Pretenţii Despăgubiri, penalităţi


R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

SENTINTA COMERCIALA Nr. 26

Sedinta publica de la 18 Ianuarie 2010

Completul compus din:

PRESEDINTE: RAMONA BIANCA TUFAN

GREFIER: ELENA CIORTAN

Pe rol judecarea cauzei comercial privind pe reclamanta SC ………… SA si pe pârâta SC …………, având ca obiect pretentii

La apelul nominal facut în sedinta publica, s-a prezentat pentru pârâta ….. pentru reclamanta, lipsa fiind pârâta.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, reprezentantul reclamantei depune la dosar delegatie de reprezentare, chitanta nr. 0054377/15.01.2010 cu suma de 545 lei si timbru judiciar în valoare de 5 lei.

Nemaifiind alte cereri de formulat si probe de formulat, instanta constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei, consilier juridic …….., a solicitat admiterea actiunii asa cum a fost formulata, cu cheltuieli de judecata.

INSTANTA

Prin actiunea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 16531/318/2009, la data de 14.12.2009, reclamanta SC ………… SA a chemat în judecata pârâta SC ………… SRL, solicitând instantei ca, prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 7.222,11 lei Ron reprezentând contravaloare factura neachitata, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca, pârâta a ridicat de la societatea reclamanta materiale pentru care s-a întocmit factura fiscala nr. ………… în valoare de 7222,11 lei Ron, pe care întârzie sa o plateasca în mod nejustificat, desi suma nu este contestata, avizul de însotire a marfii purtând semnatura de primire din partea debitoarei.

S-a mai aratat ca, s-a încercat solutionarea litigiului pe cale amiabila prin procedura concilierii potrivit art. 720 ind.1 Cpr.civ.,însa fara rezultat.

În drept, cererea a fost întemeiata pe dispozitiile art. 969 si art. 1361 si art. 43 Cod Comercial si art. 274 Cpr.civ.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarea stare de fapt,

La data de 06.11.2008 pârâta a achizitionat de la reclamanta argila arsa în valoare de 7222,11 lei, conform facturii fiscale nr. …………, avizul de însotire a marfii nr.0051562/06.11.2008 purtând semnatura de primire a reprezentantului pârâtei .

Marfa nu a fost achitata pâna la data introducerii actiunii, desi pârâta a fost notificata prin adresa nr. 2140/12.10.2009 în vederea concilierii, conform dispozitiilor art. 720 indice 1 cod proc civ. , însa nu a dat curs acestei solicitari.

Pârâta desi legal citata nu s-a prezentat în instanta si nu a formulat întâmpinare, împrejurare care echivaleaza cu o recunoastere tacita a pretentiilor reclamantei.

Pentru considerentele exprimate mai sus si vazând si dispozitiile art. 46 Cod Comercial, instanta apreciaza cererea de fata ca fiind întemeiata urmând a fi admisa si obligata pârâta la plata sumei de 7222,11 lei reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. fiscale nr. ………….

În baza art. 274 cod proc civ. conform carora :” partea care cade în pretentii va fi obligata, la cerere, sa plateasca cheltuieli de judecata” , pârâta va fi obligata la plata sumei de 550 lei catre reclamanta cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de reclamanta SC ………… SA, cu sediul în ……. în contradictoriu cu pe pârâta SC ………… cu sediul în ………, având ca obiect pretentii.

Obliga pârâta la plata sumei de 7222,11 lei catre reclamanta, reprezentând contravaloarea facturii fiscale nr. fiscale nr. …………,.

Obliga pârâta la plata sumei de 550 lei catre reclamanta cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu recurs.

Pronuntata în sedinta publica, azi, 18 Ianuarie 2010, la Judecatoria Tg-Jiu.

Presedinte,

RAMONA BIANCA TUFAN

Grefier,

ELENA CIORTAN

R.T. 02 Februarie 2010/ 4 ex.

1