Procedura insolventei. Lipsa calitatii procesuale active în cazul recurentului care nu a fost parte în judecata la prima instanta a cererii de atragere a raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere pentru pasivul debitorului. Societăţi com


– Legea nr.85/2006, art.138, alin.1 si 3

Dispozitiile art.138 alin.1 si 3 coroborate cu art.7 alin.2 din Legea nr.85/2006 prevad în mod limitativ în ceea ce priveste judecata cererii de atragere a raspunderii patrimoniale în cadrul procedurii insolventei, calitatea procesuala activa pentru administratorul judiciar, lichidator, comitetul creditorilor sau creditorul care detine mai mult de 50% din valoarea tuturor creantelor, dupa caz, iar calitatea procesuala pasiva pentru membrii organelor de conducere si alte persoane. O alta persoana decât cele mentionate, chiar daca are calitatea de creditor în procedura insolventei, daca nu a avut calitatea de parte la judecata în prima instanta a cererii de atragere a raspunderii nu poate avea nici calitatea procesuala activa pentru formularea recursului împotriva hotarârii prin care s-a solutionat aceasta cerere de catre judecatorul sindic.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI SECTIA A VI-A COMERCIALA

DECIZIA COMERCIALA nr.1281 din 04.11.2010)

Prin cererea formulata în data de 30.09.2009 la Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala, în cauza constituind obiectul dosarului nr.47932/3/2008 privind procedura insolventei prevazuta de legea 85/2006 derulata împotriva debitorului SC DI SRL, reclamantul T&A SPRL, administratorul judiciar (ulterior lichidator) desemnat în cauza, a chemat în judecata pârâtul B.V.D. solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna, în temeiul art.138 alin.1 lit.a din legea mentionata atragerea raspunderii patrimoniale a pârâtului pentru pasivul debitorului, în cuantum de 244748,82 lei.

De asemenea, prin cererea formulata în cauza la 10.03.2010 lichidatorul judiciar a solicitat dispunerea închiderii procedurii insolventei în cauza în temeiul art.131 din Legea 85/2006.

Prin sentinta comerciala nr.2188 pronuntata la 10.03.2010 în dosarul 47932/3/2009 Tribunalul Bucuresti – Sectia a VII a Comerciala, prin judecatorul sindic, a dispus respingerea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale, ca neîntemeiata precum si închiderea procedurii insolventei derulata împotriva debitorului, în temeiul art.131 din Legea 85/2006, totodata cu masurile de ordin procedural legal aferente închiderii procedurii.

Pentru a pronunta aceasta sentinta comerciala tribunalul a retinut ca în cauza nu s-a probat îndeplinirea în mod cumulativ a conditiilor prevazute de lege sub aspectul admisibilitatii cererii de atragere a raspunderii, referitoare la existenta unei fapte ilicite, a prejudiciului, a legaturii de cauzalitate dintre acestea si a vinovatiei si, pe de alta parte, nu s-au identificat în fapt în averea debitorului bunuri, astfel ca nu se mai justifica o eventuala continuare a procedurii insolventei în scopul acoperirii pasivului debitorului.

Împotriva acestei sentinte comerciale a declarat recurs creditorul CP (GULF) LTD prin mandatar SC CRC SRL, solicitând în principal modificarea hotarârii atacate în sensul admiterii cererii de atragere a raspunderii si, în subsidiar casarea hotarârii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea administrarii de noi probatorii.

În motivarea recursului s-a aratat, în esenta, în raport cu dispozitiile art.3049 si art.3041 C.pr.civ. ca în mod gresit tribunalul a retinut ca nu sunt îndeplinite conditiile legale pentru admiterea cererii de atragere a raspunderii patrimoniale a pârâtului chemat în judecata.

Curtea a invocat, din oficiu, exceptia lipsei calitatii procesuale active a recurentei CP (GULF) LTD, cu privire la care, analizând actele dosarului, a retinut urmatoarele:

Dispozitiile art.138 alin.1 si 3 din Legea 85/2006, în forma în vigoare existenta la data formularii cererii întemeiate pe dispozitiile art.138 din legea mentionata prevad în mod expres si limitativ calitatea procesuala activa necesara pentru formularea actiunii în atragerea raspunderii patrimoniale a membrilor organelor de conducere ale debitorului, în principal pentru administratorul judiciar sau lichidator si, numai în subsidiar, comitetului creditorilor sau creditorului care detine mai mult de jumatate din valoarea tuturor creantelor. Prin urmare, în cadrul procedurii insolventei, în judecata actiunii formulate în temeiul art.138 din Legea 85/2006 pot fi parti, în mod individual, dupa caz, subiectele de drept mentionate mau sus în principal, respectiv, în subsidiar, în calitate de reclamanti si, pe de alta parte, membrii organelor de conducere, în calitate de pârâti.

Potrivit art.7 alin.2 din Legea 85/2006, în procedurile contencioase prevazute de legea mentionata sunt citate în calitate de parti numai persoanele ale caror drepturi sau interese au fost supuse efectiv, prin cererea formulata, spre solutionare judecatorului sindic, în conditii de contradictorialitate.

În speta, cererea întemeiata pe dispozitiile art.138 din Legea 85/2006 a fost formulata în calitate de reclamant, de administratorul judiciar (ulterior lichidatorul) desemnat în cauza, împotriva pârâtului, fostul administrator statutar al societatii debitoare.

Fata de acestea, chiar daca interesati de modul de solutionare a cererii respective sunt si creditorii în procedura sau alte terte persoane, adica si recurenta CP (GULF) LTD, în mod individual, aceasta a ramas, fata de judecata cererii de atragere a raspunderii patrimoniale un tert. Calitatea de creditor a CP (GULF) LTD, privita în mod distinct în cadrul procedurii insolventei derulata împotriva societatii debitoare nu este de natura sa îi confere acesteia si calitatea procesuala în ceea ce priveste cererea de atragere a raspunderii patrimoniale, deoarece ar fi contrar dispozitiilor exprese din legea speciala aplicabila în materia insolventei judiciare. Aceasta în conditiile în care recursul nu priveste decât modul în care tribunalul a solutionat cererea întemeiata pe art.138 din Legea 85/2006, iar nu si închiderea procedurii insolventei propriu-zise, dat fiind ca prin recurs s-a solicitat modificarea sentintei atacate doar referitor la aceasta cerere.

În conditiile în care CP (GULF) LTD nu a avut calitate procesuala la judecata în prima instanta a cererii de atragere a raspunderii patrimoniale, aceeasi societate nu poate avea calitate procesuala activa nici în ceea ce priveste formularea recursului cu privire la modul de solutionare a cererii respective.

Prin urmare, considerând întemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active Curtea a admis-o si, în consecinta, a respins recursul în cauza, ca fiind formulat de o persoana fara calitate procesuala activa.