Procedura insolventei. Efectele fuziunii ca masura de punere în aplicare a planului de reorganizare a societatii debitoare. Faliment


– Legea nr. 85/2006, art. 95, Legea nr. 31/1990, art. 250

Fiind vorba de o fuziune speciala intervenita în conditiile legii insolventei, societatea absorbanta nu se subroga în toate drepturile si obligatiile contractuale ale societatii absorbite, ci preia exclusiv activul si pasivul evidentiate în planul de reorganizare.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A V-A COMERCIALA, DECIZIA COMERCIALA NR. 1129 din 22.06. 2011)

Prin contestatia înregistrata la data de 10.07.2009 pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VII-a Comerciala, în dosarul nr. 10202/3/2009, debitoarea SC S. C. SA a solicitat înlaturarea de la masa credala a unei parti din creanta pretinsa de creditoarea SC H. S. SRL, respectiv a sumei de 1.019.378,67 lei reprezentând penalitati întârziere.

Prin contestatia formulata la 8.07.2009, debitoarea a solicitat înlaturarea de la masa credala a creantei în suma de 18.437,5 lei pretinsa de creditorul BEJ B. C..

Prin sentinta comerciala nr. 428/24.01.2011, au fost admise contestatiile debitoarei. S-a dispus înscrierea creditoarei SC H. S. SRL în tabelul creantelor doar cu debitul principal, respectiv 1.019.378,67 lei, fara penalitati de întârziere. S-a dispus înlaturarea din tabelul obligatiilor a creditorului BEJ B. C..

Pentru a pronunta aceasta sentinta, tribunalul a retinut urmatoarele:

Prin declaratia de creanta înregistrata la data de 22.06.2009, creditoarea SC H. S. SRL a solicitat înregistrarea la masa credala a debitoarei SC S. C. SA, cu creanta în suma de 2.136.620,48 lei reprezentând: contravaloarea facturii fiscale nr. 8034569/28.02.2005 emisa în baza contractului nr. 1/03.04.2003 si penalitati întârziere de 0,20% calculate la suma de 1.019.378,67 lei .

Prin sentinta comerciala nr. 144/21.03.2007 pronuntata în dosarul nr. 8885/105/2005 (174/2005), Tribunalul Prahova a confirmat planul de reorganizare propus de debitoarea SC C. S. SA, care prevedea fuziunea debitoarei conform art. 95 alin. 6 lit. d din Legea nr. 85/2006, urmând ca societatea absorbanta, SC S. C. SA, sa efectueze platile asa cum s-a angajat prin protocolul de predare-primire a elementelor de activ si pasiv încheiat în urma fuziunii la data de 31.07.2007.

Astfel, în protocol se mentioneaza ca în urma fuziunii, elementele de activ si pasiv sunt cuprinse în bilantul încheiat la data de 31.07.2007; ca obligatiile înscrise în tabelul definitiv rectificat al creantelor – actualizat, întocmit în dosarul nr. 8885/105/2005 (174/2005) al Tribunalului Prahova, obligatii datorate la data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara a SC C. S. SA, sunt preluate de catre SC S. C. SA de la data semnarii protocolului.

S-a constatat ca în cuprinsul acestui tabel, creditoarea SC H. S. SRL este înregistrata cu creanta în suma de 1.019.378,67 lei. De asemenea, creditoarea a acceptat planul de reorganizare, conform mentiunilor din procesul verbal al adunarii creditorilor debitoarei SC C. S. SA de la 15.03.2007.

Desi creditoarea SC H. S. SRL invoca ca temei al creantei sale contractul de prestari servicii nr. 1/03.04.2003, încheiat cu SC C. S. SA si sentinta comerciala nr. 436/10.10.2005 pronuntata de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 4765/2005, acestea nu îi sunt opozabile debitoarei SC S. C. SA.

În urma fuziunii realizate în conditiile art. 95 din Legea nr. 85/2006, debitoarei SC S. C. SA îi este opozabil pasivul existent la momentul încheierii protocolului de fuziune, cuprins în bilantul de la 31.07.2007, respectiv obligatiile înregistrate în tabelul rectificat al creantelor – actualizat nr. 107/20.02.2007, în care creditoarea SC H. S. SRL este înregistrata cu creanta în suma de 1.019.378,67 lei.

În aceste conditii, penalitatile de întârziere ce decurg din contractul si sentinta mentionate nu sunt datorate de debitoarea SC S. C. SA.

Fuziunea prin absorbtie a avut loc în cadrul procedurii de reorganizare, fiind prevazuta de legea insolventei, hotarâta de creditorii societatii SC C. S. SA si nu de actionarii acesteia, în conditiile Legii nr. 31/1990, fiind confirmata de judecatorul sindic.

Astfel, dispozitiile art. 244 si 245 din Legea nr. 31/1990 invocate de creditoare nu sunt aplicabile în speta.

Mai mult, prin reducere la absurd, chiar daca s-ar considera ca aceasta este o fuziune clasica reglementata doar de dispozitiile Legii nr. 31/1990, s-a constatat ca creditoarea nu a utilizat instrumentul pus la dispozitie de art. 243 din Legea nr. 31/1990 rep..

Or, creditoarea SC H. S. SRL nu numai ca nu a formulat opozitie împotriva acestei fuziuni, ba a fost de acord cu ea prin votarea planului de reorganizare al SC C. S. SRL.

În consecinta, în raport de aceste considerente, judecatorul sindic a admis contestatia debitoarei SC S. C. SA si a dispus înscrierea creditoarei SC H. S. SRL în tabelul creantelor doar cu debitul principal, respectiv 1.019.378,67 lei, fara penalitati de întârziere.

Împotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea SC H. S. SRL, criticând-o sub urmatoarele aspecte:

Prin sentinta nr. 601 din 21.11.2007 pronuntata de Tribunalul Prahova în dosarul nr. 8885/105/2005, instanta de judecata a dispus închiderea procedurii privind pe debitoarea SC C. S. SA.

Prin aceasta sentinta, instanta de judecata nu retine în sarcina SC S. C. SA nicio obligatie în ceea ce priveste realizarea planului de reorganizare. Închiderea procedurii a fost motivata de faptul ca debitoarea nu mai avea capacitatea de folosinta si de exercitiu conform Decretului nr. 31/1954.

Daca instanta de judecata ar fi luat în calcul planul de reorganizare, ar fi introdus în cauza SC S. C. SA, care a preluat de la debitoare atât activul cât si pasivul acesteia, inclusiv calitatea procesuala.

Asa cum retine chiar instanta de judecata în sentinta de închidere a procedurii, SC S. C. SA avea obligatii fata de creditor numai în baza planului de fuziune, întrucât sentinta de admitere a planului si respectiv planul de reorganizare nu îi erau opozabile decât în calitate de creditor.

SC S. C. SA nu si-a onorat obligatiile nici în baza contractului, nici a planului de reorganizare, nici a planului de fuziune.

Creanta recurentei are ca baza justificativa contravaloarea facturii fiscale nr. 8034569/28.02.2005 emisa în baza contractului nr. 1/03.04.2003 si calculul penalitatilor efectuate în baza cap. 10 art. 1 din acelasi contract.

Debitul initial a facut obiectul dosarului nr. 4765/2005 al Tribunalului Prahova, iar penalitatile au facut obiectul dosarului nr. 25534/3/2008 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti.

Având în vedere cele invocate, în anul 2003 SC C. S. SA a contractat cu S.C. H. S. SRL executarea unor lucrari de constructii.

Din cauza lipsei de lichiditati a beneficiarului, partile se întâlnesc pentru a ajunge la o întelegere. Urmare a acestei întâlniri, s-a întocmit protocolul din 22.03.2005 prin care se convenea ca încasarea sumei conform facturilor emise sa se efectueze pâna la data de 24.06.2005.

Însa, nici acest ultim termen nu a fost respectat de catre debitoare. Prin urmare, a actionat în judecata beneficiarul la Tribunalul Prahova care a emis sentinta nr. 436 din data de 10.10.2005 în dosarul nr. 4765/2005, prin care ordona debitoarei sa plateasca creditoarei în termen de 30 de zile suma de 1.019.378,7 ron, suma la care se adauga si penalitatile aferente.

Ulterior, SC C. S. SA a fuzionat prin absorbtie cu SC S. C. SA, în urma acestei proceduri S.C. C. S. SA fiind radiata de la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Prahova. Prin încheierea nr. 9234/21.08.2007, judecatorul delegat la Registrul Comertului de pe lânga Tribunalul Prahova a admis cererea privind proiectul de fuziune prin absorbtie, iar în acest caz societatea SC S. C. SA a preluat atât activul cât si pasivul SC C. S. SA, având obligatia de a efectua platile.

În acest sens, s-a întocmit si protocolul de predare-primire a elementelor de activ si pasiv ale SC C. S. SA catre SC S. C. SA la data de 31.07.2007, care prevede preluarea obligatiilor înscrise în tabelul definitiv rectificat al creantelor.

Potrivit art. 244 din Legea nr. 31/1990, în cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta dobândeste drepturile si este tinuta de obligatiile societatii pe care o absoarbe, iar în cazul fuziunii prin contopire, drepturile si obligatiile societatilor care îsi înceteaza existenta trec asupra noii societati astfel înfiintate.

Cu alte cuvinte, societatea nou înfiintata trebuia sa execute toate obligatiile contractuale asumate de SC C. S. SRL, inclusiv penalitatile.

Un alt aspect pe care îl învedereaza instantei de judecata este si faptul ca la art. 245 din aceeasi lege se precizeaza ca societatile care dobândesc bunuri prin efectul divizarii, raspund fata de creditori pentru obligatiile societatii care si-a încetat existenta prin divizare, proportional cu valoarea bunurilor dobândite, în afara de cazul în care prin actul de divizare s-au stabilit alte proportii.

Toate bunurile ce au apartinut SC C. S. SRL au trecut la SC S. C. SA si au fost valorificate în mod fraudulos de catre administratorul societatii în frauda creditorilor.

Desi exista un plan de reorganizare validat de instanta de judecata, nu a fost respectat de debitoare si ca urmare a acestui fapt, potrivit art. 102 pct. 1 si 2 din Legea nr. 85/2006, “Creditorii conserva actiunile lor, pentru întreaga valoare a creantelor, împotriva codebitorilor si a fidejusorilor debitorului, chiar daca au votat pentru acceptarea planului”.

La 8.06.2011, intimata a depus întâmpinare prin care s-a aparat în fapt si în drept, solicitând respingerea recursului ca nefondat.

Analizând sentinta atacata în raport de criticile formulate, vazând si dispozitiile articolului 3041 Cod procedura civila, Curtea a constatat ca recursul nu este fondat pentru urmatoarele considerente:

La 3.04.2003, între recurenta SC H. S. SRL si SC C. S. SA s-a încheiat contractul nr. 1, având ca obiect executarea unor lucrari. Întrucât beneficiarul SC C. S. SA nu a achitat contravaloarea lucrarilor, prin sentinta nr. 436/10.10.2005 pronuntata de Tribunalul Prahova Sectia Comerciala si de Administrativ, societatea a fost somata sa plateasca creditoarei 1.019.378,7 ron.

Împotriva debitoarei SC C. S. SA a fost deschisa procedura insolventei, în cadrul careia, prin sentinta nr. 144/2007, a fost confirmat planul de reorganizare propus de catre debitoare, care prevedea fuziunea acesteia prin absorbtie cu SC S. C. SA.

În adunarea creditorilor din 15.03.2007, recurenta a votat pentru acceptarea planului.

La pct. 6.2. din plan, s-au detaliat obligatiile preluate si modul de stingere a acestora.

Ca urmare a hotarârilor de fuziune, s-a procedat la predarea-preluarea elementelor de activ si pasiv, printr-un protocol încheiat în baza bilantului de la 31.07.2007, precizându-se ca obligatiile înscrise în tabelul definitiv rectificat al creantelor actualizat, aflat în dosarul de faliment nr. 174/2005 al Tribunalului Prahova, obligatii datorate la data deschiderii procedurii de reorganizare judiciara a SC C. S. SA, sunt preluate în totalitate de SC S. C. SA, anexa 2 a protocolului constituind-o planul de reorganizare, cu valorile si termenele de plata aprobate de creditori si confirmate de judecatorul-sindic.

În toate aceste documente, este prevazuta creanta recurentei în cuantum de 1.019.378,70 lei.

Prin sentinta nr. 601/21.11.2007, Tribunalul Prahova Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ a respins cererea de introducere în cauza a SC S. C. SA ca debitoare (luând în considerare planul de reorganizare dar apreciind ca societatea absorbanta nu poate fi debitoare, fata de aceasta nefiind deschisa procedura si neoperând o transmitere a calitatii procesuale pasive) si a dispus închiderea procedurii privind pe debitoarea SC C. S. SA, întrucât aceasta nu mai avea capacitate de folosinta, ca efect al fuziunii.

Ulterior, întrucât nu si-a îndeplinit obligatiile asumate, împotriva SC S. C. SA s-a declansat procedura insolventei.

Recurenta creditoare a solicitat înscrierea sa în tabelul de creante atât cu debitul principal în cuantum de 1.019.378,67 lei, cât si cu penalitatile de întârziere.

În mod corect judecatorul-sindic a considerat ca penalitatile de întârziere nu se cuvin întrucât, fiind vorba de o fuziune speciala intervenita în conditiile legii insolventei, societatea absorbanta nu se subroga în toate drepturile si obligatiile contractuale ale societatii absorbite, ci preia exclusiv activul si pasivul evidentiate în planul de reorganizare si în protocolul de predare-primire, precum si în bilantul încheiat la 31.07.2007. Drepturile si obligatiile sunt cele prevazute în planul de reorganizare, respectiv intimata avea obligatia de a efectua platile potrivit graficului cuprins la pct. 6.2. din plan.

Recurenta invoca dispozitiile art. 244 si 245 din Legea nr. 31/1990 asa cum erau în vigoare în forma republicata la 29.01.1998. În prezent, consecintele fuziunii sunt prevazute de art. 250 care, la alin. 1 lit. a, arata ca transferul activelor si pasivelor societatii absorbite va fi efectuat în conformitate cu regulile de repartizare stabilite în proiectul de fuziune.

Art. 102 alin. 2 din nu este aplicabil, intimata neavând calitatea de codebitor sau garant al SC C. S. SA.

Fata de cele aratate, conform art. 312 alin. 1 Cod procedura civila si art. 8 din Legea nr. 85/2006, Curtea a respins recursul ca nefondat.