Procedura insolvenţei. Jurisprudență Faliment


Tribunalul GORJ Sentinţă comercială nr. 195/2013 din data de 18.02.2013

Dosar nr. ………….

Cod operator: 2443

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECȚIA A II-A CIVILĂ

Sentința nr. 195/2013

Ședința publică de la 18 Februarie 2013

Completul compus din:

Judecător sindic …………….

Grefier …………….

Pe rol fiind procedura insolvenței debitoarei SC………SRL și aprobarea raportului final si situațiilor financiare finale, precum și soluționarea obiecțiunilor formulate de creditorul …………….., la raportul final întocmit și depus de lichidator judiciar …………….., în contradictoriu cu creditorii ………………………….

La apelul nominal făcut în ședință publică, au răspuns, SG pentru creditor …………și practician în insolvență CI, din partea lichidatorului judiciar pentru debitoare, lipsă fiind ceilalți creditori.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefierul sindic, reprezentantul lichidatorului judiciar depune la dosar răspuns la obiecțiunile formulate de …………….., după care s-a acordat cuvântul .

Practician în insolvență CI, din partea lichidatorul judiciar pentru debitoare, a solicitat respingerea obiecțiunilor ………….. la raportul final, admiterea cererii, aprobarea raportului final si a situațiilor financiare finale și continuarea procedurii pentru întocmirea și depunerea cererii de închidere procedură.

Consilier juridic SG pentru creditor ………….., a solicitat admiterea cererii și aprobarea raportului final și a situațiilor financiare finale.

JUDECĂTORUL SINDIC ,

Asupra cererii de aprobare raport final și a contestației …………., constată și reține următoarele;

La data de 10.01.2013, lichidator judiciar ……………., desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC ……….. SRL, a depus la dosar, raportul final și situațiile financiare finale, sub nr. 87 din 9.01.2013.

Lichidatorul a arătat că, prin sentința nr.303 din 09 martie 2010, pronunțata în dosarul nr. 6663/95/2009 de judecătorul sindic al tribunalului Gorj, s-a dispus deschiderea procedurii falimentului împotriva SC ………… SRL.

În vederea îndeplinirii atribuțiunilor prevăzute de Legea nr. 85/2006, prin adresa nr. 1849/31.03.2010, a procedat la notificarea debitorului cu privire la deschiderea procedurii de faliment, efectele acesteia, precum și pentru a depune lista creditorilor ale căror creanțe s-au născut în cursul procedurii și documentele financiar-contabile necesare efectuării lichidării.

Prin adresa nr. 1849/31.03.2010 a notificat creditorii cunoscuți ………………., cu privire la deschiderea procedurii de faliment și termenele stabilite pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanțelor.

În urma deciziei de inventariere nr.2349/28.04.2010 emisă de lichidator, s-a procedat la notificarea debitoarei prin adresa nr.2366/28.04.2010, cu privire la demararea operațiunilor de inventariere, începând cu data de 04.05.2010, ora 10.00.

În urma notificării de inventariere, în data de 04.05.2010, un reprezentant al lichidatorului judiciar s-a deplasat la unul dintre punctele de depozitare ale debitoarei SC ……….. SRL, inventariindu-se o parte din bunuri, urmând ca ulterior un reprezentant al debitoarei să înștiințeze lichidatorul judiciar de data și ora inventarierii celorlalte bunuri existente în patrimoniul debitoarei, bunuri ce ar fi depozitate în altă locație, după cele declarate verbal de reprezentantul debitoarei.

În data de 28.06.2010, ora 12.30, a fost convocată Adunarea creditorilor, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea modalității de vânzare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, după cum urmează: prin licitație publică, individual, pornind de la prețurile stabilite prin raportul de evaluare, în etapele prevăzute în regulamentul de vânzare și 2.Aprobarea cheltuielilor cu evaluarea în sumă de 300 lei pentru toate bunurile debitoarei;

La ședința Adunării Creditorilor debitoarei SC………….. SR.L, convocată și prezidată de către lichidatorul judiciar ……………IPURL, în data de 28.06.2010 ora 12,30 s-au prezentat următorii creditori:

– ……………, reprezentat de doamna inspector asistent CC, conform delegație nr. 206/28.06.2010, care și-a exprimat punctul de vedere conform adresei nr. 29273/24.06.2010, potrivit cu care: este de acord cu vânzarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, în conformitate cu prevederile art. 116 și art. 117 din Legea 85/2006, prin licitație publică pornind de la prețurile stabilite prin raportul de evaluare. Referitor la etapele de valorificare a bunurilor prevăzute în Regulamentul de vânzare, ………………., este de acord parțial cu acesta , respectiv este de acord ca bunurile mobile ale debitoarei să fie vândute prin licitație publică cu strigare, individual, la prețurile stabilite prin raportul de evaluare. În cazul în care nu se va obține prețul de pornire la licitație în cadrul a 3 licitații, organizate consecutiv, prețurile de pornire la licitație vor fi reduse cu 25% față de cele stabilite prin raportul de evaluare. Prețurile de pornire la licitație nu conțin TVA, acestea adăugându-se la preț. Dacă după trei licitații săptămânale , consecutive, nu s-au obținut prețurile reduse cu 25% față de cele stabilite prin raportul de evaluare, vânzarea se va amâna la un alt termen, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Creditorilor a oricărei diminuări a prețurilor de pornire la licitație.

…………………………. este de acord cu cheltuielile cu evaluarea, în conformitate cu art. 23 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, în sumă de 300 lei, pentru toate bunurile debitoarei.

Așa cum s-a consemnat în procesul verbal depus la dosar, Adunarea creditorilor a hotărât următoarele: 1.Se aprobă modalitatea de vânzare a bunurilor mobile ale debitoarei, conform Regulamentului de Vânzare, cu precizarea că dacă după trei licitații săptămânale, consecutive, nu s-au obținut prețurile reduse cu 25% față de cele stabilite prin raportul de evaluare, vânzarea se va amâna la un alt termen, în vederea supunerii spre aprobare Adunării Creditorilor a oricărei diminuări a prețurilor de pornire la licitație și 2.Se aprobă cheltuielile de evaluare în sumă de 300 lei pentru toate bunurile debitoarei.

Prin încheierea nr. 872 din data de 29.06.2010, pronunțată de Tribunalul Gorj, în dosarul nr. ………………., a fost autorizat lichidatorul judiciar să efectueze publicațiile de vânzare și să organizeze licitații conform aprobării adunării creditorilor din data de 28.06.2010.

Prin urmare, a procedat la publicarea anunțurilor publicitare privind scoaterea la vânzare a bunurilor debitorului. Prin anunțurile publicate în ziarele “Curierul Național”; și “Ediție Specială de Oltenia”; din data de 14.07.2010, s-a stabilit că licitațiile se vor desfășura începând cu data de 19.07.2010, ora 11,00 și în continuare în fiecare zi de luni, ora 11,00 până la adjudecare.

La licitația de tip competitiv organizată în data de 15.10.2012, s-a prezentat adjudecatarul provizoriu SC …………… SRL, care a menținut oferta de 4000 lei, exclusiv TVA, pentru bunurile scoase la vânzare, respectiv Mașină de tricotat marca ,,Matec Mono 4C”; – 2 buc.

Având in vedere faptul că SC …………….. SRL a fost singurul participant la licitație și a oferit prețul de pornire la licitație , s-au adjudecat definitiv bunurile la prețul oferit de licitant, respectiv 4.000 lei, exclusiv TVA, sumă achitată integral, inclusiv TVA.

La termenul din data de 25.01.2011 a întocmit și a depus la dosarul cauzei Raportul asupra fondurilor obținute si planul de distribuire a sumelor încasate.

In temeiul art. 122 alin.1 din coroborat cu art. 7 alin. 9 din Legea nr. 85/2006, s-a procedat la publicarea notificării referitoare la depunerea Raportului privind fondurile obținute din lichidare si din încasarea de creanțe si a Planului de distribuire a sumelor încasate pe perioada procedurii de faliment, in Buletinul procedurilor de insolvență.

Notificarea cu privire la depunerea Raportului privind fondurile obținute din lichidare si din încasarea de creanțe si a Planului de distribuire a sumelor încasate pe perioada procedurii de faliment, a fost publicată in Buletinul procedurilor de insolvență nr. 1108 din data de 31.01.2011.

Prin sentința nr. 107 din 08.02.2011, pronunțată de judecătorul sindic în dosarul nr. …………….., a fost omologat Planul de distribuire a sumelor încasate pe perioada procedurii de faliment, depus la dosarul cauzei la 25.01.2011.

În consecință, a efectuat plățile ……………; OP nr. 2 / 03.02.2011: 231,34 lei către ……………..; OP nr. 3 / 03.03.2011: 15,60 lei către …………….ști; OP nr. 1 / 04.03.2011: 5.409 lei către …………………

La termenul din data de 12.11.2012 a întocmit și depus la dosarul cauzei al doilea Raport asupra fondurilor obținute si planul de distribuire a sumelor încasate.

In temeiul art. 122 alin.1 din Legea nr. 85/2006 coroborat cu art. 7 alin. 9 din Legea nr. 85/2006, s-a procedat la publicarea notificării referitoare la depunere, precum și a Raportului privind fondurile obținute din lichidare si din încasarea de creanțe si a Planului de distribuire a sumelor încasate pe perioada procedurii de faliment, in Buletinul procedurilor de insolvență.

Notificarea cu privire la depunere și Raportul privind fondurile obținute din lichidare si din încasarea de creanțe si a Planul de distribuire a sumelor încasate pe perioada procedurii de faliment au fost publicate in Buletinul procedurilor de insolvență nr. 16260 din data de 14.11.2012.

Având în vedere faptul că la Raportul privind fondurile obținute din lichidare si la Planul de distribuire a sumelor încasate pe perioada procedurii de faliment nu au fost obiecțiuni conform încheierii de ședință din data de 26.11.2012, a procedat la efectuarea plăților conform planului de distribuire, după cum urmează: OP nr. 2 /04.01.2013: 2.535,72 lei ……………; OP nr. 3/ 04.01.2013: 1.830,84 lei către ………………….; OP nr. 4/04.01.2013: 5,28 lei către …………….; OP nr. 5/04.01.2013: 28,16 lei către ………………… Tg-Jiu;

La data de 21 ianuarie 2013, creditorul …………….. a depus la dosar obiecțiuni la raportul final, solicitând completarea raportului cu precizările referitoare la activitatea desfășurată de administratorii societății și cu privire la cauzele și împrejurările care au determinat starea de insolvență a debitoarei, precizări necesare în vederea analizării oportunității formulării unei cereri de atragere a răspunderii patrimoniale, în conformitate cu disp.art.138 alin.3 din Legea nr. 85/2006,

Că, în raportul final, lichidatorul a arătat că bunurile debitoarei au fost valorificate și sumele încasate au fost distribuite creditorilor, fără a preciza dacă din documentele puse la dispoziție de reprezentanții debitoarei au reieșit fapte privind atragerea răspunderii patrimoniale, în conformitate cu disp.art.138 alin.3 din Legea 85/2006,

Referitor la achitarea sumei de 5,28 lei cu OP nr.5/4.01.2013, creditorul arată că nu a fost încasată această sumă.

În ședința publică din 18.02.2012, lichidatorul judiciar a depus la dosar răspunsul la obiecțiunile formulate de creditorul …………….., solicitând respingerea acestor obiecțiuni și arătând că, potrivit art. 129 din Legea nr.85/2006, raportul final este un act care, potrivit datelor obligatorii pe care le conține, prezintă situațiile financiare rezultate ca urmare a lichidării bunurilor debitorului, situația distribuirilor realizate, sumele reziduale si destinația lor, date ce se pot identifica în Raportul final întocmit de lichidatorul judiciar.

Faptul că lichidatorul nu și-a manifestat poziția față de oportunitatea formulării cererii de atragere răspundere patrimoniale față de administratorii debitoarei, se datorează faptului că nu au fost identificate elemente pentru solicitarea antrenării răspunderii membrilor organelor de conducere ale debitorului, în condițiile limitativ prevăzute de art. 138, alin. 1 din Legea nr. 85/2006.

Referitor la susținerea creditoarei că nu a încasat suma cuvenită din ultimul Plan de distribuție depus la dosar, a anexat în copie extrasul de cont nr. 1 din data de 05.02.2013(anexat), din care reiese faptul că s-a achitat suma cuvenită creditoarei …………… București.

Din prevederile Legii 85/2006 nu reiese faptul că lichidatorul judiciar avea obligația de a convoca o ședința a Comitetului creditorilor sau a adunării creditorilor pentru analiza oportunității formulării unei cereri întemeiate pe dispozițiile art.138 din Legea nr.85/2006.

Judecătorul sindic, examinând obiecțiunile formulate prin prisma dispozițiilor art. 138 alin. 3 din Legea nr. 85/2006 potrivit cu care, dacă administratorul judiciar ori, după caz, lichidatorul judiciar nu a indicat persoanele culpabile de starea de insolvență a debitorului si/sau a hotărât că nu este cazul să introducă acțiunea prevăzută la alin. 1, aceasta poate fi introdusă de președintele comitetului creditorilor în urma hotărârii adunării creditorilor ori, dacă nu s-a constituit comitetul creditorilor, de un creditor desemnat de adunarea creditorilor; de asemenea, poate introduce această acțiune, în aceste condiții, creditorul care deține mai mult de 50% din valoarea creanțelor înscrise la masa credală – constată și reține că acestea sunt nefondate și vor fi respinse ca atare, cu următoarea motivare:

Din conținutul art. 129 din Legea nr. 85/2006, rezultă că acest act trebuie să conțină date exacte, să reflecte situația financiară finală a debitoarei în procedură ca urmare a lichidării bunurilor și distribuirii sumelor, ori sub acest aspect, raportul întocmit și depus de practicianul în insolvență întrunește aceste condiții, având ca bază, tocmai rapoartele de activitate anterioare referitoare la vânzarea bunurilor și distribuirile de sume, rapoarte care au fost notificate prin BPI și nu au fost contestate de persoanele interesate.

De esența formulării cererii de antrenare a răspunderii în temeiul art. 138, este tocmai identificarea în raportul întocmit în conformitate cu art. 59 alin. 1) din Legea nr. 85/2006, a persoanelor cărora le-ar fi imputabilă apariția stării de insolvență a debitorului, ori în speță, un astfel de raport s-a întocmit, a fost adus la cunoștința creditorilor conform legii dar, nefiind identificate elemente pentru solicitarea antrenării răspunderii în condițiile expres prevăzute de legiuitor, lichidatorul judiciar nu a formulat o astfel de cerere, însă aceasta nu este o vulnerabilitate a raportului final.

La dosarul cauzei, a fost depus în copie extrasul de cont nr. 1/05.02.2013 din care rezultă că s-a achitat suma cuvenită creditoarei ……………., astfel încât și sub acest aspect, obiecțiunile la raportul final sunt nefondate.

Pe cale de consecință, raportul final publicat în BPI nr.527 din 11.01.2013, fiind întocmit cu respectarea dispozițiilor legale și obiecțiunile …………… fiind nefondate, acestea vor fi respinse ca atare și va fi aprobat raportul final în temeiul prezentelor considerente și a dispozițiilor art. 129 alin. 2) din Legea nr. 85/2006.

Va fi acordat termen pentru închiderea procedurii la data de 18.03.2013.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Respinge obiecțiunile formulate de …………….., cu sediul în București, strada ………………..

Admite cererea formulată de lichidator judiciar ……………. IPURL, desemnat să administreze procedura insolvenței debitoarei SC………SRL , cu sediul în comuna …………….., sat …………, județul Gorj, CIF RO……………., număr de ordine în registrul comerțului …………………, în contradictoriu cu creditorii …………………

In baza art.129 din Legea nr.85/2006 aprobă raportul final nr. 87 din 9.01.2013.

Termen pentru închiderea procedurii la data de 18 martie 2013.

Cu recurs .

Pronunțată în ședința publică din 18 februarie 2013 la Tribunalul Gorj .

Judecător sindic , Grefier ,