Procedura insolvenţei. Termenul de contestare a tabelului preliminar de creanţe. Creditor nenotificat de practician cu privire la înscrierea parţială a creanţei declarate. Irelevanţă Societăţi comerciale


Legea nr. 85/2006 – art. 7 alin. (7) şi art. 73

Codul de procedură civilă – art. 103

Creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanţelor sunt prezumaţi că au în cunoştinţă, printre altele, şi termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe, termen care nu va putea depăşi 20 de zile pentru procedura generală, respectiv 10 zile în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii de colectivă.

Contestaţiile cu privire la creanţele şi drepturile de preferinţă trecute de administratorul judiciar/lichidator în tabelul preliminar de creanţe trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.

Neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării, în acelaşi termen urmând să fie arătate şi motivele împiedicării.

Curtea de Apel Timişoara, Secţia comercială,

Decizia civilă nr. 1700 din 27 septembrie 2011, dr. C.B.N.

Prin sentinţa comercială nr. 881 din 11 mai 2011 pronunţată în dosarul nr. 7943/108/2010 judecătorul-sindic din cadrul Tribunalului Arad a admis în parte contestaţia la tabelul preliminar de creanţe formulată de debitoarea S.C. F S.R.L. Vladimirescu şi a dispus înscrierea în tabelul a creditoarei S.C. A S.R.L. cu creanţa de 29.549,44 lei în loc de 55.165 lei, a înlăturat din tabelul preliminar creditorul I.T.M. Arad şi a respins contestaţia în ceea ce priveşte creanţa S.C. M IFN S.A. Bucureşti.

Pentru a hotărî astfel, în ceea ce priveşte contestaţia creditoarei S.C. M IFN S.A. Bucureşti, judecătorul-sindic a reţinut că contestaţia acestei creditoare, care solicită înscrierea sa în tabelul de creanţe şi cu suma de 101.318,42 lei, reprezentând daune-interese, a fost trimisă prin poştă la data de 21 aprilie 2011, iar tabelul preliminar a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă din 11 martie 2011. Or, art. 73 alin. (2) din prevede un termen de 5 zile pentru formularea contestaţiilor la tabelul preliminar, termen care curge de la publicarea acestuia, ceea ce determină concluzia că cererea creditoarei este tardivă.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs creditoarea S.C. M IFN S.A. Bucureşti, solicitând casarea ei şi trimiterea cauzei spre rejudecare, cu motivarea că în mod greşit i-a fost respinsă contestaţia ca tardivă, soluţia tribunalului fiind nelegală şi netemeinică. Dispoziţiile art. 72 din Legea nr. 85/2006 stabilesc în sarcina administratorului judiciar atât obligaţia de afişare a tabelului preliminar de creanţe la uşa instanţei şi comunicarea lui debitorului, cât şi obligaţia de notificare de îndată a creditorilor ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabel sau înlăturate. Dacă afişarea tabelului preliminar la uşa instanţei ţine loc de comunicare către creditorii ale căror creanţe au fost acceptate necondiţionat de către administrator, pentru creditorii ale căror creanţe nu au fost acceptate sau au fost acceptate parţial este impusă notificarea individuală, cu arătarea motivelor ce au determinat această soluţie. Dacă un creditor a cărui creanţă a fost înlăturată nu a fost notificat potrivit dispoziţiilor susmenţionate, ci a aflat de respectiva măsură abia după împlinirea termenului de depunere a contestaţiilor, nu se poate reţine culpa acestuia în ceea ce priveşte nerespectarea termenului de contestare. Este adevărat că creditorul are cunoştinţă de termenul de depunere a contestaţiilor fixat prin sentinţa de deschidere a procedurii insolvenţei, însă interesul său de a formula o astfel de contestaţie putea să devină actual doar la momentul la care ar fi fost notificat în legătură cu respingerea sau admiterea parţială a creanţei.

Prin decizia civilă nr. 1700 din 27 septembrie 2011 Curtea de Apel Timişoara a respins ca nefondat recursul declarat de creditoarea S.C. M IFN S.A. Bucureşti împotriva sentinţei comerciale nr. 881 din 11 mai 2011 a Tribunalului Arad.

Pentru a pronunţa această soluţie Curtea a reţinut că în speţă nu sunt incidente cazurile de recurs prevăzute de pct. 8 şi 9 ale art. 304, hotărârea de respingere ca tardiv formulată a contestaţiei creditoarei S.C. M IFN S.A. Bucureşti la tabelul preliminar al creanţelor debitoarei S.C. F S.R.L. Vladimirescu întocmit de administratorul judiciar S.C.P. E S.P.R.L. Arad nefiind lipsită de temei legal ori dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, judecătorul-sindic neinterpretând greşit actul juridic dedus judecăţii şi nici nu a schimbat natura ori înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, cum nejustificat susţine societatea recurentă.

Într-adevăr, administratorul judiciar, cu toate că a înlăturat de la înscrierea pe tabelul preliminar al creanţelor debitoarei S.C. F S.R.L. Vladimirescu suma de 101.318,42 lei, reprezentând, la cursul B.N.R. din data de 28 noiembrie 2010, echivalentul sumei de 23.586,56 euro, cu care creditoarea S.C. M IFN S.A. Bucureşti solicita să fie trecută, alături de creanţa de 24.932,18 lei, care i-a fost acceptată, a omis să o notifice pe recurentă despre această împrejurare, în ciuda faptului că alin. (4) al art. 72 din Legea nr. 85/2006, modificată, dispune că, odată cu afişarea tabelului, administratorul judiciar/lichidatorul va trimite de îndată notificări creditorilor, ale căror creanţe sau drepturi de preferinţă au fost trecute parţial în tabelul preliminar de creanţe sau înlăturate, precizând, totodată, şi motivele.

Însă, cum în mod corect a reţinut şi judecătorul-sindic, această omisiune a practicianului nu are prevăzută nicio sancţiune. Din contră, alin. (2) al art. 73 din acelaşi act normativ prevede în mod imperativ următoarele: contestaţiile trebuie depuse la tribunal în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar, atât în procedura generală, cât şi în procedura simplificată.

În speţă, contestatoarea, deşi avea cunoştinţă atât de derularea procedurii de insolvenţă faţă de debitoarea S.C. F S.R.L. Vladimirescu, declarându-şi în timp util creanţa pe care o pretindea faţă de aceasta din urmă, nu a formulat contestaţie împotriva măsurii administratorului judiciar prin care acesta a înlăturat o parte din sumele reclamate, în termenul prevăzut de Legea insolvenţei. Or, pe de o parte, este ştiut faptul că potrivit art. 103 din Codul de procedură civilă, cu care Legea nr. 85/2006 se completează, în conformitate cu dispoziţiile art. 149, neexercitarea oricărei căi de atac şi neîndeplinirea oricărui alt act de procedură în termenul legal atrage decăderea, afară de cazul când legea dispune altfel sau când partea dovedeşte că a fost împiedicată printr-o împrejurare mai presus de voinţa ei. În acest din urmă caz, actul de procedură se va îndeplini în termen de 15 zile de la încetarea împiedicării, în acelaşi termen urmând să fie arătate şi motivele împiedicării, recurenta neformulând în faţa primei instanţe nicio cerere de repunere în termen. Pe de altă parte, alin. (7) al art. 7 din legea-cadru statuează că creditorii care au înregistrat cereri de admitere a creanţelor sunt prezumaţi că au în cunoştinţă termenele prevăzute la art. 62 ori la art. 107, 108 sau 109, după caz, iar art. 62 se referă, printre altele, şi la termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe, termen care, nu va putea depăşi 20 de zile pentru procedura generală, respectiv 10 zile în cazul procedurii simplificate, de la expirarea termenului de la lit. b) a art. 62 (este vorba de termenul-limită pentru înregistrarea cererilor de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, care va fi de maximum 45 de zile de la deschiderea procedurii de executare colectivă).

Faţă de cele arătate, cum contestaţia la tabelul preliminar a fost depusă de creditoare la poştă abia în data de 21 aprilie 2011, iar tabelul de creanţe a fost publicat de practician în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 2889 din 11 martie 2011, este evident că societatea creditoare nu a respectat termenul prevăzut de lege în acest sens.