Proprietate privata. Eliberare spatiu locativ Proprietate privată


Prin cererea înregistrata la nr. 4286/292 din 13 octombrie 2011 la aceasta instanta reclamanta SC K.. SRL, cu sediul în Rosiorii de Vede, prin reprezentantul sau legal, pe cale de ordonanta presedintiala, a solicitat ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa fie obligata pârâta SC L.. SRL, cu sediul în Rosiorii de Vede, prin lichidator judiciar, sa-i permita accesul în imobilul situat în Rosiorii de Vede, si care a format obiectul contractului de închiriere încheiat la 21.12.2009, precum si sa-si continue activitatea în acelasi imobil, pâna la încetarea contractului de închiriere.

În motivarea în fapt a cererii a sustinut ca, între parti a fost încheiat contractul de închiriere din 21.12.2009 pe o perioada nedeterminata, având ca obiect imobilul aflat în Rosiorii de Vede …

În data de 21.09.2011, pe când contractul de închiriere era înca în vigoare iar reclamanta avea în derulare contracte de lucru cu mai multi parteneri interni si externi, pârâta – prin lichidatorul judiciar, s-a prezentat la sediul spatiului închiriat, a sigilat intrarea în incinta imobilului, fara a o încunostinta pe reclamanta în timp util asupra motivului pentru care nu-i mai permite accesul în incinta imobilului, sigilarea intrarii fiind efectuata în lipsa reclamantei.

Odata cu sigilarea imobilului au fost retinute în incinta acestuia atât bunurile ce faceau obiectul activitatii reclamantei – materii prime si materiale, cât si documentele societatii.

În data de 27.09.2011 pârâta – prin lichidator judiciar, s-a prezentat la sediul imobilului închiriat solicitând reclamantei sa-si ridice bunurile în vederea eliberarii spatiului, ocazie cu care a fost încheiat procesul verbal de predare-primire prin care reclamantei i-a fost adusa la cunostinta masura rezilierii contractului de închiriere, fara însa sa fie si reziliat.

Timpul alocat de 2 ore în acest sens nu i-a permis reclamantei sa-si ridice bunurile si actele ramase în incinta imobilului. Prin adresa nr.505/19.09.2011 pârâta a informat-o cu privire la interzicerea accesului în incinta imobilului începând cu data de 21.10.2011, desi acesta era sigilat, iar accesul le era interzis înca din 21.09.2011.

Fata de motivele aratate s-a apreciat ca sânt întrunite dispoz. art.581 alin.1 Cod procedura civila, respectiv urgenta, vremelnicia si neprejudicierea fondului.

Urgenta a mentionat ca este reprezentata de calitatea de locatar a reclamantei privind imobilul închiriat si în care i se interzice accesul, în mod abuziv, de catre pârâta, fiind în imposibilitatea de a-si desfasura activitatea.

Celelalte doua conditii, caracterul vremelnic si neprejudicierea fonului, de asemenea considera ca sânt îndeplinite, contractul de închiriere fiind în vigoare, în conditiile în care reclamanta este lipsita de dreptul de folosinta, dobândit prin încheierea acestui contract.

În dovedire au fost depuse înscrisuri – contractul de închiriere, procesul verbal încheiat la 27.09.2011 si adresa nr.505/19.09.2011.

Având în vedere cererea formulata instanta a retinut ca, prin contractul de închiriere încheiat la data de 21.12.2009 pârâta, cu sediul în Rosiorii de Vede, societate în faliment, reprezentata prin lichidator judiciar numit de Tribunalul Teleorman prin sentinta comerciala nr., în calitate de locator, i-a închiriat reclamantei imobilul situat în Rosiorii de Vede, constând în cladire productie în suprafata totala de 1700 mp. si bunurile mobile, conform listei de inventar reprezentând anexa nr.1 la contract, cu începere de la 21.12.2009 pâna la vânzarea bunurilor.

În dispoz. art.VII pct.3 din contract, de comun acord partile au prevazut ca motiv de reziliere si situatia neachitarii, la timp, a datoriilor de catre locatar catre locator, respectiv neplata la timp a cheltuielilor aferente spatiului închiriat (apa, gaz, energie electrica etc., enumerate în dispozitiile art.VI pct.5 din contract), fara a mai fi necesara vreo formalitate prealabila caz în care rezilierea intervine de plin drept.

Prin adresa nr.505/19.09.2011 lichidatorul judiciar a informat-o pe reclamanta asupra neachitarii restantelor la chirie, din continutul adresei instanta retinând ca a mai fost notificata în acest sens, învederându-i-se, totodata, ca, în data de 21.10.2011, ora 1300, sa fie prezenta prin reprezentantii sai la sediu în vederea întocmirii procesului verbal de predare-primire a locatiei, data la care urma sa predea toate cheile încaperilor din imobil, precum si toate bunurile.

Din procesul-verbal de predare-primire încheiat la 27.09.2011 între lichidatorul judiciar al societatii pârâte si reprezentantii reclamantei instanta a retinut ca a fost reziliat contractul de închiriere încheiat între parti, înca din data de 21.09.2011, ca urmare a neplatii chiriei aferente, prilej cu care s-a procedat la inventarierea mijloacelor fixe, cum s-a mentionat în continutul procesului verbal.

S-a invocat practica si doctrina în materie care au statuat ca, pactul comisoriu expres consemnat în continutul contractului, de închiriere în cauza, în sensul rezilierii contractului, de plin drept, fara a fi necesara vreo formalitate prealabila, creeaza posibilitatea pentru partea care imputa neexecutarea obligatiei asumata prin contract, de a dispune, ea însasi, aplicarea sanctiunii, nemaipunându-se problema aprecierii oportunitatii rezilierii contractului, în speta.

Din înscrisurile anexate cererii de chemare în judecata, instanta a retinut ca reclamanta a fost notificata pâna ca lichidatorul judiciar sa ia masura rezilierii contractului de închiriere încheiat între parti.

Sub acelasi aspect, s-a mai avut în vedere doctrina si jurisprudenta în materie în sensul ca, atâta timp cât partile au stabilit prin clauza stipulata în pact