Proces-verbal încheiat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Suspendare a executării silite a actului de control


SC „S” SRL Mureş a chemat în judecată D.G.F.P. Mureş pentru anularea deciziei emisă de pârâtă referitor la pct. 2 cu privire la suspendarea executării silite a actului de control.

Prin sentinţa nr. 1133/21.04.2003, Tribunalul Mureş a respins acţiunea reclamantei SC „S” SRL împotriva pârâtului D.G.F.P. Mureş, pentru anularea deciziei emisă de pârâtă, pentru următoarele considerente:

Inspectorii din cadrul D.G.F.P. Mureş au încheiat procesul-verbal nr. 1/2002, în legătură cu activitatea reclamantei. în baza art. 10 alin. 1 din O.U.G. nr. 13/2001, D.G.F.P. Mureş, prin decizia menţionată, a dispus suspendarea soluţionării contestaţiei, urmând ca D.G.F.P. Mureş să se învestească cu soluţionarea pe latura civilă a cauzei, în funcţie de soluţionarea laturii penale, şi a respins ca inadmisibil capătul de cerere privind suspendarea executării silite a actului de control.
Instanţa de fond a reţinut că nici o dispoziţie din O.U.G. nr. 13/2001 nu prevede posibilitatea suspendării executării silite a actului de control, această dispoziţie putând fi luată de către instanţa competentă, potrivit art. 127 din O.U.G. nr. 61/2002 şi pct. 73 din Normele metodologice de aplicare a acestei ordonanţe, aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 1785/2002, nefiind incidente în cauză dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 29/1990.

împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta, solicitând admiterea acestuia, modificarea sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii, şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei. în motivarea recursului, recurenta arată, în esenţă, că instanţa de fond în mod greşit a reţinut că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile O.U.G. nr. 61/2002 şi nu cele ale O.U.G. nr. 13/2001, atâta timp cât la momentul introducerii acţiunii în vigoare era O.U.G. nr. 13/2001.

Prin întâmpinare, pârâta intimată a solicitat respingerea recursului, considerând hotărârea atacată legală şi temeinică.

Analizând sentinţa atacată, actele şi lucrările dosarului coroborat cu susţinerea părţilor, Curtea de Apel Tg. Mureş a stabilit că recursul este nefondat. Reclamanta recurentă a solicitat în faţa instanţei de fond suspendarea executării actului de control încheiat de către intimata pârâtă, neatacând dispoziţia organului administrativ-jurisdicţional privind suspendarea contestaţiei împotriva actului de control pe considerente penale. Aşa fiind, cererea reclamantei recurente capătă caracterul unei cereri de suspendare a executării silite a actului de control, în cadrul unei contestaţii la silită, potrivit art. 124 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 61/2002, coroborat art. 73 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 61/2002, prin Ordinul nr. 1785/2002.

în contextul în care, actul de control nu a fost atacat în faţa instanţei pe fond, întrucât soluţionarea contestaţiei a fost suspendată de către organul jurisdicţional competent, singura cale împotriva executării silite a actului de control rămâne doar cea prevăzută de textele legale de mai sus, respectiv art. 124 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 61/2002, nefiind aplicabile în acest sens prevederile art. 9 din Legea nr. 29/1990.

Faţă de cele de mai sus, instanţa de fond în mod corect a reţinut starea de fapt la care a aplicat în mod corespunzător dispoziţiile legale în vigoare, pronunţând o hotărâre legală şi temeinică.

Curtea de Apel Tg. Mureş, decizia civilă nr. 858/R din 16 octombrie 2003