Procedura insolvenţei. Desemnarea administratorului judiciar. Faliment


– art.11 alin.1 lit. c din privind procedura insolvenţei;

– art. 30 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea practicienilor în .

Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii fără a se impune ca acesta să fi depus şi o ofertă în dosarul de insolvenţă. Doar în situaţia în care nu se solicită din partea creditorului sau a debitorului desemnarea unui anumit practician, judecătorul sindic desemnează un practician din ofertele depuse la dosar.

Incompatibilitatea reţinută de legiuitor este între practicianul în insolvenţă persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, , auditor financiar, expert contabil, autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind societatea debitoare faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei şi la care ar fi urmat să fie desemnat administrator judiciar.

Decizia nr.107 din data de 19 ianuarie 2011 pronunţată de Curtea de Apel Ploieşti – Secţia Comercială şi de Administrativ şi Fiscal

Prin sentinţa comercială nr. 1247 pronunţată la data de 24 noiembrie 2010, Tribunalul Buzău a admis acţiunea formulată şi în temeiul art.33 alin.6 din Legea privind procedura insolvenţei a dispus deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului S.C ES SRL numind administrator judiciar pe av. CCG .

Pentru a pronunţa această sentinţă judecătorul sindic a reţinut că cererea formulată de creditor, având ca obiect deschiderea procedurii insolvenţei, a fost comunicată debitorului şi nu s-a formulat contestaţie, potrivit art. 33 alin. 6 din Legea privind procedura insolvenţei.

A constatat că debitorul se află în încetare de plăţi, stare de fapt dovedită cu înscrisurile de la dosar, creditorul având o creanţă comercială, certă, lichidă şi exigibilă împotriva debitorului în cuantum de 22.385,71 Euro dovedită cu titlul executoriu.

De asemenea, s-a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legii, pentru deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei, cu toate măsurile specifice ce decurg din aceasta, numind administrator judiciar provizoriu pe unul dintre practicienii în insolvenţă ce şi-au depus la dosarul cauzei oferte la care sunt anexate dovada calităţii de practician în insolvenţă şi o copie de pe poliţa de profesională şi anume pe avocat CCG.

Împotriva sentinţei primei instanţe a declarat recurs creditoarea SC AL IFN SA invocând dispoziţiile art. 3041 Cod procedură civilă şi arătând că Legea insolvenţei acordă creditorului ce formulează cerere de deschidere a procedurii insolvenţei, dreptul de a solicita desemnarea ca administrator judiciar a acelui propus de către acesta.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a probelor administrate, a actelor normative ce au incidenţă în cauză, precum şi sub toate aspectele conform art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a reţinut următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art.11 alin.1 lit. c din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei între principalele atribuţii ale judecătorului-sindic, în cadrul prezentei legi, este şi desemnarea motivată, prin sentinţa de deschidere a procedurii, dintre practicienii în insolvenţă compatibili care au depus ofertă de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu sau, după caz, a lichidatorului care va administra procedura până la confirmarea ori, după caz, înlocuirea sa de către adunarea creditorilor sau creditorul care deţine cel puţin 50% din valoarea creanţelor, fixarea remuneraţiei în conformitate cu criteriile stabilite de legea de organizare a activităţii practicienilor în insolvenţă, precum şi a atribuţiilor acestuia pentru această perioadă. Judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu sau lichidatorul provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii sau de către debitor, dacă cererea îi aparţine.

Recurenta creditoare SC AL IFN SA a solicitat prin cererea de deschidere a procedurii insolvenţei desemnarea ca administrator judiciar a practicianului AU IPURL.

În mod greşit judecătorul sindic nu a desemnat administratorul judiciar solicitat de creditor motivând că acest practician nu a depus la dosarul cauzei o ofertă. Din dispoziţiile legale menţionate mai sus rezultă că judecătorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de către creditorul care a solicitat deschiderea procedurii fără a se impune ca acesta să fi depus şi o ofertă în dosarul de insolvenţă. Doar în situaţia în care nu se solicită din partea creditorului sau a debitorului desemnarea unui anumit practician, judecătorul sindic desemnează un practician din ofertele depuse la dosar.

Pe de altă parte, Curtea nu poate reţine susţinerea administratorului judiciar desemnat CCG privind incompatibilitatea practicianului AU IPURL faţă de dispoziţiile art. 30 din OUG nr. 86/2006 privind organizarea practicienilor în insolvenţă.

Astfel, potrivit acestor dispoziţii legale, nu poate fi desemnat ca administrator judiciar sau lichidator ori delegat permanent al unei forme de exercitare a profesiei practicianul în insolvenţă persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind acea persoană juridică.

Persoana juridică la care legiuitorul face trimitere este societatea debitoare faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei şi nu societatea creditoare. Deci incompatibilitatea reţinută de legiuitor este între practicianul în insolvenţă persoană fizică care a avut, într-o perioadă de 2 ani anterioară datei pronunţării hotărârii de deschidere a procedurii, calitatea de: avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat al persoanei juridice sau a fost numit ca evaluator, arbitru, mediator, expert judiciar, expert tehnic într-o cauză privind societatea debitoare faţă de care s-a deschis procedura insolvenţei şi la care ar fi urmat să fie desemnat administrator judiciar.

Pentru aceste considerente şi în temeiul art. 3041 şi 312 Cod procedură civilă, Curtea a admis recursul, a modificat în parte sentinţa recurată, în sensul că a numit administrator judiciar pe AU IPURL în locul administratorului judiciar CCG, menţinându-se în rest dispoziţiile sentinţei.