Procedura insolventei. Înlocuire administrator judiciar. Motive temeinice. FalimentLichidare


Judecătorul sindic, relativ la înlocuirea lichidatorului, a retinut că, la data de 11 septembrie 2010, practicianul în insolventă P.V a fost arestat preventiv, pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită si trafic de influentă, săvârsite în legătură cu îndeplinirea atributiilor pe care le avea în această calitate.

Prin Încheierea nr.568 din 19.11.2010, pronuntată de Tribunalul Tulcea în dosar nr.150/88/2005, din oficiu, în temeiul art.22 alin.2 din Legea 85/2006, modificată, s-a dispus înlocuirea lichidatorului desemnat prin Sentinta civilă nr.1435/19.05.2006 a Tribunalului Tulcea cu lichidator C.I SPRL.

Pentru a pronunta această hotărâre, instanta de fond a retinut în esentă că, potrivit art.22 alin.2 din Legea 85/2006, în orice stadiu al procedurii, „judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice”.

În spetă, retine judecătorul sindic că, desi nu s-a pronuntat o condamnare împotriva lichidatorului, dosarul aflându-se în faza de judecată, măsura preventivă dispusă si cercetările efectuate în cauză, constituie motive temeinice ce justifică, la acest moment, înlocuirea sa.

Prin urmare, făcând aplicarea prevederilor art.22 alin.2 din Lg.85/2006, judecătorul sindic a dispus înlocuirea lichidatorului R.N IPURL Tulcea cu lichidator C.I SPRL, având ofertă depusă în dosar chiar înainte de deschiderea procedurii si care s-a remarcat prin eficientă în alte cauze.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs I.I.I IPURL TULCEA, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, sub aspectul faptului că, s-a pierdut din vedere împrejurarea că, prin Hotărârea nr.1/30.09.2010 asociatul unic P.V „cesionează integral părtile sociale detinute către noul asociat unic I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1968/20 octombrie 2010 la Biroul Notarial G. – Tulcea” , ocazie cu care în temeiul „art.74 al.3 din OUG nr.86/2006, respectiv ale Legii nr.254/2007 domnul P.Vl predă întreg portofoliul de dosare aflate în lichidare judiciară la IPURL R.N aceluiasi practician în insolventă I.I, conform protocolului – inventar”.

Se sustine de către recurentă că, nici un creditor al debitoarei SC S.P SRL, nu a solicitat înlocuirea sa, si mai mult, nu a fost prezent la data pronuntării încheierii recurate, astfel că, judecătorul sindic a procedat în mod nelegal, subiectiv si prematur la înlocuirea lichidatorului R.N IPURL, iar în motivarea încheierii acesta face confuzii între calitatea de lichidator si cea de practician în insolventă.

Se apreciază de către recurentă că, în spetă, judecătorul sindic si-a conferit atributii, pronuntând încheierea de înlocuire a lichidatorului, fără a fi fost în drept a o face, cu încălcarea disp.art.11 al.2 din Legea nr.85/2006, prin a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat, neexistând motive temeinice, în acest sens.

Examinând actele si lucrările dosarului, în raport cu probatoriul administrat în cauză, văzând si dispozitiile art.312 Cod pr.civilă, Curtea apreciază în sensul admiterii recursului, pentru următoarele considerente, în esentă:

Potrivit art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 cu completările si modificările ulterioare, „În orice stadiul al procedurii, judecătorul sindic, din oficiu sau la cererea comitetului creditorilor, îl poate înlocui pe administratorul judiciar, prin încheiere motivată, pentru motive temeinice. Încheierea de înlocuire se poate pronunta în camera de consiliu, de urgentă, cu citarea administratorului judiciar si a comitetului creditorilor”.

În spetă, din oficiu, la termenul de judecată din 19.11.2010, instanta – judecătorul sindic, a înteles a uzita de disp.textului de lege sus-citat, pentru a dispune înlocuirea lichidatorului desemnat R.N IPURL Tulcea, prin Sentinta civilă nr.1435/19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, cu lichidatorul C.I SPRL.

Pentru a pronunta sus-mentionata hotărâre, judecătorul sindic a motivat în esentă că, la data de 11.09.2010, practicianul în insolventă P.V a fost arestat preventiv pentru săvârsirea infractiunii de luare de mită si trafic de influentă, săvârsite în legătură cu îndeplinirea atributiilor pe care le avea în această calitate.

Măsura dispusă de instantă apare ca fiind nelegală, deoarece, în doctrină, s-a apreciat că, sintagma „motive temeinice” folosită de legiuitor pentru înlocuirea administratorului judiciar, chiar dacă nu este definită sau exemplificată, aprecierea asupra sa rămâne în sarcina judecătorului sindic, cu mentiunea că, trebuie să reprezinte încălcări flagrante a atributiilor prevăzute de lege sau dispuse de judecătorul sindic.

În contextul dat, Curtea retine că, nu orice culpă sau omisiune a practicianului în insolventă poate constitui motiv temeinic de înlocuire, ci numai acele fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolventă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor.

Probatoriul administrat în cauză, potrivit art.1169 Cod civil, face dovada că, anterior luării măsurii, asociatul unic si administrator coordonator al R.N IPURL în persoana domnului P.V, a înteles a decide prin:

– Hotărârea nr.1/30.09.2010 a asociatului unic al R.N SPRL Tulcea – P.V, în temeiul prevederilor actului constitutiv „Titlul VI art.18 pct.1 cesionează integral părtile sociale în valoare totală de 18.050 lei Practicianului în insolventă definitiv si I.I… înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1C 1854/2005”, iar prin:

– Hotărârea nr.2/30.09.2010 prin art.1 „Se retrage din întreprindere domnul P.Vl si se numeste lichidator judiciar si asociat unic al R.N IPURL, domnul I.I…, practician definitiv în insolventă, înregistrat în Tabloul UNPIR sub nr.1B1854/2008” , pentru ca, prin art.2 să se fi dispus : „Se ia act de cesiunea în întregime a părtilor sociale detinute de asociatul unic P.V, către noul asociat I.I, potrivit contractului de cesiune autentificat sub nr.1868/20.10.2010 la Biroul Notarial G. – Tulcea”.

În atare conditii, Curtea retine că, prin contractul de cesiune autentificat sub nr.1968/20.10.2010 de Notarul Public A:G, intervenit între P.V si I.I, cel dintâi, în calitate de asociat unic al IPURL, a înteles a cesiona cu titlu gratuit către cel din urmă, în întregime părtile sociale detinute, astfel că, la data luării măsurii, motivatia instantei privind arestarea numitului P.V, nu mai putea constitui „motiv temeinic” pentru a aplica sanctiunea.

Aceasta cu atât mai mult cu cât, prin Hotărârea nr.3/01.11.2010 asociatul unic al R.N IPURL TULCEA – I.I, a hotărât în temeiul actului constitutiv modificarea acesteia, sub aspectul denumirii si sediului, în sensul că, denumirea urma a fi I.I.I. IPURL, cu sediul în Tulcea.

Potrivit adeverintei nr.225/24.11.2010, eliberată de Uniunea Natională a Practicienilor în Insolventă din România, Curtea retine că, domnul I.I îsi desfăsoară activitatea ca practician în insolventă, în cadrul societătii civile profesionale de insolventă I.I.I. IPURL, în calitate de asociat coordonator, fiind înscris în Tabloul de evidentă al UNPIR , la Subsectiunea IC – practicieni definitivi asociati în societăti profesionale – sub nr.IC 1854, iar societatea este înscrisă în Tabloul de evidentă al membrilor UNPIR la Sectiunea a II-a – Societăti profesionale – sub nr.2A0263 si provine din fosta societate R.N IPURL ce si-a schimbat denumirea în III IPURL.

Concluzionând, Curtea apreciază că, în spetă nu sunt incidente disp.art.22 al.2 din Legea nr.85/2006 deoarece, nu avem de a face cu o culpă sau omisiune a practicianului în insolventă ce ar putea constitui motiv temeinic de înlocuire, cum de altfel, nu avem de a face cu fapte sau omisiuni grave ale practicianului în insolventă, care prejudiciază sau pun în pericol grav interesele colective ale creditorilor, atât timp cât, persoana arestată a cesionat în întregime părtile sale sociale către practicianul în insolventă I.I, care la rândul său, a procedat la modificarea chiar si a denumirii societătii, ce în prezent este înregistrată sub numele de I.I.I. IPURL.

Pe de altă parte, retine Curtea că, acelasi probatoriu administrat în cauză face dovada că, cu ocazia sedintei Adunării Generale a Creditorilor din data de 03.11.2010, toti creditorii prezenti la sedintă, inclusiv creditorul majoritar T. SA BUCUREŞTI au fost de acord cu mentinerea în continuare a lichidatorului judiciar, prin reprezentarea de către Practician în insolventă I.I al R.N IPURL, transformată în baza documentatiei în I.I.I. IPURL.

Pentru toate considerentele sus-expuse, si admitând recursul conform art.312 Cod pr.civilă, Curtea modifică în tot hotărârea recurată, în sensul înlăturării măsurii înlocuirii lichidatorului desemnat prin Sentinta civilă nr.1435/19.03.2006 a Tribunalului Tulcea, în dosar nr.150/88/2005, neexistând motive temeinice pentru luarea unei astfel de măsuri.