Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor. Faliment


Procedura insolvenţei. Contestaţie împotriva hotărârii adunării creditorilor.Calitate procesuală activă

Contestatorul şi-a intitulat cererea ca fiind o contestaţia la măsurile luate de lichidator, titulatură ce ar atrage incidenţa dispoziţiilor art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2006, conform cărora „Debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”

Contestatorul şi-a intitulat cererea ca fiind o contestaţia la măsurile luate de lichidator, titulatură ce ar atrage incidenţa dispoziţiilor art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2006, conform cărora „Debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”

Din conţinutul contestaţiei s-a observat însă că în fapt scopul prezentei contestaţii este anularea Procesului-verbal al adunării creditorilor, aşa cum se solicită expres prin cerere, în fapt fiind invocate motive de nulitate legate de condiţii de formă şi fond ale ţinerii adunării creditorilor.

Din conţinutul contestaţiei s-a observat însă că în fapt scopul prezentei contestaţii este anularea Procesului-verbal al adunării creditorilor, aşa cum se solicită expres prin cerere, în fapt fiind invocate motive de nulitate legate de condiţii de formă şi fond ale ţinerii adunării creditorilor.

Prin urmare, instanţa nefiind ţinută de calificarea juridică dată de contestator, a constatat că ne aflăm în prezenţa unei contestaţii formulate în temeiul dispoziţiilor art.14 alin.7) din lege, care arată că „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.”

Prin urmare, instanţa nefiind ţinută de calificarea juridică dată de contestator, a constatat că ne aflăm în prezenţa unei contestaţii formulate în temeiul dispoziţiilor art.14 alin.7) din lege, care arată că „Hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva luării hotărârii respective şi au făcut să se consemneze aceasta în procesul-verbal al adunării, precum şi la cererea creditorilor îndreptăţiţi să participe la procedura insolvenţei, care au lipsit motivat de la şedinţa adunării creditorilor.”

Faţă de textul sus-citat, excepţia invocată de lichidator apare ca întemeiată, legiuitorul stabilind strict cadrul procesual obligatoriu al formulării unei astfel de contestaţii.

Faţă de textul sus-citat, excepţia invocată de lichidator apare ca întemeiată, legiuitorul stabilind strict cadrul procesual obligatoriu al formulării unei astfel de contestaţii.

Sentinţa nr. 1513/2011 din 29 Iunie 2011 Tribunalul Vâlcea-secţia comercială

La data de 1 iunie 2011 contestatorul MC a formulat contestaţie împotriva măsurilor luate de lichidatorul judiciar G A IPURL – în calitate de lichidator al debitoarei SC R SRL Berbeşti, solicitând anularea procesului-verbal al adunării creditorilor nr.xxx/26.05.2011, pentru următoarele considerente:

S-a arătat că la data de 26.05.2011, a fost convocată adunarea creditorilor având ca ordine de zi acordul acestora pentru ca suma de 60.900 lei depusă de contestator cu titlu de garanţie aferentă licitaţiei din 11.01.2011 să fie transferată în patrimoniul debitoarei, cu titlu de daune-interese, împuternicirea lichidatorului de a formula cerere în pretenţii împotriva contestatorului pentru a fi obligat la plata dobânzilor legale şi aprobarea reluării celorlalte patru licitaţii, în aceleaşi condiţii de preţ.

În continuare, contestatorul a arătat că au participat cinci creditori, dintre care SC SC SRL a votat împotriva propunerilor, condiţii în care, în aprecierea contestatorului, lichidatorul a încălcat dispoziţiile art.15 alin.1) din Legea nr.85/2006.

Astfel, s-a precizat că dispoziţiile sus-citate arată că „Cu excepţia cazurilor în care legea cere o majoritate specială, şedinţele adunării creditorilor vor avea loc în prezenţa titularilor de creanţe însumând cel puţin 30% din valoarea totală a creanţelor asupra averii debitorului, iar deciziile adunării creditorilor se adoptă cu votul favorabil al titularilor majorităţii, prin valoare, a creanţelor prezente.”

Contestatorul a considerat că în speţă deciziile nu au fost adoptate cu votul favorabil al titularilor majorităţii creanţelor prezente, atâta timp cât SC S C SRL, deţine o creanţă majoritară de 26,59%, restul fiind de 23,24%.

De asemenea, s-a arătat că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art.513 Cod procedură civilă, conform cărora „Dacă adjudecatarul nu depune preţul în termenul prevăzut de art. 512 alin. 1, imobilul se va scoate din nou în vânzare în contul acestuia, el fiind obligat să plătească cheltuielile prilejuite de noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ. Adjudecatarul va putea să achite la termenul de licitaţie preţul oferit iniţial, caz în care va fi obligat numai la plata cheltuielilor cauzate de noua licitaţie.

Dacă la noul termen de licitaţie imobilul nu a fost vândut, fostul adjudecatar este obligat să plătească toate cheltuielile prilejuite de urmărirea imobilului.

Suma datorată potrivit alin. 1 şi 2 de fostul adjudecatar se stabileşte de prin procesul-verbal de licitaţie, care constituie titlu executoriu.”, text nerespectat de lichidator.

S-a invocat faptul că aceste dispoziţii trebuie interpretate raportat la cele ale art.1084 Cod civil, referitoare la beneficiul nerealizat, iar potrivit art.513 alin.3) Cod procedură civilă, lichidatorul trebuia să organizeze o nouă vânzare la licitaţie, să încheie un nou proces-verbal de licitaţie, prin care să stabilească nivelul cheltuielilor făcute cu noua licitaţie şi eventuala diferenţă de preţ.

S-a invocat şi nerespectarea prevederilor legate de stabilirea termenului de ţinere a licitaţiei, conform art.509 alin.5) şi art.504 Cod procedură civilă, termenul stabilit neputând fi mai scurt de 30 de zile şi nici mai lung de 60 de zile de la afişarea publicaţiei de vânzare la locul unde are loc licitaţia.

Faţă de contestaţia formulată s-au ridicat de către lichidator excepţia tardivităţii şi a lipsei calităţii procesuale active.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale active.

Lichidatorul, prin punctul de vedere depus la dosar, a arătat că potrivit dispoziţiilor art.14 alin.7) din Legea nr.85/2006, hotărârea adunării creditorilor poate fi desfiinţată de judecătorul-sindic pentru nelegalitate, la cererea creditorilor care au votat împotriva sau a celor care au lipsit motivat de la şedinţă.

Cum contestatorul este o terţă persoană, s-a solicitat admiterea excepţiei.

Analizând cu prioritate această excepţie, conform dispoziţiilor art.137 alin.1) Cod procedură civilă, instanţa reţine următoarele:

Având în vedere că MC nu are calitatea de creditor, fiind un terţ faţă de procedura insolvenţei privind pe debitoarea SC R SRL, excepţia a fost admisă şi pe cale de consecinţă a fi respinsă contestaţia ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

Cu privire la cererea înregistrată la data de 20 mai 2011, ce are ca obiect obligarea lichidatorului judiciar privind comunicarea către reclamantul M C a sumei de plată , fără TVA, acordarea unui termen de 30 de zile de la comunicarea sumei rămase de plată, pentru ca reclamantul să achite întregul preţ şi obligarea lichidatorului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, după achitarea întregului preţ, instanţa a constatat următoarele:

În motivarea cererii, s-a arătat că lichidatorul a scos la licitaţia publică un imobil compus din teren de 450,41 mp şi construcţii compuse din clădiri de 255,45 mp, garaj de 67,6 mp şi beci de 27 mp, situate în Rm.Vâlcea, str.Mihai Viteazu, la preţul de 115.280 Euro plus TVA, licitaţie ce a avut loc la data de 11.02.2011.

Reclamantul a precizat că acesta s-a înscris la licitaţie, achitând cauţiunea de 10%, fiind declarat adjudecatar pentru suma de 142.947,20 Euro cu TVA, respectiv 609.570 lei cu TVA inclus, fiindu-i pus în vedere să achite diferenţa de preţ, până la data de 15.03.2011, respectiv 18.04.2011.

S-a arătat că preţul nu a fost achitat, deoarece i s-a solicitat şi plata TVA, cu încălcarea dispoziţiilor art.141 alin.2 lit.f) Cod Fiscal, TVA în cuantum de aproximativ 34.320 Euro.

Reclamantul a menţionat că textul citat arată că „livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri.” sunt scutite de TVA, în speţă bunul fiind achiziţionat de societatea falită în anul 2001 de la persoane fizice, Tudor Ion şi Maria, ceea ce înseamnă că pentru acest bun nu a fost dedus TVA.

În plus, s-a precizat că lichidatorul nu a răspuns adresei înaintate de reclamant, cu privire la precizarea sumei rămase de achitat, astfel că sunt invocate şi prevederile art.512 alin.1) Cod procedură civilă, potrivit cărora „Adjudecatarul imobilului va depune preţul la dispoziţia executorului judecătoresc în termen de cel mult 30 de zile de la data vânzării, ţinându-se seama de cauţiunea depusă în contul preţului.”

Faţă de cererea formulată, instanţa a constatat următoarele:

La termenul din data de 15 iunie 2011 instanţa a pus în discuţia părţilor calificarea juridică a prezentei cereri, aceasta fiind în fapt o contestaţie la măsurile luate de lichidator, potrivit dispoziţiilor art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2006, conform cărora „Debitorul persoană fizică, administratorul special al debitorului persoană juridică, oricare dintre creditori, precum şi orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva măsurilor luate de administratorul judiciar.”

Pe fond, lichidatorul prezent în instanţă a comunicat instanţei că într-adevăr operaţiunea este scutită de TVA şi dintr-o eroare a fost cuprinsă această taxă în preţul de licitaţie.

Faţă de această împrejurare, instanţa a constatat că se impune stabilirea unui nou termen de 30 de zile, faţă de dispoziţiile art.512 alin.1) Cod procedură civilă, în care adjudecatarul MC să achite diferenţa de preţ pentru bunul adjudecat la data de 11.01.2011, conform Procesului-verbal depus la fila 51 dosar, preţul bunului urmând a fi stabilit conform dispoziţiilor art.141 alin.2 lit.f) Cod Fiscal, potrivit cărora „Următoarele operaţiuni sunt, de asemenea, scutite de taxă: f) livrarea de construcţii/părţi de construcţii şi a terenurilor pe care sunt construite, precum şi a oricăror altor terenuri. Prin excepţie, scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcţii noi, de părţi de construcţii noi sau de terenuri construibile. În sensul prezentului articol, se definesc următoarele:

1. teren construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa construcţii, conform legislaţiei în vigoare;

2. construcţie înseamnă orice structură fixată în sau pe pământ;

3. livrarea unei construcţii noi sau a unei părţi din aceasta înseamnă livrarea efectuată cel târziu până la data de 31 decembrie a anului următor anului primei ocupări ori utilizări a construcţiei sau a unei părţi a acesteia, după caz, în urma transformării;

4. o construcţie nouă cuprinde şi orice construcţie transformată astfel încât structura, natura ori destinaţia sa au fost modificate sau, în absenţa acestor modificări, dacă costul transformărilor, exclusiv taxa, se ridică la minimum 50% din valoarea de piaţă a construcţiei, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformării.”

Prin urmare, a fost admisă în parte contestaţia cu privire la obligarea lichidatorului de a stabili un nou termen de plată de 30 de zile pentru restul preţului neachitat de adjudecatarul MC, preţ în care nu va fi inclus TVA.

Celălalt capăt de cerere referitor la obligarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, după achitarea preţului, a fost respins, în speţă fiind aplicabile dispoziţiile art.516 Cod procedură civilă, conform cărora „ După plata integrală a preţului sau a avansului prevăzut la art. 515 şi după expirarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 401 alin. 1 lit. a), executorul, pe baza procesului-verbal de licitaţie, va întocmi actul de adjudecare,(…)” text coroborat cu art.120 alin.2) din Legea nr.85/2006, în care se arată că „Dacă vânzarea activelor se va face prin licitaţie publică, procesul-verbal de adjudecare semnat de lichidatorul judiciar constituie titlu de proprietate. Când legea impune pentru transferul dreptului de proprietate forma autentică, contractele vor fi perfectate de notarul public pe baza procesului-verbal de licitaţie.”