RECURS COMERCIAL. RADIERE SOCIETATE COMERCIALĂ DIN REGISTRUL COMERŢULUI. – art.237 al.3, 5, 6, 7 şi 8 din Legea 31/1990. Acte ale autorităţilor publice


– art.237 al.3, 5, 6, 7 şi 8 din Legea 31/1990..

Potrivit dispoziţiilor art.237 alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.31/1990 „Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii.”,

Potrivit dispoziţiilor art.237 alin.3, 5 şi 6 din Legea nr.31/1990 „Hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în registrul comerţului, se comunică direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se publică in Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala titularului cererii de dizolvare, acesta putând să se îndrepte împotriva societăţii.”,

Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii, în condiţiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comerţului în care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunţată.

La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.”

La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră in lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi.”

Din dispoziţiile legale mai sus arătate, rezultă că termenul de recurs împotriva hotărârii de dizolvare curge de la publicarea ei în Monitorul Oficial, publicarea hotărârii nefiind o simplă formalitate de publicitate a dizolvării, în sensul celei reglementate în art.232 din Legea nr.31/1990, ci reprezintă o modalitate de „comunicare” a hotărârii în vederea exercitării recursului.

Din dispoziţiile legale mai sus arătate, rezultă că termenul de recurs împotriva hotărârii de dizolvare curge de la publicarea ei în Monitorul Oficial, publicarea hotărârii nefiind o simplă formalitate de publicitate a dizolvării, în sensul celei reglementate în art.232 din Legea nr.31/1990, ci reprezintă o modalitate de „comunicare” a hotărârii în vederea exercitării recursului.

În speţă, sentinţa prin care s-a dispus dizolvarea societăţii a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV a, nr.3616/08.07.2009 şi nu s-a formulat recurs împotriva acesteia.

În speţă, sentinţa prin care s-a dispus dizolvarea societăţii a fost publicată în Monitorul Oficial, partea a IV a, nr.3616/08.07.2009 şi nu s-a formulat recurs împotriva acesteia.

Este adevărat că recurentei nu i-a fost comunicată hotărârea de dizolvare, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 237 alin.3 mai sus arătate, însă acest viciu de procedură este acoperit prin publicarea sentinţei în Monitorul Oficial, scopul publicării fiind acela de a aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate a situaţiei juridice a societăţii.

Este adevărat că recurentei nu i-a fost comunicată hotărârea de dizolvare, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 237 alin.3 mai sus arătate, însă acest viciu de procedură este acoperit prin publicarea sentinţei în Monitorul Oficial, scopul publicării fiind acela de a aduce la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate a situaţiei juridice a societăţii.

Prin urmare, susţinerea recurentei, potrivit căreia ar fi fost lipsită de posibilitatea de a solicita numirea unui lichidator, nu poate fi primită atâta timp cât hotărârea de dizolvare, prin publicarea în Monitorul Oficial a fost adusă, aşa cum s-a arătat mai sus, la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate, inclusiv a D.G.F.P. care ar fi putut formula cerere de numire a lichidatorului în termenul prevăzut de art. 237 alin 7 din Legea nr.31/1990.

Prin urmare, susţinerea recurentei, potrivit căreia ar fi fost lipsită de posibilitatea de a solicita numirea unui lichidator, nu poate fi primită atâta timp cât hotărârea de dizolvare, prin publicarea în Monitorul Oficial a fost adusă, aşa cum s-a arătat mai sus, la cunoştinţa tuturor persoanelor interesate, inclusiv a D.G.F.P. care ar fi putut formula cerere de numire a lichidatorului în termenul prevăzut de art. 237 alin 7 din Legea nr.31/1990.

Potrivit art.237 alin.8 din Legea nr.31/1990 „dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin.(7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin (7), persoana juridică se radiază din oficiu din Registrul Comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor conform dreptului comun.”

Cum în cauză nu s-a solicitat numirea unui lichidator, în condiţiile alin. 7 al aceluiaşi articol, în mod corect instanţa de fond a dispus radierea din oficiu a societăţii comerciale.

Prin sentinţa nr.448/COM/12.05.2010, Tribunalul Bihor a admis acţiunea formulată de reclamantul Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, în contradictoriu cu pârâta SC R. & N. SRL.

A dispus radierea societăţii şi comunicarea prezentei hotărâri cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice, înregistrarea în şi publicarea în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că, potrivit listingului depus de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor, pârâta a apărut cu bilanţul anual nedepus aferent anilor 2004, 2005, 2006.

În conformitate cu disp.art.28 din Legea 82/1991, republicată, societăţile comerciale au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale şi de a le publica, în condiţiile Art.34 din acelaşi act normativ.

Având în vedere că termenul de 6 luni prevăzut de dispoziţiile art.237 alin.1 lit.b din republicată a expirat, iar pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale, văzând că potrivit art.237 alin.1 lit. b din , la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, a învederat că va putea pronunţa radierea societăţii în cazul în care societatea nu a depus în cel mult 6 luni de la expirarea termenelor legale, situaţiile financiare anuale, care se depun la Oficiul Registrului Comerţului, faţă de stare de fapt astfel cum a fost reţinută, instanţa a apreciat acţiunea ca fiind întemeiată, admiţând-o şi pe cale de consecinţă a dispus radierea societăţii, cu comunicarea prezentei hotărâri cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice, înregistrarea în Registrul Comerţului şi publicarea în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal, a formulat recurs recurenta Direcţia Generală a Finanţelor Publice, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei recurate şi, pe cale de consecinţă, înlăturarea dispoziţiei privind radierea pârâtei.

În motivarea recursului, recurenta a arătat că sentinţa recurată este netemeinică, întrucât nu au fost respectate prevederile art.237 alin.3 din Legea nr.31/1990 republicată şi actualizată conform cărora „ Hotărârile tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea se înregistrează în Registrul Comerţului, se comunică Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a…”

De asemenea, a precizat că nu i-a fost comunicată de către Tribunalul Bihor, sentinţa comercială din data de 05.03.2009, pronunţată în dosarul nr.536/111/2009, prin care s-a dispus dizolvarea pârâtei, ca urmare a nedepunerii bilanţurilor contabile, aşa cum prevede art.237 alin.3 Legea nr.31/1990.

Prin urmare, a învederat că nu a avut posibilitatea ca în conformitate cu prevederile art.237 alin.7 din Legea nr.31/1990 republicată şi actualizată, să formuleze o cerere de numire a unui lichidator pentru pârâtă, având în vedere că aceasta figurează cu obligaţii fiscale de plată la bugetul general consolidat în sumă de 13.952lei, conform adresei nr.18020/08.06.2010, emisă de A.F.P.

Examinând sentinţa recurată, prin prisma motivelor de recurs, cât şi din oficiu, având în vedere actele şi lucrările dosarului, se constată că recursul este nefondat.

Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii, în condiţiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comerţului în care este înregistrată societatea a cărei dizolvare a fost pronunţată..

Potrivit art.237 alin.8 din Legea nr.31/1990 „dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat , în condiţiile alin.(7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin (7), persoana juridică se radiază din oficiu din Registrul Comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor conform dreptului comun.”

Cum în cauză nu s-a solicitat numirea unui lichidator, în condiţiile alin.7 al aceluiaşi articol, în mod corect instanţa de fond a dispus radierea din oficiu a societăţii comerciale.

Pentru considerentele de mai sus, constatându-se nefondate motivele de recurs invocate în cauză, în baza art. 312 alin.1 Cod procedură civilă s-a dispus respingerea ca nefondat a recursului şi menţinerea în totalitate a sentinţei recurate.

(Decizia nr.703/C/11.11.2010 a Curţii de Apel Oradea – Secţia comercială şi de administrativ şi fiscal).