Procedura insolvenţei.Creanţă garantată Faliment


Procedura insolvenţei.Creanţă garantată

Bunul afectat garanţiei reprezintă valoarea economică afectată şi încorporată în el(substanţa sa lichidabilă) pentru plata obligaţiei garantate, în caz de neîndeplinire voluntară a acestei obligaţii.

Bunul afectat garanţiei reprezintă valoarea economică afectată şi încorporată în el(substanţa sa lichidabilă) pentru plata obligaţiei garantate, în caz de neîndeplinire voluntară a acestei obligaţii.

Prin urmare, în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia principală, respectivul bun va servi ca obiect al unei proceduri de silită, procedură prin care bunul va ieşi din patrimoniul debitorului în timp ce valoarea sa se transmite creditorului.

În cazul în care bunul afectat garanţiei îl constituie soldurile creditoare ale contului curent deschis la banca creditoare, pentru a putea fi executat acesta trebuie să aibă o valoare pozitivă.

În cazul în care bunul afectat garanţiei îl constituie soldurile creditoare ale contului curent deschis la banca creditoare, pentru a putea fi executat acesta trebuie să aibă o valoare pozitivă.

În speţă, BT nu a făcut dovada că la data formulării cererii de înscriere la masa credală, debitoarea deţinea sume de bani în conturile individualizate prin contractele de garanţie, sume de bani asupra cărora să-şi poată exercita drepturile conferite de aceste contracte.

În speţă, BT nu a făcut dovada că la data formulării cererii de înscriere la masa credală, debitoarea deţinea sume de bani în conturile individualizate prin contractele de garanţie, sume de bani asupra cărora să-şi poată exercita drepturile conferite de aceste contracte.

Prin urmare, instanţa a constatat ne aflăm în prezenţa stingerii gajului independent de obligaţia principală, prin imposibilitatea fortuită de executare asupra unor bunuri care nu mai există în materialitatea lor în patrimoniul debitoarei, condiţii în care banca îşi pierde calitatea de creditor garantat şi capătă calitatea de creditor chirografar.

Prin urmare, instanţa a constatat ne aflăm în prezenţa stingerii gajului independent de obligaţia principală, prin imposibilitatea fortuită de executare asupra unor bunuri care nu mai există în materialitatea lor în patrimoniul debitoarei, condiţii în care banca îşi pierde calitatea de creditor garantat şi capătă calitatea de creditor chirografar.

Cu privire la sumele viitoare menţionate în contractele de gaj, intrarea în a debitoarei conduce la stoparea oricăror depuneri de bani în conturile debitoarei deschide la banca creditoare, astfel că, instanţa a conchis că apare ca întemeiată contestaţia debitoarei referitor la înscrierea în tabelul preliminar a Băncii Transilvania în calitate de creditor chirografar, iar nu garantat.

Sentinţa nr. 1176/2011 din 18 Mai 2011 Tribunalul Vâlcea-Secţia Comercială

La data de 19.11.2009 creditoarea Banca T SA-Sucursala Rm.Vâlcea a solicitat înscrierea la masa credală în cadrul procedurii insolvenţei privind pe debitoarea SC MP SRL a creanţei de 127.618,77 lei, conform contractelor de credit, creditul fiind garantat cu contractele de gaj, cu precizarea că bunul ce a constituit obiectul contractului de gaj nr.xxx/2006 a fost valorificat anterior deschiderii procedurii.

Au fost ataşate cererii contractele de credit şi de garanţei.

Împotriva tabelului preliminar a făcut contestaţie debitoarea, prin administrator special, arătând următoarele:

Referitor la creanţa BT, debitoarea a menţionat că a achitat suma de 30.078 lei, predând băncii autovehiculul Peugeot Boxer, executat de către bancă, urmând ca debitul să fie stabilit după scăderea sumei obţinute prin valorificarea autovehiculului.

De asemenea, este contestat tipul creanţei, socotită de către debitoare ca fiind chirografară, având în vedere că garanţiile au fost executate.

BT a comunicat instanţei, prin adresa nr.430/7.02.2011 că la data de 19.11.2009 s-a stopat calculul dobânzilor şi a altor accesorii, iar preţul obţinut în urma valorificării autovehiculului Peugeot Boxer de 34.163,22 lei + TVA de 6.491,01 lei a fost scăzut din creanţa deţinută, la data de 14.08.2009, anterior deschiderii procedurii, astfel că nivelul creanţei este cel valabil la data depunerii cererii, fiind anexate procesul-verbal de licitaţie, factura fiscală de executare silită şi extrase de cont.

Lichidatorul şi-a exprimat punctul de vedere, arătând că după efectuarea calculului acesta consideră că valoarea creanţei Băncii Transilvania este cea reală.

Faţă de cele expuse mai sus, instanţa a constatat următoarele:

Din probele aflate la dosar rezultă că banca deţinea la data deschiderii procedurii insolvenţei prin sentinţa nr.aaaa/7.10.2009 o creanţă în sumă de 127.618,77 lei, creanţă obţinută după scăderea din creditul nerambursat şi a dobânzilor aferente a preţului obţinut din vânzarea bunul adus ca gaj de către debitoare, şi anume a autovehiculului Peugeot Boxer.

Actele depuse la dosar fac dovada celor susţinute de către creditoare cu privire la cuantumul creanţei.

În ceea ce priveşte însă natura creanţei, s-a observat că aceasta nu este o creanţă garantată, ci una chirografară.

Astfel, din analiza contractelor de garanţie aflate la dosar, instanţa a constatat că obiectul contractului nr.ww/2005 l-a constituit soldul creditor al contului curent deschis la creditor nr.RO, obiectul contractului nr.bbb/2006 l-au constituit încasările prezente şi viitoare în soldul contului curent deschis de creditor, cel al contractului nr. ccc/2007 l-a constituit soldul creditor al contului curent deschis de creditor RO, iar ultimul contract de gaj a avut ca obiect autovehiculul descris mai sus şi valorificat de bancă anterior deschiderii procedurii.

Prin urmare, au fost analizate numai primele trei contracte faţă de care se pretinde caracterul garantat al creanţei.

Prin urmare, în cazul în care debitorul nu îşi îndeplineşte obligaţia principală, respectivul bun va servi ca obiect al unei proceduri de executare silită, procedură prin care bunul va ieşi din patrimoniul debitorului în timp ce valoarea sa se transmite creditorului.

Cu privire la sumele viitoare menţionate în contractele de gaj, intrarea în insolvenţă a debitoarei conduce la stoparea oricăror depuneri de bani în conturile debitoarei deschide la banca creditoare, astfel că, instanţa a conchis că apare ca întemeiată contestaţia debitoarei referitor la înscrierea în tabelul preliminar a Băncii Transilvania în calitate de creditor chirografar, iar nu garantat.

Faţă de cele expuse mai sus, contestaţia formulată a fost admisă, în parte.