PROCEDURA PREALABILĂ INSTITUITĂ PRIN O.U.G. NR. 58/ 1999. TERMENE


O.U.G. nr. 58/1999 stabileşte o procedură specială privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere, având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor şi a altor sume şi măsuri.

Această lege specială se completează cu legea generală, respectiv Legea nr. nr. 29/1990 care, în art. 5 alin. 5, arată că în toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai târziu de 1 an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere.

Prin sentinţa civilă nr. 472/F/29.11.2001 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a V-a Civilă şi de Administrativ în dosarul nr. 555/CÂ/ 2001 s-a respins ca inadmisibilă acţiunea formulată de reclamantul S.T.N.L. împotriva pârâtei Primăria Sector 5 Bucureşti – Direcţia de Impozite şi Taxe Locale.

Pentru a hotărî astfel, Tribunalul Bucureşti a constatat că reclamantul nu a îndeplinit procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile O.U.G. nr. 58/ 1999 – şi anume obiecţiuni adresate serviciului de specialitate din cadrul consiliului local care a încheiat actul de impunere, contestaţie la primarul unităţii administrativ-teritoriale respective, iar împotriva dispoziţiei dată de primar se poate formula o acţiune în anulare la tribunal.

împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul, criticând sentinţa pentru netemeinicie.

Arată recurentul că s-a adresat cu contestaţie, întâi la Secţia Financiară a Sectorului 5 care l-a trimis la Ministerul Finanţelor şi acesta, la Primăria Sectorului 5, unde a depus cerere la 22.02.2001 şi a primit răspuns la 27.06.2001 cu adresa nr. 3869/2001, după care în mai puţin de 30 de zile s-a depus acţiune.
Curtea constată că recursul este fondat.

într-adevăr, O.U.G. nr. 58/1999 stabileşte o procedură specială privind soluţionarea obiecţiunilor şi contestaţiilor formulate împotriva actelor de control şi de impunere având ca obiect constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a majorărilor de întârziere, a penalităţilor şi a altor sume şi măsuri.

însă această lege specială se completează cu legea generală, Legea nr. 29/1990, care în art. 5 alin. 5 arată că “în toate cazurile introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai târziu de 1 an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere”.

Faţă de acest aspect, recursul este fondat şi urmează să fie admis în baza art. 312 (4) C. pr. civ., se va casa sentinţa şi se va trimite cauza spre judecare în fond la aceeaşi instanţă.(Judecator Carmen Frumuselu)

(Secţia Contencios Administrativ, decizia civilă nr. 243/2002)