Procedura insolvenţei -achitarea debituluireprezentând creanţe născute după data deschiderii procedurii


Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 1216 din data de 16.09.2013

Dosar nr. …………

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Sentința nr. 1216/2013

Ședința publică de la 16 Septembrie 2013

Completul compus din:

Judecător sindic …………………

Grefier……………..

Pe rol fiind procedura insolvenței debitoarei SC ……………….SRL, prin administratorul judiciar ……………. SPRL și judecarea cererii formulată de creditorul ……………………. privind achitarea debitului în sumă de 342.812,06 lei, reprezentând creanțe născute după data deschiderii procedurii.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns PI, pentru creditorul …… GORJ și consilier juridic PM, din partea administratorului judiciar ……… SPRL pentru debitoare, lipsă fiind creditorul ……………… BUCUREȘTI.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier, s-a constatat depusă la dosar adresa nr.GJ 10386 din 9.09.2013, emisă de …………….. GORJ, solicitându-se citarea în cauză Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova, reprezentată prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, ca urmare a reorganizării potrivit dispozițiilor art.13 și art.23 din HG nr.520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și dispozițiile art.10 și 11 din OUG nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF.

Reprezentantul administratorului judiciar a depus la dosar concluzii scrise, după care, nemaifiind cereri de formulat, s-a acordat cuvântul.

Consilier juridic PM, din partea administratorului judiciar ………….SPRL pentru debitoare, a solicitat respingerea cererii.

JUDECĂTORUL SINDIC,

Asupra cererii de față;

La data de 16 aprilie 2013, creditorul …………… BUCUREȘTI, a depus la dosar o cerere prin care solicită achitarea debitului în cuantum de 342.812,06 lei, potrivit art. 64 alin. 6 din Legea nr. 85/2006, în caz contrar urmând să solicite trecerea debitoarei la faliment.

În motivarea cererii, se arată că potrivit adresei nr.134.966 din 25.03.2013, emisă de ……………………., debitoarea SC ……………SRL în baza contractelor de concesiune prin atribuire directă nr.88 din 29.04.2004 și nr.3 din 12.01.2004, figurează cu un debit actualizat de 342.812,06 lei.

Că, în conformitate cu art.64 alin.6 din Legea 85/2006, “Creanțele născute după data deschiderii procedurii, în perioada de observație sau în procedura reorganizării judiciare vor fi plătite conform documentelor din care rezultă, nefiind necesară înscrierea la masa credală. Prevederea se aplică în mod corespunzător pentru creanțele născute în procedura de faliment”;.

În dovedirea cererii, creditorul a depus la dosar copii după : contractul de concesiune atribuire directă nr.3 din 12.01.2004, contractul de concesiune atribuire directă nr.88 din 29.04.2004 și anexa nr.1 la contract, facturi emise în baza celor două contracte de concesiune prin atribuire directă nr.3/2004 și nr.88/2004, fișa de calcul a redevenței și a investițiilor în baza contractului nr.3/2004, fișa de calcul a redevenței și a investițiilor în baza contractului nr.88/2004.

La data de 27 mai 2013, administratorul judiciar a depus la dosar întâmpinare – filele 185-186 din volumul X al procedurii, solicitând respingerea cererii ………… ca nefondată.

Se arată că debitoarea …………………. SRL se află în procedura de reorganizare, activitatea derulându-se pe baza planului de reorganizare judiciară a activității.

După numirea sa în calitate de administrator judiciar a procedat la notificarea creditorilor cunoscuți, precum și prin BPI.

Solicitarea respingerii cererii de plată a sumei de 342.812,06 lei ca nefondată, are în vedere faptul că deși este confirmat un plan de reorganizare judiciară aprobat punctual, desfășurat pe surse de venituri și cheltuieli, nu se precizează explicit de unde provine suma pretinsă, aceasta nu a fost notificată ca debit și nu s-a încercat concilierea nu s-a cerut înscrierea la masa credală cu această sumă, mai mult, creditorul……….. conform adresei nr. 60010 din 7.09.2010, singur precizează că debitoarea, la 07.09.2010, nu înregistrează debite.

Pe de altă parte, contractele de concesiune invocate de …….. sunt reziliate începând cu 26.05.2011, dar nu s-a pus în discuție nici o sumă pentru perioada 07.09.2010 – aprilie 2013, așa încât eventuale creanțe cu care nu s-a înscris la masa credală, ar fi și prescrise, mai mult, în cauză sunt incidente dispozițiile art. 36 din legea insolvenței.

S-a solicitat …………. să precizeze obiectul cererii și temeiul de drept.

La data de 14.08.2013, creditoarea ………….. a depus la dosar, răspuns la întâmpinare, arătând că debitoarea ………………….., înregistrează față de …………. un debit în valoare de 355.461,01 lei, din care: contract de concesiune atribuire directă nr.88, debit total 196.023,08 lei și contract de concesiune atribuire nr.3 din 12.01.2004, debit total 159.437,93 lei.

În ședința publică din 16.09.2013, administratorul judiciar a depus la dosar concluzii scrise, arătând că :

1. La data de 02.09.2010- data solicitării ” concesionarul nu înregistra debit în baza contractului de concesiune-atribuire directă nr. 3/12.01.2004 și a contractului de concesiune atribuire directă nr. 88/29.04.2004 ca urmare a creditării contului …………. cu OP NR. 01/11.06.2010 în valoare de 12.600, 00 lei și OP nr. 3 din data 16.07.2010″;, deci la această dată nu mai exista nici o sumă de plată (debit principal, redevență sau accesorii-dobânzi sau penalități), întrucât așa cum însăși contestatoarea menționează în răspunsul la întâmpinare “Penalitățile calculate și facturate până la data de 30.06.2010 au fost achitate”;

2. . Față de precizarea că “În această cauză devin aplicabile dispozițiile art. 41 alin. 4 care prevede că : Nici o dobândă majorare, penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanțelor născute ulterior datei deschiderii atât a procedurii simplificate cât și a celei generale, în cazul în care nici un plan de reorganizare nu este confirmat”;

Arătând că textul de lege mai sus menționat vizează calcularea și solicitarea accesoriilor la creanțele născute după data deschiderii procedurii, drept pentru care în stricta și legala interpretare a legii, raportat la documentele existente la dosarul cauzei ne găsim în următoarea situație:

pe deoparte, ………… înțelege să-și dovedească pretențiile cu facturi ce reprezintă diferență dobândă de întârziere aferentă anilor investiționali 2005, 2006, 2007, 2008, cât și penalități pentru nerealizarea investițiilor stipulate, conform contractelor, aferente anilor 2005-2010, calculate probabil trimestrial, însă lecturând aceste facturi, este ușor de observat că izvorul creanțelor principale, în baza cărora au fost calculate respectivele accesorii, provine din perioada anterioară deschiderii procedurii, situație în care nu fac aplicabilitate dispozițiile art 41 alin. 4 ci dispozițiile art. 41 alin. 1 așa cum s-a menționat și în întâmpinarea depusă, drept pentru care acestea sunt nelegale.

Pe de altă parte, penalitățile și dobânzile solicitate, sunt calculate iar unele facturi emise, chiar și înainte de data deschiderea procedurii, iar altele anterior datei la care contestatoarea comunica că debitoarea nu mai are de plată nici un debit , respectiv 07.09.2010 – indicăm spre observare doar câteva dintre aceste facturi, respectiv: nr. 019784/11.12.2008, 000425/14.01.2009, 000427/427.14.01.2009, 005434/17.06.2009, 005153/05.05.07.2010, 005154/05.07.2010, 005155/05.07.2010 aspect ce dovedește pe deplin caracterul incert al sumelor solicitate.

În contestație, dar și în răspunsul la întâmpinare se menționează că o parte din pretinsele sume datorate, ar reprezenta redevență, însă nici una dintre facturile anexate nu reprezintă c/v vreunei redevențe, ci numai accesorii.

Că, legal, orice sumă pretinsă de …………., ar trebui să provină din perioada 07.09.2010 până la data rezilierii contractelor, 26.05.2011, cu titlu de creanță principală, și nu accesorii calculate la debite născute anterior deschiderii procedurii, întrucât, în opinia noastră, orice altă sumă solicitată în afara acestei perioade este nelegală.

Pentru a se putea stabili, conform legii cuantumul sumelor datorate, apreciem că se impune administrarea probei cu expertiză contabilă, pentru a se verifica cert, ce anume reprezintă sumele solicitate, modul de calcul al acestora cât și perioada din care provin.

Cu privire la invocarea dispozițiilor art. 64 alin. 6 din Legea 85/2006, consideră că textul de lege reglementează modul de plată a creanțelor născute după data deschiderii procedurii ce privesc activitatea debitoarei, și nu plata unor dobânzi și penalități, calculate în opinia noastră ilegal.

Judecătorul sindic, analizând actele și lucrările dosarului, va respinge cererea …………….ca nefondată, având în vedere următoarea motivare;

Prin cererea adresată Tribunalului Gorj și înregistrată sub nr. 1985/95/2009 creditoarea SC…………….SRL invocând o creanță certă, lichidă și exigibilă de 6.746.229 lei a solicitat deschiderea procedurii de insolvență, împotriva debitoarei SC …………. SRL.

Prin sentința nr. 421 din 24 martie 2009, s-a admis cererea formulată de creditorul SC …………… SRL și în temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura insolvenței, s-a dispus deschiderea procedurii insolvenței; în temeiul art. 34 din Legea privind procedura insolvenței, fiind numit administrator judiciar …………….. SPRL cu sediul în Tg Jiu, …………………, județ Gorj CUI ……………, RSP …………. cu 1000 lei onorariu din averea debitoarei si atribuțiile prevăzute de art. 20 din Legea 85/2006.

Prin sentința nr.1100 din 20.10.2009, s-a admis cererea lichidatorului judiciar……………. SPRL si s-a luat act de alegerea comitetului creditorilor format din DGFP Gorj în calitate de președinte, SC ……………. SRL și SC …………….. – raport de activitate nr. 1732/8/09/2009 – si de cheltuielile de procedură.

Prin încheierea nr.1411 din 14 decembrie 2010, a fost confirmat planul de reorganizare judiciară a debitoarei SC ……………… SRL, în temeiul art. 101 din Legea 85/2006

Prin sentința nr.338 din 19.04.2011, judecătorul sindic a respins ca nefondate obiecțiunile formulate de …………………., la modalitatea de vânzare a bunurilor debitoarei și onorariul experților evaluatori – raportul trimestrial nr. 1 depus sub nr. 399/22.03.2011.

A luat act de raportul de activitate întocmit de …………… SPRL desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC …………………. SRL – în reorganizare judiciară – și depus sub nr. 595/18.04.2011, de raportul de evaluare – active corporale – plantații viticole, de raport întocmit în baza art. 116 – 117 din Legea 85/2006, de regulamentul de vânzare, de modalitatea de valorificare a plantațiilor viticole din Zona Severin, de onorariu expert evaluator.

A dispus continuarea la 31.05.2011 pentru valorificarea bunurilor debitoarei SC ………………. SRL cu sediul în Tg Jiu, ………… CUI RO ……………….., conform hotărârii adunării creditorilor din 18.04.2011.

Sunt menționate aspectele esențiale în derularea procedurii și statuate prin sentințe judecătorești, pentru ca în acest context să fie analizată cererea formulată de……….., care după cum se observă, nu a dat curs solicitării instanței de a preciza obiectul cererii de reactualizare debit și nici temeiul de drept, invocând generic dispozițiile Legii nr. 85/2006.

Ne aflăm în fața unei proceduri de reorganizare judiciară, deschisă prin sentința nr. 421 din 24 martie 2009, în temeiul art.33 alin 6 din Legea privind procedura insolvenței, și a încheierii nr.1411 din 14 decembrie 2010, prin care a fost confirmat planul de reorganizare judiciară a debitoarei SC ………………. SRL, în temeiul art. 101 din Legea 85/2006.

Din economia dispozițiilor legii insolvenței, rezultă cu claritate condițiile în care o persoană fizică sau juridică poate solicita deschiderea procedurii, legea definește creditorul îndreptățit să participe la procedură, condiția esențială fiind aceea a formulării unei cereri de înscriere la masa credală, ori în speță, …………… invocă prin cererea nr. 66882/12.04.2013, intenția de a-și recupera creanța împotriva debitoarei care este în procedură încă din 24.09.2009 și cu plan de reorganizare confirmat la 14 decembrie 2010, deși se prevalează de contracte de concesiune din 2004.

În plus, prin adresa nr. 60010 din 7.09.2010, …………., precizează că debitoarea, la 07.09.2010, nu înregistrează debite, mai mult, nu se înscrie la masa credală cu sumele provenind din neefectuarea investițiilor de către această societate comercială.

Din examinarea dispozițiilor art. 41 și 66 din Legea nr. 85/2006, instanța apreciază că fie că punem în discuție alineatul 1 sau 2 referitor la dobânzi, majorări, penalități ori accesorii, ori creanțe garantate, condiția esențială este ca în tabloul creditorilor să fie înscris creditorul în cauză, să fi devenit prin înscriere la masa credală, creditor îndreptățit să participe la procedură, să aibă creanța acceptată.

De asemenea, în aplicarea art. 66 din Legea insolvenței, apreciem că verificarea tuturor creanțelor cu excepția celor constatate prin titluri executorii, presupune de asemenea ca mai întâi, să existe calitatea de creditor îndreptățit să participe la procedură, adică de creditor care s-a înscris la masa credală și creanța sa a fost acceptată la masa credală.

Din acest punct de vedere nu poate fi primită susținerea ………… că este în posesia unui titlu executoriu și că nu trebuie să se înscrie la masa credală iar creanța sa nu trebuie verificată.

……………… nu este creditor înscris la masa credală a ………….. SRL iar susținerea sa că sumele pretinse sunt redevențe, dobânzi și penalități rezultate din neexecutarea programului de investiții, nu poate fi analizată în cadrul oferit de Legea nr. 85/2006, atâta timp cât nu și-a exercitat dreptul de a se înscrie la masa credală.

Se constată că nefiind înscris la masa credală, …………….. nu se poate prevala nici de dispozițiile art. 73 sau 75 din Legea nr. 85/2006.

Pentru considerentele expuse și în temeiul dispozițiilor legale menționate;

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge ca nefondată cererea formulată de creditorul …………………, cu sediul în București, …………….., sector, în contradictoriu cu debitoarea SC ………………… cu sediul în Tg. Jiu , str. ……………….., jud. Gorj , CUI ……………….., nr. ordine in registrul comerțului J 18/…………., prin administratorul judiciar……………… SPRL TG-JIU.

Cu recurs.

Pronunțată în ședința publică de la 16 Septembrie 2013, la Tribunalul Gorj.

Judecător sindic,

Grefier,