Procedura insolventei. Numire administrator judiciar provizoriu. Faliment


– Legea nr.85/2006, art.11 lit.c

Potrivit art.11 lit.c) din Legea nr.85/2006 judecatorul-sindic este obligat sa desemneze administratorul judiciar provizoriu solicitat de catre creditorul care a cerut deschiderea procedurii si doar în cazul în care nu s-a solicitat acest lucru, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI – SECTIA A VI-A CIVILA,

DECIZIA COMERCIALA NR.1183 R din 02.09.2011)

Prin sentinta comerciala nr.72/08.03.2011 pronuntata de Tribunalul Calarasi a fost admisa cererea formulata de creditoarea B.R.D. – Sucursala Calarasi, dispunându-se deschiderea procedurii generale a insolventei împotriva debitorului SC K SRL, numindu-se administrator judiciar pe C.C. I IPURL Constanta – Sucursala Calarasi care urmeaza sa îndeplineasca atributiile prevazute de art.20 din lege cu o remuneratie de 1.000 lei/luna.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, judecatorul-sindic a constatat, în esenta, faptul ca sunt întrunite conditiile prevazute de art.3 si art.33 din Legea nr.85/2006 în ceea ce priveste creanta creditoarei.

Referitor la cererea formulata de creditoare de numire din nou, în calitate de administrator judiciar, a C.I.I. H.N., judecatorul-sindic a considerat-o neîntemeiata având în vedere ca acelasi administrator judiciar a fost numit în cauza în ciclul procesual anterior, însa acesta nu si-a îndeplinit în mod corect atributiile prevazute de lege si de dispozitiile instantei, motiv pentru care a numit un alt administrator judiciar având o experienta mai vasta si o infrastructura de personal apta pentru a administra aceasta procedura, în speta C.C. I IPURL Constanta – Filiala Calarasi.

Împotriva acestei sentinte formuleaza recurs creditoarea B.R.D., recursul vizând doar numirea ca administrator judiciar provizoriu a C.C. I IPURL Constanta, numire pe care o considera nelegala si netemeinica pentru urmatoarele motive:

Judecatorul-sindic a procedat în mod gresit la numirea altui administrator judiciar decât cel solicitat de catre creditoarea recurenta, încalcând dispozitiile art.11 lit.c din Legea nr.85/2006, numirea unui alt administrator judiciar putând fi facuta de judecatorul-sindic numai cu o motivare temeinica si legala a acestei masuri.

În ceea ce priveste aprecierea judecatorului-sindic ca administratorul judiciar nu si-a îndeplinit corect atributiunile recurenta face precizari prin care învedereaza Curtii faptul ca acesta si-a îndeplinit întocmai atributiile, acesta fiind si motivul pentru care a solicitat numirea acestuia, iar din experientele anterioare în procedura insolventei, cunoscând modul defectuos în care îsi desfasoara activitatea C.C. I IPURL Constanta (Filiala Calarasi) a solicitat sa nu fie numita aceasta societate de lichidare, solicitare de care judecatorul-sindic nu a tinut seama.

În recurs nu au mai fost administrate probe noi.

Analizând actele si lucrarile dosarului, Curtea constata ca recursul este fondat, pentru urmatoarele considerente:

Prezenta cerere formulata de catre recurenta, în calitate de creditor, privind deschiderea procedurii insolventei fata de debitoarea SC K SRL a format obiectul dosarului nr.3624/116/2009, prin sentinta comerciala nr.330/F/31.08.2010 pronuntata de aceeasi instanta de fond, fiind admisa cererea, ocazie cu care a fost desemnat ca administrator judiciar provizoriu al debitoarei – Cabinetul Individual de Insolventa H.N.

Sentinta comerciala nr.330/F/31.08.2010 a fost casata de catre Curtea de Apel Bucuresti prin decizia comerciala nr.1556/30.11.2010, cauza fiind trimisa spre rejudecare aceleiasi instante, Curtea retinând ca instanta de fond a facut o motivare sumara a hotarârii din cuprinsul careia nu rezulta ce a avut în vedere atunci când a dat solutia de admitere a cererii si a încalcat principiul dreptului la aparare.

Rejudecând dupa casare, Tribunalul Calarasi, fara a tine seama de cererea creditoarei BRD privind numirea ca administrator judiciar provizoriu a unei anumite persoane, respectiv a C.C.I. H.N., a procedat la numirea în aceasta calitate a C.C. I IPURL Constanta – Filiala Calarasi, în pofida opozitiei creditoarei în acest sens.

Potrivit art.11 lit.c din Legea nr.85/2006 judecatorul-sindic este obligat sa desemneze motivat, prin sentinta de deschidere a procedurii, un practician în insolventa compatibil dintre cei care au depus oferta de servicii în acest sens la dosarul cauzei, a administratorului judiciar provizoriu care va administra procedura pâna la confirmarea ori, dupa caz, înlocuirea sa de catre adunarea creditorilor sau creditorul care detine cel putin 50% din valoarea creantelor.

Potrivit aceluiasi text de lege judecatorul-sindic va desemna administratorul judiciar provizoriu solicitat de catre creditorul care a solicitat deschiderea procedurii si doar în cazul în care nu s-a solicitat acest lucru, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte la dosarul cauzei.

Nesocotind dispozitiile imperative ale art.11 lit.c) din lege, în sensul ca nu a tinut seama de cererea expresa formulata de catre recurenta-creditoare în sensul numirii unui anumit administrator judiciar provizoriu, cererea privind deschiderea procedurii fiind formulata de catre aceasta, judecatorul-sindic a procedat la numirea unui alt practician în insolventa.

Refuzul judecatorului-sindic privind numirea administratorului judiciar solicitat de catre recurenta a avut la baza analiza activitatii desfasurate de catre acesta în ciclul procesual anterior, apreciere gresita si nelegala având în vedere ca toate actele de procedura desfasurate de catre administratorul judiciar C.C.I. H.N. sunt desfiintate de drept, retroactiv, urmare a deciziei de casare.

Fata de cele mai sus aratate, Curtea constata ca masura dispusa de catre judecatorul-sindic este nelegala, în contradictie cu dispozitiile art.11 lit.c) din Legea nr.85/2006, motiv pentru care în temeiul art.312 alin.1 Cod procedura civila raportat la art.304 pct.9 Cod procedura civila a admis recursul, a modificat în parte sentinta atacata în sensul numirii ca administrator judiciar a C.C.I. H.N., mentinând celelalte dispozitii ale sentintei atacate.