Punerea în posesie asupra unei suprafeţe de teren. Atribuţie exclusivă a comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991


Art. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 18/1991 prevede ca atribuţie a comisiilor locale de aplicare a Legii fondului funciar punerea în posesie a persoanelor îndreptăţite a primi terenuri, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute.

(Secţia de administrativ, sentinţa nr. 289/1998)

Prin decizia civilă nr. 76/19.02.1998 a Curţii de Apel Bucureşti – secţia contencios administrativ s-a admis recursul formulat de recurenţii B.A., B.V. şi B.C. în contradictoriu cu pârâţii comisia pentru aplicarea Legii nr. 18/1991 de pe lângă Consiliul Local al oraşului Mioveni (fost Colibaşi), judeţul Argeş şi preşedintele acestei Comisii (C.V), s-a casat hotărârea cu trimitere spre rejudecare aceleiaşi instanţe, cu motivarea că, în mod greşit, s-a admis excepţia de tardivitate invocată de pârâtă, fără a se analiza de către tribunal dispoziţiile art. 5 din Legea nr. 29/1990, faţă de actul comunicat reclamanţilor, fără a se stabili cert data la care aceştia au cunoscut atât existenţa actului, cât şi conţinutul lui, neluând în considerare adresa nr. 1.988/16.06.1995, emisă de Prefectura judeţului Argeş, şi că în funcţie de conţinutul acesteia trebuia examinat termenul de sesizare al instanţei.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Pentru a pronunţa această decizie, instanţa de casare a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 290/17.06.1997, tribunalul a admis excepţia de tardivitate şi a respins acţiunea reclamanţilor, prin care aceştia solicitau ca, în contradictoriu cu pârâta Comisia de aplicare a Legii nr. 18/1991 de pe lângă Consiliul Local ai comunei Colibaşi, Argeş şi primarul S.I. să se pronunţe o hotărâre prin care aceştia din urmă să fie obligaţi Ia punerea în posesie pe acelaşi amplasament a reclamanţilor asupra suprafeţei de teren de 0,66 ha şi să se aplice conducătorului unităţii administrative, respectiv primarului, sancţiunea prevăzută de art. 10 alin. 3 din Legea nr. 18/1991, până la aducerea la îndeplinire a hotărârii.

în motivarea acţiunii se învederează că au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 0,76 ha teren situat în comuna Clucereasa, judeţul Argeş, aceştia fiind succesorii defunctului lor tată, că au dobândit această vocaţie succesorală conform actului de autentificat sub nr. 297 şi transcris sub nr. 360/1937 la Judecătoria Stâlpeni, iar pârâţii refuză punerea lor în posesie pe vechiul amplasament.

în raport de actele dosarului, instanţa, având în vedere şi motivele de recurs invocate şi reţinute în decizia Curţii de Apel Bucureşti, urmează a reţine că acţiunea de faţă nu este tardiv introdusă, faţă de adresa nr. 1.988/16.06.1995, emisă de Prefectura judeţului Argeş, prin care reclamanţii au aflat de procesul-verbal de punere în posesie întocmit de organele abilitate.

Instanţa urmează a constata că prin întâmpinarea depusă de pârâţi la data de 1.06.1998, aceştia nu au făcut dovada datei trimiterii proceselor-verbale prin oficiul poştal, aşa cum se şi recunoaşte de altfel, astfel că pe acest aspect urmează a se aprecia că acţiunea este formulată în termen, iar pe fondul litigiului este întemeiată, reclamanţii fiind îndreptăţiţi a fi puşi în posesie asupra suprafeţei de 0,75 ha teren, situat în comuna Clucereasa, judeţul Argeş, aşa cum rezultă din actul de donaţie autentificat sub nr. 297 şi transcris sub nr. 360/1937 la Judecătoria Stâlpeni.

Astfel, urmează a obliga pârâţii să pună în posesie pe aceştia pe suprafaţa de 0,75 ha teren, conform reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din capitolul III al Regulamentului de aplicare a Legii nr. 18/1991, punerea în posesie fiind de competenţa exclusivă a comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991.