Punere în posesie pe un amplasament similar, în imediata apropiere a celui anterior. Amplasament vechi ocupat de construcţii executate înainte de anul 1989


Potrivit dispoziţiilor art. 1 şi 11 din Legea nr. 29/1990, art. 4 şi 36 din Regulamentul de aplicare a Legii fondului funciar (Legea nr. 18/1991), comisia locală de aplicare a Legii nr. 18/1991 este obligată să pună în posesie pe titularul dreptului de proprietate pe un amplasament similar calităţii celui avut anterior, în imediata apropiere a acestuia.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 325/1995)

Prin cererea înregistrată la acest tribunal sub nr. 51/17.01.1995, reclamanta S.C. solicită obligarea Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991 de pe lângă Consiliul Local al comunei Voluntari să o pună în posesie asupra suprafeţei de 7.591 m.p. teren intravilan, conform sentinţei civile nr. 2.960/1992 a Judecătoriei SAL

în motivarea acţiunii, reclamanta arată că pârâta refuză, în mod nejustificat, punerea sa în posesie, conform sentinţei civile nr. 2.960/9.11.1992 a Judecătoriei S.A.I., prin care i s-a reconstituit un drept de proprietate pentru suprafaţa de 7.591 m.p.

Reclamanta face dovada reclamaţiei administrative prevăzute de art. 5 din Legea nr. 29/1990 cu petiţiile nr. 5.200/15.06.1994, adresată pârâtei, şi cu cea din 8.11.1994, trimisă Prefecturii Municipiului Bucureşti şi S.A.I., cu confirmare de primire.

S-a depus Ia dosar şi sentinţa civilă nr. 2.960/9.11.1992 a Judecătoriei Sectorului Agricol Ilfov.

Pârâta, prin adresa nr. 3564/12.05.1995, comunică instanţei că punerea în posesie nu s-a putut efectua, întrucât terenul este ocupat de construcţii particulare executate înainte de anul 1989 şi nu are suprafeţe excedentare.

Aşa fiind, tribunalul, având în vedere dispoziţiile art. 1 şi 11 din Legea nr. 29/1990, art. 4 şi 36 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991, va admite acţiunea şi va obliga pârâta să o pună în posesie pe reclamantă asupra suprafeţei de 7.591 m.p. teren intravilan, conform sentinţei civile nr. 2.960/9.11.1992, a Judecătoriei S.A.I., pe un amplasament similar celui avut anterior, în imediata apropiere a acestuia şi să îi emită proces-verbal în acest sens.