Radiere societate. Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.237 alin.8 din legea nr.31/1990 pentru radierea din oficiu din registrul comerţului a societăţii comerciale intimate. Persoane juridice


Materie : RECURS COMERCIAL. RADIERE SOCIETATE. NEÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR PREVĂZUTE DE ART.237 ALIN.8 DIN LEGEA NR.31/1990 PENTRU RADIEREA DIN OFICIU DIN REGISTRUL COMERŢULUI A SOCIETĂŢII COMERCIALE INTIMATE.

-art.237 din Legea nr.31/1990.

Decizia nr.513/C/26.09.2011 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Prin Sentinţa nr. 187/2011 , Tribunalul Satu Mare în temeiul art. 3 alin. 3 din OUG nr. 116/2009 raportat la art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990, a admis cererea formulata de O. N. R. .C. in nume propriu si pentru Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Satu Mare în sensul ca :

A dispus radierea din a paratei SC A. A. SRL, a dispus O.i R. C. de pe lângă Tribunalul Satu Mare efectuarea cuvenitelor menţiuni.

În temeiul art. 237 alin. 9 din Legea nr. 31/1990, sentinţa se comunica pârtilor, pe cale electronica M. F. P. – A. N. de A. F., D. G. F. P. a J. S. M. , A V. A. S., se va publica pe pagina de internet a Oficiului Registrului Comerţului si se va afişa la sediul O. R. C. de pe lângă Tribunalul Satu Mare, Fără cheltuieli de judecata.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 718/LC/05.10.2009 pronunţată de Tribunalul Satu Mare în dosar nr. 2676/83/2009, rămasă irevocabilă, s-a dispus dizolvarea pârâtei SC A. A. SRL în temeiul art. 237 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale.

Deşi de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intimată a intrat în lichidare, reprezentantul legal al acesteia şi nici o persoană interesată nu a numit respectiv nu a solicitat numirea şi înregistrarea unui lichidator, practician în , pentru efectuarea operaţiunilor necesare lichidării societăţii comerciale pârâte.

Constatând că de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare a societăţii comerciale pârâte a trecut un termen mai mare de trei luni, îndeplinirea în cauză a condiţiilor de admisibilitate a cererii prevăzute de art. 237 alin. 8 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, în temeiul acestui text de lege, raportat la art. 3 alin. 3 din OUG nr. 116/2009 instanţa a admis cererea reclamantei astfel cum a fost formulată, a dispus radierea societăţii comerciale pârâte din registrul comerţului, să dispună ORC de pe lângă Tribunalul Satu Mare efectuarea cuvenitelor menţiuni şi îndeplinirea comunicărilor şi a formelor de publicitate prevăzute de art. 237 alin. 9 din Legea nr. 31/1990.

Împotriva acestei sentinţe, în termen şi scutit de plata taxei judiciare de timbru, a declarat recurs D.G.F.P. Satu Mare, solicitând modificarea în tot a acesteia, în sensul respingerii cererii de radiere a intimatei.

În dezvoltarea motivelor de recurs s-a învederat că, sentinţa atacată este nelegală şi netemeinică, întrucât în cauză nu sunt aplicabile prevederile art.237 alin.8 din Legea nr.31/1990, sentinţa atacată fiind dată cu încălcarea dispoziţiilor legale.

În speţă, Tribunalul Satu Mare prin încheierea nr.270/LC/3.06.2010 pronunţată în dosarul 3720/83/2010 s-a admis cererea de numire lichidator privind pe intimata pârâtă, iar recurenta a fost lipsită de posibilitatea de a face apărări în dosarul privind radierea intimatei întrucât nu a fost citată conform prev.art.237 din Legea 31/1990.

Totodată învederează faptul că intimata debitoare figurează cu datorii la bugetul de stat în cuantum total de 773o lei, radierea fiind făcută cu încălcarea prevederilor Legii nr.428/2002.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.304 şi următoarele cod procedură civilă.

Intimaţii, deşi legal citaţi, nu au formulat întâmpinare şi nici nu şi-au exprimat poziţia în cauză.

Verificând hotărârea atacată, prin prisma motivelor de recurs cât şi din oficiu, conform art.304/1 cod procedură civilă, Curtea de Apel Oradea a reţinut următoarele:

Prin sentinţa comercială nr.718/LC/2009, s-a dispus dizolvarea intimatei pârâte în baza art.237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale.

Potrivit art.237 alin.3 din acelaşi act normativ, „ Hotărârea Tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea de IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii”.

Potrivit art.237 alin.8 din Legea nr.31/1990, „ Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin.7 cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin.7, persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, conform dreptului comun”.

În speţă, instanţa a constatat că, prin încheierea nr.270/LC/03.06.2010 pronunţată în dosarul nr.3720/83/2010 a Tribunalului Satu Mare, a admis cererea formulată de D. G. A F. P. SATU MARE de numire a lichidatorului al SC A. A. SRL, astfel că nu sunt aplicabile dispoziţiile art.237 alin.8 din privind radierea.

Faţă de considerentele expuse mai sus, Curtea de Apel Oradea, în temeiul art.312 alin.1 şi 2 coroborat cu art.304 pct.9 cod procedură civilă, a admis ca fondat recursul de faţă, a modificat în tot sentinţa nr.396/21.04.2010 a Tribunalului Bihor, în sensul că a respins cererea de radiere formulată de ONRC împotriva pârâtei şi a dispus radierea menţiunilor efectuate în registrul comerţului în temeiul acestei hotărâri, constatând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.