RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢII PUBLICE. OFERTĂ RESPINSĂ CA NECONFORMĂ. SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI EMISĂ DE COMISIA DE EVALUARE NU PREZINTĂ CLARITATEA NECESARĂ UNUI ASTFEL DE DOCUMENT, CONFORM ART.78 DIN H.G. NR.925/2006, DACĂ NU RELE


Materie : RECURS CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL. ACHIZIŢII PUBLICE. OFERTĂ RESPINSĂ CA NECONFORMĂ. SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI EMISĂ DE COMISIA DE EVALUARE NU PREZINTĂ CLARITATEA NECESARĂ UNUI ASTFEL DE DOCUMENT, CONFORM ART.78 DIN H.G. NR.925/2006, DACĂ NU RELEVĂ CE ELEMENTE DE INFORMARE SUNT NECESARE ÎN MOD SUPLIMENTAR, PENTRU A DA OFERTANTULUI POSIBILITATEA UNEI EVENTUALE JUSTIFICĂRI.

-art.35, 36, 78, 79 din H.G. nr.925/2006;

– art.201 din O.U.G. nr.34/2006.

Decizia nr.2582/CA/28.11.2011 a Curţii de Apel Oradea – Secţia a II –a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Prin Decizia nr. 4190/C9/4753 din 28.09.2011, C. N. S. C. B. , în temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) şi (4) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a admis contestaţia depusă de SC A. R. SRL, în contradictoriu cu J. S. M.

A anulat în parte raportul procedurii şi actele subsecvente acestuia, cu privire la lotul IV, şi a obligat autoritatea contractantă ca în termen de maxim 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, să reia procedura de reevaluare a ofertei SC A. R. SRL – cu solicitarea de clarificări şi completări.

În baza prevederilor art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a dispus continuarea procedurii de atribuire prin organizarea unei noi faze de licitaţie electronică, pentru lotul IV, cu invitarea ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate admisibile.

În baza prevederilor art. 278 alin. (6) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul a dispus continuarea procedurii de atribuire prin organizarea unei noi faze de licitaţie electronică, pentru lotul IV, cu invitarea ofertanţilor ale căror oferte au fost declarate admisibile.

Decizia este obligatorie conform prevederilor art. 280 alin. (1) şi (3) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a pronunţa această decizie, C.N.S.C. a avut în vedere următoarele :

Prin contestaţia nr. 686/09.09.2011, înregistrată la CNSC sub nr. 30054/12.09.2011, formulată de SC A. R. SRL, împotriva rezultatului procedurii, emis de J. S. M., în calitate de autoritate contractantă, în procedura de licitaţie deschisă, cu etapă finală de licitaţie electronică, organizată în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (2011 – 2014)” având cod CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreţinere a drumurilor (Rev. 2), s-a solicitat examinarea actului atacat, din punct de vedere a legalităţii şi temeiniciei, precum şi anularea deciziei de respingere a ofertei, numai cu privire la lotul IV – (Zona Oaş).

În fapt SC A. R. SRL precizează că, J. S. M., în calitate de autoritate contractanta a iniţiat procedura de atribuire prin licitaţie deschisă în vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Lucrări de întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (2011 – 2014)”, cod CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreţinere a drumurilor (Rev. 2).

SC A. R. SRL susţine că oferta sa a fost respinsă „ca neconformă pentru lotul nr. II (Zona Supur), întrucât nu a respectat din fişa de date a achiziţiei, prevederile Cap.V 4.5., respectiv nu ar fi depus reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, elaborată de un laborator autorizat – în original, în copie legalizată sau în copie conform cu originalul şi că nu a dovedit minimul de dotare cu 3 cilindrii compactori, iar pentru lotul I (Zona Carei-Tasnad ), lotul nr. II-(Zona Supur), lotul nr. III – ( Zona Satu Mare) şi lotul IV-(Zona Oaş), oferta sa a fost respinsă întrucât nu a depus reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8″.

Contestatoarea consideră decizia de respingere a ofertei sale ca neîntemeiată, cu privire la lotul IV-(Zona Oaş).

Faţă de acest lot IV, susţine că autoritatea contractantă a solicitat clarificări doar în ce priveşte reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8.

Cu privire la susţinerea ca nu ar fi depus reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, arată că la solicitarea de clarificări a comisiei, a depus două acte care îndeplinesc cerinţele solicitate, respectiv: certificat de producător 44.1/2005 HI, pentru produs asfalt rece, care nu a fost luat în considerare pentru motivul că nu ar fi „semnat în copie” conform cu originalul şi angajamentul de furnizare emis de către SC C. SRL.

SC A. R. SRL susţine că certificatul de producător 44.1/2005 HI, pentru produs asfalt rece, este ştampilat pentru conformitate cu originalul şi semnat de către reprezentant al SC C. SRL cu sediul în Aghireşu – Fabricii nr. 2, jud. Cluj şi poartă şi menţiunea expresă „CONFORM CU ORIGINALUL”, ori în solicitarea de clarificări s-a menţionat expres că actul poate fi depus „în copie conform cu originalul”.

Societatea contestatoare, consideră că actul depus corespunde în totalitate condiţiilor impuse în solicitarea de clarificări, fiind copie, semnată şi stampilată pentru conformitate cu originalul.

De asemenea, menţionează că nu s-a cerut în solicitarea de clarificări şi depunerea originalului actului, pe care o anexează în copie xerox, act în limba maghiară, semnat de dr. H. J., în calitate de director tehnic adjunct, act care are exact acelaşi conţinut ca şi cel depus pentru susţinerea ofertei.

În ce priveşte angajamentul de furnizare emis de către SC C. SRL, obiecţiunea comisiei faţă de acest act, este aceea că nu rezultă că SC A. R. SRL ar fi beneficiarul cantităţii de 1820 to MASBF 8. Consideră că depunând la oferta acest act, se face dovada calităţii de beneficiar, mai ales că este prevăzut în act expres destinaţia asfaltului şi anume pentru lucrarea de „întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene pe raza judeţului Satu Mare (2011-2014 )” şi consideră că „numai un formalism excesiv al comisiei face ca actul să fie înlăturat”. De asemenea precizează ca şi acest act poartă menţiunea „conform cu originalul”, fiind semnat şi stampilat în acest sens. De altfel există şi angajamentul de furnizare al societăţii Finn Ut KFT, către C. SRL, al cantităţii de 1820 to M. 8, în perioada anilor 2011-2014. în aceste condiţii, SC A. R. SRL consideră că actele depuse „au forţa probantă necesară” pentru a stabili că oferta cu privire la lotul IV este conformă, în consecinţă, solicită admiterea contestaţiei şi pronunţarea unei decizii prin care să se anuleze în parte decizia de respingere a ofertei, în ce priveşte lotul IV-(Zona Oaş).

Prin adresa înregistrată la CNSC cu nr. 18981/4753/C9/ 13.09.2011, Consiliul a solicitat contestatoarei transmiterea actului doveditor privind îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 271 alin. (1) din OUG nr. 34/2006 respectiv, înaintarea către autoritatea contractantă a unui exemplar al contestaţiei în cauză, contestatoarea conformându-se solicitării Consiliului.

În vederea soluţionării contestaţiei, Consiliul a solicitat şi autorităţii contractante, prin adresa nr. 18986/4753/C9/ 13.09.2011, transmiterea copiei dosarului achiziţiei publice, documentele de calificare, oferta contestatoarei pentru lotul IV, precum şi punctul de vedere cu privire la contestaţia în cauză.

Prin adresa nr. 17593/15.09.2011, înregistrată la CNSC sub nr. 30586/15,09.2011, J. S. M., a transmis punctul de vedere cu privire la contestaţie, împreună cu documentele solicitate.

Prin punctul său de vedere, autoritatea contractantă solicită respingerea contestaţiei formulată de către SC A. R. SRL, ca fiind nefondată, şi pe cale de consecinţă, menţinerea în totalitate a deciziilor adoptate aşa cum sunt acestea precizate în Raportul procedurii nr. 16700/31.08.2011.

În fapt, autoritatea contractantă susţine că a iniţiat procedura de licitaţie deschisă cu etapă finală de licitaţie electronică, pe 4 loturi, pentru încheierea acordurilor-cadru având ca obiect lucrări de „întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (2011 – 2014)”, codul CPV: 45233141-9 – Lucrări de întreţinere a drumurilor, prin publicarea în SEAP a anunţului de participare nr. 122212/31.05.2011, precum şi a documentaţiei de atribuire aferente.

Autoritatea contractantă precizează că în urma şedinţelor de lucru ale comisiei de evaluare, ofertantul SC A. R. SRL nu a depus în Cadrul ofertei iniţiale – pentru mixtura asfaltică MASBF8 ce urmează a fi utilizată în cadrul lucrărilor de reparaţii pe timp friguros, nu a depus reţeta de fabricaţie elaborată de un laborator grad II, ci a depus un Certificat de producător 44.1/2005 HI pentru produs asfalt rece, nesemnat, din care nu reiese calitatea de furnizor către ofertant, şi cel mai important lucru, nu este respectată cerinţa din Fişa de date a achiziţiei la cap.V. 4) 5. de a prezenta reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, elaborată de un laborator autorizat – în original, în copie legalizată sau în copie conform cu originalul.

În vederea respectării prevederilor art. 2 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă, prin adresa nr. 15485/08.08.2011, a solicitat ofertantului depunerea fie a reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, în situaţia în care produsul este fabricat de către ofertant, în forma solicitată, respectiv în copie legalizată sau în copie conform cu originalul, conform cerinţei din Fişa de date a achiziţiei cap.V.4).5, fie depunerea unui angajament de furnizare a produsului pe durata derulării contractului, în copie legalizată sau în copie conform cu originalul, însoţit de Certificat de conformitate al produsului, semnat şi ştampilat de forurile competente.

J. S. M. a luat notă că operatorul economic a depus în termenul solicitat (respectiv până în data de 11.08.2011 ora 1500), răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 15485/08.08.2011, înregistrat la registratura J. S. M. cu nr. 15714/11.08.2010 ora 1200 prin care printre altele ofertantul a depus: Angajament de furnizare – în copie „conform cu originalul” şi un Certificat de producător 44.1/2005 HI pentru produs asfalt rece, nesemnat de către emitent, în copie „conform cu originalul”.

În urma analizării documentelor depuse, autoritatea contractantă a constatat că ofertantul a depus un angajament de furnizare din partea SC C. SRL, care nu este înregistrat şi deşi se specifică faptul că se angajează să furnizeze cantitatea de 1820 to MASBF8, pentru lucrarea „întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (2011-2014)”, nu reiese calitatea de furnizor a acestuia către ofertantul SC A. R. SRL.

De asemenea, în urma analizării Certificatului de producător 44.1/2005 HI, comisia de evaluare a constatat faptul că acesta este acelaşi cu cel depus în oferta iniţială, cu excepţia aplicării pe acesta a unei ştampile, semnătură a SC C. SRL cu menţiunea „conform cu originalul”, document din care reiese calitatea de producător la cererea F. U. K. pentru produsul asfalt finlandez (asfalt rece) nicidecum Calitatea de furnizor a lui F. U. K. către SC C. SRL şi nici calitatea de furnizor a lui SC C. SRL către SC A. R. SRL.

J. S. M. precizează că prin cele 2 (două) documente (angajamentul de furnizare, respectiv certificatul de producător 44.1/2005 HI), nu se face dovada achiziţionării, respectiv furnizării produsului mixtură asfaltică MASBF8, ce face printre altele obiectul prezentei proceduri, considerând neconcludent răspunsul transmis de ofertantul SC A. R. SRL şi drept urmare, în temeiul prevederilor art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare potrivit căreia: „în cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconformă”, a hotărât în unanimitate că oferta depusă de SC A. R. SRL pentru loturile I, II, III şi IV este neconformă.

De asemenea, precizează că în baza prevederilor art. 81 din HG nr. 925/2006, cu modificările şi completările ulterioare conform căruia „Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme” a respins oferta depusă de SC ALFA ROM SRL pentru loturile I, II, III şi IV.

J. S. M., în susţinerea deciziei adoptate, mai precizează că ofertantul în urma solicitării de clarificări, prin documentele depuse, nu a făcut, în niciun mod, dovada calităţii SC C. SRL, în raport cu SC A. R. SRL şi nici a relaţiei dintre SC C. SRL cu F. U. K., raportat la perioada de desfăşurare a procedurii, astfel că aplicarea de către SC C. SRL a ştampilei societăţii şi semnarea documentului de conformitate cu originalul pe „Certificatul de producător 44.1/2005 HI” eliberat de către M. K. N. Z. , la cererea F. U. K. nu are nici o valoare.

Referitor la afirmaţia contestatoarei precum că „… nu s-a cerut în solicitarea de clarificări şi depunerea originalului actului … act depus anexă la contestaţie, comisia de evaluare analizând documentul „Certificatul de producător 44.1/2005 HI” depus atât în oferta iniţială, cât şi ca urmare a solicitării de clarificări”, a constatat faptul că din acesta nu reiese faptul că este o autorizată după un act redactat în altă limbă şi nu are cunoştinţă ce documente deţine ofertantul şi ca atare, dat fiind faptul că din acesta nu reieşea că este o traducere, nu avea cum să solicite depunerea actului pe care îl invocă contestatorul, solicitând depunerea fie a reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, fie depunerea unui angajament de furnizare a produsului pe durata derulării contractului, în copie legalizată sau în copie conform cu Originalul, însoţit de Certificat de conformitate al produsului, semnat şi ştampilat de forurile competente.

Referitor la afirmaţia contestatoarei potrivit căreia „nici respingerea ofertei pe motiv că am fi depus o copie conformă cu originalul nesemnat nu poate fi primită, atâta vreme cât o copie nu are cum să fie semnată. Nu s-a impus depunerea unei copii xerox, pe care eventual s-ar fi văzut semnătura, menţiunea în solicitarea de clarificări referindu-se doar la o copie semnată pentru conformitate cu originalul, ceea ce s-a şi depus”, autoritatea contractantă susţine faptul că >, precum şi faptul că un act tradus este valabil doar în situaţiile în care această traducere este efectuată de către o persoană autorizată şi semnată în consecinţă de către traducătorul autorizat.

În ceea ce priveşte angajamentul de furnizare emis de către SC C. SRL din care nu reiese nici calitatea de furnizor a acestuia către SC A. R. SRL, nici cea de achizitor a SC C. SRL de la F. U. K., J. S. M. consideră că neluarea în considerarea acestuia a fost o decizie corectă şi, nicidecum, un formalism excesiv al comisiei de evaluare.

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, Consiliul reţine următoarele:

J. S. M. , în calitate de autoritate contractantă, a organizat procedura de licitaţie deschisă, cu fază finală de licitaţie electronică, în vederea încheierii acordului cadru, pe o perioadă de 41 de luni, având ca obiect „lucrări de întreţinere curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene de pe raza j. S. M. (2011-2014)”, elaborând, în acest sens, documentaţia de atribuire şi publicând, în SEAP, anunţul de participare nr. 122212/31.05.2011.

În cadrul procedurii de atribuire au fost depuse 7 oferte, printre care şi cea a contestatoarei, care au fost deschise în data de 11.07.2011, prilej cu care s-a încheiat procesul-verbal nr. 13707.

Consiliul a reţinut că din raportul procedurii nr. 16700/31.08.2011, rezultă că oferta depusă de SC A. R. SRL a fost respinsă în baza art. 81 din HG nr. 925/2006, fiind declarată neconformă în baza art. 36 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 79 alin. (1) din HG nr. 925/2006, întrucât “prin cele două documente, angajamentul de furnizare şi certificatul de producător 44.1/2005 HI, nu se face dovada achiziţionării, respectiv furnizării produsului mixtură asfaltică MASBF8 cc face printre altele obiectul prezentei proceduri”, fiind considerat ca neconcludent răspunsul transmis.

Consiliul a constatat că SC A. R. SRL a primit o cerere de clarificări prin adresa nr. 15485/08.08.2011, cu următorul conţinut: “în conformitate cu art. 35 şi ale art. 78 din HG nr. 925/2006 coroborate cu prevederile art. 201 din OUG nr. 34/2006, comisia de evaluare a decis să vă solicite următoarele: […] referitor la cerinţa privind depunerea reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, elaborată de un laborator autorizat-dvs nu aţi depus reţeta de fabricaţie elaborată de un laborator grad II, ci aţi depus un certificat de producător 44.1/2005 HI pentru produs asfalt rece, nesemnat, din care nu reiese calitatea de furnizor către dvs, şi cel mai important lucru, nu este respectată cerinţa din fişa de date a achiziţiei la cap. V.4.5 de a prezenta reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, elaborată de un laborator autorizat-în original, în copie legalizată sau în copie conform cu originalul. Văzând cele de mai sus, comisia de evaluare a decis în unanimitate să vă solicite depunerea fie a reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8 în situaţia în care produsul este fabricat de către dvs, în forma solicitată, respectiv în copie legalizată sau în copie conform cu originalul, conform cerinţei din fişa de date a achiziţiei cap. V.4.5 fie prin depunerea unui angajament de furnizare a produsului pe durata derulării contractului, în copie legalizată, […]”, cu termen limită de răspuns 11.08.2011.

Prin adresa nr. 607/10.08.2011 înregistrată la autoritatea contractantă cu nr. 15714/11.08.2011, SC A. R. SRL a răspuns la solicitarea autorităţii contractante precizând „[…] referitor la MASBF8, vă depunem angajamentul de furnizare cât şi certificat de producător, în copie conform cu originalul”.

Analizând conţinutul adresei nr. 15485/08.08.2011, Consiliul constată că aceasta nu prezintă claritatea necesară unui astfel de document, contrar prevederilor art. 78 din HG nr. 925/2006, respectiv nu relevă ce elemente de informare sunt necesare în mod suplimentar. în fapt, autoritatea contractantă nu a indicat suficient de detaliat în” ce constă solicitarea, pentru a oferi contestatoarei posibilitatea unei eventuale justificări.

Prin urmare, răspunsul contestatoarei nu putea aduce noi elemente autorităţii contractante, iar aprecierea acesteia din urmă este eronată în dispunerea măsurii de respingere.

În aceste condiţii, Consiliul consideră necesar ca autoritatea contractantă să formuleze cererea de clarificări, cu indicarea în detaliu a informaţiilor de care are nevoie pentru evaluare şi cu respectarea prevederilor art. 78 din HG nr. 925/2006: “Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit si suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare”.

Consiliul a constatat că autoritatea contractantă, a încălcat atât prin formularea solicitării cât şi prin hotărârea luată, în raport cu SC A. R. SRL, principiul tratamentului egal, principiul transparenţei şi principiul proporţionalităţii, principii ce stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, enunţate la art. 2 alin. (2) lit. b), d) şi e) din OUG nr. 34/2006.

În temeiul prevederilor art. 278 alin. (2) şi (4) din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul admite, pentru considerentele expuse în motivare, contestaţia depusă de SC A. R. SRL, în contradictoriu cu J. S. M. . Anulează în parte raportul procedurii şi actele subsecvente acestuia, cu privire la lotul IV, şi obligă autoritatea contractantă ca în termen de maxim 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, să reia procedura de reevaluare a ofertei SC A. R. SRL cu solicitarea de clarificări şi completări.

Împotriva acestei decizii, în termen şi legal timbrată, a formulat plângere petentul J. S. M. , solicitând admiterea plângerii, anularea/desfiinţarea în tot a deciziei şi pe fond respingerea contestaţiei formulată de SC A. R. SRL cu menţinerea ca temeinic şi legal a raportului procedurii şi actele subsecvente acestuia cu privire la Lotul IV, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea plângerii, petentul arată că solicitarea adresată contestatoarei prin adresa nr.15485/8.08.2011 era clară, precisă şi defineşte în mod explicit şi foarte detailat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare, respectiv în unanimitate comisia a solicitat fie depunerea reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8 în situaţia în care produsul este fabricat de contestatoare, conform cerinţei din Fişa de date a achiziţiei, fie depunerea unui angajament de furnizare a produsului pe durata derulării contractului, în copie legalizată sau în copie conform cu originalul însoţit de certificat de conformitate al produsului, semnat şi ştampilat de forurile competente, însă documentele prezentate de ofertant comisiei de evaluare în urma solicitării de clarificări, erau total inacceptabile.

Astfel, angajamentul de furnizare din partea SC C. SRL nu este înregistrat , şi deşi se specifică că se angajează să furnizeze cantitatea de 1920 to. MASBF8 pentru „ Întreţinerea curentă şi periodică pe timp de vară a drumurilor judeţene, de pe raza judeţului Satu Mare ( 2011-2014)”, nu reiese calitatea de furnizor către ofertantul SC A. R. SRL.

Certificatul de producător 44.1/2005 este acelaşi cu cel depus în forma iniţială, cu excepţia aplicării pe acesta a unei ştampile şi semnătura SC C. SRL, cu menţiunea „ conform cu originalul” , document din care reiese calitatea de producător la cererea F. U. K. pentru produsul asfalt finlandez ( asfalt rece) şi nicidecum calitatea de furnizor al lui F. U. K. către SC C. SRL, respectiv SC A. R. SRL. Ofertantul nu a depus un certificat de conformitate al produsului ci doar un Certificat de producător nesemnat de către emitent.

Având în vedere faptul că, prin cele două documente, Angajamentul de furnizare, respectiv certificatul de producător 44.1/2005 H1, nu se face dovada achiziţionării, respectiv furnizării produsului mixtură asfaltică MASBF8 ce face obiectul procedurii, comisia de evaluare a considerat ca neconcludent răspunsul transmis de ofertant şi drept urmare în temeiul prevederilor art.79 alin.1 din HGR nr.925/2006, cu modificările şi completările ulterioare comisia a hotărât în unanimitate că oferta depusă de SC A. R. SRL este neconformă, fiind respinsă.

În concluzie, autoritatea contractantă a solicitat clar ofertantului să depună un angajament de furnizare şi un Certificat de conformitate al produsului, semnat şi ştampilat de forurile competente şi nu doar cele invocate de către CONSILIU în motivarea deciziei.

Comisia de evaluare a dat posibilitatea ofertantului de a prezenta nu doar reţeta de fabricare a mixturii asfaltice, astfel cum a fost prevăzută ca cerinţă obligatorie în Fişa de date a achiziţiei, ci, în lipsa ei, alternativa de a prezenta un Angajament de furnizare a produsului pe durata derulării contractului, însoţit de Certificat de conformitate al produsului, semnat şi ştampilat de forurile competente, ceea ce în nici un caz nu denotă încălcarea principiilor ce stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică, mai degrabă reprezintă o disponibilitate a autorităţii contractante de a asigura un mediu concurenţial transparent.

În drept au fost invocate prevederile OUG 34/2006, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, HGR nr.925/2006 precum şi art.304/1 Cod procedură civilă.

Examinând Decizia atacată, prin prisma motivelor invocate şi din oficiu conform art.304 Cod procedură civilă, Curtea de Apel Oradea constată următoarele:

Din raportul procedurii nr.16700/31.08.2011, rezultă că oferta depusă de SC A. R. SRL fost respinsă în baza art.81 din HG 925/2006, fiind declarată neconformă în baza art.36 alin.1 lit.b coroborat cu art.79 alin.1 din HG 925/2006, întrucât „ prin cele două documente, angajamentul de furnizare şi certificatul de producător 44.1/2005 H1 , nu se face dovada achiziţionării, respectiv furnizării produsului mixtură asfaltică MASBF8” şi ca atare a fost considerat neconcludent răspunsul transmis autorităţii contractante.

Prin cererea de clarificare trimisă ofertantului SC A. R. SRL de către autoritatea contractantă, cu adresa nr.15485/08.08.2011, s-a solicitat următorul lucru: „ în conformitate cu art. 35 şi ale art. 78 din HG nr. 925/2006 coroborate cu prevederile art. 201 din OUG nr. 34/2006, comisia de evaluare a decis să vă solicite următoarele: […] referitor la cerinţa privind depunerea reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, elaborată de un laborator autorizat – dvs. nu aţi depus reţeta de fabricaţie elaborată de un laborator grad II, ci aţi depus un certificat de producător 44.1/2005 HI pentru produs asfalt rece, nesemnat, din care nu reiese calitatea de furnizor către dvs, şi cel mai important lucru, nu este respectată cerinţa din fişa de date a achiziţiei la cap. V.4.5 de a prezenta reţeta ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8, elaborată de un laborator autorizat-în original, în copie legalizată sau în copie conform cu originalul. Văzând cele de mai sus, comisia de evaluare a decis în unanimitate să vă solicite depunerea fie a reţetei ce se va utiliza la fabricarea mixturii asfaltice MASBF8 în situaţia în care produsul este fabricat de către dvs, în forma solicitată, respectiv în copie legalizată sau în copie conform cu originalul, conform cerinţei din fişa de date a achiziţiei cap. V.4.5 fie prin depunerea unui angajament de furnizare a produsului pe durata derulării contractului, în copie legalizată, […]”, cu termen limită de răspuns 11.08.2011.”

Conform dispoziţiilor art.78 din HG 925/2006 “Comisia de evaluare are obligaţia de a stabili care sunt clarificările şi completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte, precum şi perioada de timp acordată pentru transmiterea clarificărilor. Comunicarea transmisă în acest sens către ofertant trebuie să fie clară, precisă şi să definească în mod explicit si suficient de detaliat în ce constă solicitarea comisiei de evaluare”.

Analizând conţinutul adresei nr.15485/2011, Consiliul a constatat în mod legal că acesta nu prezintă claritatea necesară unui astfel de document, respectiv nu evidenţiază expres ce elemente de informare sunt necesare în mod suplimentar.

Astfel, prin adresa nr.607/10.08.2011, SC A. R. SRL a răspuns solicitării autorităţii contractante în sensul că: „ referitor la MASBF8, vă depunem angajamentul de furnizare cât şi certificat de producător, în copie conform cu originalul”.

Prin urmare, răspunsul contestatoarei nu putea aduce elemente noi autorităţii contractante, nefiind indicate în detaliu, de către autoritatea contractantă a informaţiilor de care aprecia că are nevoie pentru evaluarea ofertei.

Faţă de aceste aspecte, instanţa constată că decizia pronunţată de C. N. S. C. B. este temeinică şi legală şi în baza art. 312 alin.1 Cod procedură civilă a respins ca nefondată plângerea formulată de J. S. M., fără cheltuieli de judecată.