Procedura insolvenţei. Societăţi pe acţiuni Faliment


Legea nr. 147/1997, republicată, art. 20 alin. 1 şi 3

Judecătorul nu poate trece la soluţionarea fondului cererii de chemare în judecată în condiţiile în care nu s-a îndeplinit obligaţia de achitare a taxei de timbru şi a timbrului judiciar.

Excepţia netimbrării prevalează asupra celorlaltor aspecte de ordin procedural şi asupra chestiunilor de fond.

Prin Sentinţa nr. 4065/6.12.2010 a Tribunalului Harghita, s-a admis cererea creditoarei S.C. S.L. S.R.L., pentru deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. V.I. S.R.L., a fost desemnat administrator judiciar G.M.C. S.P.R.L., fiind dispuse măsurile care se impun ca urmare a deschiderii procedurii generale a insolvenţei.

În considerentele hotărârii atacate s-a reţinut că debitoarea nu a contestat starea de şi că, întrucât datoria nu a fost achitată, deşi au trecut mai mult de 90 de zile de la data scadenţei, s-a apreciat că debitoarea este în stare vădită de insolvenţă, iar cererea creditoarei îndeplineşte cerinţele prev. de art. 31 din Legea nr. 85/2006.

Împotriva acestei Sentinţe, a declarat recurs, în termenul legal, creditoarea S.C. S.L. S.R.L., criticând hotărârea atacată ca nelegală, susţinând, în esenţă, că se impune casarea hotărârii atace şi, pe fondul cauzei, anularea ca netimbrată a cererii, având în vedere faptul că S.C. S.L. S.R.L., nu şi-a timbrat, în termenul stabilit de instanţă, cererea de deschidere a procedurii insolvenţei.

Examinând hotărârea atacată, prin prisma acestor considerente, precum şi din oficiu, potrivit art. 3041 Cod procedură civilă, Curtea a constat următoarele:

Deşi a fost legal citată pentru termenul din 6.12.2010, creditoarea S.C. S.L. S.R.L., nu şi-a îndeplinit obligaţia legală instituită în sarcina sa, privind timbrarea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei debitoarei S.C. V.I. S.A., cu toate că prima instanţă i-a pus în vedere creditoarei, prin citaţie, cuantumul exact al taxei judiciare de timbru şi valoarea timbrului judiciar. Citaţia a fost primită de creditoare la data de 1 octombrie 2010. Judecătorul sindic nu a observat, cu ocazia soluţionării cererii de deschidere a procedurii, neîndeplinirea obligaţiei de timbrare, de către creditoare.

În aceste condiţii, Curtea constată că, în cauză, sunt aplicabile dispoziţiile art. 20 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 147/1997, art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 32/1995, potrivit cărora, neîndeplinirea obligaţiilor de plată până la termenul stabilit de instanţă, se sancţionează cu anularea cererii.

În consecinţă, Curtea, a reţinut că recursul debitoarei este întemeiat, urmând ca potrivit art. 312 alin.1 teza I Cod procedură civilă, să fie admis, şi, pe cale de consecinţă, s-a dispus modificarea în tot a hotărârii atacate, în sensul anulării ca netimbrate a cererii formulate de creditoare, pentru deschiderea proceduri debitoarei S.C. V.I. S.A.