele care împreun? s? ateste existen?a unei r?spunderi delictuale a pârâtului, raportat la faptul c? mediul s-a aflat în concediu de odihn? în perioada 01 – 21.06.2009.

Pe cale de consecin??, fa?? de toate aspectele învederate pârâtul solicit? respingerea cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat? ca urmare a faptului c? reclamantul nu a f?cut dovada preten?iilor sale, a?a cum au fost formulate.

Pârâta … nu a formulat întâmpinare, de?i a fost legal citat? în acest sens, îns? s-a prezentat în fa?a instan?ei ?i a formulat concluzii pe fondul cauzei.

La termenul de judecat? de la data de 21 februarie 2011, reclamantul, personal a declarat c? în?elege s? renun?e la judecata cererilor în contradictoriu cu pârâtul …, instan?a luând act de manifestarea de voin?? a acestuia.

Prin încheierea de ?edin?? din data de 04 aprilie 2011 instan?a a unit cu fondul excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive invocat? de pârâtul ….

În cauz? a fost admis? ?i administrat? pentru reclamant ?i pentru pârâ?ii … ?i … proba cu înscrisuri ?i interogatoriu.

În cadrul probei cu înscrisuri s-au mai depus la dosarul cauzei, în copii, urm?toarele acte: Referat din data de 09.08.2009 al pârâtei …; Referat privind rezultatul cercet?rii referitoare la persoana privat? de libertate …din data de 14.10.2009; Referat medical din data de 10.09.2009; Hot?rârea Comisiei de Disciplin? nr…./09.08.2009; Referat privind rezultatul cercet?rii referitoare la persoana privat? de libertate …din data de 18.08.2009; Declara?ie a reclamantului datat? 12.08.2009; Declara?ia a numitului … din data de 12.08.2009; Raport de incident din data de 09.08.2009; Încheierea nr.283/04.05.2010 a Judec?torului Delegat la Penitenciarul …; acte medicale; plan?e foto;Adeverin?? nr. … 21.02.2011; Rezolu?ie din data de 07.03.2011 a Parchetului de pe lâng? Curtea de Apel Bucure?ti în dosarulnr.944/P/2010; Procedur? intern? – Penitenciarul Bucure?ti – … ?i Raport de nou? expertiz? medico – legal? întocmit în dosarul nr.6769/4/20009 al Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti.

Potrivit dispozi?iilor art.137 alin.1 C.pr.civ. instan?a este obligat? s? se pronun?e mai întâi asupra excep?iilor de procedur? ?i a celor de fond care fac de prisos, în tot sau în parte, cercetarea în fond a pricinii, astfel c? va fi analizat? cu prioritate excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive a pârâtului … invocat? de acesta prin întâmpinare.

Asupra excep?iei lipsei calit??ii procesuale pasive a pârâtului …, instan?a re?ine c? exist? calitate procesual? pasiv? atunci când exist? identitate între debitorul din raportul juridic obliga?ional dedus judec??ii ?i persoana chemat? în judecat?, în calitate de pârât, reclamantul fiind cel care potrivit art.112 C.pr.civ. trebuie s? justifice atât propria calitate procesual? cât ?i calitatea procesual? pasiv?.

În cauza de fa?? pârâtul … a fost chemat în judecat?, în nume propriu, reclamantul sus?inând c? acesta în calitate de medic ?ef al Penitenciarului … nu i-a acordat îngrijirea corespunz?toare st?rii sale de s?n?tate fapt de natur? s? conduc? la supunerea reclamantului la o nou? interven?ie chirurgical?.

Pârâtul contestat? calitatea sa procesual? în cauz? ar?tând, în esen??, c? raportul juridic obliga?ional, legat de prezentarea reclamantului la recuperare neuromotorie a fost stabilit în sarcina ANP.

Sus?inerile pârâtului sunt conforme cu dispozi?iile Sentin?ei penale nr.1024/ 25.05.2009 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti, îns? instan?a apreciaz? c? acesta are calitate procesual? pasiv? în cauz? atât timp cât reclamantul sus?ine c? a solicitat, f?r? nici un rezultat, pârâtului, în calitate de medic ?ef, în repetate rânduri acordarea de asisten?? medical?.

Mai mult, chiar prin r?spunsul formulat la interogator pârâtul afirm? c? este medic specialist ?i acord? îngrijiri medicale când ceilal?i medici sunt în concediu, situa?ie în care se impune a se analiza pe fondul cauzei, dac? în persoana pârâtului P?durean sunt îndeplinite sau nu condi?iile r?spunderii civile delictuale pentru fapta proprie.

Pe cale de consecin??, având în vedere considerentele de fapt ?i de drept re?inute anterior instan?a urmeaz? s? resping? excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive invocat? de pârâtul … ca neîntemeiat?.

Pe fondul cauzei analizând probele administrate în cauza instan?a re?ine urm?toarea situa?ie de fapt:

Reclamantul …, aflat în executarea unei pedepse privative de libertate în Penitenciarul …a fost suspus unei interven?ii chirurgicale pentru hernie de disc la data de 11 martie 2009, la Spitalul …, în perioada în care se afla în întreruperea execut?rii pedepsei.

Din actele medicale depuse la dosarul cauzei, precum ?i din sus?inerile p?r?ilor rezult? c? ulterior interven?iei chirurgicale reclamantul a efectuat recuperare la Spitalul … pentru ca la data de 24 aprilie 2009 s? fie reîncarcerat la Penitenciarul …, fiind transferat la Penitenciarul … la data de 14 mai 2009.

Pentru a continua programul de recuperare în stare de libertate reclamantul a formulat o nou? cerere de întrerupere a execut?rii pedepsei, cerere care a fost respins? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti prin Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009, definitiv? prin respingerea recursului, hot?râre prin care s-a pus în vedere Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor s? respecte obliga?ia (asumat?) de a-l prezenta pe reclamantul …la o unitate de specialitate apar?inând Ministerului S?n?t??ii pentru realizarea sub paz? a tratamentului de recuperare neuromotorie.

Dup? transferul reclamantului în Penitenciarul …, din actele medicale prezentate de pârâ?i rezult? c? …a fost supus unei serii de consulta?ii medicale obligatorii la primirea unui de?inut în vederea stabilirii st?rii sale de s?n?tate ?i lu?rii m?surilor necesare acord?rii tratamentului corespunz?tor în situa?ia în care ar fi fost identificate anumite afec?iuni.

În acest sens se re?ine c? la data de 20.05.2009 reclamantului i-a fost efectuat un consult fiziologic la Spitalul … în vederea verific?rii existen?ei unor simptome caracteristice revenirii afec?iunii TBC; la data de 06.06.2009 a fost supus unui consult psihiatric stabilindu-i-se diagnosticul tulburare polimorf? de personalitate; la data de 09.06.2009 a efectuat ?i un consult la Spitalul … – Sec?ia Neurologie în vederea verific?rii post operatorii a opera?iei de hernie, iar la data de 15.06.2009 a fost transportat în vederea efectu?rii unui nou consult neurochirurgical la Spitalul …, la aceast? dat? fiindu-i extrase dou? granuloame de fir ale pl?gii operatorii.

De asemenea, din Adresa nr…. emis? de Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor, rezult? c? s-au f?cut demersuri în vederea stabilirii institu?iei în cadrul c?reia urma a fi continuat tratamentul de recuperare, astfel c? serviciul medical din cadrul Penitenciarului … a întocmit documentele necesare trimiterii reclamantului în vederea efectu?rii consulta?iilor de specialitate la Spitalul …, consulta?ia fiind efectuat? la data de 17.06.2009, îns? reclamantul a refuzat în mod expres s? efectueze tratamentul de recuperare la acest spital, solicitând internarea la Spitalul Clinic ….

Fa?? de aceast? solicitare s-au întocmit documentele de rigoare în vederea trimiterii reclamantului la Spitalul … unde a fost consultat dou? zile mai târziu ?i anume la data de 19.06.2009.

La data de 22 iunie 2009 reclamantul a fost internat la Spitalul …, unde a efectuat programul de recuperare pân? la data de 03 iulie 2009, când a fost externat cu starea ameliorat? ?i cu recomandarea de a se continua exerci?iile de gimnastic? medical? înv??ate, aplicarea m?surilor de igien? a spatelui, urmând ca acesta s? revin? în termen de 6 luni sau la nevoie.

La data de 17.07.2009 reclamantul a fost prezentat la consult neurochirurgical la Spitalul …, ocazie cu care medicul specialist a dispus ?i efectuarea unui RMN care nu a putut fi realizat decât la data de 03.08.2009 datorit? lipsei de fonduri alocate de c?tre Casa OPSNAJ.

Instan?a mai re?ine c? la data de 09 august 2009 reclamantul a fost prezentat la cabinetul medical din cadrul Penitenciarului acuzând dureri lobare ?i fiindu-i administrat tratament, pentru ca mai apoi în cursul nop?ii de 9 spre 10 august, reclamantul s? acuze acelea?i dureri ?i s? solicite trimiterea la Spitalul …, îns? asistentul de tur?, pârâta … a apreciat c? nu se impune luarea m?surii solicitate.

Ulterior, la data de 21.08.2009, în urma unui alt consult efectuat la Spitalul … s-a stabilit c? hernia a recidivat fiind necesar? o nou? opera?ie, reclamantul fiind supus unei a doua interven?ii chirurgicale la data de 11 noiembrie 2009.

Apreciind c? necesitatea celei de-a doua interven?ii chirurgicale de datoreaz? modului în care a fost efectuat programul de recuperare reclamantul a formulat o plângere adresat? Judec?torului delegat pentru executarea pedepselor din cadrul Penitenciarului …, reclamând faptul c? de?i a solicitat în mai multe rânduri s? fie prezentat la un spital civil datorit? durerilor de spate asistenta medical? a refuzat acest lucru, precum ?i faptul c? organele penitenciarului nu au respectat programul de recuperare neuromotorie care îi fusese recomandat prin scrisoarea medical? din 02.04.2009.

Plângerea reclamantului a fost respins? prin Încheierea nr.564/2009, încheiere care a fost desfiin?at? prin Sentin?a penal? nr.378/17.02.2010 pronun?at? de Judec?toria Sectorului 4 Bucure?ti în dosarul nr.13389/4/2009, definitiv?.

Prin aceea?i sentin?? judec?toria a constatat înc?lcat dreptul la asisten?? medical? prev?zut de art.50 din Legea nr.275/2006 în ceea ce îl prive?te pe …atât prin neprezentarea acestuia la o unitate medical? din re?eaua Ministerului S?n?t??ii în vederea efectu?rii tratamentului de recuperare neuromotorie în perioada 14.05.2009 – 21.06.2009, cât ?i prin neprezentarea la o unitate sanitar? din re?eaua Ministerului S?n?t??ii pentru efectuarea unui consult neurochirurgical în perioada 10.08.2009 – 20.08.2009.

Pentru a pronun?a aceast? hot?râre instan?a a re?inut c? prin scrisoarea medical? din data de 02.04.2009, se recomandase ca reclamantul s? fie prezentat din nou la Spitalul … pentru efectuarea tratamentului de recuperare neuromotorie peste 1 lun?, scrisoare medical? avut? în vedere de c?tre I.N.M.L. la efectuarea raportului de expertiz? medico-legal? din data de 22.05.2009, ocazie cu care Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor ?i-a asumat obliga?ia de a-l prezenta pe petent la o unitate sanitar? din re?eaua Ministerului S?n?t??ii pentru efectuarea acestui tratament.

S-a apreciat c? aceast? obliga?ie implica respectarea cu fidelitate a tuturor recomand?rilor medicale privind tratamentul, a?adar inclusiv a datei la care acesta urma s? revin? la Spitalul Clinic … pentru recuperare ?i de?i ar fi trebuit s? fie prezentat la tratament în jurul datei de 02.05.2009, reclamantul a fost în fapt prezentat la Spitalul … abia la data de 22.06.2009, a?adar cu o întârziere de 1 lun? ?i 20 de zile fa?? de data programat?.

Pe cale de consecin?? instan?a a apreciat aceast? situa?ie ca fiind o înc?lcare a dreptului la asisten?? medical? a petentului prev?zut de art.50 din Legea nr. 275/2006, înc?lcarea având un caracter cu atât mai grav cu cât obliga?ia de a asigura tratamentul fusese asumat? expres de A.N.P. ?i, dup? cum reiese din raportul medico-legal din 22.05.2009 cât ?i din Sentin?a penal? nr.1024/25.05.2009 a Judec?toriei Sectorului 4 Bucure?ti, acesta a fost singurul motiv pentru care petentul nu a ob?inut întreruperea execut?rii pedepsei închisorii.

Totodat? s-a apreciat c? reclamantul trebuia s? fie prezentat la un consult neurochirurgical imediat dup? ce a acuzat dureri puternice rezistente la tratament în datele de 09 ?i 10.08.2009, având în vedere faptul c? acesta suferise o opera?ie de hernie de disc ?i efectuase programul de recuperare cu întârziere.

Cu toate acestea instan?a a subliniat faptul c? nu a constatat o leg?tur? de cauzalitate între înc?lc?rile dreptului la asisten?? medical? constatate ?i recidiva herniei de disc, procedura sumar? a contesta?iei bazate pe dispozi?iile art.38 din Legea nr.275/2006 având doar rolul de a constata cu celeritate înc?lc?ri ale drepturilor persoanelor de?inute, iar pentru a se constata o eventual? leg?tur? de cauzalitate între înc?lc?rile dreptului la asisten?? medical? constatate ?i afec?iunea reclamantului este necesar ca acesta s? se adreseze cu o ac?iune în desp?gubiri instan?ei civile, în contradictoriu cu Administra?ia Na?ional? a Penitenciarelor.

Fa?? de dispozi?iile sentin?ei penale men?ionate anterior instan?a re?ine c? s-a constatat existen?a unei fapte ilicite a persoanei juridice – Penitenciarul … institu?ie cu personalitate juridic? în subordinea Administra?iei Na?ionale a Penitenciarelor, îns? acest lucru nu împiedic? cercetarea îndeplinirii condi?iilor angaj?rii r?spunderii civile delictuale a pârâ?ilor …, … ?i …, din cadrul personalului medical al penitenciarului, persoane direct implicate în tratarea reclamantului.

În drept, examinând temeinicia cererii de chemare în judecat? în conformitate cu temeiul de drept indicat de reclamant, instan?a re?ine c? potrivit art. 998-999 C.civ, „orice fapt? a omului, care cauzeaz? altuia un prejudiciu oblig? pe acela din a c?rui gre?eal? s-a ocazionat a-l repara”, omul fiind responsabil nu numai de prejudiciul ce a cauzat prin fapta sa, dar ?i de acela ce a cauzat prin neglijen?a sau prin impruden?a sa, astfel c? pentru angajarea r?spunderii civile delictuale a unei persoane fizice pentru fapta proprie este necesar s? fie îndeplinite în mod cumulativ urm?toarele condi?ii: existen?a unei fapte ilicite, existen?a vinov??iei celui c?ruia i se imput? fapta ilicit?, existen?a unui prejudiciu, a unei leg?turi de cauzalitate dintre fapta ilicit? ?i prejudiciu.

În cauza de fa?? sunt nu îndeplinite în mod cumulativ toate condi?iile pentru angajarea r?spunderii civile delictuale a pârâ?ilor …, … ?i …, pentru faptele proprii, astfel cum se desprind din interpretarea prevederilor legale men?ionate mai sus.

Astfel, pe baza documentelor medicale prezentate de p?r?i ?i a sus?inerilor acestora, instan?a constat? c? în sarcina pârâ?ilor nu se poate re?ine s?vâr?irea unei fapte ilicite.

Instan?a constat? c? atât medicul ?ef a penitenciarului cât ?i medicul curant au luat m?surile care se impune pentru prezentarea reclamantului la tratament ?i în vederea efectu?rii programului de recuperare, întârzierile constatate prin Sentin?a penal? nr.378/ 2010 nefiind imputabile acestora.

De asemenea, în ceea ce o prive?te pe pârâta …, instan?a re?ine c? nu a fost s?vâr?it? nicio fapt? ilicit? de c?tre aceasta, din actele existente la dosar rezultând c? rolul asistentului este de a efectua tratamentul prescris reclamantului ?i nu de a lua decizii medicale cu privire la acesta.

Chiar dac? prin Sentin?a penal? nr.378/2010 s-a constatat o înc?lcare a art.50 din legea nr.275/2006 prin neprezentarea reclamantului la o unitate sanitar? din re?eaua Ministerului S?n?t??ii pentru efectuarea unui consult neurochirurgical în perioada 10 – 20.08.2009, nu se poate re?ine o fapt? ilicit? a pârâtei în condi?iile în care medicii care l-au examinat ulterior pe reclamant nu au constatat c? prin neprezentarea la spital în noaptea de 9/10 august 2010 starea s?n?t??ii acestuia a fost afectat?.

Pe cale de consecin??, din ansamblul probator administrat în cauz? instan?a constat? c? personalul medical din cadrul Penitenciarului … a depus toate diligen?ele pentru ca reclamantul s? beneficieze de asisten?? medical?, în sarcina pârâ?ilor neputând fi re?inut? nicio fapt? ilicit? în leg?tur? cu asisten?a medical? oferit? reclamantului.

Examinând îndeplinirea celorlalte condi?ii ale r?spunderii civile delictuale instan?a re?ine c? reclamantul nu a adus nicio dovad? din care s? rezulte culpa celor c?rora li se imput? fapta ilicit?, din contr? actele medicale depuse la dosarul cauzei demonstrând faptul c? pârâ?ii ?i-au respectat obliga?iile care le reveneau în calitate de medici, respectiv asistent?.

În ceea ce prive?te prejudiciul se re?ine c? acesta este definit ca a fi efectul negativ suferit de o anumit? persoan? ca urmare a faptei ilicite s?vâr?it? de o alt? persoan?, ori în cauza de fa?? nere?inându-se s?vâr?irea de c?tre pârâ?i a unei fapte ilicite nu se poate re?ine obliga?ia acestora de a repara prejudiciul suferit de reclamant.

De asemenea, se re?ine c? suma de 50.000 lei, solicitat? cu titlu de daune materiale nu a fost dovedit? în nici un fel, prejudiciul putând fi acoperit numai în m?sura în care este cert. În lipsa unor documente fiscale din care s? rezulte daunele materiale solicitate de reclamant instan?a urmeaz? s? constate c? suma de 50.000 indicat? de acesta nu poate fi calificat? drept un prejudiciu cert.

În cauz? nu se poate re?ine nici existen?a unei leg?turi de cauzalitate între presupusa fapt? ilicit? a pârâ?ilor ?i prejudiciul suferit de reclamant.

Astfel, dup? cum a re?inut ?i instan?a penal?, apare ca îndoielnic ca recidiva herniei de disc s? fi survenit din cauza întârzierii în efectuarea programului de recuperare, în condi?iile în care dup? realizarea acestui program, la externarea din 03.07.2009, afec?iunea nu recidivase, iar starea petentului era ameliorat?, iar în rela?iile comunicate de Spitalul … în cursul procesului penal rezult? se subliniaz? c? întârzierea în efectuarea tratamentului nu a influen?at negativ evolu?ia afec?iunii.

Totodat? nu se poate face abstrac?ie de plan?ele foto prezentate de pârâ?i ?i recunoscute de reclamant, în care acesta apare în curtea penitenciarului jucând tenis de mas?, chiar dac?, anterior, reclamantul, prin r?spunsurile formulate la interogator a negat faptul c? ar fi depus efort fizic.

Pe cale de consecin??, pentru considerente de fapt expuse anterior, având în vedere dispozi?iile art. 998 – 999 C.civ., instan?a apreciaz? c? în cauz? nu sunt îndeplinite condi?iile impuse de lege pentru angajarea r?spunderii civile delictuale a pârâ?ilor motiv pentru care urmeaz? s? resping? atât cererea principal? cât ?i cererea conex? ca nefondate.

Referitor la onorariul avocatului din oficiu, în cuantum de 800 lei, acesta va r?mâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?R??TE:

Respinge excep?ia lipsei calit??ii procesuale pasive invocat? de pârâtul … ca neîntemeiat?.

Respinge cererea principal? ?i cererea conex? formulate de reclamantul …, fiul lui …, n?scut la data de …, încarcerat în Penitenciarul … în contradictoriu cu pârâ?ii …, …, ambii cu domiciliul procesuale ales în Bucure?ti str. … ?i …, citat? la locul de munc? – Penitenciarul … sediul în jud. Ilfov localitate … str. …, ca nefondate.

Onorariul avocatului din oficiu în cuantum de 800 lei r?mâne în sarcina statului.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?? public?, azi 23 Mai 2011.

PRE?EDINTE,GREFIER,

13