Punere în posesie asupra unei suprafeţe de teren. Art. 28 din Legea nr. 18/1991


Nu se poate reţine abuzul comisiei locale de aplicare a Legii fondului funciar în privinţa nepunerii în posesie a reclamanţilor asupra terenului de pe vechiul amplasament, în condiţiile în care sunt aplicabile prevederile art. 28 din Legea nr. 18/1991.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 513/1997)

Prin acţiunea înregistrată la data de 24.09.1996, reclamanţii B.E., D.B.C., B.D. şi C.P. au chemat în judecată Comisia Locală de aplicare a Legii 18/1991 a comunei Otopeni şi Asociaţia Agricolă Otopeni, solicitând punerea în posesie asupra terenului în suprafaţă de 4,50 ha, aflat la faţada Asociaţiei Agricole Otopeni.

în motivarea acţiunii, reclamanţii arată că prin adeverinţa nr. 314 din 29.01.1992, eliberată de Primăria Otopeni, li s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 4,50 ha, prevăzută în tabelul anexa 3, la pag. nr. 59.

Cu toate demersurile făcute, comisia locală refuză punerea în posesie pe amplasamentul solicitat.

Alăturat acţiunii s-au depus, în copie, adeverinţa de reconstituire a dreptului de proprietate, vechiul act de proprietate, cererea administrativă prealabilă nr. 3.413/12.08.1996 şi adresa de răspuns a Primarului comunei Otopeni, nr. 2.945/1994.

Prin întâmpinarea depusă la dosar cu adresa nr. 601 din 3.12.1996, Societatea Agricolă Otopeni a solicitat respingerea acţiunii reclamanţilor, cu motivarea că terenul în litigiu a devenit proprietatea sa, prin efectul art. 28 din Legea nr. 18/1991.

Se precizează că Societatea Agricolă Otopeni a preluat patrimoniul fostei C.A.P., respectiv construcţiile agrozootehnice şi alte mijloace fixe, precum şi terenurile de sub acestea, ca şi cele necesare utilizării lor normale.

în ceea ce priveşte terenul reclamanţilor, se arată că este ocupat de sera de legume şi alte obiective de utilizare pentru producţia agricolă, propunându-se ca punerea în posesie să se facă pe un alt amplasament, conform art. 13 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.

Alăturat întâmpinării s-au depus sentinţa civilă nr. 18/19.07.1991 a Judecătoriei S.A.I. privind înscrierea Societăţii Agricole Otopeni în registrul societăţilor agricole, protocolul încheiat la 21.02.1992 la C.A.P. Otopeni privind lichidarea acesteia şi preluarea bunurilor sale de către Societatea Agricolă Otopeni şi schiţa de plan a suprafeţei de teren de 154.752 mp, aferentă construcţiilor şi determinată de comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991.

în dovedirea acţiunii s-a solicitat (şi încuviinţat de către instanţă) administrarea unei expertize tehnice privind identificarea amplasamentului terenului pretins de reclamanţi şi a situaţiei de fapt a acestuia.

Potrivit concluziilor expertizei tehnice, din suprafaţa de 4,5 ha, pretinsă de reclamanţi, intră în discuţie 3,52 ha, deoarece suprafaţa de 1 ha a fost dată ca dotă, anterior colectivizării, numitei C.P..

S-a mai constatat că o suprafaţă de 16.757 mp se află dinainte de anul 1969 în administrarea Institutului de Proiectări pentru Maşini Agricole şi nu poate face obiectul retrocedării, iar suprafaţa de 6.377 mp este ocupată de construcţii cu caracter permanent, fiind folosite pentru procesul de producţie.

Se arată că un singur Iot, în suprafaţă de 12.066 mp este liber, deoarece sera care se află pe el este în prezent într-o stare avansată de degradare şi ocupă doar o suprafaţă de 4.571 mp, restul de 7.495 mp este teren agricol.

La ultimul termen acordat în cauză, Societatea Agricolă Otopeni a depus sentinţa civilă nr. 818/1997 a Curţii de Apel Bucureşti, prin care s-a dispus eliberarea titlului de proprietate de către Prefectura Ilfov pentru întreaga suprafaţă de 154.752 mp teren în favoarea Societăţii Agricole Otopeni, sentinţă nedefinitivă.

Faţă de concluziile expertizei tehnice, în sensul că suprafaţa de 4,5 ha pretinsă de reclamanţi este aproape integral ocupată, în raport de dispoziţiile art. 28 din Legea nr. 18/1991 şi sentinţa susmenţionată a Curţii de Apel Bucureşti, prin care, din punct de vedere juridic, se stabileşte că dreptul de proprietate aparţine Societăţii Agricole Otopeni, instanţa va respinge acţiunea, constatând lipsa unui abuz administrativ al comisiei locale.

Nefiind întrunite condiţiile art. 1 din Legea nr. 29/1990, instanţa va respinge acţiunea, ca nefondată.