Procedura lichidarii voluntare. Înregistrare mentiuni în Registrul Comertului. Radiere. Lichidare


Art.VI – OUG nr.43/2010

Prin cererea înregistrată sub nr.2819/88/25.08.2010 la Tribunalul Tulcea, Oficiul National al Registrului Comertului, a solicitat radierea SC A. AMS SNC, înregistrarea în registrul comertului a mentiunii de radiere, comunicarea si efectuarea publicitătii încheierii, în conditiile prevăzute de lege.

Prin sentinta civilă nr.370/21.10.2010 pronuntată de Tribunalul Tulcea s-a admis cererea formulată de reclamanta Oficiul National al Registrului Comertului Bucuresti prin Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Tulcea si, în temeiul art.VI alin.2 din OUG nr.43/2010, coroborat cu art.3 din OUG nr.116/2009, cu modificările ulterioare, s-a dispus radierea din Registrul Comertului a SC A. AMS SNC si înregistrarea în Registrul Comertului a încheierii de radiere.

Pentru a pronunta această solutie, instanta de fond a retinut că prin hotărârea asociatilor din 17 octombrie 1993 autentificată sub nr.8119/21.10.1993 asociatii SC A. AMS SNC au decis dizolvarea societătii începând cu 17 octombrie 1993, precum si lichidarea, fiind stabilită totodată si componenta comisiei de lichidare.

Din certificatul emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Tulcea rezultă că mentiunea privitoare la dizolvarea societătii a fost înregistrată în Registrul Comertului.

S-a retinut că, potrivit art.VI alin.1 din OUG nr.43/2001, prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică în mod corespunzător si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, dată de la care curg termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

De asemenea, s-a motivat că art.VI alin.2 din acelasi act normativ stipulează că, prin exceptie de la dispozitiile alin.1, societătile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentintă a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul societătii, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. Solutionarea cererii se face cu citarea societătii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanta de Urgentă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului se aplică în mod corespunzător.

Din verificarea înscrisurilor anexate, s-a constatat că societatea în discutie se află în lichidare voluntară de mai mult de 3 ani, procedura de lichidare demarând în baza hotărârii asociatilor societătii din data de 17.10.1993.

Făcând aplicarea prevederilor legale mentionate, instanta a admis cererea si a dispus radierea din Registrul Comertului a SC A. AMS SNC.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta DGFP Tulcea, care a criticat solutia primei instante ca fiind nelegală.

Recurenta a sustinut, în esentă, că art.VI din Legea nr.31/1990 modificată prin OUG nr.43/2010, alin.(1) prevede că, se aplică în mod corespunzător si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute la art.260 fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Consideră că exceptia prevăzută la alin.(2) potrivit căreia societătile comerciale care la data intrării în vigoare a OUG nr.43/2010 se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de trei ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului este discriminatorie pe de o parte fată de restul agentilor economici ce parcurg toate etapele de dizolvare/lichidare voluntară, respectiv radierea, iar pe de altă parte, fată de creditorii ce nu si-au recuperat datoriile restante pe care societatea aflată în dizolvare/lichidare voluntară le are fată de aceasta.

Astfel, potrivit legislatiei în vigoare, după ce lichidarea voluntară a fost efectuată la ORC, reprezentantul firmei trebuie să depună cererea însotită de o serie de documente, cum ar fi bilantul de lichidare aprobat de asociati, certificatul de atestare fiscală din care rezultă că societatea nu are datorii la bugetul de stat si la contributiile sociale, certificatul de înregistrare si dovada privind plata taxelor legale.

La data solicitării radierii de către ORC de pe lângă tribunalul Tulcea debitoarea SC A. AMS SNC figura în evidentele fiscale cu un debit în cuantum de 312 lei, reprezentând obligatii fiscale restante la bugetul de stat.

Solicită admiterea recursului, modificarea sentintei recurate în sensul respingerii cererii ORC Tulcea privind radierea societătii.

Intimatul reclamant ORC, prin întâmpinare, a solicitat respingerea recursului declarat de pârâtă ca nefondat si mentinerea sentintei pronuntate de instanta de fond ca fiind legală si temeinică.

Analizând cauza sub aspectul motivelor invocate, Curtea constată că recursul este nefondat.

Astfel, potrivit disp. art.VI din OUG nr.43/2010 de modificare a Legii nr.31/1990, „(1) Prevederile art.260 din Legea nr.31/1990 (referitoare la procedura de lichidare voluntară) privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică în mod corespunzător si procedurilor de dizolvare sau lichidare voluntară aflate în derulare la data intrării în vigoare a acesteia, data de la care curg termenele prevăzute la art.260 din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin.(1), societătile comerciale care la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani sunt radiate din oficiu din registrul comertului. Radierea se dispune prin sentintă a tribunalului comercial sau a sectiei comerciale a tribunalului în a cărui circumscriptie se află sediul societătii, la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. Solutionarea cererii se face cu citarea societătii si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si a directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz. Procedura prevăzută de art.3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comertului se aplică în mod corespunzător.

3) Dispozitiile alin.(2) se aplică în mod corespunzător si societătilor care se află în lichidare voluntară de mai mult de 5 ani, în urma prelungirii termenului de 3 ani, dispusă de tribunal, potrivit legii.”

La solicitarea Oficiului National al Registrului Comertului, prin ORC Tulcea, s-a constatat de către prima instantă că societatea pârâtă s-a aflat în lichidare mai mult de 3 ani, procedura de lichidare fiind declansată încă din anul 1993, situatie în care în mod corect a retinut incidenta dispozitiilor legale mentionate, dispunând radierea societătii din registrul comertului.

Curtea apreciază lipsite de relevantă sustinerile recurentei referitoare la existenta unei datorii către DGFP Tulcea, precum si la crearea prin art.VI din OUG nr.43/2010 a unei situatii discriminatorii între societătile comerciale aflate în lichidare.

Lichidarea reprezintă a doua fază a procesului de disparitie a personalitătii juridice a societătii comerciale, fază în care se desfăsoară operatiunile necesare încheierii afacerilor societătii, respectiv stabilirea, identificarea si cuantificarea activelor si transformarea lor în numerar, stabilirea pasivului, plata creditorilor sociali si împărtirea rezultatelor lichidării între asociati.

Legea impune un anumit termen pentru finalizarea lichidării, termen justificat tocmai de situatia specială în care se află societatea, caracterizată printr-o capacitate de folosintă limitată la nevoile lichidării si înlocuirea organelor sociale cu lichidatorul, dar si de necesitatea de a clarifica cât mai rapid raporturile cu creditorii.

Procedura de lichidare se finalizează cu cererea de radiere a societătii din registrul comertului, cerere formulată de către lichidator.

Prin dispozitiile art.VI alin.2 si alin.3 din OUG nr.43/2010, legiuitorul a impus ca societătile comerciale care la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă se află în dizolvare sau lichidare voluntară de mai mult de 3 ani, respectiv 5 ani dacă termenul a fost prelungit în conditiile legii, să fie radiate din oficiu din registrul comertului.

Ratiunea unor astfel de dispozitii este aceea de a reglementa situatia societătilor comerciale pentru care operatiunile de lichidare s-au desfăsurat sub imperiul legii vechi, nefiind încă finalizate în termenul prevăzut de lege. Astfel, potrivit disp. art.260, anterior modificărilor aduse prin OUG nr.43/2010, termenul pentru finalizarea lichidării era de trei ani, cu posibilitatea de prelungire cu 2 ani, iar radierea societătii din registrul comertului se putea dispune la solicitarea lichidatorului sau din oficiu.

Prin urmare, dispozitiile art.VI alin.2 si alin.3 din OUG nr.43/2010, nu fac altceva decât să sanctioneze pasivitatea lichidatorilor sau a asociatilor atunci când societatea s-a aflat în lichidare ori dizolvare pe o perioadă mai mare decât cea impusă de lege, sanctiunea fiind aceea a radierii din oficiu a societătii din registrul comertului.

Ori, nu se poate invoca în această fază împrejurarea că anumite debite către creditori nu au fost stinse prin lichidare si nici că se creează o situatie diferită, discriminatorie pentru societătile aflate în lichidare. Aceste societăti au beneficiat de un termen de 3 ani sau chiar 5 ani pentru efectuarea operatiunilor de lichidare, iar creditorii au avut posibilitatea de a urmări aceste operatiuni si de a actiona în scopul satisfacerii creantelor, asa încât nu pot invoca la acest moment faptul că sunt prejudiciati prin radierea societătii din oficiu.

Pentru considerentele expuse, apreciind că motivele invocate de recurentă sunt nefondate, urmează a respinge recursul ca atare, în baza art.312 alin.1 Cod procedură civilă.